Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

960 results

Article

✓ Peer Reviewed

Zur Bedeutung der Montessori-Methode und des Montessori-Phänomens unter besonderer Berücksichtigung der Aphasietherapie [On the importance of the Montessori method and the Montessori phenomenon with special consideration of aphasia therapy]

Publication: Die Rehabilitation, vol. 19, no. 2

Pages: 115-119

See More

Language: German

ISSN: 0034-3536

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori: The Montessori Method (Introduction by Martin Mayer); Spontaneous Activity in Education (The Advanced Montessori Method, Vol. 1); The Montessori Elementary Material (The Advanced Montessori Method, Vol. 2)

Available from: Springer Link

Publication: International Review of Education, vol. 11, no. 2

Pages: 240-242

See More

Language: English

DOI: 10.1007/BF01419908

ISSN: 1573-0638, 0020-8566

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Conference Paper

L'Influence de la Méthode Montessori dans l'École Equatorienne [The Influence of the Montessori Method in the Ecuadorian School]

, Gonzalo Abad (Author)

International Montessori Congress

Americas, Conferences, Ecuador, International Montessori Congress (10th, Paris, France, 25-30 May 1953), Latin America and the Caribbean, South America

See More

Language: French

Published: Paris, France: Association Montessori de France, 1953

Pages: 77-80

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori̇ Yöntemi̇nde Müzi̇k ve Türki̇ye’de Montessori̇ Anaokullarinda Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ Uygulamalari / Music with Montessori Method and Its Music Education Applications in Montessori Preschools in Turkey

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Çukurova University Journal of Social Sciences Institute], vol. 25, no. 3

Pages: 333-346

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education, Music - Instruction and study, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori çocukların duyusal deneyimleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Montessori yönteminde müzik eğitimi okulöncesi dönemdeki çocukların müzikal beğenilerini geliştirmeyi hedefler. Montessori yaklaşımında çocuğun müzikal çevresindeki temel amaç müzikal potansiyellerine ulaşmaları konusunda onlara rehberlik etmektir. Montessori yöntemi birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem, daha çok genel öğrenme alanlarını kapsamaktadır. Ancak Montessori yönteminde, özellikle çocukların 3-6 yaş arası duyusal döneminde sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Yurt dışında yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin Montessori yöntemi içinde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Araştırma, Türkiye’de Montessori anaokullarındaki müzik uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın Montessori yönteminde müzik eğitimi ile ilgili çalışmaları incelemek ve Türkiye’deki Montessori anaokullarındaki müzik uygulamaları hakkında durum saptaması gerçekleştirmek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın verileri, bu alanda yapılan araştırmalar incelenerek ve Türkiye’de Montessori anaokullarında çalışmakta olan eğitimcilere uygulanan anket sonuçlarına göre elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Montessori yöntemiyle eğitim veren anaokullarının %67’sinin “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na” bağlı olduğu, %72’sinin “günlük programlarında müzik dersine yer verdiği”, %67’sinde müzik derslerinin “müzik öğretmeni” tarafından gerçekleştirildiği ve okulların %89’unda “Montessori müzik materyallerinin” bulunduğu sonucuna varılmıştır. Müzik materyallerinin kullanımına yönelik yapılan araştırmada ise, anaokullarının %17’sinde Montessori müzik materyallerinin “hepsinin”, %22’sinde “bir” ve %50 ‘ sinin ise “birkaç” müzik materyaline sahip olduğu, %11’inde de “hiçbir” Montessori müzik materyalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anaokullarının %78’ inde Montessori müzik materyalleri dışında “vurmalı çalgıların” kullanıldığı tespit edilmiştir. / Montessori is an approach that helps children gain new information via sensorial experiences. Music education with the Montessori method aims to develop musical tastes of children in preschool period. The main purpose in Montessori approach is to guide children to reach their musical potential in their musical environment. Montessori method is of common use in many countries. This method started to become more common in our country in recent years and it covers learning areas. However, it is known that Montessori method has an important place in art education especially with children between ages 3-6 in their sensory period. The studies done abroad show that Montessori method has an important place in music education. This research is done to detect the music applications of Montessori in Montessori preschools in Turkey. Towards this purpose, this study is expected to be beneficial for analyzing the studies on music education with Montessori method and detecting the music applications in Montessori preschools in Turkey. The data of this study was obtained via analyzing the studies in this field and by conducting a survey with the instructors working in Montessori preschools in Turkey. According to the results of this study, among the Montessori preschools, 67% is connected to the Ministry of Family and Social Services, 72% has music courses in their daily curriculum, 67% has music courses conducted by a music instructor and 89% has Montessori music materials. Based on the results of the research done about the usage of the musical materials, it has been found that among the preschools, 17% have all the Montessori music materials, 22% have one music material, 50% have a few music materials and 11% do not possess any of the Montessori music materials. It was seen that 78% of the preschools make use of percussion instruments besides the Montessori music materials.

