Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1915 results

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının incelenmesi / Investigation of preschool children's play behaviors in Montessori and non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children - Play, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to analyze the peer play behaviors of preschool children according to views of their teachers and their parents by the type of school. The research sample consisted of parents of 36-72 months old children attending Private Montessori Preschools and Private Preschools in Çankaya, Ankara (N = 243) and teachers working in these schools (N = 46). Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) that were developed by Fantuzzo, Mendez and Tighe (1998) and were made its adaptation to Turkish by Ahmetoğlu, Acar and Aral (2016, 2017), General Information Form "including sociodemographic characteristics of children and their parents and General Information Form which includes sociodemographic and professional characteristics of teachers were used. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. While analyzing the data, Independent Sample t Test, Paired t Test and descriptive statistical methods were used. In the result of the study; it is seen that the majority of the parents in both groups are between 36 and 40 years of age, they have a job and they work, have a nuclear family, and have one child. It is observed that teachers working in Montessori Private Schools are younger, have higher level education than the teachers working in Private Schools. It was found that all of the teachers allow outdoor time to children in daily routine in both groups. Outdoor time span varies from school to school at Montessori Private Preschools. Outdoor time span varies from school to school besides it varies from teacher to teacher in the same school at Private Preschools. It has seen in the research that Private preschools' teachers didn't take Montessori teacher training and Montessori preschool teacher's took Montessori teacher training. It was determined that the teachers working in the Montessori preschools took Montessori trainings from the school director that they are working for. Factor Analyses showed that there is no significant difference in the scores of "Play Disruption" and "Play Disconnection" factors of Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) (p>0,05). There is significant difference in the third factor of both scales: "Play Disconnection" (p<0,05). Teacher scores are higher than parents' scores. In addition, the opinions of the teachers who participated in the research were compared with the opinions of parents. Factor analyes show that there is significant different in all areas (p<0,05). Teacher's scores are higher than parents' scores in tha factors of "Play Disruption" and "Play Disconnection". Parents' scores are higher than teachers' scores in factor of "Play Disconnection". Preschool is a period from three to six years. This age range is a period in which children play with their peers. As a result of playing with peers, positive play behaviors ("Play Interaction") such as sharing his/her toy with a friend, showing positive emotions during the play and negative play behaviors ("Play Disruption") such as usurping his/her friend toys, crying, showing agression are common play behaviors of preschool children. As a result of the study, both the teachers and parents' opinions show that the positive and negative play behaviors of children do not differ according to the type of school. In other words, there is no difference between the positive and negative play behaviors of preschool children who attend Montessori and who attend Non-Montessori schools. According to the result, we can say that wherever there is a child there is play and this situation does not differ according to the type of school. However, according to the type of school, the point that differs is about "Play Disconnection". The scores of the "Play Disconneciton" which includes play behaviors such as wandering outside the play group, refusing to participate in play are high in Montessori group. In other words, "Play Disconnection" behaviors are more common in children who are attending Montessori schools. The reason for the result can be explained by the principles of Montessori education. The principle of free choice and respect to the child. In Montessori schools, children are not forced for anything even play. Therefore, the child participates in the play whenever he/she wants. If he/she doesn't want to participate in the play it is okey for teachers so children are free walking in a classroom, outside the play group. / Bu çalışmada; Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ile MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun