Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

52 results

Book

Congressional Union for Woman Suffrage: Woman Voters' Convention, September 14, 15 and 16 [program]

Congressional Union for Woman Suffrage (United States), Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Panama-Pacific International Exposition (1915, San Francisco, California), Women - Suffrage, Women - Suffrage - United States

See More

Abstract/Notes: This is the program for the Woman Voters' Convention held September 14 through 16 in San Francisco at the Palace of Education in the Panama-Pacific International Exposition. Maria Montessori delivered an address on Tuesday, September 14 during their Luncheon at the Inside Inn at the Panama-Pacific International Exposition (PPIE).

Language: English

Published: San Francisco, California: Allied Printing, 1915

Bachelor's Thesis

Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Supporting the child's own activity control: Montessori daycare center Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this qualitative thesis was to find out whether Montessori pedagogy based Montessori day care center Aurinkoleijona supports the self-management of the child, and what kind of experiences the parents of children have in the subject area. The thesis is a case study, and in the theoretical part it raises the documents guiding the early childhood education as well as the history of Finnish early childhood education, and the alternative pedagogics. Further, the thesis immerses Montessori pedagogy and the development of self-regulation and self-management of the child. At present, children's learning and learning difficulties are topical themes. Finland has been in the elite of the Programme for International Student Assessment (PISA) for many years, but recently the results have weakened. Learning difficulties are influenced by many factors, but one factor that can be considered is the difficulties that are faced in self-management. In order for a child to have a good start in the development of self-management, attention should be paid to supporting it in early childhood education. With Finnish early childhood education being high quality, it provides a good foundation for the overall development of each child, including self-management. The thesis deals with the development of practical early childhood education in the Montessori day care center Aurinkoleijona by exploring potential development targets for supporting the child's self-management. The research questions are: "How does the Montessori pedagogy support the child’s self-management?" and "What kind of experiences do parents have with their child’s or children’s self-management?". Research methods were observation and a questionnaire for the parents of the child. Material was analyzed by utilizing content analysis. The results show that the operational environment of the Montessori day care center Aurinkoleijona has been created in a way that it supports the self-management of the child by many means. Versatile functions, calmness of the atmosphere, furniture that are in the child’s level, and the role of adults in the environment enable a good basis for supporting the self-management of the child. Parents’ experiences of day care center were positive. Children in the day care center are growing up to be independent, and self-directed future schoolchildren, who take others into consideration. / Tämän laadullisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tukeeko montessoripedagogiikkaan pohjautuva Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona lapsen oman toiminnan ohjausta sekä minkälaisia kokemuksia lasten vanhemmilla on tästä ohjauksesta. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka teoriaosiossa nostetaan esille varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä vaihtoehto pedagogiikoita. Työssä syvennytään lisäksi tarkemmin Montessoripedagogiikkaan sekä lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen. Tänä päivänä lasten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ajankohtainen puheenaihe. Suomi on loistanut PISA-tutkimuksen kärjessä monia vuosia, mutta viime vuosina tulokset ovat heikentyneet. Oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavat monet tekijät, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa. Jotta lapsi saa hyvän alun oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen, on varhaiskasvatuksessa kiinnitettävä huomiota sen tukemiseen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ollessa laadukasta, se mahdollistaa hyvän pohjan jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sisältäen myös oman toiminnan ohjauksen. Opinnäytetyö kiinnittyy käytännön varhaiskasvatustyön kehittämiseen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa tutkimalla mahdollisia kehittämiskohteita lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemisen osalta. Tutkimuskysymykset ovat: ”Millä tavoin Montessori-pedagogiikka tukee lapsen oman toiminnan ohjausta?” sekä ”Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa/lastensa oman toiminnan ohjauksesta?”. Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia ja lapsen vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Aineisto analysointiin sisällönanalyysia hyödyntämällä. Tutkimustulokset osoittavat, että Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonan toimintaympäristö on luotu niin, että se tukee lapsen oman toiminnan ohjausta monin keinoin. Monipuoliset toiminnot, ilmapiirin rauhallisuus, kalusteiden lapsentasoisuus ja aikuisten rooli ympäristössä mahdollistavat hyvän pohjan lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemiselle. Lasten vanhempien kokemukset päiväkodista olivat positiivisia. Lapsista kasvaa päiväkodissa itsenäisiä, omaohjautuvia ja toiset huomioon ottavia tulevia koululaisia.

