Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

576 results

Article

✓ Peer Reviewed

Education as Cultural Mobilisation: The Great War and Its Effects on Moral Education in the Netherlands

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, vol. 50, no. 5

Pages: 685-706

Europe, Holland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, Netherlands, Western Europe

See More

Language: English

DOI: 10.1080/00309230.2014.911756

ISSN: 0030-9230, 1477-674X

Article

✓ Peer Reviewed

The Reception of Maria Montessori’s Pedagogical Theory in Pre-School Education in Interwar Poland / Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym w Drugiej Rzeczypospolitej

Available from: University of Lodz

Publication: Nauki o Wychowaniu: Studia Interdyscyplinarne [Educational Sciences: Interdisciplinary Studies], vol. 11, no. 2

Pages: 106-124

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, Poland

See More

Abstract/Notes: An innovative trend in pedagogy, known as "new education", which appeared in many European countries in the first half of the 20th century, aimed at the renewal of the school, learning conditions and the learning process, assigned a new role to the teacher, and emphasized a new approach to the child. One of the many representatives of the "new upbringing" was Maria Montessori (1870–1952), an Italian doctor and educator. The knowledge of M. Montessori's pedagogical theory in Poland was facilitated by her book publications and the pedagogical and psychological literature of Polish educators, which referred to the concept of Montessori education. The aim of the article is to present the reception of M. Montessori's pedagogical theory in preschool education in the years 1918–1939.

Language: English

DOI: 10.18778/2450-4491.11.09

ISSN: 2450-4491

Article

✓ Peer Reviewed

Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze / Values in the work of Montessori and traditional teachers. Comparative study

Available from: Maria Curie-Skłodowska University

Publication: Lubelski Rocznik Pedagogiczny / Lublin Pedagogical Yearbook, vol. 37, no. 4

Pages: 143-154

Comparative education, Montessori method of education - Teachers, Moral development, Teachers

See More

Abstract/Notes: Artykuł prezentuje wyniki badań kwestionariuszowych dotyczących wartości preferowanych przez nauczycieli w szkołach pracujących w systemie tradycyjnym oraz al-ternatywnym – Marii Montessori. Badania zostały przeprowadzone w 2017 roku na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. Zastosowano kwestio-nariusz PVQ-RR Shaloma Schwartza w polskiej adaptacji Jana Cieciucha. Ogółem przebadano 102 osoby (51 nauczycieli montessoriańskich, 51 tradycyjnych) i zakwalifikowano ich wyniki do ostatecznej analizy. Celem badań było określenie wartości, które są cenione zarówno przez nauczycieli montessoriańskich (grupa badawcza), jak i nauczycieli pracujących w systemie tradycyjnym (grupa porównawcza), a także zbadanie, czy istnieją różnice w zakresie prefe-rowanych wartości między tymi dwiema grupami. / The article presents the results of questionnaire concerned values preferred by teachers working in schools on the basis of traditional and alternative systems - Maria Montessori. The research was conducted in 2017 in the Lublin, Mazovian and Kuyavian-Pomeranian provinces. The S. Schwartz PVQ-RR questionnaire was used in the Polish adaptation of Jan Cieciuch. Overall, the research group of 102 respondents were qualified for the final analysis (Montessori teachers = 51, traditional = 51). In the research undertaken, the aim was to identify values that are valid both by Montessori teachers (research group) and teachers working in the traditional system (comparative group). The collected data presents whether there are differences in the preferred values between the both groups.

Language: Polish

DOI: 10.17951/lrp.2018.37.4.143-154

ISSN: 0137-6136

Article

✓ Peer Reviewed

Martial Virtues or Capital Vices? William James' Moral Equivalent of War Revisited

Available from: JSTOR

Publication: Journal of Thought, vol. 22, no. 3

Pages: 32-44

See More

Language: English

ISSN: 0022-5231

Article

✓ Peer Reviewed

War and Peace Education

Available from: Wiley Online Library

Publication: Journal of Philosophy of Education, vol. 37, no. 3

Pages: 525-533

See More

Language: English

DOI: 10.1111/1467-9752.00342

ISSN: 1467-9752

Article

Letter to the Editor [Reaction to presentation by David Ward]

Publication: Montessori Quarterly, vol. 24

Pages: 15

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Miłość jako kryterium wartościowania doświadczeń absolwentów klas Montessori

Available from: Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Publication: Lubelski Rocznik Pedagogiczny / Lublin Pedagogical Yearbook, vol. 40, no. 1

Pages: 11-23

Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Montessori utrzymywała, że miłość jest pojęciem niepoddającym się definiowaniu, niemniej traktowała je jako centralne dla życia i kształcenia, stąd wiele pisała o jego naturze. prowadzone przez badaczkę studia sprzyjały odnalezieniu źródła miłości, jakim jest dziecko. dlatego system dydaktyczny, jaki opracowała, jest ześrodkowany na dziecku. uczucia i emocje to rodzaj zdolności dokonywania ref leksji, element szerszego systemu przetwarzania informa-cji. przypisywanie wartości emocjonalnej określonym wydarzeniom jest swoistym procesem tworzenia znaczeń. do celów badawczych pozyskano wiedzę pozwalająca rozstrzygnąć, jaki jest profil 24 uczuć dla doświadczeń szkolnych oraz życiowych absolwentów klas Montessori ujętych w postaci wartościowań. ustalono, czy doświadczenia szkolne, podobnie jak ogólne i idealne, mają dla badanych pozytywną, negatywna czy ambiwalentną wartość.

Language: Polish

DOI: 10.17951/lrp.2021.40.1.11-23

ISSN: 0137-6136

Article

'Balanced Literacy' and the Reading Wars

Available from: MontessoriPublic

Publication: Montessori Public, vol. 3, no. 1

Pages: 6-7

Public Montessori

See More

Language: English

Book Section

Letter to Chhaganlal Joshi (Segaon, Wardha, June 22, 1938)

Available from: Internet Archive

Book Title: The Collected Works of Mahatma Gandhi

Pages: 132-133

Asia, India, Mahatma Gandhi - Biographic sources, Mahatma Gandhi - Correspondence, Mahatma Gandhi - Writings, South Asia, Wardha scheme of education

See More

Abstract/Notes: In this letter, Gandhi warns Joshi that 'Gijubhai is a devoted follower of the Montessori system' and will probably 'not be able to co-operate' with Joshi in the continuation of the Wardha education scheme.

Language: English

Published: New Delhi: Publications Division, Government of India, 1976

Volume: 73 (21 February, 1938 - 8 September, 1938) of 100

Article

Zur Diskussion: Warum das Montessori-Kinderhaus nicht entstehen konnte. Sind Bürgerinitiativen unerwünscht?

Publication: Montessori-Werkbrief (Montessori-Vereinigung e.V.), vol. 14, no. 45-46

Pages: 18-19

Children's House (Casa dei Bambini)

See More

Language: German

ISSN: 0722-2513

Advanced Search