Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

809 results

Article

What Happens After Montessori? What Parents, Students, and Teachers Believe About the Success of Former Montessori Elementary Students in Junior High School

Publication: Montessori Life, vol. 10, no. 4

Pages: 45–47

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Nouvelle Diverses; Le 20. Congrès international de Pédagogie Montessori [The 20th International Montessori Congress]

Available from: Université Caen Normandie

Publication: Pour l'ère nouvelle: revue internationale d'èducation nouvelle, vol. 13, no. 97

Pages: 124-125

Conferences, International Montessori Congress (20th, Karachi, Pakistan, 3-5 January 1985)

See More

Language: French

Book Section

Perché contrapporre le Agazzi alla Montessori? [Why contrast Agazzi with Montessori?]

Book Title: Pietro Pasquali, le Agazzi e la riforma del fröbelismo in Italia

Pages: 153-154

Agazzi method of teaching - Criticism, interpretation, etc., Aldo Agazzi - Philosophy, Comparative education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Rosa Agazzi - Philosophy

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Armando, 1962

Book Section

L'influence de M. Montessori sur la pédagogie allemande [The influence of Maria Montessori on German pedagogy]

Book Title: Maria Montessori e il pensiero pedagogico contemporaneo [Maria Montessori and contemporary pedagogical thought]

Pages: 235-238

Conferences, Europe, Germany, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957), Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, Western Europe

See More

Abstract/Notes: This speech was delivered on September 27, 1957 at the 11th International Montessori Congress (Rome, Italy).

Language: French

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1959

Long term effects of Montessori schooling: a selected group of ex-Montessori preschool pupils studied at primary and secondary school level

See More

Language: English

Published: Dublin, Ireland, 1974

Bachelor's Thesis

Testování jemné motoriky dětí ve věku 3-6 let navštěvujících Montessori předškolní zařízení testovou baterií MABC-2 / Fine Motor Skills Testing of Children in the Preschool Age Visiting Montessori Kindergarten by the battery test MABC-2

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Cíl: V rámci bakalářské práce bylo provedeno měření jemné motoriky u dětí předškolního věku pravidelně navštěvujících Montessori mateřskou školu. Cílem měření bylo posoudit, zdali jsou výsledné hodnoty dětí z Montessori MŠ (mateřská škola) lepší v porovnání s hodnotami dětí, které pravidelně docházejí do běžné mateřské školy. Metodika: Ke sběru dat byla aplikována testová baterie MABC-2. Pro účely výzkumného šetření byla dále použita data z měření jemné motoriky u výběru dětí z pražského komplexu běžných MŠ (autorem dosud nepublikovaného výzkumu je Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.) a data, která ve své práci uvádí Mgr. Ludvík Valtr. Nejdříve proběhlo porovnání výsledků dětí z Montessori MŠ s hodnotami pražských dětí a poté komparace výsledků zjištěných v Montessori MŠ a hodnot dětí uvedených v diplomové práci Mgr. Ludvíka Valtra. Výsledky a diskuze: V rámci obou porovnání byl patrný statisticky významný rozdíl pouze v motorické dovednosti číslo 1, kdy u prvního zmíněného vzorku vykazovaly ukazatele úrovně jemné motoriky lepší hodnoty u souboru dětí z běžné MŠ a u druhého byla naopak patrná dovednostní převaha dětí z Montessori MŠ. Z výsledků tedy jednoznačně nevyplývá potvrzení ani vyvrácení hypotézy, která předpokládala dosažení jasně lepších výsledků dětmi z Montessori MŠ. / The Aim of the Thesis: We will measure fine motor skills of children in preschool age visiting Montessori kindergarten. We will compare measured results with children who visit common kindergartens. Method: We used battery test MABC-2 for measuring. We also used data from measuring fine motor skills among children from selection of kindergartens in Prague. This research is done by Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. and has not been publishet yet. We also used data presented by Mr. Ludvík Valtr. We compared results between children from the Montessori kindergarten and children visiting prague kindergartens- sample one. Then we compared our results with results from the Diploma thesis by Mr. Ludvík Valtr- sample two. Results and Discussion: We found statistically significant result only in measuring of motor skill number one. In first mentioned sample we found better results between children from common kindergartens. In second mentioned sample we found better results between children from the Montessori kindergarten. We can not confirm or disprove the hypothesis where we expected significantly better results between children visiting Montessori kindergarten.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2015

