Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1603 results

Master's Thesis

Ortaokul Montessori fen eğitiminin Montessori fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi / Investigation of Montessori science education in the secondary school according to the perspective of Montessori science teachers

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Montessori method of education - Teachers, Science - Study and teaching, Teachers, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The purposes of this study are to determine the views of teachers about Montessori science education, to discuss the Montessori approach in detail and make suggestions in this regard. The study was designed as a case study which is a qualitative research method. The participants were selected based on the criterion sampling method that is a purposive sampling method. In this regard, 7 upper elementary teachers and 8 middle school science teachers who are trained in Montessori teacher education programs participate in the study. Data is collected through a semi-structured interview. The collected data is analyzed with content analysis and descriptive analysis techniques from qualitative data analysis techniques. Findings suggest that the Montessori approach encourages children to work freely throughout the entire education but expects them to be responsible for their education. To achieve this, the learning environment, the teaching methods and techniques, and the assessment and evaluation methods take a highly flexible structure. This flexible structure of the approach allows individualization for each child. From the teachers' point of view, it is understood that the Montessori approach focuses on providing a nurturing environment where each child is respected and encouraged, where social interaction is intense, rather than focusing on academic education. In light of these findings, some suggestions for the implementation of the approach are presented. / Bu araştırmanın amacı, Montessori fen eğitimine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek, bu görüşler doğrultusunda Montessori yaklaşımını detaylı bir şekilde ele almak ve bu konuda önerilerde bulunmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Katılımcılar, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmaya uluslararası Montessori eğitmen eğitimi programlarına katılmış 7 ilkokul ikinci kademe (4,5 ve 6.sınıf) sınıf öğretmeni ve 8 ortaokul (7 ve 8.sınıf) fen bilgisi öğretmeni dâhil edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Bulgular Montessori yaklaşımının; çocukların tüm eğitim öğretim sürecinde özgür çalışmalarını teşvik eden fakat onlardan kendi eğitimlerinden sorumlu olmalarını bekleyen, bunu sağlayabilmek için öğrenme ortamını, öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini son derece esnek bir yapıya büründüren bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Yaklaşımın bu esnek yapısı her çocuk için bireyselleştirilmesine imkân tanımaktadır. Öğretmenlerin görüşlerinden Montessori yaklaşımının akademik eğitime odaklanmak yerine her çocuğun bireysel farklılıklara saygı duyulan ve teşvik edilen, sosyal etkileşimin yoğun olduğu besleyici bir ortam sağlamaya odaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bulgular ışığında yaklaşımın uygulanabilmesine dair bazı öneriler sunulmuştur.

Language: Turkish

Published: Bolu, Turkey, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori per i piccoli da 0 a 3 anni / Montessori para niños de 0 a 3 años / Montessori for babies from 0 to 3 years

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 3, no. 3

Pages: 67-73

See More

Abstract/Notes: En el movimiento Montessori hay un área específica en el niño y la primera infancia, que en sus orígenes y en su investigación es poco conocido incluso en el interior. La más pequeña, la palabra-no (los bebés, de hecho) están en todas partes infravalorados. Es difícil de morir el prejuicio de que son poco más que un tracto digestivo o una fuente de incomodidad, de caprichos incomprensibles y exige que los padres modernos son cada vez menos dispuestos a cumplir. Montessori lugar ya a principios del siglo XX se ha puesto de manifiesto la riqueza de los recién nacidos, y el extraordinario potencial de auto-propietaria, la recepción sensorial aguda, no postergar la necesidad de estabilidad, continuidad en los informes y los ritmos diarios: ternura y calma, calidez y capacidad de agarrar, señalando con respecto a sus reacciones, necesidades que a menudo, aunque similar a otros compañeros, se revela como absolutamente personal.