Language: Turkish

ISSN: 1304-8880

Article

Maria Montessori, die Begründerin der Montessori-Methode : zum 25jährigen Jubiläum der Montessori-Bewegung in der Schweiz

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung, vol. 37, no. 20

Pages: 349-350

Montessori method of education, Switzerland

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-312786

Article

✓ Peer Reviewed

Manajemen Pendidikan Karakter Metode Montessori di Jogjakarta Montessori School [Montessori Method of Character Education Management at Jogjakarta Montessori School]

Available from: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Publication: Media Manajemen Pendidikan [Educational Management Media], vol. 2, no. 2

Pages: 251-259

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter yang meliputi 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengarahan dan pelaksanaan, 4) evaluasi dan pengendalian, 5) faktor pendukung serta 6) faktor penghambat di SD Montessori. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan manajemen pendidikan karakter pada kurikulum, pendidik, pembiayaan peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan; 2) pengorganisasian manajemen pendidikan karakter pada pelatihan guru baru, pengarahkan para guru, kesempatan bagi guru atau staf untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pikiran, mengikutsertakan yayasan, guru, staf dan komite sekolah dalam membuat perencanaan manajemen, memberikan nasehat dan arahan yang benar; 3) pelaksanaan manajemen pendidikan karakter sesuai dengan perencanaan dengan apparatus dan pendampingan dari guru; 4) evaluasi manajemen pendidikan karakter dengan melihat kemandirian dan keberanian, pembuatan project, berperilaku santun; 5) faktor pendukung meliputi kegiatan di luar sekolah bermasyarakat, kegiatan ektrakurikuler, peraturan untuk tidak memakai atribut keagamaan selama di sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pendidik yang ramah dan perhatian, kegiatan sosial dan kerjasama dengan sekolah lain; 6) faktor penghambat pendidikan karakter pada Jogjakarta Montessori School yaitu kurangnya kerjasama orang tua siswa dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggungjawab, menghargai prestasi, dan rasa ingin tahu. [This study aims to determine the management of character education which includes 1) planning, 2) organizing, 3) directing and implementing, 4) evaluation and control, 5) supporting factors and 6) inhibiting factors in SD Montessori. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques are in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Data were analyzed descriptively qualitatively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) character education management planning in the curriculum, educators, student funding, facilities and infrastructure, education financing; 2) organizing character education management on new teacher training, directing teachers, opportunities for teachers or staff to participate in contributing ideas, involving foundations, teachers, staff and school committees in making management plans, providing correct advice and direction; 3) implementation of character education management in accordance with planning with apparatus and mentoring from teachers; 4) evaluation of character education management by looking at independence and courage, making projects, behaving politely; 5) supporting factors include activities outside of school in the community, extracurricular activities, regulations not to use religious attributes while at school, school facilities and infrastructure, friendly and caring educators, social activities and collaboration with other schools; 6) the inhibiting factor for character education at Jogjakarta Montessori School is the lack of cooperation between parents in instilling the values ​​of discipline, responsibility, respect for achievement, and curiosity.]

Language: Indonesian

DOI: 10.30738/mmp.v2i2.5072

ISSN: 2622-3694

Book

Psychologisches zur Montessori-Methode: Aus dem Montessori-Heft der Neuen Erziehung [Psychological information on the Montessori method: From the Montessori booklet of the New Education]

See More

Abstract/Notes: Distributed by the Deutsche Montessori-Gesellschaft with the January 1927 issue of their periodical "Montessori-Nachrichten".

