Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

380 results

Article

Best of Times, Worst of Times, Changing Times

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 4, no. 2

Pages: 12

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Montessori Public School Consortium Selects New Director [Tim Duax]

Available from: ERIC

Publication: MPSC Update [Montessori Public School Consortium (Cleveland, OH)], vol. 1, no. 1

Pages: 4

Americas, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Article

MPSC Director Relocates [Tim Duax]

Publication: MPSC Update [Montessori Public School Consortium (Cleveland, OH)], vol. 3, no. 1

Pages: 12

Americas, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Doctoral Dissertation

American Writings on Maria Montessori: An Inquiry into Changes in the Reception and Interpretations Given to Writings on Maria Montessori and Montessori Educational Ideas 1910-1915 and 1958-1970

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

See More

Abstract/Notes: The purpose of this dissertation will be to survey and analyze American writings on Maria Montessori and her educational system, in order to show how the idea of Montessori education has interacted with some changing American ideas and social forces. These changes in social and intellectual currents can be likened to a shift from centrifugal to centripetal force; or to the expansion and then the contraction of a universe. The central metaphor is the same. It is applicable to, and illustrative of, much about the changing social and educational scene in America. The writings on Montessori, examined against this framework, should provide a new view on certain changes in American educational thinking.

Language: English

Published: Kent, Ohio, 1973

Master's Thesis

Okulöncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması [Comparison of the number concept acquisition behaviors of children who take Montessori and traditional teaching methods in preschool education institutions]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Yıllardır, eğitimciler ve öğretmenler, her seviyedeki çocuğu eğitme adına en etkili öğretim yöntemini araştırmaktadırlar. Bu araştırmanın amacını, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş çocuklarına sayı kavramını kazandırmada Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel Öğretim yöntemlerinin etkinliğini karşılaştırmak oluşturmuştur. Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi'ne bağlı İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu'na devam eden 4-5 yaş çocuklarına Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel Öğretim Yöntemi ile ?Sayı Kavramı? eğitimi verilerek, hangi yöntemin daha etkili olduğu araştırılmıştır. Araştırma deneysel olarak planlanmıştır. Çocuklardan 20 tanesi 4 yaş (10 tanesi deney grubu, 10 tanesi kontrol grubu) 20 tanesi de 5 yaş (10 tanesi deney grubu, 10 tanesi kontrol grubu) olmak üzere, toplam 40 çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın başlangıç düzeyinde gerek deney, gerekse kontrol grubuna ön test uygulanarak her iki grubun birbirine denk olduğu sonucu elde edilmiştir. Başlangıç düzeyinin tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte deney grubuna Montessori Eğitim Yöntemine uygun eğitim verilirken, kontrol grubuna da Geleneksel Öğretim Yöntemi ile eğitim verilmiştir. Verilen her iki eğitimin sonunda gruplara son test uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programının 15.0 versiyonu kullanılmıştır. Analiz yöntemlerinden Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Araştırma sonunda deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. / For decades, researchers and teachers have investigated the most effective teaching methods in educating children at every levels. This study aims to compare the effectiveness of Montessori and Traditional Teaching Methods to make the pre-schoolers acquire mathematical concept. Therefore, the pre-schoolers attending Ihsan Dogramaci Practising Preschool under the title of Faculty of Vocational Education of Selcuk University are taught ?Mathematical Concept? via Montessori and Traditional Teaching Methods to investigate the effectiveness of them. The study is planned as an experimental one. The sample is 20 for 4 years old (10 for experimental and 10 for control groups) and 20 for 5 years old ((10 for experimental and 10 for control groups), totally 40. At the beginning of the research, 40 preschoolers are given pre-test to display the groups are equal to each other. Following pre-test, the experimental group is taught by Montessori while the control group is taught by Traditional Teaching Methods. Mann-Whitney U test Statistical under the title of Pogramming for Social Sciences SPSS 15.0 version is practised to analyze the data. At the end of the trainning, both of the groups are given post test to analyze the outcomes of the methods. At the end of the research, it shows that there is significant differences between experimental and control groups for experimental one.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2008

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Master's Thesis

MEB okul öncesi eğitim programı ve montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi / The analysis of social skills of 5 year - old children according to MEB program and Montessori approach they receive

