Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

787 results

Article

Maria Montessori, Howard Gardner e as inteligências múltiplas [Maria Montessori, Howard Gardner and multiple intelligences]

Publication: Revista OMB: revista da organização Montessori do Brasil, no. 2

Pages: 6-7

Howard Gardner - Biographic sources, Howard Gardner - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Multiple intelligences

See More

Language: Portuguese

Article

✓ Peer Reviewed

Umysły przyszłości wyzwaniem dla współczesnej edukacji: Propozycje reformatorskie Marii Montessori i Howarda Gardnera [The minds of the future as a challenge for contemporary education: The reform proposals of Maria Montessori and Howard Gardner]

Available from: University of Gdańsk

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 10, no. 36/2

Pages: 11-30

Howard Gardner - Biographic sources, Howard Gardner - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Dyskusje wokół wartości pedagogiki Marii Montessori w świetle współczesnych badań psychologicznych koncentrują się często na obszarze poznawczym czy też społecznym w rozwoju dziecka. Poniższy artykuł jest natomiast próbą znalezienia podobieństw w zakresie proponowanego wizerunku młodego człowieka ukształtowanego drogą określonych działań stymulujących w metodzie Montessori a koncepcji umysłu przyszłości Howarda Gardnera. Celem pedagogiki Montessori jest wychowanie człowieka potrafiącego zachować wolność i dyscyplinę wewnętrzną, myślącego niezależnie i krytycznie, odnoszącego się z szacunkiem do siebie i innych, dbającego o ład i harmonię w sobie i wokół siebie. Oddziaływania edukacji w myśl założeń H. Gardnera powinny rozwijać u młodego człowieka sposób funkcjonowania, który zapewni mu produktywne życie w pokojowej wspólnocie ludzi. Umysł człowieka odpowiadającego na potrzeby współczesności zawiera pięć istotnych elementów: myślenie kategoriami określonej dyscypliny wiedzy, zdolność do syntezy, zdolność do rozumienia innych ludzi, kreatywność oraz respektowanie zasad etycznych. Obie propozycje opierają się na interdyscyplinarnym myśleniu twórców, uwzględniającym aspekt antropologiczny, psychologiczny i edukacyjny w refleksji nad rozwojem człowieka. Obie również dotykają takich zagadnień jak dbanie o siebie i otoczenie (ekologia, współodczuwanie), kształcenie narzędzi myślenia w celu osiągnięcia jak największej niezależności w myśleniu, intencjonalne przygotowanie otoczenia promujące troskę o środowisko. W stylistyce opisu propozycji wychowania i edukacji odnaleźć można u obu twórców bogatą metaforykę ułatwiającą odbiorcy recepcję opisywanych idei. Wzywania i potrzeby globalnego świata stawiają kolejne pytania dotyczące optymalnej edukacji. Formułowanie odpowiedzi na te pytania jest procesem dynamicznym, dostarczającym wciąż nowych rozwiązań. [In the light of contemporary psychological research, discussions around the value of Maria Montessori's pedagogy often focus on the cognitive or social area of ​​a child's development. The following article is an attempt to find similarities in the proposed image of a young person shaped by specific stimulating activities in the Montessori method and Howard Gardner's concept of the future mind. The aim of Montessori pedagogy is to educate a person who can maintain freedom and internal discipline, think independently and critically, respect himself and others, care for order and harmony in and around himself. The impact of education, according to the assumptions of H. Gardner, should develop in a young person a way of functioning that will ensure a productive life in a peaceful community of people. The mind of a person responding to the needs of modern times contains five essential elements: thinking in terms of a specific discipline of knowledge, the ability to synthesize, the ability to understand other people, creativity and respect for ethical principles. Both proposals are based on the interdisciplinary thinking of the creators, taking into account the anthropological, psychological and educational aspects in reflection on human development. Both also touch upon issues such as taking care of oneself and the environment (ecology, compassion), shaping the tools of thinking in order to achieve the greatest possible independence in thinking, and intentional preparation of the environment promoting care for the environment. In the style of describing the upbringing and education proposals, both authors can find rich metaphors that make it easier for the recipient to receive the described ideas. The challenges and needs of the global world raise new questions about optimal education. Formulating answers to these questions is a dynamic process that constantly provides new solutions.]

