Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1017 results

Thesis

Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori / Selection of pupils into classes and schools applying the pedagogy of Maria Montessori

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Tato diplomová práce zkoumá výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé školy vybírají žáky do tříd a škol Marie Montessori. Dále bylo zkoumáno, jaké důvody vedou rodiče k volbě této pedagogiky pro jejich dítě a jaké podmínky musí rodiče a žáci splnit pro přijetí do tohoto vzdělávání. V poslední řadě jsem analyzovala, jak probíhá přijímací řízení. Základním výzkumným designem byla vícepřípadová studie. Cíleně jsem vybrala čtyři základní školy s touto pedagogikou jak ve velkém městě, tak v menších městech. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem vedla polostrukturované rozhovory se zaměstnanci zvolených škol a s rodiči dětí z Montessori tříd. V druhé části jsem pozorovala samotné zápisy do 1. tříd. Zjistila jsem, že každá škola má definované požadavky na výběr žáků a tyto požadavky se mezi školami výrazně liší. Rodiče volí školy uplatňující pedagogiku M. Montessori, z důvodu individuálního přístupu k jednotlivcům. Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby rodiče doma uplatňovali stejné výchovné metody a že by toto rádi uplatňovali jako přijímací kritérium. Celý průběh zápisu probíhal stejně jako v běžných školách. Rozdíl byl především v používání Montessori pomůcek / This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. Furthermore, it was examined what reasons parents have to choose this pedagogy for their child and what conditions parents and pupils have to fulfill for admission to this education. Last but not least, I analyzed how the admission procedure is taking place. The basic research design was a multi-case study. I chose four primary schools with this pedagogy in the big city as well as in smaller towns. I divided the research into two parts. In the first part I conducted semi-structured interviews with employees of selected schools and with parents of children from Montessori classes. In the second part I observed the first class admission interviews. I have found out that each school has defined pupil selection requirements and that these requirements vary considerably between schools. Parents opt for the Montessori School because of its individual approach to individuals. Teachers believe that it is appropriate that parents apply the same educational methods at home and that they would like to apply this as an admission criterion. The whole admission interviews were the same as in traditional basic schools. The difference was mainly in the use of Montessori tools.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Education at a Distance, Part 1: A Survey of Montessori Educators’ Response to a Global Pandemic

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 7, no. 1

Pages: 1-29

Americas, COVID-19 Pandemic, Montessori method of education, North America, Remote learning, United States of America

See More

Abstract/Notes: The transition to distance learning in the spring of 2020 caused by COVID-19 was particularly challenging for Montessori educators and students because key elements of the Method were not directly transferable to this new and hastily designed format. Hands-on learning with Montessori materials and learning in a community, as well as careful teacher observation, could not be easily replicated when children were learning from home. To understand how educators applied Montessori principles to serve children and families in these highly unusual circumstances, we surveyed Early Childhood and Elementary Montessori teachers about how they translated core elements of Montessori education to a distance-learning environment. The overall results suggest that Montessori distance-learning arrangements balanced live videoconference experiences for children with offline hands-on activities, while also relying on parents’ and caregivers’ involvement. Teachers reported that they largely designed learning experiences themselves, without significant support or guidance from school leaders. Still, teachers reported that they were able to uphold Montessori principles to only a moderate degree under the circumstances. While teachers understandably hunger for support, professional connections, and a return to the classroom experiences that drew them to the field of Montessori education, this study highlights factors that may affect the transition back to school for teachers, parents and caregivers, and students when face-to-face instruction resumes for all children.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v7i1.15122

ISSN: 2378-3923

Article

Mededeelingen van Dr. Montessori inzake de leermiddelen. Bespreking met Dr. Montessori gehouden op 18 oktober 1922, in de Toonkamer te 's Gravenhage. Vertaling van den Brief van Dr. Montessori dd. 15 oktober 1922, inzake Montessori leermiddelen

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 6

Pages: 4-7

Maria Montessori - Writings

See More

Language: Dutch

Master's Thesis

Academic Achievement Outcomes: Montessori and Non-Montessori Public Elementary Students

