Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1444 results

Article

✓ Peer Reviewed

Zur Bedeutung der Montessori-Methode und des Montessori-Phänomens unter besonderer Berücksichtigung der Aphasietherapie [On the importance of the Montessori method and the Montessori phenomenon with special consideration of aphasia therapy]

Publication: Die Rehabilitation, vol. 19, no. 2

Pages: 115-119

See More

Language: German

ISSN: 0034-3536

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori: The Montessori Method (Introduction by Martin Mayer); Spontaneous Activity in Education (The Advanced Montessori Method, Vol. 1); The Montessori Elementary Material (The Advanced Montessori Method, Vol. 2)

Available from: Springer Link

Publication: International Review of Education, vol. 11, no. 2

Pages: 240-242

See More

Language: English

DOI: 10.1007/BF01419908

ISSN: 1573-0638, 0020-8566

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Book

Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Europe, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori organizations - Switzerland, Montessori schools, Switzerland, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Harold Baumann ordnet die schweizerische Montessori-Pädagogik in die internationale Reformpädagogik ein, skizziert ihre Anfänge im Kanton Tessin, zeigt die Auswirkungen und Einflüsse der Montessori-Bestrebungen in vielen Schweizer Kantonen, u.a. anhand der staatlichen Montessori-Kindergärten im Kanton Wallis. Zudem erläutert er den heutigen Stand der Montessori-Pädagogik in der Schweiz. Harold Baumann ergänzt seine Recherchen durch Beiträge, die ihm von Zeitzeugen überreicht wurden. [Harold Baumann classifies the Swiss Montessori pedagogy in the international reform pedagogy, outlines its beginnings in the canton of Ticino, shows the effects and influences of the Montessori endeavors in many Swiss cantons, e.g. with the help of the state Montessori kindergartens in the canton of Valais. He also explains the current state of Montessori education in Switzerland. Harold Baumann supplements his research with contributions that were presented to him by contemporary witnesses.]

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Book

Studien zur Montessori-Pädagogik I: Maria Montessori und die "reform-pädagogische Bewegung" [Studies on Montessori Education I: Maria Montessori and the "New Education Movement"]

Europe, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., New Education Fellowship, New Education Movement, Theosophical Society, Theosophy

See More

Language: German

Published: Freiburg, Germany: Herder, 1986

ISBN: 978-3-451-20919-2

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Article

Diffusione e Prospettive dell'Educazione Montessori in Giappone: Montessori nel Mondo [Diffusion and Perspectives of Montessori Education in Japan: Montessori in the World]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 46, no. 6

Pages: 14-19

Asia, East Asia, Japan, Montessori method of education - History

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

✓ Peer Reviewed

Analisis metode islamic montessori for multiple intelligences pada anak generasi alpha dalampengembangan pembelajaran pendidikan agama islam / Analysis of the Islamic Montessori for Multiple Intelligences Method in Alpha Generation Children in the Development of Islamic Education Learning

Available from: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA)

