Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

223 results

Book

Sisters and Sisterhood: The Kenney Family, Class, and Suffrage, 1890-1965

See More

Abstract/Notes: The Kenney family grew up in Saddleworth, outside Oldham, in the last decades of the nineteenth century. In 1905, three of the sisters met Christabel Pankhurst, a turning point which changed the rest of their lives. Annie Kenney became one of the leaders of the Women's Social and Political Union (WSPU), Jessie was an organiser at the heart of the organisation, and Nell campaigned outside the capital. Caroline and Jane used their connections within the suffrage movement as the springboard for careers in innovative education on both sides of the Atlantic. While working-class women are increasingly acknowledged in histories of the WSPU, this study is the first to make them the primary focus, and, in doing so, it opens up a new conversation around sex, class, and politics, and how these categories interacted in this period. This is a study of the possibilities for, and experiences of, working-class women in the militant suffrage movement. It identifies why these women became politically active, their experiences as activists, and the benefits they gained from their political work. It stresses the need to see working-class women as significant actors and autonomous agents in the suffrage campaign. It shows why and how some women became politicised, why they prioritised the vote above all else, and how this campaign came to dominate their lives. It also places the suffrage campaign within the broader trajectory of their lives to stress how far the personal and political were intertwined for these women. Although this is a book about 'working-class suffragettes', Lyndsey Jenkins also reveals what it says about women as workers and teachers, religious believers and political thinkers, and friends and colleagues, as well as suffragettes. Above all, it is a study of sisterhood.

Language: English

Published: Oxford, England: Oxford University Press, 2021

ISBN: 978-0-19-266513-3

Article

Mrs. Wong in Break with Her Sister, Mrs. Gould; Mrs. Gould Scored Attacks By Sister

Available from: California Digital Newspaper Collection

Publication: San Francisco Call and Post (San Francisco, California)

Pages: 1, 2

Americas, Asia, China, East Asia, Ella May Clemmons - Biographic sources, Katherine Clemmons Gould - Biographic sources, Montessori method of education - Teachers, North America, United States of America, Wong Sun Yue Clemens - Biographic sources, Wong Sun Yue Montessori House of Childhood (Peking, China)

See More

Language: English

Bachelor's Thesis

Alternativní školství v České republice - metoda Marie Montessori v předškolním věku / Alternative eduction in the Czech republic - Marie Montessori method in pre-school age

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Bakalářská práce se zaměřuje na téma Alternativní školství v České republice - metoda Marie Montessori v předškolním věku. Teoretická část popisuje základní informace o alternativním školství, typické znaky a odlišnosti alternativního školství, charakteristiku předškolního dítěte, život Marie Montessori, její činnost a dílo. Dále základní principy a pojmy této metody, specifické pomůcky a materiál využívaný touto metodou, vývoj Montessori pedagogiky a role vychovatele v této praxi. Praktická část podává výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na informovanost veřejnosti o alternativním školství a jeho metodách. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření. Cílem bakalářské práce je ukázat další možnosti vzdělávání v předškolním věku a blíže charakterizovat alternativní školství v České republice. / The bachelor thesis focuses on the Alternative Education in the Czech Republic – preschool M. Montessori method. The theoretical part describes basic information about alternative education, typical signs and diversity of alternative education, characteristics of a preschool child, life M. Montessori, activity and work. Other things like the basic principles and concepts of this method, specific tools and material used by this method, the development of Montessori pedagogy and the role of educator in this practice. The practical part provides the results of the questionnaire survey, which focused on informing the public about alternative education and its methods. The practical part consists of a questionnaire survey. The aim of the bachelor thesis is to show other possibilities of education at pre-school age and to further characterize alternative education in the Czech Republic.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2018

Article

✓ Peer Reviewed

Semblanza Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962) [Biographical Note Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962)

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 23, no. 36

Pages: 313-318

Americas, Central America, Josefa Toledo de Aguerrí - Biographic sources, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Nicaragua

See More

Language: Spanish

DOI: 10.19053/01227238.12891

ISSN: 2256-5248

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów: Marii Montessori i Janusza Korczaka [Transgressions in the biographical experiences of outstanding pedagogues: Maria Montessori and Janusz Korczak]

Available from: dLibra

Publication: Podstawy Edukacji [Fundamentals of Education], vol. 10

Pages: 13-32

Educators, Janusz Korczak - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Transgressions are innovative and creative activities. They allow people to go beyond the limits of their current functioning, thus gaining new areas of activity or creating new values. Motivation specific to transgression is hubristic motivation. The article analyzes the biographical experiences of outstanding pedagogues. – Maria Montessori and Janusz Korczak. Maria Montessori – Italian physician, education system creator and Montessori pedagogy based on the needs of the child. Transcendental biography of Janusz Korczak – doctor, pedagogue, writer, journalist, visionary. Biographies contain different spaces of transgressive activities: personal, professional, social, creative, literary. They concern the concept of education, methods of pedagogical work with the child. The accomplishments of outstanding pedagogues include immutable values.

Language: Polish

DOI: 10.16926/pe.2017.10.02

ISSN: 2081-2264

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

マリア・モンテッソリ年譜(改訂版) [Maria Montessori Chronology/Biographical Notes (Revised Edition)]

Available from: Fuji Women's University - Institutional Repository

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 46

Pages: 69-100

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Language: Japanese

ISSN: 1346-1389

Article

American Montessori Society 1995 Board Elections: Biographical Sketches [12 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 7, no. 1

Pages: 41–42

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search