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

Academic achievement, Americas, Comparative education, Early childhood care and education, Elementary education, Montessori method of education, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Abstract/Notes: Within the realm of elementary public schools, several pedagogical models of early childhood education are practiced in the United States (Lillard, 2007). The constructivist approach to early childhood education is illustrative of best practices based on current theory. One model of constructivist early childhood education is the Montessori Method founded in the early twentieth century by Maria Montessori, an Italian physician (Montessori, 1912/1964). Though the Montessori Method is aligned with research-based best practices espoused by constructivism, there are relatively few public Montessori schools currently in the United States. A direct comparison is needed between the academic outcomes of public elementary school programs which implement the Montessori Method and those which implement a more traditional approach to early childhood education. The focus of this study is the academic achievement outcomes of Montessori public school students as compared to similar non-Montessori students.

Language: English

Published: Commerce, Texas, 2013

Article

✓ Peer Reviewed

A Montessori-konduktív nevelési gyakorlat pedagógiai kísérlete 2000-2003 [A pedagogical experiment in Montessori-conductive education practice 2000-2003]

Available from: University of Debrecen Publishing Platform

Publication: Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, vol. 4, no. 3

Pages: 11-23

See More

Abstract/Notes: Montessori pedagógiáját a kutatók nevezik fejlesztő vagy fejlődéspedagógiának. Magyarországon az utóbbi évtizedben a pedagógiai gyakorlatban fejlesztő pedagógiaként jelenítik meg. Mária Montessori módszerét fejlesztő pedagógiai módszernek tekinthetjük, mert sajátos nevelési szükségletű gyermekek fejlesztésére is alkalmas. Pedagógiai munkáját értelmi fogyatékos gyermekek körében kezdte el. A konduktív módszer a fejlesztés speciális komplex pedagógia módszerének tekinthető, mert a tervezésben és a megvalósításban sajátos nevelési szükségletet és a speciális nevelési igényeket veszi figyelembe. A Montessori fejlesztés a konduktív nevelés gyakorlatában nem fordult elő. A kutatással a Montessori módszer alkalmazását szélesíteni kívántuk a gyógy- és fejlesztő pedagógia gyakorlatában. Igazolni kívántuk a két orvos-pedagógus holisztikus szemléletéből adódó hasonlóságot és különbséget. Pető holisztikus szemléletével magyarázható, hogy az érzékelés, észlelés, beszéd, mozgás és kommunikáció zavarát okozó állapot befolyásolását nem a különböző helyen és időben dolgozó szakemberekre bízta. A Montessori konduktív nevelési gyakorlatot 2000-2003, 2007-2008 tanévben kísérleti céllal vezettük be a konduktor hallgatók főiskolai képzésével összhangban. A program kidolgozásának a célja volt, hogy a két módszer elemeinek alkalmazását, összehangolt működését a gyakorlatban igazoljuk. [Montessori’s pedagogy is called developmental or developmental pedagogy by researchers. In Hungary, it has been portrayed as a developmental pedagogy in pedagogical practice in the last decade. Maria Montessori's method can be considered a pedagogical method, because it is also suitable for the development of children with special educational needs. He began his pedagogical work among children with intellectual disabilities. The conductive method can be considered as a special complex pedagogy method of development, because it takes into account special educational needs and special educational needs in the planning and implementation. Montessori development has not occurred in the practice of conductive education. The aim of the research was to broaden the application of the Montessori method in the practice of therapeutic and developmental pedagogy. We wanted to demonstrate the similarities and differences arising from the holistic approach of the two physician-educators. Pető's holistic approach can be explained by the fact that he did not entrust the influence of the disturbance of perception, perception, speech, movement and communication to professionals working in different places and times. The Montessori conductive education practice was introduced on an experimental basis in the 2000-2003 and 2007-2008 school years in accordance with the college training of conductor students. The aim of the development of the program was to prove the application and coordinated operation of the elements of the two methods in practice.]