Language: German

Published: Berlin, Germany: Hensel and Co. Verlag, 1927

Archival Material Or Collection

Maria Montessori: Montessori Method teaching tools, circa 1920-1950

Available from: UMass Boston

See More

Abstract/Notes: This collection consists of wooden boxes, shapes, sticks, and metal rings used by teachers following the Montessori Method. Some of the items were described by a member of UMass Boston's Education Department for a Healey Library exhibit in 1989. The collection also includes: Maria Montessori, The Montessori Method (New York: Schocken Books, 1964; and a 1980's Nienhuis Montessori USA catalog of teaching tools

Language: English

Archive: University of Massachusetts, Boston (Boston, Massachusetts)

Article

✓ Peer Reviewed

A utilização do Método Montessori como ferramenta para contribuição do desenvolvimento socioemocional na primeira infância / The use of the Montessori Method as a tool to contribute to early childhood socio-emotional development

Available from: European Publications

Publication: Cuadernos de Educación y Desarrollo, vol. 15, no. 9

Pages: 8420-8438

Autonomy in children, Interpersonal relationships, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: When intrapersonal conflicts are observed in the resolution of everyday setbacks in most children who are experiencing early childhood (2 to 6 (two to six years)), there was a need to elaborate this research in order to find ways that can contribute to the processes of building socio-emotional knowledge. Therefore, we want to analyze whether and how the Montessori Method can contribute to this development of the subject when it needs to resolve conflicts. In view of this, the application of the Montessori method may be a methodology capable of helping to alleviate, or even to resolve, the problem. This method seeks to make children more independent as to the mastery of their emotional and social stability. The general objective of this article is to analyze the contribution of the Montessori Method to the independence of children, in the area of their socio-emotional aspects. The specific objectives are: to clarify what intrapersonal conflicts are and to exemplify situations; to understand the Montessori Method when it comes to autonomy and independence in childhood and to ratify the contribution of the method to socio-emotional development. The sequence of discussion sessions of the article deals with subjects that can clarify the aforementioned objectives, which are called: Intra-personal conflicts and example of situations; Montessori method - autonomy and independence of children and contribution of the Montessori method to socioemotional development in early childhood. The methodology used for this research is qualitative and bibliographic, since concepts and reflections that already exist on the theme will be analyzed. The expectation of the authors is that adults who read this article can promote actions and behaviors that contribute to the independence and autonomy of children, mainly in relation to the domain of emotional stability, so that children learn to deal with their intrapersonal conflicts in a natural, reflective, calm and direct way; demonstrating the possible contribution of the method in the maturation of this domain. / Ao serem observados conflitos intrapessoais na resolução de contratempos cotidianos em grande parte das crianças que estão vivenciando a primeira infância (2 a 6 (dois a seis anos)), houve a necessidade de elaborar esta pesquisa a fim de encontrar maneiras que possam contribuir para os processos de construção de conhecimentos socioemocionais. Portanto deseja-se analisar se, e como, o Método Montessori pode contribuir para este desenvolvimento do sujeito quando este necessita resolver conflitos. Em vista disso, a aplicação do Método Montessori pode ser uma metodologia capaz de contribuir para amenizar, ou até mesmo, para uma possível resolução da problemática. Este método procura tornar as crianças mais independentes quanto ao domínio de suas estabilidades emocionais e sociais. O objetivo geral deste artigo consiste em analisar a contribuição do Método Montessori para a independência das crianças, quanto ao domínio dos seus aspectos socioemocionais. Quanto aos objetivos específicos destaca-se: esclarecer o que são os conflitos intrapessoais e exemplificar situações; compreender o Método Montessori quando se trata de autonomia e independência na infância e ratificar a contribuição do método para o desenvolvimento socioemocional. A sequência de sessões de discussão do artigo trata de assuntos que possam esclarecer os objetivos supracitados, os quais são denominados: Conflitos intrapessoais e exemplo de situações; Método Montessori – autonomia e independência infantil e contribuição do Método Montessori para o desenvolvimento socioemocional na primeira infância. A metodologia utilizada para esta pesquisa é qualitativa e bibliográfica, pois serão analisados conceitos e reflexões que já existem a respeito do tema. A expectativa das autoras é que os adultos que lerem este artigo possam promover ações e condutas que contribuam para a independência e autonomia das crianças, principalmente, com relação ao domínio da estabilidade emocional, para que as crianças aprendam a lidar com seus conflitos intrapessoais de maneira natural, reflexiva, calma e direta; demonstrando a possível contribuição do método na maturação deste domínio.

Language: Portuguese

DOI: 10.55905/cuadv15n9-025

ISSN: 1989-4155

Advanced Search