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Social emotional learning, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerini eğitim aldıkları program türüne incelemektir. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş grubu çocukların sosyal becerileri değerlendirilmiştir. Araştırma nicel araştırma kapsamında tasarlanmış ve genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına ve Montessori Eğitim Yaklaşımına tabi olan 5 yaş grubu toplam 303 çocuktan oluşturulmuştur. Araştırma İstanbul ilinde Küçükçekmece, Bahçelievler, Çekmeköy ve Maltepe ilçelerinde bulunan 23 okulda görev yapan 40 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Elibol Gültekin (2008) tarafından uyarlanan Sosyal Beceri Ölçeği ile elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda MEB programına göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinin, Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinde daha yüksek olduğu, MEB programına göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinin Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların cinsiyetine, babalarının yaşına ve kardeş sayılarına göre sosyal becerileri farklılık göstermezken, annelerinin yaşına, anne baba eğitim durumuna, ailenin gelir düzeyine ve okul öncesi eğitime devam sürelerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. / The aim of this study is to analyze the social skills of preschool children according to the type of educational program they receive. In this study, the social skills of 5 years old children who took education according to Ministry of Education Preschool Education Program and Montessori educational approach were evaluated. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. Participants consisted of 300 children aged 5 who continue their preschool education according to Ministry of Education Preschool Education Program and Montessori educational approach in 2013-2014 academic year. The study was conducted with 40 teachers from 23 different schools in Istanbul city, Kucukcekmece, Bahcelievler, Cekmekoy and Maltepe districts. The data of the study were obtained through Personal Information Form developed by the researcher and Social Skills Scale adapted by Elibol Gultekin (2008). According to the analyses, it was found that the communication skills of children who take education according to Ministry of Education program were higher than those of children who take education according to Montessori approach. It was also found that the behavior problems of children who take education according to Ministry of Education program were higher than those of children who take education according to Montessori approach. While there was no difference in children's social skills according to their gender, father's age and the number of siblings, there was a significant difference in children's social skills according to their mother's age, education degree of their parents, level of income of the family and duration of preschool attendance.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2015

Master's Thesis

Montessori temelli bireysel eğitim programının özel eğitim gereksinimi olan çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi / An analysis of the impact Montessori-based individualized education program has on the problem-solving skills of children who need special education

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Children with disabilities, Developmentally disabled children, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Special education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The study investigates the impact of the Montessori-based individualized education program on the problem-solving skills of children who need special education. The study group consists of five children from the 4-7 age group, three of which have pervasive development disorder, and two, mental deficiency. The children attend Kayseri Melikgazi Special Education and Rehabilitation Center. The study employed a mixed research model, with an experimental pattern based on a single group employed in pre-test and post-test, without any control group,whereby the participants were subjected to the Montessori-based Individualized Education Program for 12 weeks. The data collection tool used in the study was the Problem Solving Skills Scale (PÇBÖ) 4-7 age group form, developed by Aydoğan, Ömeroğlu, Büyüköztürk and Özyürek (2012), and applied during the pre-test and the post-test, Child Observation Form and along with the Personal Information Sheet. Data analysis employed the wilcoxon signed rank test. The study led to the observation that a significant difference existed between the pre-test and post-test scores pertaining to the children with which the Montessori-based Individualized Education Program was implemented, along with perceived improvements in the children's self-care abilities, language and speaking skills, psycho-motor skills, and attention span for activity. / Araştırmada, Montessori temelli bireysel eğitim programının özel gereksinimli çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubuna; Kayseri Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine devam eden, dört-yedi yaşlar arasında yaygın gelişimsel bozukluğu olan üç ve zihinsel yetersizliği olan iki çocuk olmak üzere toplam beş çocuk dahil edilmiştir. Karma araştırma modelinin kullanıldığı araştırmada, deneme modellerinden tek grup öntest-sontest kontrol grupsuz deneysel desen kullanılmış ve katılımcılara 12 hafta süreyle Montessori Temelli Bireysel Eğitim Programı uygulanmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında öntest ve sontest veri toplama aracı olarak Aydoğan, Ömeroğlu, Büyüköztürk ve Özyürek (2012) tarafından geliştirilen Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) 4-7 yaş formu, Çocuk Gözlem Formu ile Genel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Montessori Bireysel Eğitim Programı uygulanan çocukların öntest-sontest puanları arasında anlamlı farklılık olduğu ve deneysel işlemin özellikle çocukların öz bakım becerilerinde, dil ve konuşma becerilerinde, psiko-motor becerilerinde ve çocukların etkinliğe gösterdikleri dikkat süresinde artma olduğu gözlenmiştir.