davranışlarının, anne-baba ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumları ve MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların anne-babaları (n=243) ve öğretmenleri (n=46) oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların akran oyun davranışlarını incelemek amacıyla Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilen; Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016, 2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu (PEAOÖ-E)", "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu (PEAOÖ-Ö)", çocukların ve anne-babalarının sosyodemografik özelliklerini içeren "Anne-Baba Genel Bilgi Formu" ile öğretmenlerin sosyodemografik ve mesleki özelliklerini içeren "Öğretmen Genel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden Bağımlı Örneklem t Tesi (Independent Samples t Test) ve Bağımsız Örneklem t Testi (Paired Samples t Test), tanımlayıcı istatistiksel metotlar (yüzde, ortalama, maksimum ve minumum değerler) kullanılmıştır. Araştırmada; her iki gruptaki anne-babalarının büyük çoğunluğunun 36-40 yaş aralığında olduğu, çalıştığı, çoğunluğunun çekirdek aileye ve tek çocuğa sahip olduğu görülmektedir. Montessori eğitimi uygulayan ÖOÖEK'da çalışan öğretmenlerin MEB programı uygulayan ÖOÖEK'ndaki öğretmenlere göre daha genç oldukları, lisans/lisansüstü mezuniyet oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da öğretmenlerin, çocukları her gün açık havaya çıkardıkları, Montessori eğitimi veren okullarda günlük açık hava saatinin sadece okuldan okula değiştiği, okul bazında ise her okulun standart bir açık hava saati uygulamasının bulunduğu tespit edilmiştir. MEB programı uygulayan kuramlarda ise açık hava saatinin kurumdan kuruma ve aynı kurumda çalışan öğretmenden öğretmene değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Montessori okullarında çalışan öğretmenlerin Montessori eğitimi almış ya da hali hazırda eğitim alıyor oldukları ve bu eğitimleri kurum müdürlerinin verdiği belirlenmiştir. Hem öğretmen (PEAOÖ-Ö) hem de ebeveyn formunun (PEAOÖ-E) "oyun etkileşimi" ve "oyunun bozulması" alt faktörlerinden alınan puanlar arasındaki farklılık anlamlı değilken (p>0,05), "oyundan kopma" davranışında Montessori eğitimi veren ÖOÖEK devam eden çocuklar yönünde anlamlı farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). Araştırmaya alınan çocukların akran oyun davranışlarının anne-baba ve öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiş; "Oyun Ektileşimi, Oyunun Bozulması ve Oyundan Kopma" faktörlerinin tümünde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. "Oyun Etkileşimi ve Oyunun Bozulması" alt faktörlerindeki anlamlılık öğretmen görüşü yönünde farklılık gösteriyor iken "Oyundan Kopma" alt faktörü anne-baba görüşü yönünde anlamlı farklılık göstermektedir. Okul öncesi dönem üç-altı yaş arasını kapsayan bir dönemdir. Bu yaş aralığı çocukların akranları ile yoğun bir şekilde oyun oynadıkları bir dönemdir. Akranları ile oyun oynamanın bir sonucu olarak çocuklarda "Oyun Etkileşimi" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşı ile oyuncağını paylaşma, oyun esnasında olumlu duygular gösterme" gibi olumlu oyun davranışları ve "Oyunun Bozulması" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşının oyuncağını zorla alma, ağlama, kızgınlık gösterme" gibi olumsuz oyun davranışlarını gösterme durumları olağandır. Araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere hem öğretmen hem de anne-baba görüşlerine bakıldığında çocukların olumlu ve olumsuz oyun davranışları okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifade ile Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönem çocuklarının olumlu ve olumsuz sayılabilecek oyun davranışlarında farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuca göre diyebiliriz ki çocuğun bulunduğu her yerde oyun da mevcuttur ve bu durum okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Fakat okul türüne göre farklılık gösteren nokta ise "Oyundan Kopma" alt faktöründedir. "Oyun grubunun dışında gezinir, oyuna katılmayı reddetme" gibi davranışları içeren "Oyundan Kopma" alt faktörünün puanları Montessori eğitimi alan çocuklarda yüksek çıkmıştır. Yani oyundan kopma davranışı Montessori eğitimi alan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunun sebebi de Montessori eğtiminin ilkelerinden çocuğa saygı, özgür seçim ilkesi, konsantrasyon ile açıklanabilir. Montessori okullarında çocuklar hiçbirşey için oyun oynamak için dahi zorlanmazlar. Dolayısıyla çocuk istediği zaman oyuna katılır, istemediğinde ise sınıfta serbest gezmede özgürdür.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori e Wittgenstein: Il linguaggio come costruzione del mondo / Montessori y Wittgenstein: El lenguaje como construcción del mundo / Montessori and Wittgenstein: Language as construction of the world

