Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1292 results

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının incelenmesi / Investigation of preschool children's play behaviors in Montessori and non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children - Play, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to analyze the peer play behaviors of preschool children according to views of their teachers and their parents by the type of school. The research sample consisted of parents of 36-72 months old children attending Private Montessori Preschools and Private Preschools in Çankaya, Ankara (N = 243) and teachers working in these schools (N = 46). Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) that were developed by Fantuzzo, Mendez and Tighe (1998) and were made its adaptation to Turkish by Ahmetoğlu, Acar and Aral (2016, 2017), General Information Form "including sociodemographic characteristics of children and their parents and General Information Form which includes sociodemographic and professional characteristics of teachers were used. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. While analyzing the data, Independent Sample t Test, Paired t Test and descriptive statistical methods were used. In the result of the study; it is seen that the majority of the parents in both groups are between 36 and 40 years of age, they have a job and they work, have a nuclear family, and have one child. It is observed that teachers working in Montessori Private Schools are younger, have higher level education than the teachers working in Private Schools. It was found that all of the teachers allow outdoor time to children in daily routine in both groups. Outdoor time span varies from school to school at Montessori Private Preschools. Outdoor time span varies from school to school besides it varies from teacher to teacher in the same school at Private Preschools. It has seen in the research that Private preschools' teachers didn't take Montessori teacher training and Montessori preschool teacher's took Montessori teacher training. It was determined that the teachers working in the Montessori preschools took Montessori trainings from the school director that they are working for. Factor Analyses showed that there is no significant difference in the scores of "Play Disruption" and "Play Disconnection" factors of Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) (p>0,05). There is significant difference in the third factor of both scales: "Play Disconnection" (p<0,05). Teacher scores are higher than parents' scores. In addition, the opinions of the teachers who participated in the research were compared with the opinions of parents. Factor analyes show that there is significant different in all areas (p<0,05). Teacher's scores are higher than parents' scores in tha factors of "Play Disruption" and "Play Disconnection". Parents' scores are higher than teachers' scores in factor of "Play Disconnection". Preschool is a period from three to six years. This age range is a period in which children play with their peers. As a result of playing with peers, positive play behaviors ("Play Interaction") such as sharing his/her toy with a friend, showing positive emotions during the play and negative play behaviors ("Play Disruption") such as usurping his/her friend toys, crying, showing agression are common play behaviors of preschool children. As a result of the study, both the teachers and parents' opinions show that the positive and negative play behaviors of children do not differ according to the type of school. In other words, there is no difference between the positive and negative play behaviors of preschool children who attend Montessori and who attend Non-Montessori schools. According to the result, we can say that wherever there is a child there is play and this situation does not differ according to the type of school. However, according to the type of school, the point that differs is about "Play Disconnection". The scores of the "Play Disconneciton" which includes play behaviors such as wandering outside the play group, refusing to participate in play are high in Montessori group. In other words, "Play Disconnection" behaviors are more common in children who are attending Montessori schools. The reason for the result can be explained by the principles of Montessori education. The principle of free choice and respect to the child. In Montessori schools, children are not forced for anything even play. Therefore, the child participates in the play whenever he/she wants. If he/she doesn't want to participate in the play it is okey for teachers so children are free walking in a classroom, outside the play group. / Bu