Language: Turkish

Published: Bolu, Turkey, 2018

Master's Thesis

MEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori programına göre eğitim alan çocukların bilişsel gelişim ve sosyal yetkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi / Comparative study of cognitive development and social competence of children according to MEB curricilum and Montessori curricilum

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan Montessori programı ve MEB programı ile okul öncesi eğitim alan deneme ve kontrol grubu çocukların Bilişsel gelişim ve Sosyal yetkinliklerini karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Araştırma çalışma grubunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Anaokulunda Montessori programı ile okul öncesi eğitimi alan 20 ,Esentepe Koleji Anasınıfında MEB programı ile okul öncesi eğitimi alan 20 kontrol olmak üzere toplamda 40 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Marmara Gelişim Ölçeğinin alt ölçeği olan Bilişsel Gelişim Ölçeği ve Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30) Ölçeği kullanılmıştır. Testler deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olmak üzere uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; bilişsel gelişim ölçeği son test puanlarının kontrol grubu lehinde bir farklılaşma gösterdiği, Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30)ölçeğinin sosyal yetkinlik, Saldırganlık ve Kaygı alt ölçeklerinin son test puanlarında ise anlamlı farklılık bulunamamıştır. / In this study, Montessori curriculum and MEB curriculum(Ministry of Education Preschool Education Curriculum ) which constitute the study group and control group who took pre-school education aimed to examine the children's cognitive development and social competence comparatively. The research study group consists of 40 children, 20 of whom are in pre-school education at the Montessori curriculum in Selcuk University School of Health Sciences Faculty Ihsan Dogramaci Application Kindergarden School, 20 of which are MEB curriculum (Ministry of Education Preschool Education curriculum) at Esentepe College Kindergarden and 20 of which are in pre-school education. The Cognitive Developmental Scale and the Social Competence and Behavior Evaluation-30 (SYDD-30) Scale were used as the subscale of the Marmara Developmental Scale in order to collect data in the study. The tests were performed to the experimental and control groups as pre- and post-test. Mann Whitney U test and Wilcoxon Marked rank test were used for the analysis of the obtained data. When the findings of the research are examined; There was no significant difference in the scores of Social Competence and Behavior Evaluation-30 (SYDD-30) social competence, Aggression and Anxiety subscales, whereas cognitive development scale post test scores showed differentiation in favor of the control group.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2018

Master's Thesis

Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori eğitim yönteminin etkililiği [The effectiveness of Montessori education method in gaining the concept of geometric shape to 4-5 year old children attending preschool education institutions]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Shapes, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori Eğitim Yöntemi'nin etkililiğinin değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaçla S.Ü. M.E.F. İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına Montessori Eğitim Programı ve M.E.B. Okulöncesi Eğitim Programları ile geometrik şekil kavramı kazandırılmaya çalışılmış ve hangi yöntemin daha etkili olduğu araştırılmıştır. Araştırmada, deney ve kontrol grubu çocukların ön test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmazken, deney ve kontrol grubu çocukların son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. / The effectiveness of Montessori Education Method on the acquisition of geometrical shapes concepts to 4-5 year-old children in preschool has constitued the objective of this study. In this regard, the eduction of geometrical shapes concepts was tried to acquired to 4-5 year-old children in Selçuk University, Vocational Education Faculty, İhsan Doğramacı Kindergarten via employing both Montessori education and the Minister of Education of preschool curriculum and a comparative study has been conducted to figure out which method is more effective. As a result, it has been determined that while there hasn?t been a noteworthy difference between the pre test scores of the experiment group children and the control group children, there has been a significant difference in favor of experiment group between the post test scores of both groups.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2008

Advanced Search