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 7, no. 2-3

Pages: 137-147

Ludwig Wittgenstein - Philosophy, Maria Montessori - Philosophy

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori e Ludwig Wittgenstein hanno apportato un contributo significativo allo sviluppo del concetto di linguaggio in ambito educativo. Muovendo dalla sfera del linguaggio parlato e passando poi a quella del linguaggio scritto, l’articolo che segue ha come proposito quello di far emergere le affinità concettuali rintracciate all’interno delle opere dei due autori. Tale parallelismo ha origine comune nella centralità affidata al rapporto interdipendente tra pensiero e linguaggio. L’articolo qui proposto vuole soprattutto amplificare il messaggio filosofico ed etico che accompagna questo pensiero comune ad entrambi gli autori e che può essere così riassunto: un ambiente educativo all’interno del quale venga promossa una visione filosofica ed etica del linguaggio permette al bambino di migliorare la qualità della propria vita intima e sociale. / Maria Montessori y Ludwig Wittgenstein han aportado una contribución significativa en el desarrollo del concepto de lenguaje en el ámbito educativo. Empezando por la esfera del lenguaje hablado y atravesando la de la escritura, este artículo se propone resaltar las afinidades conceptuales delineadas entre las obras de los dos autores. Este paralelismo encuentra orígenes comunes en la centralidad conferida al vínculo entre pensamiento y lenguaje. El propósito de este artículo es el de destacar el mensaje filosófico y ético que acompaña el pensamiento de los dos autores y que puede ser así resumido: un entorno educativo dentro del cual sea promovida una visión filosófica y ética del lenguaje, permite al niño mejorar la calidad de su propia vida interior y social. / Maria Montessori and Ludwig Wittgenstein contributed to formulate notions of language in the field of education. Starting from spoken language and moving to the written word, this article aims to unfold the conceptual resemblances in both authors. This parallelism finds common origins in the centrality conferred on the relationship between thought and language. The purpose of this article is to highlight the philosophical and ethical message that accompanies the thoughts of the two authors and that can be summarized that way: an educational environment within which a philosophical and ethical vision of language is promoted allows the child to improve the quality of their own individual and social life.

Language: Italian

ISSN: 2255-0666

Bachelor's Thesis

Perbedaan tingkat kemandirian anak Prasekolah di sekolah Montessori dengan sekolah non Montessori [Differences in the level of independence of preschool children in Montessori schools and non-Montessori schools]

