Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

110 results

Article

Maria Montessori, Howard Gardner e as inteligências múltiplas [Maria Montessori, Howard Gardner and multiple intelligences]

Publication: Revista OMB: revista da organização Montessori do Brasil, no. 2

Pages: 6-7

Howard Gardner - Biographic sources, Howard Gardner - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Multiple intelligences

See More

Language: Portuguese

Article

Reporting on a Talk by Howard Gardner: A Millennium Challenge for Our Children's Education

Publication: Forza Vitale!, vol. 19, no. 3

Pages: 10–12

See More

Language: English

Article

Maria Montessori and Howard Gardner: Educational Development in Different Cultures

Available from: CORE

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 44

Pages: 69-74

Asia, Comparative education, East Asia, Howard Gardner - Biographic sources, Japan, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori (1870-1952) proposed her own type of educational program, which she called "scientific pedagogy" because of its distinctive features. Since her first experiment at the "Childrenu27s House" in 1907 in Italy, Montessori education has been practiced for almost a century in a variety of cultures. This paper will examine the characteristics of Montessori education in the light of current research. In addition to describing the academic basis of Montessori education, the paper also compares the education program with modern educational theories such those of Howard Gardner

Language: English

ISSN: 1346-1389

Article

✓ Peer Reviewed

Umysły przyszłości wyzwaniem dla współczesnej edukacji: Propozycje reformatorskie Marii Montessori i Howarda Gardnera [The minds of the future as a challenge for contemporary education: The reform proposals of Maria Montessori and Howard Gardner]

Available from: University of Gdańsk

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 10, no. 36/2

Pages: 11-30

Howard Gardner - Biographic sources, Howard Gardner - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Dyskusje wokół wartości pedagogiki Marii Montessori w świetle współczesnych badań psychologicznych koncentrują się często na obszarze poznawczym czy też społecznym w rozwoju dziecka. Poniższy artykuł jest natomiast próbą znalezienia podobieństw w zakresie proponowanego wizerunku młodego człowieka ukształtowanego drogą określonych działań stymulujących w metodzie Montessori a koncepcji umysłu przyszłości Howarda Gardnera. Celem pedagogiki Montessori jest wychowanie człowieka potrafiącego zachować wolność i dyscyplinę wewnętrzną, myślącego niezależnie i krytycznie, odnoszącego się z szacunkiem do siebie i innych, dbającego o ład i harmonię w sobie i wokół siebie. Oddziaływania edukacji w myśl założeń H. Gardnera powinny rozwijać u młodego człowieka sposób funkcjonowania, który zapewni mu produktywne życie w pokojowej wspólnocie ludzi. Umysł człowieka odpowiadającego na potrzeby współczesności zawiera pięć istotnych elementów: myślenie kategoriami określonej dyscypliny wiedzy, zdolność do syntezy, zdolność do rozumienia innych ludzi, kreatywność oraz respektowanie zasad etycznych. Obie propozycje opierają się na interdyscyplinarnym myśleniu twórców, uwzględniającym aspekt antropologiczny, psychologiczny i edukacyjny w refleksji nad rozwojem człowieka. Obie również dotykają takich zagadnień jak dbanie o siebie i otoczenie (ekologia, współodczuwanie), kształcenie narzędzi myślenia w celu osiągnięcia jak największej niezależności w myśleniu, intencjonalne przygotowanie otoczenia promujące troskę o środowisko. W stylistyce opisu propozycji wychowania i edukacji odnaleźć można u obu twórców bogatą metaforykę ułatwiającą odbiorcy recepcję opisywanych idei. Wzywania i potrzeby globalnego świata stawiają kolejne pytania dotyczące optymalnej edukacji. Formułowanie odpowiedzi na te pytania jest procesem dynamicznym, dostarczającym wciąż nowych rozwiązań. [In the light of contemporary psychological research, discussions around the value of Maria Montessori's pedagogy often focus on the cognitive or social area of ​​a child's development. The following article is an attempt to find similarities in the proposed image of a young person shaped by specific stimulating activities in the Montessori method and Howard Gardner's concept of the future mind. The aim of Montessori pedagogy is to educate a person who can maintain freedom and internal discipline, think independently and critically, respect himself and others, care for order and harmony in and around himself. The impact of education, according to the assumptions of H. Gardner, should develop in a young person a way of functioning that will ensure a productive life in a peaceful community of people. The mind of a person responding to the needs of modern times contains five essential elements: thinking in terms of a specific discipline of knowledge, the ability to synthesize, the ability to understand other people, creativity and respect for ethical principles. Both proposals are based on the interdisciplinary thinking of the creators, taking into account the anthropological, psychological and educational aspects in reflection on human development. Both also touch upon issues such as taking care of oneself and the environment (ecology, compassion), shaping the tools of thinking in order to achieve the greatest possible independence in thinking, and intentional preparation of the environment promoting care for the environment. In the style of describing the upbringing and education proposals, both authors can find rich metaphors that make it easier for the recipient to receive the described ideas. The challenges and needs of the global world raise new questions about optimal education. Formulating answers to these questions is a dynamic process that constantly provides new solutions.]

