Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1433 results

Article

Montessori Milestones [Lillian Mullane, Joy Turner, Lexington (MA) Montessori School, The Montessori School (Albuquerque, NM), teacher education scholarships]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 4

Pages: 8–9

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının incelenmesi / Investigation of preschool children's play behaviors in Montessori and non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education, Preschool children - Play, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to analyze the peer play behaviors of preschool children according to views of their teachers and their parents by the type of school. The research sample consisted of parents of 36-72 months old children attending Private Montessori Preschools and Private Preschools in Çankaya, Ankara (N = 243) and teachers working in these schools (N = 46). Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) that were developed by Fantuzzo, Mendez and Tighe (1998) and were made its adaptation to Turkish by Ahmetoğlu, Acar and Aral (2016, 2017), General Information Form "including sociodemographic characteristics of children and their parents and General Information Form which includes sociodemographic and professional characteristics of teachers were used. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. While analyzing the data, Independent Sample t Test, Paired t Test and descriptive statistical methods were used. In the result of the study; it is seen that the majority of the parents in both groups are between 36 and 40 years of age, they have a job and they work, have a nuclear family, and have one child. It is observed that teachers working in Montessori Private Schools are younger, have higher level education than the teachers working in Private Schools. It was found that all of the teachers allow outdoor time to children in daily routine in both groups. Outdoor time span varies from school to school at Montessori Private Preschools. Outdoor time span varies from school to school besides it varies from teacher to teacher in the same school at Private Preschools. It has seen in the research that Private preschools' teachers didn't take Montessori teacher training and Montessori preschool teacher's took Montessori teacher training. It was determined that the teachers working in the Montessori preschools took Montessori trainings from the school director that they are working for. Factor Analyses showed that there is no significant difference in the scores of "Play Disruption" and "Play Disconnection" factors of Penn Interactive Peer Play Scale-Parent Form (PIPPS-P) and Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form (PIPPS-T) (p>0,05). There is significant difference in the third factor of both scales: "Play Disconnection" (p<0,05). Teacher scores are higher than parents' scores. In addition, the opinions of the teachers who participated in the research were compared with the opinions of parents. Factor analyes show that there is significant different in all areas (p<0,05). Teacher's scores are higher than parents' scores in tha factors of "Play Disruption" and "Play Disconnection". Parents' scores are higher than teachers' scores in factor of "Play Disconnection". Preschool is a period from three to six years. This age range is a period in which children play with their peers. As a result of playing with peers, positive play behaviors ("Play Interaction") such as sharing his/her toy with a friend, showing positive emotions during the play and negative play behaviors ("Play Disruption") such as usurping his/her friend toys, crying, showing agression are common play behaviors of preschool children. As a result of the study, both the teachers and parents' opinions show that the positive and negative play behaviors of children do not differ according to the type of school. In other words, there is no difference between the positive and negative play behaviors of preschool children who attend Montessori and who attend Non-Montessori schools. According to the result, we can say that wherever there is a child there is play and this situation does not differ according to the type of school. However, according to the type of school, the point that differs is about "Play Disconnection". The scores of the "Play Disconneciton" which includes play behaviors such as wandering outside the play group, refusing to participate in play are high in Montessori group. In other words, "Play Disconnection" behaviors are more common in children who are attending Montessori schools. The reason for the result can be explained by the principles of Montessori education. The principle of free choice and respect to the child. In Montessori schools, children are not forced for anything even play. Therefore, the child participates in the play whenever he/she wants. If he/she doesn't want to