Available from: CORE

Asia, Australasia, Comparative education, Indonesia, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan segala sesuatunya sendiri sesuai dengan tugas perkembangannya yang didasari oleh inisiatif, keinginan, kontrol diri dan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Anak perlu dilatih kemandiriannya sejak usia dini supaya tugas perkembangan dapat berkembang secara optimal. Sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan kemandirian anak. Menurut Santrock (2002:242), lingkungan bermain sangat penting dalam optimalisasi perkembangan anak. Salah satu sekolah dengan pendekatan seperti di atas adalah sekolah Montessori. Pendekatan Montessori menerapkan agar anak belajar mandiri dan tidak bertanya kepada guru atau menunggu jawaban (Hainstock 2008:38-40). Anak yang dididik dengan pendekatan Montessori diberi kesempatan untuk bekerja sendiri dengan material-material yang ada di lingkungannya, mengungkapkan keinginannya untuk memilih aktivitas, mengembangkan disiplin, dan anak perlu mengetahui apa yang baik dan buruk. Apabila hal-hal ini telah dipenuhi, maka kemandirian anak akan terbentuk (Modern Montessori International n.d.:40-41). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris ada tidaknya perbedaan tingkat kemandirian anak prasekolah di sekolah Montessori dengan sekolah non Montessori. Subjek penelitian (N=28) adalah anak prasekolah berusia 3-4 tahun yang bersekolah di sekolah Montessori “X” dan sekolah non Montessori “Y” Teknik pengambilan sampel menggunakan seluruh populasi playgroup 2. Pengambilan data menggunakan rating scale terhadap kemandirian anak di sekolah Montessori maupun di sekolah non Montessori. Data dianalisis dengan teknik Uji t (t-test). Nilai t = 0.364, dengan p = 0.720 (p > 0.05) yang berarti hipotesis penelitian ditolak. Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan tingkat kemandirian anak prasekolah di sekolah Montessori “X” dengan sekolah non Montessori “Y”. [Independence is a person's ability to do things on their own in accordance with their developmental tasks based on initiative, desire, self-control and belief in their own abilities. Children need to be trained to be independent from an early age so that developmental tasks can develop optimally. Schools have an important role in increasing children's independence. According to Santrock (2002: 242), the play environment is very important in optimizing children's development. One of the schools with such an approach is the Montessori school. The Montessori approach applies so that children learn independently and do not ask the teacher or wait for answers (Hainstock 2008:38-40). Children who are educated with the Montessori approach are given the opportunity to work alone with materials in their environment, express their desire to choose activities, develop discipline, and children need to know what is good and bad. If these things have been fulfilled, then the child's independence will be formed (Modern Montessori International n.d.: 40-41). This study aims to determine empirically whether there are differences in the level of independence of preschool children in Montessori schools and non-Montessori schools. The research subjects (N=28) were preschoolers aged 3-4 years who attended Montessori schools "X" and non-Montessori schools "Y" The sampling technique used the entire playgroup population 2. Data collection used a rating scale on the independence of children in Montessori schools. as well as in non-Montessori schools. The data were analyzed by using the t-test technique (t-test). The value of t = 0.364, with p = 0.720 (p > 0.05) which means the research hypothesis is rejected. This means that there is no significant difference in the level of independence of preschool children in Montessori schools "X" with non-Montessori schools "Y"]

Language: Indonesian

Published: Surabaya, Indonesia, 2009

Article

Montessori Headlines [Little Flower Montessori Schools, New York; Dutch Princess Maria Christina, teacher at Caedmon's Montessori School, New York]

Publication: AMS News, vol. 6, no. 1

Pages: 3

See More

Language: English

ISSN: 0065-9444

Doctoral Dissertation

Montessori anne destek eğitim programının; Montessori eğitimi alan 4-5 yaş çocukların matematik ve günlük yaşam becerilerine etkilerinin incelenmesi / Mother Support of Montessori Education Program: Montessori Education Area Children Ages 4-5, Investigation of Effect of Mathematıcs and Daily Life Skills

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Parent participation, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırma Montessori eğitim yöntemi ile okulöncesi eğitim alan ve anneleri "Montessori Anne Destek Programı"na katılmış deney grubu çocuklar ile "Pür Montessori" eğitimi alan 4-5 yaş kontrol grubu çocukların matematik ve günlük yaşam becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma grubunda, 2016-2017 öğretim yılında Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden Montessori yöntemi ile okulöncesi eğitim alan, 8 deney, 11 kontrol olmak üzere toplam19 çocuk yer almıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarından veri toplama aracı olarak Temel Okul Becerileri Envanteri Matematik ve Günlük Yaşam Becerileri alt Testi Uygulanmıştır. Testler çocuklara öğretmenleri tarafından deneme öncesi ve sonrası uygulanmıştır. Ayrıca deneme grubuna eğitim programı bittikten 12 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. İncelenen bulgular deneme ve kontrol grubu arasında sontest puan ortalamaları arasındaMatematik de deneme grubu lehine anlamlı bir farklılaşma görülmüştür. Günlük Yaşam Becerileri sontest değerlendirmelerinde ise bir farklılaşma bulunamamıştır. Deneme grubu çocukların TOBEMAT ve TOBEGYBAT testi sontest ve izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma olmamıştır. / This research aimed to investigate the effects of Montessori education method on the mathematics and daily life skills of the children who took the preschool education and the mothers of the experimental group participated in the "Montessori Mother Support Program" and the children of the control group of 4-5 age "Pure Montessori". In the study group, 19th Montessori method, which took place in Selcuk University, Faculty of Health Sciences, İhsan Doğramacı Application Nursing School, located in Konya province in the 2016-2017 school year, took place. The Basic School Skills Inventory Mathematics and Daily Life Skills Sub-Test was applied as a data collection tool in the study. Tests were administered to children before and after the test by their teachers. In addition, the experimental group was reapplied 12 weeks after the end of the training program. Mann Whitney U and Wilcoxon Marked Ranks Test were applied in the analysis of the data obtained in the research. A significant difference was found in the mean scores of the post test scores between the findings and control groups examined in favor of the experimental group in Mathematics. In Daily Life Skills posttest evaluations, no differentiation was found. There was no significant difference between the BSSI-MAT and BSSI-DLS test posttest and follow-up test scores of the children in the experimental group.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2018