çalışmada; Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ile MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun davranışlarının, anne-baba ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumları ve MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların anne-babaları (n=243) ve öğretmenleri (n=46) oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların akran oyun davranışlarını incelemek amacıyla Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilen; Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016, 2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu (PEAOÖ-E)", "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu (PEAOÖ-Ö)", çocukların ve anne-babalarının sosyodemografik özelliklerini içeren "Anne-Baba Genel Bilgi Formu" ile öğretmenlerin sosyodemografik ve mesleki özelliklerini içeren "Öğretmen Genel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden Bağımlı Örneklem t Tesi (Independent Samples t Test) ve Bağımsız Örneklem t Testi (Paired Samples t Test), tanımlayıcı istatistiksel metotlar (yüzde, ortalama, maksimum ve minumum değerler) kullanılmıştır. Araştırmada; her iki gruptaki anne-babalarının büyük çoğunluğunun 36-40 yaş aralığında olduğu, çalıştığı, çoğunluğunun çekirdek aileye ve tek çocuğa sahip olduğu görülmektedir. Montessori eğitimi uygulayan ÖOÖEK'da çalışan öğretmenlerin MEB programı uygulayan ÖOÖEK'ndaki öğretmenlere göre daha genç oldukları, lisans/lisansüstü mezuniyet oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da öğretmenlerin, çocukları her gün açık havaya çıkardıkları, Montessori eğitimi veren okullarda günlük açık hava saatinin sadece okuldan okula değiştiği, okul bazında ise her okulun standart bir açık hava saati uygulamasının bulunduğu tespit edilmiştir. MEB programı uygulayan kuramlarda ise açık hava saatinin kurumdan kuruma ve aynı kurumda çalışan öğretmenden öğretmene değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Montessori okullarında çalışan öğretmenlerin Montessori eğitimi almış ya da hali hazırda eğitim alıyor oldukları ve bu eğitimleri kurum müdürlerinin verdiği belirlenmiştir. Hem öğretmen (PEAOÖ-Ö) hem de ebeveyn formunun (PEAOÖ-E) "oyun etkileşimi" ve "oyunun bozulması" alt faktörlerinden alınan puanlar arasındaki farklılık anlamlı değilken (p>0,05), "oyundan kopma" davranışında Montessori eğitimi veren ÖOÖEK devam eden çocuklar yönünde anlamlı farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). Araştırmaya alınan çocukların akran oyun davranışlarının anne-baba ve öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiş; "Oyun Ektileşimi, Oyunun Bozulması ve Oyundan Kopma" faktörlerinin tümünde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. "Oyun Etkileşimi ve Oyunun Bozulması" alt faktörlerindeki anlamlılık öğretmen görüşü yönünde farklılık gösteriyor iken "Oyundan Kopma" alt faktörü anne-baba görüşü yönünde anlamlı farklılık göstermektedir. Okul öncesi dönem üç-altı yaş arasını kapsayan bir dönemdir. Bu yaş aralığı çocukların akranları ile yoğun bir şekilde oyun oynadıkları bir dönemdir. Akranları ile oyun oynamanın bir sonucu olarak çocuklarda "Oyun Etkileşimi" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşı ile oyuncağını paylaşma, oyun esnasında olumlu duygular gösterme" gibi olumlu oyun davranışları ve "Oyunun Bozulması" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşının oyuncağını zorla alma, ağlama, kızgınlık gösterme" gibi olumsuz oyun davranışlarını gösterme durumları olağandır. Araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere hem öğretmen hem de anne-baba görüşlerine bakıldığında çocukların olumlu ve olumsuz oyun davranışları okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifade ile Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönem çocuklarının olumlu ve olumsuz sayılabilecek oyun davranışlarında farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuca göre diyebiliriz ki çocuğun bulunduğu her yerde oyun da mevcuttur ve bu durum okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Fakat okul türüne göre farklılık gösteren nokta ise "Oyundan Kopma" alt faktöründedir. "Oyun grubunun dışında gezinir, oyuna katılmayı reddetme" gibi davranışları içeren "Oyundan Kopma" alt faktörünün puanları Montessori eğitimi alan çocuklarda yüksek çıkmıştır. Yani oyundan kopma davranışı Montessori eğitimi alan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunun sebebi de Montessori eğtiminin ilkelerinden çocuğa saygı, özgür seçim ilkesi, konsantrasyon ile açıklanabilir. Montessori okullarında çocuklar hiçbirşey için oyun oynamak için dahi zorlanmazlar. Dolayısıyla çocuk istediği zaman oyuna katılır, istemediğinde ise sınıfta serbest gezmede özgürdür.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