Language: Hungarian

DOI: 10.18458/KB.2018.3.11

ISSN: 2498-5368

Article

✓ Peer Reviewed

Preschool Children's Development in Classic Montessori, Supplemented Montessori, and Conventional Programs

Available from: ScienceDirect

Publication: Journal of School Psychology, vol. 50, no. 3

Pages: 379-401

Americas, Comparative education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Research on the outcomes of Montessori education is scarce and results are inconsistent. One possible reason for the inconsistency is variations in Montessori implementation fidelity. To test whether outcomes vary according to implementation fidelity, we examined preschool children enrolled in high fidelity classic Montessori programs, lower fidelity Montessori programs that supplemented the program with conventional school activities, and, for comparison, conventional programs. Children were tested at the start and end of the school year on a range of social and academic skills. Although they performed no better in the fall, children in Classic Montessori programs, as compared with children in Supplemented Montessori and Conventional programs, showed significantly greater school-year gains on outcome measures of executive function, reading, math, vocabulary, and social problem-solving, suggesting that high fidelity Montessori implementation is associated with better outcomes than lower fidelity Montessori programs or conventional programs.

Language: English

DOI: 10.1016/j.jsp.2012.01.001

ISSN: 0022-4405

Article

✓ Peer Reviewed

La grande bellezza: María Montessori e la Pedagogia al Femminile / La gran belleza: María Montessori y la Pedagogía en Femenino / The Great Beauty: Maria Montessori and Feminine Pedagogy

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 3, no. 3

Pages: 109-116

See More

Abstract/Notes: A través de algunos flash, dar luz a los horizontes del pensamiento pedagógico oculto de María Montessori. En particular, vamos a entregar a los lectores un conjunto de "islas" de su inabissabile inexplorado - porque inmortal - archipiélago de niño de la educación. Reforzar el teorema. En las siguientes líneas, illumineremo una cara de luna Montessori se mantuvo en gran medida en las sombras. Hablamos de su mirada problemática y dialéctico de puntos con pensamientos débiles.

Language: Spanish

ISSN: 2255-0666

Master's Thesis

蒙特梭利幼兒教育的幼兒就學準備度之研究 [The School Readiness of Montessori Early Childhood Education]

Available from: National Chengchi University Electronic Theses and Dissertations

Academic achievement, Asia, East Asia, Montessori method of education, Readiness for school, Taiwan

See More

Abstract/Notes: Montessori education has developed for over a century, mainly due to Montessori found the early childhood development principles and rules by the scientific method. She advocates child-centered,and there are three elements of Montessori education:(1)prepared environment, (2) teachers, (3) teaching aids, through the three to guide children's learning. However, in Taiwan, people worried about that Montessori education is lack of emotional, creativity , interpersonal learning, and the transition with primary education, therefore Montessori education is still being considered as an alternative education. In this regard, Montessori Teachers Association of the R.O.C pointed many longitudinal study shows that Montessori children perform better than the traditional-education children in many ways of academic achievements, active learning, interpersonal relationships, and emotional management. Nowadays, the concept of " school readiness " becomes more important, and the Ministry of Education is actively compiling the "Guidelines of Nursery Education Activities and Security Curriculum " which is particularly imply the importance of transition program. Thus, this study proposes to investigate Montessori education from the perspective of school readiness. First , researcher explored the common context of Montessori education and school readiness by document analysis, then based on the results to construct "The corresponding table of Montessori education and five-year-old children school readiness assessment “, and corrected the table by expert validity. Finally, assess the Montessori children's school readiness in actually. Data were analyzed by descriptive analysis, Crosstabs, Chi-square test, Pearson’s product -moment correlation, Spearman's rank correlation, t- test, and one way ANOVA. The results were summarized as follow: A."The corresponding table of Montessori education and five-year-old children school readiness assessment “ is highly corresponded, show they concerned the same capacity of children. Initially reflected Montessori education conform the basic development requirements of Taiwan early child education, and could help children get ready into primary school. B. Montessori children in this study sample get good school readiness. C. There is significant difference towards the school readiness between children study /non-study Montessori kindergarten. D. There is significant difference towards school readiness of “physical health and development domain”、”mathematical logic and cognitive science domain” between Montessori kindergartens and Montessori child care;there is no significant correlation between children’s school year in Montessori kindergarten and children’s school readiness;there is no significant difference towards the school readiness between boys and girls. E. There is significant correlation in “physical health and development domain”、”language and communicate domain”、” mathematical logic and cognitive science domain”、” cultural and artistic domain” and ” overall average” between school readiness and the years of teaching five-year classes (ambiguous age);there is significant correlation between school readiness and the highest degree of Montessori teachers;there is no significant difference towards the school readiness between the teachers with different Montessori teacher license.