Article

Das "Beispiel Montessori": eine Art case-study über Rezeption und Entwicklung der Montessori-Pädagogik im faschistischen Italien [The "Example of Montessori": a kind of case study about the reception and development of Montessori pedagogy in fascist Italy]

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Zeitschrift für pädagogische Historiographie, vol. 7, no. 1

Pages: 11-20

Europe, Fascism, Italy, Montessori method of education, Southern Europe

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-901872

ISSN: 1424-845X

Article

✓ Peer Reviewed

La pedagogía de Montessori y la formación de profesores. La importancia de la teoría / Montessori Pedagogy and Teacher Training. Nothing so Practical as a Good Theory / Pedagogia Montessori e Formação de Professores. Nada tão prático quanto uma boa teoria

Available from: Universidad Pedagogica Nacional (Colombia)

Publication: Pedagogía y Saberes, no. 58

Pages: 59-72

See More

Abstract/Notes: This article reflects how to know about Montessori pedagogy and the process she followed to build it, can help future teachers to be reflective and innovative. The aim is not to suggest that student teachers should know the pedagogy of Montessori, nor that of any specific pedagogue, and to put it into practice or imitate it, without further ado. Educational literature agrees that an educational system will be as good as its teachers, and they will not be able to improve education if they simply apply methods designed by others in an uncritical and decontextualized way. After describing how Montessori came to propose her method and establish her pedagogical principles, the importance of linking theory and practice in the initial and permanent training of future teachers is underlined.

Language: Spanish

DOI: 10.17227/pys.num58-17194

ISSN: 2500-6436, 0121-2494

Doctoral Dissertation

Informationstechnologien und Montessori-Pädagogik: die Implementierung des Internets als Informationsmedium in Montessori-Schulen der USA [Information technologies and Montessori pedagogy: the implementation of the Internet as an information medium in Montessori schools in the USA]

Available from: Pädagogische Hochschule Freiburg

Americas, Information and communications technology (ICT), Montessori method of education, North America, Technology and children, United States of America