M. Schwegman, Maria Montessori 1870-1952. Kind van haar tijd, vrouw van de wereld; H. Leenders, Montessori en fascistisch Italië. Een receptiegeschiedenis [M. Schwegman, Maria Montessori 1870-1952. Child of her time, woman of the world; H. Leenders, Montessori and Fascist Italy. A reception history]

Available from: BMGN - Low Countries Historical Review

Publication: BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 117, no. 3

Pages: 428-430

Book reviews

See More

Abstract/Notes: Book Reviews

Language: Dutch

DOI: 10.18352/bmgn-lchr.5751

ISSN: 2211-2898

Article

✓ Peer Reviewed

María Montessori y Giuseppina Pizzigoni: vestales en la renovación pedagógica italiana / Maria Montessori and Giuseppina Pizzigoni Vestals in the Italian Pedagogical Renewal / Maria Montessori e Giuseppina Pizzigoni vestais na renovação pedagógica italiana

Available from: Universidad Pedagogica Nacional (Colombia)

Publication: Pedagogía y Saberes, no. 58

Pages: 153-162

See More

Abstract/Notes: This article highlights two women important for pedagogy. María Montessori was a medical doctor who initially carried out research to alleviate the tensions generated by the poor sanitary conditions the children of this society experienced and under which they were educated through traditional strategies that had to be changed. Giuseppina Pizzigoni was a teacher who imagined a new school where children, the offspring of a brutally industrialized society, could be happy while learning. For both women the children’s education, being the task of adults, parents and teachers alike, should be carried out with responsibility and new methodologies they themselves constructed and proposed. For them, the future of humanity lies in the success of this task.

