Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

984 results

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori, Blätter der Internationalen Montessori-Gesellschaft [Montessori, Papers of the International Montessori Society]

Publication: Zeitschrift für Angewandte Psychologie

Pages: 254

See More

Language: German

ISSN: 0948-5503

Master's Thesis

Montessori 교사교육에 대한 Montessori 교사의 인식 [Montessori Teachers' Perceptions of Montessori Teacher Education]

See More

Language: Korean

Published: Seoul, South Korea, 2000

Book

L'Education Montessori: Les Principes qu'Applique Mme Montessori dans les 'Case dei Bambini' Causeries et Notes d'une Mere [Montessori Education: The Principles Applied by Montessori in 'Case dei Bambini' Mother's Talks and Notes]

Available from: HathiTrust

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: French

Published: Paris, France: Librairie Fischbacher, 1915

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Revisited [Essay Review of Rita Kramer 'Maria Montessori: A Biography' and Mario Montessori Jr. 'Education for Human Development: Understanding Montessori' edited by Paula Polk Lillard]

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: Educational Studies, vol. 8, no. 2

Pages: 163-174

Book reviews

See More

Language: English

DOI: 10.1207/s15326993es0802_9

ISSN: 0013-1946

Book

Psychologisches zur Montessori-Methode: Aus dem Montessori-Heft der Neuen Erziehung [Psychological information on the Montessori method: From the Montessori booklet of the New Education]

See More

Abstract/Notes: Distributed by the Deutsche Montessori-Gesellschaft with the January 1927 issue of their periodical "Montessori-Nachrichten".

Language: German

Published: Berlin, Germany: Hensel and Co. Verlag, 1927

Article

La méthode Montessori dans les écoles primaires du Canton du Tessin [The Montessori method in primary schools in the Canton of Ticino]

Available from: Université Caen Normandie

Publication: Pour l'ère nouvelle: revue internationale d'èducation nouvelle, vol. 3, no. 12

Pages: 65-67

Europe, Montessori method of education, Switzerland, Western Europe

See More

Language: French

Article

Mein Praktikum an Montessori-Kinderhäusern und -Schulen in Rom [My internship at Montessori children's homes and schools in Rome]

Publication: Mitteilungsblatt der Österreichischen Montessori-Gesellschaft

Europe, Italy, Southern Europe

See More

Language: German

Doctoral Dissertation

Montessori Curriculum in Minnesota and Wisconsin Public Montessori Elementary Schools

Available from: American Montessori Society

Americas, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Published: Eagan, Minnesota, 2007

Thesis

Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori / Selection of pupils into classes and schools applying the pedagogy of Maria Montessori

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Tato diplomová práce zkoumá výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé školy vybírají žáky do tříd a škol Marie Montessori. Dále bylo zkoumáno, jaké důvody vedou rodiče k volbě této pedagogiky pro jejich dítě a jaké podmínky musí rodiče a žáci splnit pro přijetí do tohoto vzdělávání. V poslední řadě jsem analyzovala, jak probíhá přijímací řízení. Základním výzkumným designem byla vícepřípadová studie. Cíleně jsem vybrala čtyři základní školy s touto pedagogikou jak ve velkém městě, tak v menších městech. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem vedla polostrukturované rozhovory se zaměstnanci zvolených škol a s rodiči dětí z Montessori tříd. V druhé části jsem pozorovala samotné zápisy do 1. tříd. Zjistila jsem, že každá škola má definované požadavky na výběr žáků a tyto požadavky se mezi školami výrazně liší. Rodiče volí školy uplatňující pedagogiku M. Montessori, z důvodu individuálního přístupu k jednotlivcům. Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby rodiče doma uplatňovali stejné výchovné metody a že by toto rádi uplatňovali jako přijímací kritérium. Celý průběh zápisu probíhal stejně jako v běžných školách. Rozdíl byl především v používání Montessori pomůcek / This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. Furthermore, it was examined what reasons parents have to choose this pedagogy for their child and what conditions parents and pupils have to fulfill for admission to this education. Last but not least, I analyzed how the admission procedure is taking place. The basic research design was a multi-case study. I chose four primary schools with this pedagogy in the big city as well as in smaller towns. I divided the research into two parts. In the first part I conducted semi-structured interviews with employees of selected schools and with parents of children from Montessori classes. In the second part I observed the first class admission interviews. I have found out that each school has defined pupil selection requirements and that these requirements vary considerably between schools. Parents opt for the Montessori School because of its individual approach to individuals. Teachers believe that it is appropriate that parents apply the same educational methods at home and that they would like to apply this as an admission criterion. The whole admission interviews were the same as in traditional basic schools. The difference was mainly in the use of Montessori tools.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2019