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Article

Jōchi montessōri kyōin yōsei kōsu dōsōkai kyōdō kenkyū montessōri kyōiku no jittai chōsa (1) - montessōri kyōshi no jittai chōsa/ Machida Akira; Matsumoto Ryōko / 上智モンテッソーリ教員養成コース同窓会共同研究 モンテッソーリ教育の実態調査(1) - モンテッソーリ教師の実態調査 [Sophia Montessori Teacher Training Course Alumni Joint Research Survey of Montessori Education (1) - Survey of Montessori Teachers]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 20

Pages: 66-89

Asia, East Asia, Japan, Montessori method of education - Teachers

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Undergraduate Thesis

Pengembangan Desain Mainan Balok Montessori untuk Usia 3-6 Tahun Berkonsep Multiplayer (Studi Kasus: Albata Islamic Montessori Preschool) [Design Development of Montessori Block Toys for Ages 3-6 Years with Multiplayer Concept (Case Study: Albata Islamic Montessori Preschool)]

Available from: Universitas Dinamika (Indonesia) - Institutional Repository

Asia, Australasia, Indonesia, Islamic Montessori method of education, Islamic education, Montessori method of education, Religious education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Perkembangan pada anak salah satunya adalah perkembangan motorik halus. Penguasaan motorik halus adalah salah satu yang penting bagi anak khususnya usia 3-6 tahun. Namun, tidak semua anak mempunyai kematangan yang sama untuk menguasai kemampuan motorik halus pada tahap yang sama. Perkembangan motorik halus pada anak salah satunya dipengaruhi faktor eksternal yaitu lingkungan. Metode pembelajaran Montessori merupakan salah satu metode yang mementingkan penyediaan lingkungan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penyediaan lingkungan yang sesuai diwujudkan melalui berdirinya sekolah-sekolah dengan metode pembelajaran Montessori, termasuk Albata Islamic Montessori Preschool. Bedanya, kelas di sekolah yang menggunakan Metode pembelajaran Montessori tidak mengelompokkan anak berdasarkan umur agar anak bisa saling mengajarkan dan bersosialisasi dengan baik, membentuk jiwa kepemimpinan anak, tanggung jawab dan kemandirian. Selain itu dalam metode ini, digunakan alat permainan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan sarana pembelajaran motorik halus berupa mainan montessori yang dapat dimainkan anak usia 3-6 tahun secara bersama-sama atau multiplayer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data bersumber dari observasi, wawancara dan studi literatur. Salah satu mainan Montessori yang umum digunakan untuk melatih motorik halus adalah mainan balok. Perbedaan mainan balok yang dikembangkan peneliti dibanding penelitian serupa sebelumnya yaitu dalam segi fungsi dan cara bermain. Sementara material menggunakan kayu dengan finishing yang menyesuaikan fungsi yaitu HPL putih glossy digunakan untuk menggambar, menulis pada permukaan balok. Hasil penelitian berupa Mainan Balok Montessori multiplayer yang memiliki nilai kebaruan dari segi fungsi yaitu digunakan untuk melatih motorik halus khususnya aktifitas yang bersifat practical life dan dari segi cara bermain menggunakan konsep multiplayer yang sesuai dengan perkembangan psikologis usia 3-6 tahun.

Language: Indonesian

Published: Surabaya, Indonesia, 2022

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori̇ Yöntemi̇nde Müzi̇k ve Türki̇ye'de Montessori̇ Anaokullarinda Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇ Uygulamalari / Music with Montessori Method and Its Music Education Applications in Montessori Preschools in Turkey

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Çukurova University Journal of Social Sciences Institute], vol. 25, no. 3