Article

✓ Peer Reviewed

Özel Eği̇ti̇mde Montessori̇ Metodunun Kullanimi / Using the Montessori Method in Special Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Trakya University Journal of Social Science, vol. 22, no. 2

Pages: 869-884

Asia, Children with disabilities, Developmentally disabled children, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Special education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori, yirminci yüzyıl eğitimindeki en önemli figürlerden biri olarak kabul edilmektedir. Tıp eğitimi alan Montessori, araştırmaları sırasında engelli çocuklarla karşılaşarak çalışmalarında bu çocukların eğitimine ağırlık vermiştir. Uygun yaklaşımlarla engelli çocukların eğitilebileceğine inanan Montessori; Itart ve Seguin’in engelli çocuklarla yaptıkları çalışmaları inceleyerek kendi eğitim materyallerini geliştirmiştir. Materyallerin sunumlarına ve çocuklara sunulan eğitim ortamının engelli çocukların ihtiyaçlarına hitap etmesini, ilgilerini çekmesini ve onları motive etmesini temel alan Montessori geliştirdiği materyallerle engelli çocuklarla uygulamalar yapmış ve bu çocukların ihtiyaçları doğrultusunda materyallerinde değişiklikler yaparak sistematik bir şekilde çalışmıştır. Çalışmaları sonucunda engelli çocukların beklediğinin çok ötesine ilerleme kaydettiğini fark etmiştir. Kendi adını verdiği eğitim metodunu geliştiren Montessori dönemin şartları nedeniyle normal gelişim gösteren çocukların eğitimine yönelerek çalışmalarına devam etmiştir; fakat Montessori’nin ilk özel eğitimcilerde olduğu araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Montessori eğitim metodunun bireysel eğitim, çocukların kendi hızıyla ilerlemesi, duyu temelli materyaller kullanılması gibi temel ilkeleri özel eğitimin müfredatına girmiştir. Montessori eğitim metodu ülkemizde ve dünyada halen kullanılmaya devam edilmektedir. Metot ülkemizde normal gelişim gösteren çocukların eğitimlerinde kullanılırken, yurt dışında özel gereksinimli çocukların eğitimlerinde de kullanıldığı literatür incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, fiziksel engel, işitme ve görme bozuklukları, Montessori eğitim metodunun eğitimleri için kullanıldığı engel gruplarının içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada Montessori eğitim metodu özel eğitim çerçevesinde ele alınmış, çeşitli engel gruplarında metodun kullanılabilirliği irdelenmiştir. Çalışmanın yerli literatürdeki bu açıklığı gidereceği ve yerli literatüre yeni bir bakış açısı kazandıracağı beklenmektedir. / Maria Montessori is recognized as one of the most significant figures of twentieth century education. Having received medical training, she met disabled children during her studies and focused on their education. Believing that disabled children might be educated through appropriate approaches, she developed her own educational materials by analysing Itart and Seguin’s studies on disabled children. Having focused on material presentation and an educational setting that addresses the needs of disabled children, attracts their attention and motivates them, Montessori practiced her materials with disabled children and worked systematically by modifying these materials according to their needs. She realized as a result of her studies that disabled children improved much beyond her expectations. Having developed the educational method which she gave her own name, Montessori turned the direction of her studies to education of normally developing children due to conditions of her time; however, the fact that she is one of the first special educators is recognized by researchers. Basic principles of Montessori education metod entered special education curriculum including individualized education, progress of children at their own pace and usage of sensory-based materials. Montessori education metod is still being used in our country and around the world. It is used in our country for education of normally developing children while literature review reveals that it is used abroad in education of children with special needs as well. Autism, attention deficit and hyperactivity disorder, learning challenges, physical disability, hearing disorders are among the disability groups for whose education Montessori Method is used. This study deals with Montessori education metod in the context of special education, analyzing its useability in various disability groups. The study is expected to fill the gap in domestic literature and provide it a new insight.