Publication: At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 5, no. 2

Pages: 47-59

Asia, Australasia, Indonesia, Islamic Montessori method of education, Islamic education, Multiple intelligences, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Children are born into the world as the nature of both parents. The importance of education from an educator is the initial foundation of the formation of creativity and activity, children. The role of educators of parents and teachers is a principle of how they are formed and fostered by the environment. Alpha generation is a child born in 2010 until now. The development of increasingly advanced technology makes the Alpha generation highly skilled using existing technology. They are principled to become an unfashionable generation. Today, the era is dominated by an instant and easy nature that results in influence in all fields, especially the field of education. The Islamic Montessori for Multiple Intelligences method is a method that teaches Islamic education based on compound intelligence in children. The intelligence of alpha generation children has the potential incomplete multiple intelligences so that they can survive, adapt and always be resilient in following high levels of diversity and all changes that are instant. This research aims to find out (1) The role of educators to alpha generation children in the development of Islamic Education learning with Islamic Montessori methods for Multiple Intelligences, (2) Methods that can support success in improving the quality of education. The method in this article uses by library research. The primary and secondary source is Maria Montessori's book translated in Indonesian and journal references. The result of the discussion in this paper is (1) The development of Islamic Religious Education learning that applies the following, language intelligence, mathematical logic, spatial-visual, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalist intelligence. (2) Knowing the compound intelligence in alpha generation children in Islamic education. / Anak terlahir ke dunia sebagai fitrah kedua orang tuanya. Pentingnya pendidikan dari seorang pendidik merupakan pondasi awal terbentuknya kreatifitas dan keaktifan pada anak. Peran pendidik dari orang tua dan guru merupakan prinsip bagaimana mereka dibentuk dan dibina oleh lingkungan masing-masing. Generasi alpha adalah anak yang lahir di tahun 2010 hingga sekarang. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat generasi alpha sangat terampil menggunakan teknologi. Sehingga, mereka berprinsip untuk menjadi generasi yang tidak ketinggalan zaman. Dewasa ini, zaman pun di dominasi dengan sifat yang serba instan dan serba mudah yang mengakibatkan pengaruh dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan. Metode Islamic Montessori for Multiple Intelligences merupakan metode yang mengajarkan pendidikan Islam berdasarkan kecerdasan majemuk pada anak. Kecerdasan anak generasi alpha memiliki potensi dalam kecerdasan majemuk (Multiple Intelligences) yang komplit sehingga mereka bisa bertahan, beradaptasi dan selalu tangguh dalam mengikuti tingkat keragaman yang tinggi dan segala perubahan yang serba Instan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran pendidik terhadap anak generasi alpha dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan metode Islamic Montessori for Multiple Intelligences, (2) metode yang dapat menunjang kesuksesan dalam perbaikan kualitas pendidikan. Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library Research). Bersumber primer dan sekunder yaitu buku Maria Montessori yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan refrensi-refrensi jurnal. Hasil dari pembahasan dalam tulisan ini adalah (1) pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menerapkan sebagai berikut, kecerdasan bahasa, logika matematika, visual spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan kecerdasan naturalis. (2) mengetahui kecerdasan majemuk pada anak generasi alpha dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Language: Indonesian

DOI: 10.51468/jpi.v5i2.156

ISSN: 2747-089X, 2656-7555

Undergraduate Thesis

Pengembangan Desain Mainan Balok Montessori untuk Usia 3-6 Tahun Berkonsep Multiplayer (Studi Kasus: Albata Islamic Montessori Preschool) [Design Development of Montessori Block Toys for Ages 3-6 Years with Multiplayer Concept (Case Study: Albata Islamic Montessori Preschool)]

Available from: Universitas Dinamika (Indonesia) - Institutional Repository

Asia, Australasia, Indonesia, Islamic Montessori method of education, Islamic education, Montessori method of education, Religious education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Perkembangan pada anak salah satunya adalah perkembangan motorik halus. Penguasaan motorik halus adalah salah satu yang penting bagi anak khususnya usia 3-6 tahun. Namun, tidak semua anak mempunyai kematangan yang sama untuk menguasai kemampuan motorik halus pada tahap yang sama. Perkembangan motorik halus pada anak salah satunya dipengaruhi faktor eksternal yaitu lingkungan. Metode pembelajaran Montessori merupakan salah satu metode yang mementingkan penyediaan lingkungan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penyediaan lingkungan yang sesuai diwujudkan melalui berdirinya sekolah-sekolah dengan metode pembelajaran Montessori, termasuk Albata Islamic Montessori Preschool. Bedanya, kelas di sekolah yang menggunakan Metode pembelajaran Montessori tidak mengelompokkan anak berdasarkan umur agar anak bisa saling mengajarkan dan bersosialisasi dengan baik, membentuk jiwa kepemimpinan anak, tanggung jawab dan kemandirian. Selain itu dalam metode ini, digunakan alat permainan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan sarana pembelajaran motorik halus berupa mainan montessori yang dapat dimainkan anak usia 3-6 tahun secara bersama-sama atau multiplayer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data bersumber dari observasi, wawancara dan studi literatur. Salah satu mainan Montessori yang umum digunakan untuk melatih motorik halus adalah mainan balok. Perbedaan mainan balok yang dikembangkan peneliti dibanding penelitian serupa sebelumnya yaitu dalam segi fungsi dan cara bermain. Sementara material menggunakan kayu dengan finishing yang menyesuaikan fungsi yaitu HPL putih glossy digunakan untuk menggambar, menulis pada permukaan balok. Hasil penelitian berupa Mainan Balok Montessori multiplayer yang memiliki nilai kebaruan dari segi fungsi yaitu digunakan untuk melatih motorik halus khususnya aktifitas yang bersifat practical life dan dari segi cara bermain menggunakan konsep multiplayer yang sesuai dengan perkembangan psikologis usia 3-6 tahun.

Language: Indonesian

Published: Surabaya, Indonesia, 2022

Article

La méthode Montessori dans les écoles maternelles. La méthode Montessori dans les jardins d'enfants

Publication: L'Éducation, vol. 23, no. 1

Montessori method of education

See More

Language: French

Advanced Search