participate in the play it is okey for teachers so children are free walking in a classroom, outside the play group. / Bu çalışmada; Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar ile MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun davranışlarının, anne-baba ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Montessori eğitimi veren özel okul öncesi eğitim kurumları ve MEB programı uygulayan özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların anne-babaları (n=243) ve öğretmenleri (n=46) oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların akran oyun davranışlarını incelemek amacıyla Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilen; Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016, 2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu (PEAOÖ-E)", "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu (PEAOÖ-Ö)", çocukların ve anne-babalarının sosyodemografik özelliklerini içeren "Anne-Baba Genel Bilgi Formu" ile öğretmenlerin sosyodemografik ve mesleki özelliklerini içeren "Öğretmen Genel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden Bağımlı Örneklem t Tesi (Independent Samples t Test) ve Bağımsız Örneklem t Testi (Paired Samples t Test), tanımlayıcı istatistiksel metotlar (yüzde, ortalama, maksimum ve minumum değerler) kullanılmıştır. Araştırmada; her iki gruptaki anne-babalarının büyük çoğunluğunun 36-40 yaş aralığında olduğu, çalıştığı, çoğunluğunun çekirdek aileye ve tek çocuğa sahip olduğu görülmektedir. Montessori eğitimi uygulayan ÖOÖEK'da çalışan öğretmenlerin MEB programı uygulayan ÖOÖEK'ndaki öğretmenlere göre daha genç oldukları, lisans/lisansüstü mezuniyet oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da öğretmenlerin, çocukları her gün açık havaya çıkardıkları, Montessori eğitimi veren okullarda günlük açık hava saatinin sadece okuldan okula değiştiği, okul bazında ise her okulun standart bir açık hava saati uygulamasının bulunduğu tespit edilmiştir. MEB programı uygulayan kuramlarda ise açık hava saatinin kurumdan kuruma ve aynı kurumda çalışan öğretmenden öğretmene değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Montessori okullarında çalışan öğretmenlerin Montessori eğitimi almış ya da hali hazırda eğitim alıyor oldukları ve bu eğitimleri kurum müdürlerinin verdiği belirlenmiştir. Hem öğretmen (PEAOÖ-Ö) hem de ebeveyn formunun (PEAOÖ-E) "oyun etkileşimi" ve "oyunun bozulması" alt faktörlerinden alınan puanlar arasındaki farklılık anlamlı değilken (p>0,05), "oyundan kopma" davranışında Montessori eğitimi veren ÖOÖEK devam eden çocuklar yönünde anlamlı farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). Araştırmaya alınan çocukların akran oyun davranışlarının anne-baba ve öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı incelenmiş; "Oyun Ektileşimi, Oyunun Bozulması ve Oyundan Kopma" faktörlerinin tümünde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. "Oyun Etkileşimi ve Oyunun Bozulması" alt faktörlerindeki anlamlılık öğretmen görüşü yönünde farklılık gösteriyor iken "Oyundan Kopma" alt faktörü anne-baba görüşü yönünde anlamlı farklılık göstermektedir. Okul öncesi dönem üç-altı yaş arasını kapsayan bir dönemdir. Bu yaş aralığı çocukların akranları ile yoğun bir şekilde oyun oynadıkları bir dönemdir. Akranları ile oyun oynamanın bir sonucu olarak çocuklarda "Oyun Etkileşimi" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşı ile oyuncağını paylaşma, oyun esnasında olumlu duygular gösterme" gibi olumlu oyun davranışları ve "Oyunun Bozulması" alt faktörünün altında bulunan "arkadaşının oyuncağını zorla alma, ağlama, kızgınlık gösterme" gibi olumsuz oyun davranışlarını gösterme durumları olağandır. Araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere hem öğretmen hem de anne-baba görüşlerine bakıldığında çocukların olumlu ve olumsuz oyun davranışları okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifade ile Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönem çocuklarının olumlu ve olumsuz sayılabilecek oyun davranışlarında farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuca göre diyebiliriz ki çocuğun bulunduğu her yerde oyun da mevcuttur ve bu durum okul türüne göre farklılık göstermemektedir. Fakat okul türüne göre farklılık gösteren nokta ise "Oyundan Kopma" alt faktöründedir. "Oyun grubunun dışında gezinir, oyuna katılmayı reddetme" gibi davranışları içeren "Oyundan Kopma" alt faktörünün puanları Montessori eğitimi alan çocuklarda yüksek çıkmıştır. Yani oyundan kopma davranışı Montessori eğitimi alan çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunun sebebi de Montessori eğtiminin ilkelerinden çocuğa saygı, özgür seçim ilkesi, konsantrasyon ile açıklanabilir. Montessori okullarında çocuklar hiçbirşey için oyun oynamak için dahi zorlanmazlar. Dolayısıyla çocuk istediği zaman oyuna katılır, istemediğinde ise sınıfta serbest gezmede özgürdür.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2019