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp_36.1

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Umysły przyszłości wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Propozycje reformatorskie Marii Montessori i Howarda Gardnera

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 10, no. 36/2

Pages: 11-30

See More

Abstract/Notes: Abstrakt Dyskusje wokół wartości pedagogiki Marii Montessori w świetle współczesnych badań psychologicznych koncentrują się często na obszarze poznawczym czy też społecznym w rozwoju dziecka. Poniższy artykuł jest natomiast próbą znalezienia podobieństw w zakresie proponowanego wizerunku młodego człowieka ukształtowanego drogą określonych działań stymulujących w metodzie Montessori a koncepcji umysłu przyszłości Howarda Gardnera. Celem pedagogiki Montessori jest wychowanie człowieka potrafiącego zachować wolność i dyscyplinę wewnętrzną, myślącego niezależnie i krytycznie, odnoszącego się z szacunkiem do siebie i innych, dbającego o ład i harmonię w sobie i wokół siebie. Oddziaływania edukacji w myśl założeń H. Gardnera powinny rozwijać u młodego człowieka sposób funkcjonowania, który zapewni mu produktywne życie w pokojowej wspólnocie ludzi. Umysł człowieka odpowiadającego na potrzeby współczesności zawiera pięć istotnych elementów: myślenie kategoriami określonej dyscypliny wiedzy, zdolność do syntezy, zdolność do rozumienia innych ludzi, kreatywność oraz respektowanie zasad etycznych. Obie propozycje opierają się na interdyscyplinarnym myśleniu twórców, uwzględniającym aspekt antropologiczny, psychologiczny i edukacyjny w refleksji nad rozwojem człowieka. Obie również dotykają takich zagadnień jak dbanie o siebie i otoczenie (ekologia, współodczuwanie), kształcenie narzędzi myślenia w celu osiągnięcia jak największej niezależności w myśleniu, intencjonalne przygotowanie otoczenia promujące troskę o środowisko. W stylistyce opisu propozycji wychowania i edukacji odnaleźć można u obu twórców bogatą metaforykę ułatwiającą odbiorcy recepcję opisywanych idei. Wzywania i potrzeby globalnego świata stawiają kolejne pytania dotyczące optymalnej edukacji. Formułowanie odpowiedzi na te pytania jest procesem dynamicznym, dostarczającym wciąż nowych rozwiązań.

Language: English

DOI: 10.14632/eetp_36.1

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Doctoral Dissertation

Csikszentmihalyi의 몰입 이론의 관점에서 본 Montessori와 Gardner의 교육이론: 몰입의 구성요소를 중심으로 / An analysis of Montessori and Gardner's education theories from the perspective of Csikszentmihalyi's flow theory : focused on the components of flow

See More

Language: Korean

Published: Anyang, South Korea, 2015

Article

Montessori and Gardner's Theory of Multiple Intelligences

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 15, no. 1

Pages: 40-43

Inclusive education, Maria Montessori - Philosophy, Multiple intelligences

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

The Personal Intelligences: Linking Gardner to Montessori

Publication: NAMTA Journal, vol. 21, no. 2

Pages: 64-78

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals, Silvia C. Dubovoy - Writings

See More

Abstract/Notes: Emphasizes the intrinsic unity of all the intelligences as well as the inseparable nature of the interpersonal and intrapersonal. Emphasizes the theories of both Gardner and Montessori as a whole, and looks at common features in intelligence profiles and educational environments described by both. (MOK)

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

Mrs. Howard Gould and Sister Who Wed Chinese Hurl Charges in Row

Available from: California Digital Newspaper Collection

Publication: Los Angeles Herald (Los Angeles, California)

Pages: 1

Asia, China, East Asia, East Asia, Katherine Clemmons Gould - Biographic sources, Montessori schools

See More

Language: English

Article

Mrs. Howard Gould to Educate Chinese Girls

Available from: California Digital Newspaper Collection

Publication: The Morning Union (Nevada City, California)

Pages: 1

Asia, China, East Asia, Katherine Clemmons Gould - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools

See More

Abstract/Notes: Mrs. Howard Gould is in Peking for the purpose of establishing a school for Chinese girls in which the Montessori method will be used. Mrs. Gould recently had an interview with the minister of education, and in co-operating with a number of missionaries in educational work. She will finance the new school, which will serve as a model for Chinese teachers.

Language: English

Advanced Search