Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1492 results

Article

Mario Casotti, Il metodo Montessori e il metodo Agazzi [The Montessori Method and the Agazzi Method] (Book Review)

Available from: Université Caen Normandie

Publication: Pour l'ère nouvelle: revue internationale d'èducation nouvelle, vol. 13, no. 99

Pages: 187-188

See More

Abstract/Notes: book review

Language: French

Article

The Effect of the Scientific Spirit in Education upon the Kindergarten in Relation to the Distinctive Characteristics of the Montessori Method (Kindergarten and the Montessori Method)

Available from: HathiTrust

Publication: Kindergarten-Primary Magazine, vol. 26, no. 3

Pages: 96-97

See More

Language: English

Article

[The Unchanging Importance of Montessori's Method of Educational Psychology]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 11

Pages: 59-68

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Master's Thesis

Okul Öncesi Çocuklarının Renk ve Doku Bilgilerini Edinmelerine Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği / The Effectiveness of the Montessori Education Method to Acquire Color and Texture Knowledge of Pre-School Children

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

Asia, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Sensorial materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effectiveness of Montessori Method in acquiring color and texture knowledge of pre-school children has been examined. The dependent variable of this study is the color and texture knowledge of the children, the independent variable is Montessori Method. The study is planned both quantitative and qualitative, and experimental as well. 40 students are included in study group as experiment and control group.The experiment group consisted of 20 children aged between 4-5 years, who were trained in Montessori Method in Konya Selçuk University Health Sciences Faculty İhsan Doğramacı Practice Kindergarden in 2016-2017 academic year and selected by neutral assignment. The control group consisted of 20 children aged 4-5 years who were educated in Meram Gündoğdu Private Kindergarden School by the Ministery of Education’s pre-school education program. In the study, the “Color and Texture Knowledge Assessment Test” was used, which was prepared by the researcher of this paper and approved by an expert. These tests are applied as pre-test, post-test and tracking test. In the analysis of the data, Mann Whitney U Test and Wilcoxon Marked Ranks Test were applied. Results; ● There is no significant difference between the color knowledge pre-test rank averages of the experiment and control groups (p>0.05). ● There is no significant difference between the experiment and control group’s texture knowledge pre-test rank averages. (p>0.05). ● The color knowledge of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the pre-test rank averages [Z=3.55; p< 0.05]. ● The texture knowledge of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the pre-test rank averages. (Z=3.83,p<0.05). ● Although there is no notable difference between the post-test rank averages of both the experiment and the control groups, the experiment group’s color information is higher (p˃0.05). ● The texture information of the experiment group’s post-test rank averages are notably higher than the control group (p<0.05). ● There is no reasonable difference between the experiment group’s color information post-test and the tracking test rank averages (Z=0.27, p>0.05). ● There is no reasonable difference between the experiment group’s texture information post test and the tracking test rank averages (Z=0.24, p>0.05). The general conclusion is that the Montessori Method contributes positively to the acquisition of color and texture knowledge of preschool children and it is more effective than the Pre-School Education Program of the Ministry of Education / Bu araştırmada, Montessori Yöntemi’nin okul öncesi çocuklarının renk ve doku bilgilerini edinmelerine etkililiği incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların renk ve doku bilgileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi’dir. Araştırma nicel ve nitel, aynı zamanda deneysel olarak planlanmıştır. Çalışma grubuna deney ve kontrol grubu olarak toplam 40 çocuk dâhil edilmiştir. Deney grubunu, 2016-2017 öğretim yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda Montessori yöntemi ile eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 4-5 yaş grubu 20 çocuk; kontrol grubunu Meram Özel Gündoğdu Koleji Anaokulu’nda MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile eğitim alan 4-5 yaş grubu 20 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman onayı alınan” Renk ve Doku Bilgilerini Değerlendirme Testi” kullanılmıştır. Testler ön test, son test ve izleme testi olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde; Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Bulgular: ● Deney ve kontrol grubu renk bilgisi ön test sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). ● Deney ve kontrol grubu doku bilgisi ön test sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). ● Deney grubunun renk bilgisi son test sıra ortalamaları ön test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir [Z=3.55; p< 0.05]. ● Deney grubunun doku bilgisi son test sıra ortalamaları ön test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir (Z=3.83,p<0.05). ● Deney ve kontrol grubu renk bilgisi son test sıra ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmamasına rağmen deney grubununki daha yüksektir (p˃0.05). ● Deney grubu doku bilgisi son test sıra ortalamaları, kontrol grubu doku bilgisi son test sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir(p<0.05). ● Deney grubu renk bilgisi son test ve izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (Z=0.27, p>0.05). ● Deney grubu doku bilgisi son test ve izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (Z=0.24, p>0.05). Ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi’nin okul öncesi çocuklarının renk ve doku bilgilerini edinmelerine olumlu katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre daha etkili olduğudur.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2018

Article

The Scientific Spirit of Education: Its Effect Upon the Kindergarten in Relation to the Distinctive Characteristics of the Montessori Method

Available from: HathiTrust

Publication: Atlantic Educational Journal, vol. 9, no. 4

Pages: 125-129

See More

Language: English

Book

Ideas in nursery education, session 4, the Montessori method: a critical appraisal

See More

Language: English

Published: Cleveland, Ohio: Cleveland College, Division of General Studies, n.d.

Article

Maria Montessori's Method of Self-Education

Available from: HathiTrust

Publication: Child-Study, vol. 6, no. 1

Pages: 2-5

See More

Language: English

Article

New Features in Education as Introduced by the Montessori Method

Publication: Education for Pakistan, vol. 3, no. 2

Pages: 35-36

Asia, Pakistan, South Asia

See More

Language: English

Article

The Effect of the Scientific Spirit in Education Upon the Kindergarten in Relation to the Distinctive Characteristics of the Montessori Method

Available from: HathiTrust

Publication: Journal of Proceedings and Addresses of the 51st Annual Meeting (National Education Association), vol. 51

Pages: 439-445

See More

Language: English

Article

The Montessori Method: Scientifice Pedagogy as Applied to Child Education in 'The Children's Houses' [book review]

Available from: HathiTrust

Publication: Athenaeum, no. 4415

Pages: 645

Book reviews

See More

Language: English

ISSN: 1747-3594

Advanced Search