Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

734 results

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori e i corsi di pedagogia infantile presso le Francescane Missionarie di Maria [Maria Montessori and the courses of infantile pedagogy at the Missionary Franciscans of Maria]

Available from: Torrossa

Publication: Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche, vol. 25

Pages: 74-88

Maria Montessori - Biographic sources, Religious education, Trainings

See More

Abstract/Notes: The article intends to document the presence of the nuns at the courses held by the Prof. Montessori in the years 1910-1911 at the Franciscan Missionary Sisters of Mary in their home in Via Giusti in Rome. It is certain that, with the support of the Vicariate of Rome, numerous Franciscan Missionary of Mary, some Guanellian Sisters and a group of Sisters of Charity of St. Jeanne Antide Thouret participated in the courses. The article also illustrates the difficulty that the Montessori method elicited then in the Catholic sphere and the reaction...

Language: Italian

ISSN: 1723-9672, 2612-6559

Article

Montessori Explained: Finding Tranquillity in Montessori

Publication: Montessori Voices [Montessori Aotearoa New Zealand], vol. 50

Pages: 13

See More

Language: English

ISSN: 1178-6213, 2744-662X

Article

Il 9. Convegno Montessori su: Il metodo Montessori e la scuola dell'obbligo

Publication: Scuola e città: mensile di problemi educativi e di politica scolastica, vol. 18, no. 11

Pages: 598-599

See More

Language: Italian

ISSN: 0036-9853

Article

Montessori és Ázsia [Montessori and Asia]

Available from: Arcanum Digitális Tudománytár

Publication: Néptanítók Lapja, vol. 64, no. 8

Pages: 27

See More

Abstract/Notes: [During the Pan-Asian Educational Congress, one session was devoted exclusively to the discussion of the Montessori method. The main speaker of the session was P. Subramaian, a professor at the Benares Teacher Training Institute. He summarized and published his criticisms under the title "Montessori's message to India". Among the contributors, two Montessori students stood out: Jean McConachio, an English teacher who is currently the headmistress of one of Bombay's girls' schools, and Malati Kelkar, a Hindu teacher at the Benares Hindu University, who also presented the practices of the students of the Montessori school operating alongside the university's department of education to prove her point.]

Language: Hungarian

Book Section

Maria Montessori und das Unbewusste [Maria Montessori and the unconscious]

Book Title: Montessori-Pädagogik und die Erziehungsprobleme der Gegenwart [Montessori Pedagogy and Current Educational Problems]

Pages: 48-64

Maria Montessori - Philosophy, Subconsciousness

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Königshausen und Neumann, 1990

ISBN: 3-88479-423-X

Article

Montessori Head Start: Cleveland Leads the Nation [Marotta Montessori Schools]

Publication: Tomorrow's Child, vol. 2, no. 4

Pages: 10–12

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Okul öncesi dönemde Montessori Eğitimi / Montessori Education in the Pre-School Period

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi [Journal of Ankara Health Sciences], vol. 1, no. 3

Pages: 113-128

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Many training methods are applied in pre-school education. Montessori education is one of the these training methods. Montessori education is child centered and support the child development with the characteristics of the materials used and understanding of education. By Maria Montessori developed this educational approach and in this approach children working one to one real materials and these materials are to support children's development area. In this study, Montessori education and effect of the Montessori education on the development areas were investigate. / Okul öncesi eğitimde birçok eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu eğitim yöntemlerinden biri de Montessori eğitimidir. Montessori eğitimi, çocuk merkezli olması, kullanılan materyallerinin özellikleri ve eğitim anlayışı ile çocuğun gelişimini desteklemektedir. Maria Montessori tarafından geliştirilen bu eğitim yaklaşımında çocuklar gerçek materyallerle birebir çalışmakta ve bu materyaller çocukların gelişim alanlarını desteklemektedir. Yapılan bu çalışmada Montessori eğitimi ve Montessori eğitiminin gelişim alanlarına etkisi incelenmiştir.

Language: Turkish

DOI: 10.1501/Asbd_0000000033

ISSN: 2146-328X

Article

A Montessori School in the Country [West Acre Montessori School, Norfolk]

Publication: Montessori Quarterly, vol. 33

Pages: 7–9

See More

Language: English

Article

Die Methode Montessori [The Montessori Method]