Pages: 333-346

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education, Music - Instruction and study, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori çocukların duyusal deneyimleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Montessori yönteminde müzik eğitimi okulöncesi dönemdeki çocukların müzikal beğenilerini geliştirmeyi hedefler. Montessori yaklaşımında çocuğun müzikal çevresindeki temel amaç müzikal potansiyellerine ulaşmaları konusunda onlara rehberlik etmektir. Montessori yöntemi birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem, daha çok genel öğrenme alanlarını kapsamaktadır. Ancak Montessori yönteminde, özellikle çocukların 3-6 yaş arası duyusal döneminde sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Yurt dışında yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin Montessori yöntemi içinde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Araştırma, Türkiye’de Montessori anaokullarındaki müzik uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın Montessori yönteminde müzik eğitimi ile ilgili çalışmaları incelemek ve Türkiye’deki Montessori anaokullarındaki müzik uygulamaları hakkında durum saptaması gerçekleştirmek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın verileri, bu alanda yapılan araştırmalar incelenerek ve Türkiye’de Montessori anaokullarında çalışmakta olan eğitimcilere uygulanan anket sonuçlarına göre elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Montessori yöntemiyle eğitim veren anaokullarının %67’sinin “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na” bağlı olduğu, %72’sinin “günlük programlarında müzik dersine yer verdiği”, %67’sinde müzik derslerinin “müzik öğretmeni” tarafından gerçekleştirildiği ve okulların %89’unda “Montessori müzik materyallerinin” bulunduğu sonucuna varılmıştır. Müzik materyallerinin kullanımına yönelik yapılan araştırmada ise, anaokullarının %17’sinde Montessori müzik materyallerinin “hepsinin”, %22’sinde “bir” ve %50 ‘ sinin ise “birkaç” müzik materyaline sahip olduğu, %11’inde de “hiçbir” Montessori müzik materyalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anaokullarının %78’ inde Montessori müzik materyalleri dışında “vurmalı çalgıların” kullanıldığı tespit edilmiştir. / Montessori is an approach that helps children gain new information via sensorial experiences. Music education with the Montessori method aims to develop musical tastes of children in preschool period. The main purpose in Montessori approach is to guide children to reach their musical potential in their musical environment. Montessori method is of common use in many countries. This method started to become more common in our country in recent years and it covers learning areas. However, it is known that Montessori method has an important place in art education especially with children between ages 3-6 in their sensory period. The studies done abroad show that Montessori method has an important place in music education. This research is done to detect the music applications of Montessori in Montessori preschools in Turkey. Towards this purpose, this study is expected to be beneficial for analyzing the studies on music education with Montessori method and detecting the music applications in Montessori preschools in Turkey. The data of this study was obtained via analyzing the studies in this field and by conducting a survey with the instructors working in Montessori preschools in Turkey. According to the results of this study, among the Montessori preschools, 67% is connected to the Ministry of Family and Social Services, 72% has music courses in their daily curriculum, 67% has music courses conducted by a music instructor and 89% has Montessori music materials. Based on the results of the research done about the usage of the musical materials, it has been found that among the preschools, 17% have all the Montessori music materials, 22% have one music material, 50% have a few music materials and 11% do not possess any of the Montessori music materials. It was seen that 78% of the preschools make use of percussion instruments besides the Montessori music materials.

Language: Turkish

ISSN: 1304-8880

Article

Das "Beispiel Montessori": eine Art case-study über Rezeption und Entwicklung der Montessori-Pädagogik im faschistischen Italien [The "Example of Montessori": a kind of case study about the reception and development of Montessori pedagogy in fascist Italy]

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Zeitschrift für Pädagogische Historiographie, vol. 7, no. 1

Pages: 11-20

Europe, Fascism, Italy, Montessori method of education, Southern Europe

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-901872

ISSN: 1424-845X

Article

Maria Montessori: lettera a un montessoriano: 1947: un documento rivelatore delle speranze di Maria Montessori affidate all'Opera Montessori e a tutti i montessoriani

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 45, no. 8

Pages: 4-7

Maria Montessori - Writings

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Montessori Milestones [Chiaravalle Montessori School, Evanston, IL; Wyoming Valley Montessori School, Kingston, PA; AMS scholarships]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 1

Pages: 15–16

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Meng tai suo li (Montessori Maria 1870-1952) / 蒙台梭利 (Montessori Maria 1870-1952) [Maria Montessori, 1870-1952]

Publication: Xiandai Daxue Jiaoyu / 現代大學敎育 [Modern University Education], vol. 1991, no. 4

Pages: 3

See More

Abstract/Notes: <正> 意大利女教育家,蒙台梭利法的创始人。作为意大利女性,最初毕业于罗马大学医学系,后到法国钻研特殊儿童的治疗。1899年任国立异常儿童学校校长,1909年任罗马大学讲师。1907年在罗马贫民街开设“幼儿之家”,采用自己考察的教育法,引起了世界的注目。她在人类学、生理学、异常心理学等领域潜心钻研,积累了实践经验,充分有效地利用

Language: Chinese

ISSN: 1671-1610

Book Section

Workshop: Integrative Aspekte der Montessori-Pädagogik aus der Sicht der Praxis: Grundlagen der heilpädagogischen Montessori-Therapie [Workshop: Integrative aspects of Montessori pedagogy from the perspective of practice: Basics of curative Montessori therapy]

Book Title: Kinder Sind Anders: Maria Montessoris Bild Vom Kinde Auf Dem Prüfstand [Children Are Different: Maria Montessori's Picture of the Child on the Test Bench]

Pages: 273-284

Montessori-based interventions (MBI)

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Ergon, 1996

ISBN: 3-928034-90-1

Advanced Search