Book Section

Workshop: Integrative Aspekte der Montessori-Pädagogik aus der Sicht der Praxis: Grundlagen der heilpädagogischen Montessori-Therapie [Workshop: Integrative aspects of Montessori pedagogy from the perspective of practice: Basics of curative Montessori therapy]

Book Title: Kinder Sind Anders: Maria Montessoris Bild Vom Kinde Auf Dem Prüfstand [Children Are Different: Maria Montessori's Picture of the Child on the Test Bench]

Pages: 273-284

Montessori-based interventions (MBI)

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Ergon, 1996

ISBN: 3-928034-90-1

Book

Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Europe, Germany, Harald Ludwig - Writings, Montessori method of education - History, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Der vorliegende Band 7 der Reihe mit dem Titel „Montessori-Pädagogik in Deutschland“ ist entstanden im Anschluss an die Jubiläumstagung, die aus Anlass des 40jährigen Bestehens der 1961 gegründeten Montessori-Vereinigung e.V., Sitz Aachen, 2001 in der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg stattgefunden hat. Die Leserinnen und Leser dieses Bandes erhalten aus den vielfältigen Beiträgen ein reichhaltiges und differenziertes Bild der Montessori-Pädagogik in Theorie und Praxis in Deutschland und darüber hinaus. Denn Montessori-Pädagogik vollzieht sich seit ihren Anfängen in einem internationalen Kontext. Es geht in diesem Band nicht nur um die in den vergangenen vier Jahrzehnten geleistete Arbeit, sondern auch um die Aktualität des pädagogischen Denkens Maria Montessoris, um kritische Weiterentwicklungen und mögliche Perspektiven für die Zukunft angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2 3-8258-5746-8

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Article

Montessori Milestones [Chiaravalle Montessori School, Evanston, IL; Wyoming Valley Montessori School, Kingston, PA; AMS scholarships]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 1

Pages: 15–16

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Doctoral Dissertation

Montessori e a mídia contemporânea: análise discursiva de textos midiáticos estadunidenses sobre o método Montessori publicados entre 2000 e 2015 [Montessori and the contemporary media: a discursive analysis of american media texts about the Montessori method published between 2000 and 2015]

Available from: Universidade de São Paulo

Americas, Montessori method of education, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: O método Montessori, como se convencionou chamar a perspectiva pedagógica derivada do trabalho de Maria Montessori (1870-1952), foi desenvolvido, principalmente, ao longo da primeira metade do século XX. Até hoje, no entanto, há escolas, publicações e cursos para professores sendo criados em todo o mundo. Desde o início de sua história, a pedagogia montessoriana aparece frequentemente na mídia de vários países do mundo, e, em alguns momentos da história, representou tanto um fenômeno midiático quanto editorial (KRAMER, 1988). Esta pesquisa trabalhou com um arquivo de textos midiáticos, publicados desde 1911 nos Estados Unidos da América e dedicou-se à análise e à interpretação de um corpus de textos da mesma natureza. Uma ênfase da análise foi dada aos textos publicados entre os anos 2000 e 2015. O aporte teórico das análises e das reflexões expostas aqui é a Análise de Discurso filiada aos estudos do inconsciente e da ideologia, iniciada na França, por Michel Pêcheux, e desenvolvida e ampliada no Brasil por autoras como Eni Orlandi. A história da perspectiva pedagógica de que tratamos já foi explorada antes por diversos autores (STANDING, 1962; KRAMER, 1988; POVELL, 2010, entre outros), mas poucos tangenciaram o trabalho da mídia quanto a essa pedagogia, embora mencionem a importância desta mesma instância de produção, e nenhuma das publicações emprega a perspectiva discursiva, que pode oferecer outros pontos de vista e permite a interlocução de diversas áreas de estudo. Os resultados obtidos com esta pesquisa apontam para uma direção previsível e duas bifurcações importantes desta. Em primeiro lugar, como propõe a teoria da Análise de Discurso, a produção discursiva é atravessada pela ideologia, e, assim, os textos com que trabalhamos fazem parte de um conjunto de sentidos e proposições que harmonizam com o verdadeiro, como operado pela ideologia dominante. Isso tem duas consequências específicas para este corpus. Por um lado, os sentidos que caracterizam o método Montessori são vinculados a valores não estranhos ao neoliberalismo e ao discurso empreendedor: fala-se muito de diversão, e, ao mesmo tempo, de alto desempenho, liberdade, sucesso, escolha individual e liderança. Por outro lado, há uma contradição muito presente entre caracterizar-se Montessori como uma pedagogia alternativa e dizer-se que Montessori é só uma via diversa para se alcançar os mesmos fins: alto desempenho acadêmico e sucesso financeiro. Em segundo lugar, notamos a proeminência do ponto de vista adulto sobre o possível ponto de vista infantil. Os textos, especialmente a partir de 2011, fazem sentido, com frequência, construindo as vantagens que a pedagogia montessoriana representa para o adulto, segundo uma perspectiva corporativa ou empreendedora. Por meio de nossa análise, pudemos caracterizar a configuração do discurso midiático sobre o método Montessori nos Estados Unidos e compreender como os sentidos se articulam para fazer de Montessori uma perspectiva válida e positiva, ao mesmo tempo, silenciando os sentidos que, ligados a ela, poderiam ser desarmônicos e, até mesmo, arriscados para a hegemonia do verdadeiro sobre a criança e sobre a educação. [The Montessori method, as the pedagogical perspective derived from the work of Maria Montessori (1870-1952) is usually called, was developed mainly during the first half of the twentieth century. To this day, however, there are schools, publications and courses for teachers being created around the world. From the beginning of its history, Montessori pedagogy has frequently appeared in the media of several countries, and at some moments in history has represented both a mediatic and editorial phenomenon (KRAMER, 1988). This research relies on an archive of media texts published since 1911 in the United States of America and is focused on the analysis and interpretation of a corpus of texts of the same nature. Emphasis was given to those texts published between the years 2000 and 2015. The theoretical foundation for the analyzes and reflections exposed here is the Discourse Analysis affiliated to the studies of the unconscious and the ideology, initiated in France by Michel Pêcheux, and developed and expanded in Brazil by authors such as Eni Orlandi. The history of the pedagogical perspective that we have dealt with has already been explored by several authors (STANDING, 1962, KRAMER, 1988, POVELL, 2010 and others), but few have touched on the work of the media in relation to this pedagogy, although they recognize its relevance, and none of the publications adopts the discursive perspective, which can offer other points of view, allowing the interlocution with several areas of study. The results obtained with this research point to a predictable direction, and two important and novel bifurcations. First, as the theory of discourse analysis proposes, discursive production is traversed by ideology, and thus the texts we work with are part of a set of meanings and propositions that harmonize with the truth, as operated by the dominant ideology. This, in turn, has two specific consequences for this corpus. On the one hand, the meanings that characterize the Montessori method are linked to values not unfamiliar to neoliberalism and entrepreneurial discourse: much is said of fun, and at the same time high performance, freedom, and success, individual choice, and leadership. There is a very present contradiction between characterizing Montessori as an alternative pedagogy and saying that Montessori is only an alternative way to achieve the same ends: high academic performance and financial success. Secondly, we notice the prominence of the adult point of view over the possible infantile one. The texts, especially as of 2011, often make sense from the advantages that the Montessori pedagogy represents for the adult, from a corporate or entrepreneurial perspective. Through our analysis, we have been able to characterize the configuration of the media discourse on the Montessori method in the United States and to understand how the senses are articulated to make Montessori a valid and positive pedagogical perspective, while silencing the meanings that could, if linked to that, be disharmonious, and we would say risky, for the hegemony of the truth about the child and about education.]