Publication: Zeitschrift für Jugenderholung und Jugendfürsorge [?], vol. 3

Pages: 432-436

Montessori method of education

See More

Language: German

Master's Thesis

Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi [The effect of Montessori materials on the level of visual perception from receptive language development of developmentally disabled and hearing impaired children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Hearing impaired children, Language development, Middle East, Montessori materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Engelli çocukların gelişmesi ve iyi yönde ilerleme kaydetmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkisi vardır. Engelli çocuklar, diğer normal çocuklar gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamda gerekli bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Engelli çocuklar görerek ve dokunarak öğrendikleri için materyal öğretiminin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Pedagojinin etkili temsilcilerinden M. Montessori bu gerçeği görerek engelli çocukların bazı davranışları kolaylıkla edinebilmeleri için farklı gelişim alanlarına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiş ve engelli çocukların duyu organlarının eğitimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla araştırmada Montessori-Materyallerinden 'geometrik cisimlerin' işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya'daki KOMMES-İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve EMPATİ-Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), 20'de zihin engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri Dönmez ve arkadaşlarının (1997) dil gelişimi etkinlikleri çalışmasından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 maddelik ölçek ile ölçülmüştür. Bu maddeler; 1. tanıyabilme 2. ayırt edebilme 3. gruplayabilme 4. şekil seçme ve bulabilme 5. başka şekiller oluşturabilme Araştırmanın amacına göre ki-kare kullanılmış ve grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 't' testi ile yapılmıştır. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda) sonuçların anlamlı olmadığı; zihin engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. Başlangıç düzeyi tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte programın etkililiğini incelemek için Montessori-Materyali 'geometrik cisimler' uygulanmıştır. Bu süre sonunda işitme engelliler deney grubunda alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmamıştır, zihin engelli deney grubunda ise görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik elde edilmiştir. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında elde edilen bulgular ise şu şekildedir; İşitme engelli deney grubunun başlangıç düzeyini kontrol grubu ile denk olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit olmuştur. Kontrol gruplarına ise 6 hafta boyunca geleneksel yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında manidar bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. / There is a closest relation and correlation between the positive progressing for underdeveloped-spastic children and the quality of training and their educational performance that was given by their school. In order to continue and follow up their daily life by themselves just like a normal ones, they - underdeveloped children must learn some attitudes, so that underdeveloped children learn by sights and sensation. Therefore, learning by materials has a big importance and also these materials have a great training effects on their learning period. M. Montessori, who created some new approaches on pedagogy by her prescient for reality, developed new methods and created different materials focus on differentiated progressive fields of gaining attitudes and talents by underdeveloped children, hence Montessori focused on the training of senses of underdeveloped children. The purpose of this research study is determination of the effectiveness of 'geometric objects' which included by Montessori training materials, over the children's, those are deafness and mentally insufficient, receptive linguistic of the level of visual perception. The environment-space of this research study is KOMMES-Deafness And Non-Speaker Rehabilitation Center and EMPATİ-Mentally Insufficient Children Training and Protection Foundation. This experimental research study covers insufficient children follow up the courses and training of these two scholl, the selected 20 deafness children who can perform predetermined and conditioned talents (10 of these for controlling, the other 10 for experimental purposes) additionally 20 mentally insufficient children (again 10 for control and the other 10 for experimental purposes). 40 children totally were followed up. In this study Salomon's four-quadral-group model was applied and examined. Them, the students' receptive linguistic abilities through the level of visual perception - Dönmez and Ark's study of linguistic development effectiveness (1997) was measured with 5 factors scale which was prepared by researcher. These are 1. Recognition, 2. Distinguishing, 3. Sorting-Grouping, 4. Selection of figures and finding, 5. Creating the figures and forming. According to aim of this research-study, ki-square was used and the differences between the means of each group were determined by 't' test method. The results of this research study are, the beginning levels of visual perception of deafness children and of the children who are mentally insufficient; it is found that the results of deafness children-for both in control and in experimental group, are not meaningful. The findings of the level of beginning for mentally insufficient children are meaningful. After the determination of the beginning level, Geometric-three dimensional-objects from Montessori's materials method was applied in order to inspect the effectiveness of program for 6 weeks period. At the end of this period, for the experimental group of deafness children. It cannot be found that important changes on the level of visual perception of receptive linguistic talents, On the other hand, in experimental group covers the mentally insufficient children, important changes on visual perception level were found. For each group, the beginning levels of intra group and end of the 6 weeks period, comparing the group's level of test, the findings are as follow: The level of beginning for the experimental group of deafness children is equivalent to the level of beginning for the control group. After the 6 weeks experimental application, it was found that the level changes are not meaningful as much as. It was found that the level of beginning for the experimental group of mentally insufficient children is equivalent to the level of beginning for the control group these are mentally insufficient children. But, end of the 6 weeks experimental application, meaningful changes were taken from results. Along with the 6 weeks period, in controlling groups, the training and learning progress had been continued based on conventional method. End of the 6 weeks period, by the level of applied test and the level of beginning were compared. It was found that there is no valuable and notable differences between these two.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2005

Advanced Search