Language: Spanish

DOI: 10.17227/pys.num58-17099

ISSN: 2500-6436, 0121-2494

Article

Montessori Milestones [Lillian Mullane, Joy Turner, Lexington (MA) Montessori School, The Montessori School (Albuquerque, NM), teacher education scholarships]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 4

Pages: 8–9

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Maria Montessori, die Begründerin der Montessori-Methode : zum 25jährigen Jubiläum der Montessori-Bewegung in der Schweiz

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung, vol. 37, no. 20

Pages: 349-350

Montessori method of education, Switzerland

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-312786

Article

✓ Peer Reviewed

Formare il «nuovo Maestro» secondo Maria Montessori / Formar al «nuevo Maestro» según Maria Montessori / Training the «new Teacher» according to Maria Montessori

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 5, no. 4

Pages: 78-91

Hélène Lubienska de Lenval - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Teacher training, Montessori method of education - Teacher training, Montessori method of education - Teachers, Teacher training

See More

Abstract/Notes: È noto quanto Maria Montessori fosse esigente nei confronti del maestro. In questo articolo si presenta la sua visione delle caratteristiche che devono animare il «nuovo Maestro» per consentire «al bambino nuovo» di potersi sviluppare in modo armonioso ed equilibrato. Dato che la peculiarità della pedagogia montessoriana è cambiare la modalità relazionale tra l’adulto e il bambino, sono messi in risalto alcuni aspetti concreti e universali condivisibili da tutti gli insegnanti. Questi possono essere applicati ovunque e possono anche facilitare la didattica, anche senza applicare tutto il Metodo Montessori, giacché l’autoeducazione del bambino è legata all’autodisciplina dell’adulto. Per formare i maestri Maria Montessori aveva scelto di organizzare i Corsi internazionali di formazione che duravano diversi mesi. Per chiarire gli elementi essenziali, vengono studiate le conferenze riguardo al nuovo maestro pronunciate durante questi corsi. Da esse vengono ricavati i tre livelli di formazione: materiale, scientifica e spirituale. Alcuni aspetti imprescindibili vengono più approfonditi, quali lo spogliarsi dei preconcetti, il cambiare le attitudini morali e l’essere un’osservatore gioioso, aspetti che la Montessori considerava essenziali per risolvere il problema dell’educazione. Basandosi anche su alcuni racconti di allieve, sono proposte alcune modalità scelte da Hélène Lubienska de Lenval durante il suo Cours Pédagogique, e sono presentate alcune scelte pedagogiche di Adele Costa Gnocchi, che aprirà la Scuola Assistenti all’Infanzia dove saranno approfondite le intuizioni della Montessori per il bambino piccolo fino a tre anni. / Es conocido lo exigente que Maria Montessori ha sido en relación a los maestros. En este artículo se presenta su visión de las características que debería poseer el “nuevo maestro” para permitir al “nuevo niño” desarrollarse de manera armoniosa y equilibrada. Considerando que la finalidad de la pedagogía montessoriana es cambiar la modalidad de interacción entre el adulto y el niño, se pueden destacar algunos aspectos concretos y universales que puedan compartir por todos los maestros. Sin necesidad de aplicar completamente el Método Montessori, estos elementos pueden ser útiles en todo tipo de circunstancia y facilitar la didáctica, puesto che la autoeducación del niño depende de la autodisciplina del adulto. Para formar a los maestros, Maria Montessori decidió organizar los cursos internacionales de formación con una duración de varios meses. Para aclarar los aspectos esenciales, en este artículo se toman en consideración las conferencias relativas al “nuevo maestro” que se pronunciaron en estos cursos. A partir de ellas se pueden derivar los tres niveles de formación: material, científica y espiritual. Se profundiza sobre algunos aspectos fundamentales como liberarse de los prejuicios, cambiar la actitud moral y ser un alegre y atento observador, aspectos que Maria Montessori consideraba primordiales para resolver el problema de la educación. Basándose en algunos relatos de sus alumnas, también se exponen algunas modalidades adoptadas por Hélène Lubienska de Lenval presentadas durante su Cours Pédagogique y además se presentan algunas opciones pedagógicas de Adele Costa Gnocchi, que abrirá la Escuela de Asistentes de la Infancia donde se estudiará a profundidad la visión de Maria Montessori para el niño pequeño, hasta los tres años de edad. / It is well known how much Maria Montessori demanded of teachers. This article presents her vision of the characteristics which should animate the “new teacher” in order to allow the development of the “new child” in a harmonious and balanced manner. Given that the goal of the Montessori pedagogy is to change the manner of relating between adult and child, some concrete and universal characteristics are highlighted which are common to all teachers. Even without applying the entire Montessori methodology, these elements can be useful in all circumstances and can facilitate teaching, given that the self education of the child is linked to the self discipline of the adult. To train teachers, Maria Montessori chose to organize international training courses lasting several months. To clarify the essential elements, the conferences regarding the topic of the new teacher during these training courses are presented here. These elements are divided into three levels of training: the material level, the scientific level, and the spiritual level. Some essential aspects are covered in depth, such as the denuding of preconceptions; changing of moral attitudes; being a joyful observer; all approaches that Maria Montessori considered essential to solve the problem of education. Finally, on the basis of stories of students, there are presented some methods chosen by Helene Lubienska de Lenval taken from her Cours Pedagogique, and some pedagogical methods taken from Adele Costa Gnocchi, who will open the Scuola Assistenti all’Infanzia, where they will delve deeper into Montessori insights regarding the small child up to three years of age.