Language: Finnish

Published: Turku, Finland, 2017

Book

The Essential Montessori: Introduction to the Woman, the Writings, the Method and the Movement

See More

Language: English

Published: New York, New York: New American Library, 1978

Book Section

Problemi educativi della donna lavoratrice [Educational problems of the working woman]

Book Title: Convegno sui problemi dell'educazione infantile nella vita industriale: atti [Conference on the problems of childhood education in industrial life: proceedings]

Pages: 27-41

Conferences

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Ente Opera Montessori, 1956

Article

✓ Peer Reviewed

School Gardening in Early Childhood Education in Oman: A Pilot Project with Grade 2 Students

Available from: International Council of Associations for Science Education (ICASE)

Publication: Science Education International, vol. 30, no. 1

Pages: 45-55

School gardens

See More

Abstract/Notes: While school gardens are familiar in many Western contexts and research has reported significant pedagogical and affective benefits of these resources, there is limited reporting of their use in non-Western contexts. A pilot school gardening project involving a quasi-experimental mixed method design was undertaken in the Sultanate of Oman with several Grade 2 and Grade 7 classes to determine if this resource might provide benefits in this particular context. This paper reports on the findings for the Grade 2 cohort. While these findings were somewhat mixed and need to be treated tentatively given that the study was a pilot, they did suggest that school gardens in Oman could provide affective and possibly health benefits for students. The potential health benefits could be particularly significant because the Omani population is beginning to exhibit a rapid increase in “lifestyle diseasesâ€, most notably diabetes and cardiovascular illnesses. These illnesses appear to be linked to poor dietary habits and a more sedentary lifestyle among the younger generation.

Language: English

ISSN: 2077-2327

Article

The Woman Who Made School Fun

Publication: School, vol. 35

Pages: 351-356

See More

Language: English

Article

Woman as Child Trainer: Maria Montessori's Houses of Childhood in Italy

Available from: New York State Historic Newspapers

Publication: New York Evening Post (New York, New York)

Pages: 4

Europe, Italy, Southern Europe

See More

Language: English

Article

The most interesting woman of Europe: la lezione libertaria di Maria Montessori

Publication: L'Indice dei libri del mese, vol. 16, no. 9

Pages: 35

See More

Language: Italian

ISSN: 0393-3903

Article

Among the Refugees: Italian Woman Doctor with Durham Degree

Available from: British Library - British Newspaper Archive

Publication: Hartlepool Northern Daily Mail (Durham, England)

Pages: 5

Displaced communities, Europe, Maria Montessori - Biographic sources, Refugees, Southern Europe, Spain

See More

Language: English

Book Section

The Fifth Woman: Maria Montessori

Available from: Springer Link

Book Title: America's Early Montessorians: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst and Adelia Pyle

Pages: 37-57

Americas, Maria Montessori - Biographic sources, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Chapter two presents a biography of Maria Montessori and describes the key elements in her method when George, Naumburg, Pyle, and Parkhurst were students in her training courses. By 1910, Montessori had constructed the core features of her educational theory, known as the Montessori Method. Her educational theory was based on her medical education at the University of Rome, her work with children with mental disabilities, her intensive reading of the pioneer special education educators, Itard and Sequin, pedagogical anthropology and her first school, the Casa dei Bambini, in 1908, in Rome’s impoverished San Lorenzo district. Montessori’s view of the child holistically encompassed physical, sensory, muscular, social, intellectual, and moral development. All children, she believed, like all people, shared a universal human nature which led to common modes of development. Focusing on early childhood education, ages three to six, Montessori’s key principles were: children need liberty to fulfill their inner need to develop fully through their own self-, or auto-education; their self-education is optimal in a prepared structured learning environment with accessible didactic apparatus and material which they are free to choose and work out their own self- development; the first level of instruction develops sensory, muscular, and practical skills which lead to higher level cognitive, cultural, and literary skills. Montessori was recognized as an educational innovator in Europe but not widely known in the United States. George, Naumburg, Pyle, and Parkhurst played significant roles in introducing Montessori to Americans and in implementing the Montessori Method in the United States.

Language: English

Published: Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020

ISBN: 978-3-030-54835-3

Series: Historical Studies in Education

Advanced Search