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan 48-72 aylık çocukların matematik becerilerinin karşılaştırılması / Comparison of the math skills of 48-72 month-old children who are attending Montessori preschools and Non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Early childhood care and education, Early childhood education, Mathematics education - Achievement, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to compare the math skills of children with and without Montessori education. A mixed design method was used in the research. Quantitative data were used to measure children's mathematical skills. Parents' views on early mathematics education were obtained by qualitative data collection method. The study group included 39 children who attended two different kindergartens with and without Montessori education for two years and their parents. Personal information form and the Early Mathematics Test (EMAT) were used to collect data. As a result that the educational institution they attend is effective in children's mathematics skills, it was found that, the mathematics skill scores of the children who received Montessori education were higher than those who did not receive Montessori education. It was determined that the age of the children's parents, education level of the parents and working status of mothers did not cause significant changes on the children's math scores. Parents of children attending both schools stated that they see mathematics as a part of daily life and that early mathematics achievements will affect both their whole life and their future academic achievements. It was observed that the parents mostly focused on counting skills. While some of the parents expressed skills such as sequencing, matching, and patterns, none of them responded to geometry. It has been concluded that the families adopting the Montessori education method see this education method as a tool for learning mathematics and guide their learning at home by interacting more with their teachers. / Bu araştırma, Montessori eğitimi alan ve almayan çocukların matematik becerilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte yer almıştır. Araştırmanın nicel boyutunda sontest kontrol gruplu model, nitel boyutunda ise ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubuna MEB OÖEP'na göre eğitim veren ve MEB OÖEP'na ek olarak Montessori yöntemiyle eğitim veren farklı anaokullarından 39 çocuk ve bu çocukların ebeveynleri dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Aile Görüşme Formu ve Erken Matematik Testi (EMAT) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların matematik becerilerinde, devam ettikleri eğitim kurumunun etkili olduğu, Montessori eğitimi alan çocukların matematik beceri puanlarının, Montessori eğitimi almayan çocuklardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çocukların yaş grubu, cinsiyet ve kardeş sayısının matematik becerilerini etkilemediği görülmüştür. Anne-baba yaşı, anne-baba öğrenim durumu ve annenin çalışıp çalışmama durumunun çocukların EMAT puanları üzerinde anlamlı değişikliklere yol açmadığı saptanmıştır. Her iki okula devam eden çocukların ebeveynleri, matematiği günlük hayatın bir parçası olarak gördüklerini ve erken dönem matematik kazanımlarının hem hayatın tamamını hem de akademik başarıları etkileyeceğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Ebeveynlerin matematik konusunda en çok sayı sayma becerisi üzerinde durdukları görülmüştür. Bazı ebeveynler sıralama, eşleştirme, örüntü gibi becerileri ifade ederken geometriye yönelik herhangi bir yanıt gelmemiştir. Montessori eğitim yöntemini benimseyen ailelerin, bu eğitim yöntemini matematik öğrenimi için bir araç olarak gördükleri ve öğretmenleriyle daha çok etkileşimde bulunarak evdeki öğrenmelerine rehberlik ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2021

Advanced Search