Language: Chinese

Published: Taipei, Taiwan, 1999

Article

✓ Peer Reviewed

Esensi Metode Montessori Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini [The Essence of the Montessori Method in Early Childhood Learning]

Available from: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Publication: Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak [Journal of Children's Education], vol. 3, no. 1

Pages: 59-73

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Artikel ini mengkaji tentang sejarah munculnya metode montessori dan esensi metode montessori dalam pembelajaran anak usia dini. Hasil kajian menunjukkan bahwa munculnya metode montessori bermula dari ketertarikan Montessori pada anak-anak idiot menjadikannya akrab dengan metode pendidikan khusus yang dirancang bagi anak-anak kecil. Selanjutnya metode khusus tersebut diterapkan kepada anak-anak normal. Adapun esensi metode montessori dalam pembelajaran anak usia dini adalah the absorbent mind, the conscious mind, the sensitive periods (sensitivity to order, sensitivity to language, sensitivity to walking, sensitivity to the social aspects of life, sensitivity to small objects, sensitivity learning through the senses), children want to learn, learning through play, stages of development, and encouraging independence. [This article examines the history of the emergence and essence of Montessori method Montessori methods in early childhood learning. The results showed that the appearance stems from the Montessori Method interest in children idiot making familiar with special education methods designed for small children. Furthermore, the specific methods applied to normal children. The essence of the method Montessori in early childhood learning is the absorbent mind, the conscious mind, the sensitive periods (sensitivity to order, sensitivity to language, sensitivity to walking, sensitivity to the social aspects of life, sensitivity to small objects, sensitivity learning through the senses), children want to learn, learning through play, stages of development, and encouraging independence.]

Language: Indonesian

ISSN: 2549-3329

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori e Wittgenstein: Il linguaggio come costruzione del mondo / Montessori y Wittgenstein: El lenguaje como construcción del mundo / Montessori and Wittgenstein: Language as construction of the world

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 7, no. 2-3

Pages: 137-147

Ludwig Wittgenstein - Philosophy, Maria Montessori - Philosophy

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori e Ludwig Wittgenstein hanno apportato un contributo significativo allo sviluppo del concetto di linguaggio in ambito educativo. Muovendo dalla sfera del linguaggio parlato e passando poi a quella del linguaggio scritto, l’articolo che segue ha come proposito quello di far emergere le affinità concettuali rintracciate all’interno delle opere dei due autori. Tale parallelismo ha origine comune nella centralità affidata al rapporto interdipendente tra pensiero e linguaggio. L’articolo qui proposto vuole soprattutto amplificare il messaggio filosofico ed etico che accompagna questo pensiero comune ad entrambi gli autori e che può essere così riassunto: un ambiente educativo all’interno del quale venga promossa una visione filosofica ed etica del linguaggio permette al bambino di migliorare la qualità della propria vita intima e sociale. / Maria Montessori y Ludwig Wittgenstein han aportado una contribución significativa en el desarrollo del concepto de lenguaje en el ámbito educativo. Empezando por la esfera del lenguaje hablado y atravesando la de la escritura, este artículo se propone resaltar las afinidades conceptuales delineadas entre las obras de los dos autores. Este paralelismo encuentra orígenes comunes en la centralidad conferida al vínculo entre pensamiento y lenguaje. El propósito de este artículo es el de destacar el mensaje filosófico y ético que acompaña el pensamiento de los dos autores y que puede ser así resumido: un entorno educativo dentro del cual sea promovida una visión filosófica y ética del lenguaje, permite al niño mejorar la calidad de su propia vida interior y social. / Maria Montessori and Ludwig Wittgenstein contributed to formulate notions of language in the field of education. Starting from spoken language and moving to the written word, this article aims to unfold the conceptual resemblances in both authors. This parallelism finds common origins in the centrality conferred on the relationship between thought and language. The purpose of this article is to highlight the philosophical and ethical message that accompanies the thoughts of the two authors and that can be summarized that way: an educational environment within which a philosophical and ethical vision of language is promoted allows the child to improve the quality of their own individual and social life.

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Advanced Search