Language: Portuguese

Published: São Paulo, Brazil, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

María Montessori y Giuseppina Pizzigoni: vestales en la renovación pedagógica italiana / Maria Montessori and Giuseppina Pizzigoni Vestals in the Italian Pedagogical Renewal / Maria Montessori e Giuseppina Pizzigoni vestais na renovação pedagógica italiana

Available from: Universidad Pedagogica Nacional (Colombia)

Publication: Pedagogía y Saberes, no. 58

Pages: 153-162

See More

Abstract/Notes: This article highlights two women important for pedagogy. María Montessori was a medical doctor who initially carried out research to alleviate the tensions generated by the poor sanitary conditions the children of this society experienced and under which they were educated through traditional strategies that had to be changed. Giuseppina Pizzigoni was a teacher who imagined a new school where children, the offspring of a brutally industrialized society, could be happy while learning. For both women the children’s education, being the task of adults, parents and teachers alike, should be carried out with responsibility and new methodologies they themselves constructed and proposed. For them, the future of humanity lies in the success of this task.

Language: Spanish

DOI: 10.17227/pys.num58-17099

ISSN: 2500-6436, 0121-2494

Article

Implementasi Metode Islamic Montessori dalam Mengembangkan Sosial Emosional Anak Usia Dini [Implementation of the Islamic Montessori Method in Developing Social Emotional Early Childhood]

Available from: Jurnal Pendidikan Tambusai

Publication: Jurnal Pendidikan Tambusai: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan, vol. 7, no. 2