Language: Turkish

DOI: 10.26468/trakyasobed.627014

ISSN: 1305-7766

Article

Montessori and Freedom Grow Side by Side in Ukraine [First Montessori School, Kyiv]

Publication: Tomorrow's Child, vol. 13, no. 4

Pages: 22–23

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Ukraine

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Bachelor's Thesis

Lasten tyytyväisyys päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Children's satisfaction with daycare at the Montessori daycare center in Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this Bachelor's thesis is to find out children's satisfaction with day care in montessori kindergarten Aurinkoleijona. This study is part of Verkonkutoja-project conducted at Turku University of Applied Sciences. The objective of this research is to create a patern to collect and process customers' feedback. It focuses on five to six years old children in Aurinkoleijona Salo Unit. ”Quality Game” adapted to the children's needs and abilities was used to collect the data. It contained 24 questions considering six themes related to day care: empathy, educational work, circumstances, reliability, responsiveness and assurance. The total of 11 children played the ”Quality Game for Children”: the test group of 3 children in Halikko Unit and 8 children in Salo Unit. The theoretical frame of reference for this thesis was defined in accordance with the quality of day care. It consisted of the facts collected from different sources. The quality of day care is comprised of the experiences of both clients – children and parents – and day care - workers. The quality of day care can be called intersubjective. According to the results, most of the children are satisfied with day care in montessori kindergarten Aurinkoleijona according to the results. Children are especially satisfied with the staff of Aurinkoleijona and its action. All the corresponders can depend on day care adults. Some of the children think that the adults do not have enough time for them. They also give criticism of the day care assignments. The present time and events has an influence on children's satisfaction. There are occasional events in the background of dissatisfaction. Concentration on the game and other children's opinions have an influence on the results. The results show that children are fond of day care theme days, but there is room for improvement. The results of the thesis and the ”Quality Game for Children” will be used in Verkonkutoja-project during next year. / Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää lasten tyytyväisyyttä päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa. Työni on osa Turun ammattikorkeakoulun Verkonkutoja -hanketta, jossa kehitetään asiakaspalautteen keruu- ja käsittelymallia kunnille ja yrityksille. Kohderyhmänä oli Salon yksikön 5 – 6 -vuotiaat lapset. Aineistonkeruumenetelmänä käytin Stakesin Laatupeliä, josta olin muokannut lapsille oman version. Lasten laatupelissä lapsille esitettiin 24 kysymystä liittyen päivähoidon eri osa-alueisiin: empatia, kasvatustyö, olosuhteet, luotettavuus, vastaavuus ja varmuus. Lasten laatupeliä pelasi yhteensä 11 lasta: testipelissä 3 lasta Halikossa ja varsinaisessa pelissä 8 Salossa. Teoreettinen viitekehys työssäni oli päivähoidon laadun määrittely. Se koostui eri lähteistä keräämästäni tiedosta. Päivähoidon laatu muodostuu niin asiakkaiden – lasten ja vanhempien – kuin päivähoidon työntekijöidenkin kokemuksista. Päivähoidon laatua voidaankin kuvailla intersubjektiiviseksi. Tulosten mukaan suurin osa lapsista on tyytyväisiä päivähoitoon montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa. Erityisen tyytyväisiä lapset ovat henkilökuntaan ja sen toimintaan. Kaikki vastanneista kertoo luottavansa päiväkodin aikuisiin. Kritiikkiä herättää aikuisten ajankäyttö ja päiväkodin tehtävien tekeminen. Lasten tyytyväisyyteen vaikuttaa juuri käsillä oleva hetki. Varsinkin tyytymättömyyden taustalla on yksittäiset tapahtumat. Lisäksi peliin keskittyminen ja muiden lasten mielipiteet vaikuttavat tuloksiin. Tuloksista ilmenee, että lapset pitävät päiväkodin teemapäivistä, mutta niissä on kehittettävää. Opinnäytetyöni tuloksia ja Lasten laatupeliä käytetään Verkonkutoja-hankkeessa ensi vuoden aikana.

Language: Finnish

Published: Tampere, Finland, 2009

Article

Moving Up in Montessori: A Parent's Visit to a Montessori Elementary Program

Publication: Tomorrow's Child, vol. 15, no. 1

Pages: 8

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Advanced Search