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp_36.1

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

Maria Montessori and Howard Gardner: Educational Development in Different Cultures

Available from: CORE

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 44

Pages: 69-74

Asia, Comparative education, East Asia, Howard Gardner - Biographic sources, Japan, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori (1870-1952) proposed her own type of educational program, which she called "scientific pedagogy" because of its distinctive features. Since her first experiment at the "Childrenu27s House" in 1907 in Italy, Montessori education has been practiced for almost a century in a variety of cultures. This paper will examine the characteristics of Montessori education in the light of current research. In addition to describing the academic basis of Montessori education, the paper also compares the education program with modern educational theories such those of Howard Gardner

Language: English

ISSN: 1346-1389

Article

✓ Peer Reviewed

Managing the Use of Resources in Multi-Grade Classrooms

Available from: African Journals Online

Publication: South African Journal of Education, vol. 39, no. 3

Africa, Classroom environment, Montessori materials, Montessori method of education, Montessori schools, Nongraded schools, Prepared environment, South Africa, Southern Africa, Sub-Saharan Africa

See More

Abstract/Notes: This study examined how teachers in multi-grade classrooms manage and use available resources in their classrooms. The study focused on multi-grade classrooms in farm schools in the Free State province of South Africa that cover Grades 1 to 9. The concepts “multi-grade classrooms” and “resources” are explained below. The availability and utilisation of resources in multi-grade classrooms is discussed in some depth. A qualitative research design was used to collect data. Interviews were conducted with 9 teachers who worked in multi-grade classrooms. The data reveals that the availability of resources has improved somewhat in the multi-grade classrooms surveyed; however, textbooks specifically meant for multi-grade classrooms are still lacking. The data also points to several other trends. For example, most multi-grade schools in the sample have insufficient resources. Where available, the resources are either under-utilised or used improperly. Furthermore, it is usually the case that learners are required to share resources across various grades. Moreover, teachers often use their personal resources to get their work done, and in this regard, smartphones play an important part. Finally, the study also reveals that teachers do try to use various types of resources to cater for different learning styles.Keywords: activity centres; classroom organisation; Montessori educational theory; multi-grade classrooms; resource corners; resources

Language: English

DOI: 10.15700/saje.v39n3a1599

ISSN: 2076-3433

Article

Dr. Montessori Will Lecture for Adults

Available from: NewsBank - San Diego Evening Tribune Historical

Publication: San Diego Evening Tribune (San Diego, California)

Pages: 8

Adelia Pyle - Biographic sources, Americas, Anna Fedeli - Biographic sources, Edith Little - Biographic sources, Helen Little - Biographic sources, Helen Parkhurst - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources, Mario M. Montessori - Biographic sources, North America, Panama-California Exposition (1915, San Diego, California), United States of America

See More

Abstract/Notes: Includes a list of individuals assisting Montessori with her work in San Diego. Also, reports on a 10-lecture series Montessori provided: "For the benefit of mothers, teachers and all others interested, Dr. Montessori has decided to offer a short course of ten lectures and two demonstrations of the use of the didactic appareatus, to begin Wednesday, July 7th, at 3:30 p.m. in the lecture room, at the normal school. Those interested in this course should make personal application on Monday and Tuesday, between the hours of 2 and 3, in the afternoon, in Dr. Montessori's office at the normal school, where they may learn the nature of the work and the requirements for admission. This short course has been arranged in response to the many requests that have been made for it by persons unable to take the advanced course which was begun in Los Angeles and will be continued in San Diego and, later, in San Francisco, for about four months. The first public address by Dr. Montessori will be given at the exposition on the afternoon of July 12, which has been set aside by the exposition management as 'Education Day.'"

Language: English

Article

Mrs. Howard Gould Sails for China

Available from: Newspapers.com

Publication: Oakland Tribune (Oakland, California)

Pages: 18

Ah Ying - Biographic sources, Asia, China, East Asia, Katherine Clemmons Gould - Biographic sources, Montessori method of education, Wong Sun Yue Clemens - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: "Mrs. Howard Gould, wife of the multi-millionaire railroad magnate, left for China today aboard the Nippon Maru to aid in introducing the Montessori educational methods there and to urge agricultural training for the youth of the land. She is accompanied on the voyage by Ah Yoke, a 7-year-old Chinese girl, who has received considerable musical instruction under the guidance of Mrs. Gould's sister, Mrs. Wong Sun Yue of this city. The child will be placed in a school at Peking, where she will pursue her studies. Early Next year Mrs. Gould and little Ah Yoke will be joined by Mrs. Wong, who now is receiving special instruction from Mme. Montessori to introduce the latter's system of child training in the Orient."