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Article

✓ Peer Reviewed

La formazione Montessori Nazionale ed Internazionale a Perugia / La formación nacional e internacional Montessori en Perugia / National and International Montessori Training in Perugia

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 3, no. 3

Pages: 147-152

See More

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Book

Bringing Montessori to America: S. S. McClure, Maria Montessori, and the Campaign to Publicize Montessori Education

Americas, Maria Montessori - Biographic sources, McClure's Magazine, North America, S. S. McClure - Biographic sources, United States of America

See More

Abstract/Notes: Traces in engrossing detail one of the most fascinating partnerships in the history of American education - that between Maria Montessori and S.S. McClure, from their first meeting in 1910 until their final acrimonious dispute in 1915. Gerald and Patricia Gutek trace the dramatic arc of the partnership between the Italian teacher and American publisher united by a vision of educational change.

Language: English

Published: Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama Press, 2016

Doctoral Dissertation

Montessori e a mídia contemporânea: análise discursiva de textos midiáticos estadunidenses sobre o método Montessori publicados entre 2000 e 2015 [Montessori and the contemporary media: a discursive analysis of american media texts about the Montessori method published between 2000 and 2015]

Available from: Universidade de São Paulo

Americas, Montessori method of education, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: O método Montessori, como se convencionou chamar a perspectiva pedagógica derivada do trabalho de Maria Montessori (1870-1952), foi desenvolvido, principalmente, ao longo da primeira metade do século XX. Até hoje, no entanto, há escolas, publicações e cursos para professores sendo criados em todo o mundo. Desde o início de sua história, a pedagogia montessoriana aparece frequentemente na mídia de vários países do mundo, e, em alguns momentos da história, representou tanto um fenômeno midiático quanto editorial (KRAMER, 1988). Esta pesquisa trabalhou com um arquivo de textos midiáticos, publicados desde 1911 nos Estados Unidos da América e dedicou-se à análise e à interpretação de um corpus de textos da mesma natureza. Uma ênfase da análise foi dada aos textos publicados entre os anos 2000 e 2015. O aporte teórico das análises e das reflexões expostas aqui é a Análise de Discurso filiada aos estudos do inconsciente e da ideologia, iniciada na França, por Michel Pêcheux, e desenvolvida e ampliada no Brasil por autoras como Eni Orlandi. A história da perspectiva pedagógica de que tratamos já foi explorada antes por diversos autores (STANDING, 1962; KRAMER, 1988; POVELL, 2010, entre outros), mas poucos tangenciaram o trabalho da mídia quanto a essa pedagogia, embora mencionem a importância desta mesma instância de produção, e nenhuma das publicações emprega a perspectiva discursiva, que pode oferecer outros pontos de vista e permite a interlocução de diversas áreas de estudo. Os resultados obtidos com esta pesquisa apontam para uma direção previsível e duas bifurcações importantes desta. Em primeiro lugar, como propõe a teoria da Análise de Discurso, a produção discursiva é atravessada pela ideologia, e, assim, os textos com que trabalhamos fazem parte de um conjunto de sentidos e proposições que harmonizam com o verdadeiro, como operado pela ideologia dominante. Isso tem duas consequências específicas para este corpus. Por um lado, os sentidos que caracterizam o método Montessori são vinculados a valores não estranhos ao neoliberalismo e ao discurso empreendedor: fala-se muito de diversão, e, ao mesmo tempo, de alto desempenho, liberdade, sucesso, escolha individual e liderança. Por outro lado, há uma contradição muito presente entre caracterizar-se Montessori como uma pedagogia alternativa e dizer-se que Montessori é só uma via diversa para se alcançar os mesmos fins: alto desempenho acadêmico e sucesso financeiro. Em segundo lugar, notamos a proeminência do ponto de vista adulto sobre o possível ponto de vista infantil. Os textos, especialmente a partir de 2011, fazem sentido, com frequência, construindo as vantagens que a pedagogia montessoriana representa para o adulto, segundo uma perspectiva corporativa ou empreendedora. Por meio de nossa análise, pudemos caracterizar a configuração do discurso midiático sobre o método Montessori nos Estados Unidos e compreender como os sentidos se articulam para fazer de Montessori uma perspectiva válida e positiva, ao mesmo tempo, silenciando os sentidos que, ligados a ela, poderiam ser desarmônicos e, até mesmo, arriscados para a hegemonia do verdadeiro sobre a criança e sobre a educação. [The Montessori method, as the pedagogical perspective derived from the work of Maria Montessori (1870-1952) is usually called, was developed mainly during the first half of the twentieth century. To this day, however, there are schools, publications and courses for teachers being created around the world. From the beginning of its history, Montessori pedagogy has frequently appeared in the media of several countries, and at some moments in history has represented both a mediatic and editorial phenomenon (KRAMER, 1988). This research relies on an archive of media texts published since 1911 in the United States of America and is focused on the analysis and interpretation of a corpus of texts of the same nature. Emphasis was given to those texts published between the years 2000 and 2015. The theoretical foundation for the analyzes and reflections exposed here is the Discourse Analysis affiliated to the studies of the unconscious and the ideology, initiated in France by Michel Pêcheux, and developed and expanded in Brazil by authors such as Eni Orlandi. The history of the pedagogical perspective that we have dealt with has already been explored by several authors (STANDING, 1962, KRAMER, 1988, POVELL, 2010 and others), but few have touched on the work of the media in relation to this pedagogy, although they recognize its relevance, and none of the publications adopts the discursive perspective, which can offer other points of view, allowing the interlocution with several areas of study. The results obtained with this research point to a predictable direction, and two important and novel bifurcations. First, as the theory of discourse analysis proposes, discursive production is traversed by ideology, and thus the texts we work with are part of a set of meanings and propositions that harmonize with the truth, as operated by the dominant ideology. This, in turn, has two specific consequences for this corpus. On the one hand, the meanings that characterize the Montessori method are linked to values not unfamiliar to neoliberalism and entrepreneurial discourse: much is said of fun, and at the same time high performance, freedom, and success, individual choice, and leadership. There is a very present contradiction between characterizing Montessori as an alternative pedagogy and saying that Montessori is only an alternative way to achieve the same ends: high academic performance and financial success. Secondly, we notice the prominence of the adult point of view over the possible infantile one. The texts, especially as of 2011, often make sense from the advantages that the Montessori pedagogy represents for the adult, from a corporate or entrepreneurial perspective. Through our analysis, we have been able to characterize the configuration of the media discourse on the Montessori method in the United States and to understand how the senses are articulated to make Montessori a valid and positive pedagogical perspective, while silencing the meanings that could, if linked to that, be disharmonious, and we would say risky, for the hegemony of the truth about the child and about education.]

Language: Portuguese

Published: São Paulo, Brazil, 2019

Article

Meng tai suo li (Montessori Maria 1870-1952) / 蒙台梭利 (Montessori Maria 1870-1952) [Maria Montessori, 1870-1952]

Publication: Xiandai Daxue Jiaoyu / 現代大學敎育 [Modern University Education], vol. 1991, no. 4

Pages: 3

See More

Abstract/Notes: <正> 意大利女教育家,蒙台梭利法的创始人。作为意大利女性,最初毕业于罗马大学医学系,后到法国钻研特殊儿童的治疗。1899年任国立异常儿童学校校长,1909年任罗马大学讲师。1907年在罗马贫民街开设“幼儿之家”,采用自己考察的教育法,引起了世界的注目。她在人类学、生理学、异常心理学等领域潜心钻研,积累了实践经验,充分有效地利用

Language: Chinese

ISSN: 1671-1610

Advanced Search