See More

Abstract/Notes: Ausgehend von der Beobachtung, dass in der Unterrichtsforschung Konzepte des „offenen Lernens“ für die Implementierung neuer Medien, wie dem Internet, empfohlen werden, wird der Zusammenhang zwischen reformpädagogischen Ansätzen und neuen Informationstechnologien hergestellt. Hier knüpfen die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit an. Herausgegriffen wird das Konzept Maria Montessoris, untersucht in den USA, wo sich zum einen alternative Pädagogiken freier entwickeln können und zum anderen die Implementierung neuer Medien in den Unterricht offensiver vorangetrieben wird. Es wird angenommen, dass die Lernumgebung Montessoris unter dem Gesichtspunkt einer Modernisierung des Konzepts auf die heutigen Ansprüche eine optimale Lernlandschaft bietet, das Internet als natürliche Informationsquelle in den Unterricht zu integrieren. Die gegenwärtig kontroverse Umsetzung der Pädagogik Montessoris (AMI und AMS) sowie die zu diesem Zeitpunkt verwirklichte Internetnutzung in den Schulen werden am Beispiel der USA einer kritischen Reflexion unterzogen. Kapitel 1 dieser Arbeit betrachtet die Pädagogik Montessoris. Ein Abschnitt liefert Informationen über die kontemporäre Verwirklichung ihrer Pädagogik in den USA. Die Möglichkeiten des Internets für den Unterricht, die Aussagen der Forschung über das informationstechnische Lernen sowie seine Integration in den USA, wird in Kapitel 2 näher untersucht. In Kapitel 3 wird die Notwendigkeit des Interneteinsatzes in Schulen überprüft und die Eignung offener Strukturen als Basis dafür begründet. Die gewonnenen Erkenntnisse geben die Grundlage zu den in Kapitel 4 und 5 beschriebenen Untersuchungen, wie diese Implementierung in der Praxis nordamerikanischer Montessori-Schulen verwirklicht ist. Beschrieben wird sowohl eine Querschnittsuntersuchung als auch eine Fallstudie. Kapitel 6 schildert die pädagogischen Konsequenzen für die Nutzung des Internets im Unterricht. [Based on the observation that teaching research recommends concepts of “open learning” for the implementation of new media such as the Internet, the connection between reform-pedagogical approaches and new information technologies is established. This is where the investigations of the present work tie in. The concept of Maria Montessori is being singled out, examined in the USA, where, on the one hand, alternative pedagogies can develop more freely and, on the other hand, the implementation of new media in the classroom is being promoted more aggressively. It is assumed that the Montessori learning environment, from the point of view of modernizing the concept to meet today's requirements, offers an optimal learning landscape to integrate the Internet as a natural source of information into the classroom. The currently controversial implementation of Montessori pedagogy (AMI and AMS) as well as the internet usage in schools at that time are subjected to critical reflection using the example of the USA. Chapter 1 of this thesis looks at Montessori's pedagogy. A section provides information on the contemporary realization of their pedagogy in the USA. The possibilities of the Internet for teaching, the statements of research about information technology learning and its integration in the USA are examined in more detail in Chapter 2. Chapter 3 examines the necessity of using the Internet in schools and explains the suitability of open structures as a basis for this. The knowledge gained provides the basis for the investigations described in Chapters 4 and 5, how this implementation is realized in practice in North American Montessori schools. Both a cross-sectional study and a case study are described. Chapter 6 describes the pedagogical consequences for the use of the Internet in the classroom.]

Language: German

Published: Freiburg im Breisgau, Germany, 2003

Article

Meng tai suo li (Montessori Maria 1870-1952) / 蒙台梭利 (Montessori Maria 1870-1952) [Maria Montessori, 1870-1952]

Publication: Xiandai Daxue Jiaoyu / 現代大學敎育 [Modern University Education], vol. 1991, no. 4

Pages: 3

See More

Abstract/Notes: <正> 意大利女教育家,蒙台梭利法的创始人。作为意大利女性,最初毕业于罗马大学医学系,后到法国钻研特殊儿童的治疗。1899年任国立异常儿童学校校长,1909年任罗马大学讲师。1907年在罗马贫民街开设“幼儿之家”,采用自己考察的教育法,引起了世界的注目。她在人类学、生理学、异常心理学等领域潜心钻研,积累了实践经验,充分有效地利用

Language: Chinese

ISSN: 1671-1610

Article

✓ Peer Reviewed

Sprawozdanie z konferencji "Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle® w praktyce”, Warszawa, 15–16 czerwca 2019 roku [Report from the conference "Montessori Senior Method - Montessori Lifestyle® in practice", Warsaw, June 15-16, 2019]

Available from: Central and Eastern European Online Library

Publication: Psychologia Rozwojowa, vol. 24, no. 3

Pages: 99-101

See More

Language: Polish

ISSN: 1895-6297

Advanced Search