Language: English

Article

Reporting on a Talk by Howard Gardner: A Millennium Challenge for Our Children's Education

Publication: Forza Vitale!, vol. 19, no. 3

Pages: 10–12

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów: Marii Montessori i Janusza Korczaka [Transgressions in the biographical experiences of outstanding educators: Maria Montessori and Janusz Korczak]

Available from: University of Gdańsk

Publication: Podstawy Edukacji [Fundamentals of Education], vol. 10

Pages: 13-32

Janusz Korczak - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Transgressions are innovative and creative activities. They allow people to go beyond the limits of their current functioning, thus gaining new areas of activity or creating new values. Motivation specific to transgression is hubristic motivation. The article analyzes the biographical experiences of outstanding pedagogues. – Maria Montessori and Janusz Korczak. Maria Montessori – Italian physician, education system creator and Montessori pedagogy based on the needs of the child. Transcendental biography of Janusz Korczak – doctor, pedagogue, writer, journalist, visionary. Biographies contain different spaces of transgressive activities: personal, professional, social, creative, literary. They concern the concept of education, methods of pedagogical work with the child. The accomplishments of outstanding pedagogues include immutable values.

Language: Polish

ISSN: 2081-2264

Article

✓ Peer Reviewed

Umysły przyszłości wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Propozycje reformatorskie Marii Montessori i Howarda Gardnera

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 10, no. 36/2

Pages: 11-30

See More

Abstract/Notes: Abstrakt Dyskusje wokół wartości pedagogiki Marii Montessori w świetle współczesnych badań psychologicznych koncentrują się często na obszarze poznawczym czy też społecznym w rozwoju dziecka. Poniższy artykuł jest natomiast próbą znalezienia podobieństw w zakresie proponowanego wizerunku młodego człowieka ukształtowanego drogą określonych działań stymulujących w metodzie Montessori a koncepcji umysłu przyszłości Howarda Gardnera. Celem pedagogiki Montessori jest wychowanie człowieka potrafiącego zachować wolność i dyscyplinę wewnętrzną, myślącego niezależnie i krytycznie, odnoszącego się z szacunkiem do siebie i innych, dbającego o ład i harmonię w sobie i wokół siebie. Oddziaływania edukacji w myśl założeń H. Gardnera powinny rozwijać u młodego człowieka sposób funkcjonowania, który zapewni mu produktywne życie w pokojowej wspólnocie ludzi. Umysł człowieka odpowiadającego na potrzeby współczesności zawiera pięć istotnych elementów: myślenie kategoriami określonej dyscypliny wiedzy, zdolność do syntezy, zdolność do rozumienia innych ludzi, kreatywność oraz respektowanie zasad etycznych. Obie propozycje opierają się na interdyscyplinarnym myśleniu twórców, uwzględniającym aspekt antropologiczny, psychologiczny i edukacyjny w refleksji nad rozwojem człowieka. Obie również dotykają takich zagadnień jak dbanie o siebie i otoczenie (ekologia, współodczuwanie), kształcenie narzędzi myślenia w celu osiągnięcia jak największej niezależności w myśleniu, intencjonalne przygotowanie otoczenia promujące troskę o środowisko. W stylistyce opisu propozycji wychowania i edukacji odnaleźć można u obu twórców bogatą metaforykę ułatwiającą odbiorcy recepcję opisywanych idei. Wzywania i potrzeby globalnego świata stawiają kolejne pytania dotyczące optymalnej edukacji. Formułowanie odpowiedzi na te pytania jest procesem dynamicznym, dostarczającym wciąż nowych rozwiązań.

Language: English

DOI: 10.14632/eetp_36.1

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

In Memoriam [Eileen Roper Ast, Jane Dutcher, Hannelore Engelman, Dennis Schapiro, Hildegard Solzbacher]

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 26, no. 3

Pages: 20

Dennis Schapiro - Biographic sources, Eileen Roper Ast - Biographic sources, Hannelore Engelman - Biographic sources, Hildegard Solzbacher - Biographic sources, Jane Dutcher - Biographic sources, Obituaries

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search