Pages: 3918-3928

Asia, Australasia, Early childhood care and education, Islamic education, Indonesia, Islamic Montessori method of education, Islamic education, Montessori method of education, Social development, Social emotional learning, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini dilatar belakangi oleh peserta didik yang perkembagan sosial emosionalnya kurang optimal. Hal ini terlihat pada jam pembelajaran ada sebagian anak tidak mau antri ketika berwudhu, tidak menjaga kebersihan kelas, dan hubungan dengan teman yang tidak solid. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi metode Islamic Montessori  dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini melalui kegiatan practical life di TK IT Mutiara kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Islamic Montessori  dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini melalui kegiatan practical life di TK IT Mutiara sudah dilakukan mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Lingkungan sangat berperan dalam membentuk dan mengoptimalkan perkembangan sosial emosonal anak usia dini. / This research is motivated by students whose social emotional development is not optimal. This can be seen in the learning hours where some children do not want to stand in line for ablution, do not keep the classroom clean, and do not have a solid relationship with friends. This study aims to explain the implementation of the Islamic Montessori method in developing social-emotional early childhood through Practical Life activities at IT Mutiara Kindergarten, Central Pariaman District, Pariaman City. This research method is a qualitative descriptive research. The results showed that the application of the Islamic Montessori method in developing Social Emotional Early Childhood through Practical Life activities at IT Mutiara Kindergarten had been carried out starting from lesson planning, implementation, and learning evaluation. The environment plays a very important role in shaping and optimizing the social-emotional development of early childhood.

Language: Indonesian

ISSN: 2614-3097, 2614-6754

Article

✓ Peer Reviewed

A Renaissance for Islamic Education: Al-Hidayah Islamic Pre-school Centre in Malaysia

Available from: JSTOR

Publication: Islamic Studies, vol. 33, no. 1

Pages: 83-95

Asia, Malaysia, Montessori method of education, Religious education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Malaysia is a country with approximately 53% Muslims. The rest of the population belong to different religions like Christianity, Buddhism, Hinduism and Taoism. Due to religious and ethnic pluralism and a cultural antagonism inside the society, the Muslims have been virtually forced to adopt alternative thinking and to make new experiments in order to keep in line with the Chinese. Malaysia is, in an Islamic context, an interesting country. In the rural areas where the Malay population is in majority, syncre tic religious practices such as Muslim Shamanism, magic and healing are still common.1 Urban areas, on the other hand, are marked by a more intellectual approach towards Islam, due partially to the great number of Muslim students who pursue their post-graduate studies overseas. The Chinese form the economically strongest group in Malaysia, and have thus tended to be in control of the private schools with the highest intellectual levels. The establishment of private schools is growing and competition is strong to get students. Many Malays from the upper strata of society have therefore sent their children to schools run by Chinese...

Language: English

ISSN: 0578-8072

Article

✓ Peer Reviewed

Efektivitas Metode Islamic Montessori dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak [The Effectiveness of the Islamic Montessori Method in Developing Children's Interpersonal Intelligence]

Available from: Jurnal Obsesi

Publication: Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini [Journal of Obsession: Journal of Early Childhood Education], vol. 6, no. 4

Pages: 3739-3758

Asia, Australasia, Indonesia, Islamic Montessori method of education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Meningkatnya amoral, asosial, antisosial dan melemahnya sopan santun anak sangat disadari dan menjadi keprihatinan dalam dunia pendidikan. Di sisi lain pendidikan di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek kognitif sehingga mengakibatkan kecerdasan interpersonal anak kurang berkembang secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas metode Islamic Montessori dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method dengan model exploratory sequential design . Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket dalam bentuk Skala Likert dan TCR dengan jumlah sampel sebanyak 20 responden. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat efektifitas metode Islamic Montessori dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak dalam kategori sangat baik. Sedangkan Implementasi metode Islamic Montessori dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak dilakukan melalui pembelajaran practical life dengan menyelipkan pengetahuan Islam, pembiasaan mengambil, mengembalikan dan membereskan material Montessori , penggunaan alas kerja dan menyimak praktik kerja guru serta menawarkan bantuan saat anak sedang mengeksplorasi material Montessori. [The increase in immoral, asocial, antisocial and the weakening of children's manners is very much recognized and a concern in the world of education. On the other hand, education in Indonesia still focuses on cognitive aspects, resulting in children's interpersonal intelligence developing less optimally. This study aims to determine the effectiveness of the Islamic Montessori method in developing children's interpersonal intelligence. This study uses a mix-method approach with an exploratory sequential design model . Researchers used observation, interviews and questionnaires in the form of a Likert Scale and TCR with a total sample of 20 respondents. Based on the data obtained, the level of effectiveness of the methodIslamic Montessori in developing children's interpersonal intelligence is in the very good category. While the implementation of the Islamic Montessori method in developing children's interpersonal intelligence is carried out through practical life learning by inserting Islamic knowledge, the habit of taking, returning and tidying up Montessori materials , using work mats and listening to teacher work practices and offering assistance when children are exploring Montessori materials.]

Language: Indonesian

DOI: 10.31004/obsesi.v6i4.2375

ISSN: 2549-8959

Advanced Search