Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1532 results

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Article

The 'S' Word: Is Montessori Education Montessori Education without Attention to Children's Spirituality?

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 2, no. 4

Pages: 1

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Görsel Sanatlar Eğitiminde Montessori Eğitimi Yönteminin Öğrenci Bilgi Düzeyine Etkisi / The Effect of the Montessori Education Method on Student Knowledge in Visual Arts Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal of Research in Education and Society (JRES), vol. 7, no. 2

Pages: 561-569

Art education, Asia, Creative ability in children, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In the traditional school system, many values are set in line with the wishes of adults. This situation appears as a blind conflict between the weak and the strong in education. This environment, which causes the creation of only weak and strong people by keeping the individual in the background, comes to light with the sense of loss and self-worthlessness, and the characteristics of membership left alone or without faith. Individuals with this point of view have developed neither personal courage nor ability to criticize and judge. If we love the child so that he/she can build with his/her own unique values and natural laws, it is possible for us to develop all his abilities. At this point, Montessori Education Method emerges as one of the most valuable methods for us to achieve this development. The Montessori Method is based on the developmental needs of the child and is implemented in a carefully prepared appropriate environment. In this process, when the superiority of the method is realized, the child develops both his/her intelligence and his/her physical and mental abilities with experiences.This study aspires to determine how the primary school second grade visual arts education class topics affect students' knowledge levels by applying the method of Montessori Education. The aim of the study is to cover the effect of teaching art history education with the Montessori Education Method on student knowledge level. / Geleneksel okul sisteminde, yetişkinlerin istekleri doğrultusunda birçok değer konulmaktadır. Bu durum eğitimde sadece zayıf ve güçlünün arasında kör bir çatışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyi arka planda tutarak sadece zayıf ve güçlü insanların yaratılmasına sebebiyet veren bu ortam, kendiliğinden gelişen kayıp ve kendi kendine olan değersizlik duygusu ile beraber yalnız başına bırakılmış ya da inançsız üyelik özellikleriyle açığa çıkmaktadır. Bu bakış açısına sahip bireylerin, ne kişisel cesaretleri ne de eleştirme ve muhakeme yetisi gelişmemiştir. Eğer çocuğu kendine özel değerleriyle ve doğal yasalarıyla inşa edebilmesi için seversek bütün yeteneklerini geliştirmemiz mümkün olabilmektedir. Bu noktada Montessori eğitimi bu gelişimi sağlayabilmemiz için en değerli yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Montessori yöntemi çocuğun gelişimsel ihtiyaçları üzerine kurulur ve dikkatlice hazırlanan uygun bir çevrede bu durum kolaylaştırılarak uygulanır. Yöntemin üstünlüğünün farkedildiği bu süreçte çocuk, deneyimlerle hem zekasını hem de fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 2. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montessori eğitimi yöntemi uygulanarak öğrenci bilgi düzeylerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, sanat tarihi eğitiminin montessori eğitimi yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci bilgi düzeyine etkisini kapsamaktadır.

Language: Turkish

ISSN: 2458-9624

Article

Montessori Activities in India [Besant Montessori School, Juhu; Montessori Training Centre, Adyar; Shishu Vihar Montessori School, Yeotmal, Berar]

Publication: The Montessori Magazine: A Quarterly Journal for Teachers, Parents and Social Workers (India), vol. 2, no. 2

Pages: 122-123

Annie Besant Montessori School (Juhu), Asia, India, Montessori Training Centre (Adyar, India), Shishu Vihar Montessori School (Yeotmal), South Asia

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori-Pädagogik in der Gegenwart: zur deutschen Montessori-Konferenz in Frankfurt [Montessori pedagogy in the present: for the German Montessori conference in Frankfurt]

Available from: V&R E-Library

Publication: Bildung und Erziehung, vol. 5

Pages: 260-267

Conferences, Europe, Germany, Western Europe

See More

Language: German

DOI: 10.7788/bue-1952-jg33

ISSN: 0006-2456, 2194-3834

Book

Montessori-Unterricht: Aus dem Montessori-Heft der Neuen Erziehung [Montessori lessons From the Montessori booklet of the New Education]

See More

Abstract/Notes: Distributed by Deutsche Montessori-Gesellschaft in conjunction with the Sep/Oct 1926 issue of the periodical "Montessori-Nachrichten".

Language: German

Published: Berlin, Germany: Hensel and Co. Verlag, 1926

Book

Psychologisches zur Montessori-Methode: Aus dem Montessori-Heft der Neuen Erziehung [Psychological information on the Montessori method: From the Montessori booklet of the New Education]

See More

Abstract/Notes: Distributed by the Deutsche Montessori-Gesellschaft with the January 1927 issue of their periodical "Montessori-Nachrichten".

Language: German

Published: Berlin, Germany: Hensel and Co. Verlag, 1927

Article

✓ Peer Reviewed

Views on Montessori Approach by Teachers Serving at Schools Applying the Montessori Approach / Montessori yaklaşımını uygulayan okullarda çalışan öğretmenlerin Montessori yaklaşımına ilişkin görüşleri

Available from: Eurasian Journal of Educational Research

Publication: Eurasian Journal of Educational Research [Egitim Arastirmalari], no. 66

Pages: 123-138

Asia, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Teachers - Attitudes, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Problem Statement: Further studies on Montessori teachers are required on the grounds that the Montessori approach, which, having been applied throughout the world, holds an important place in the alternative education field. Yet it is novel for Turkey, and there are only a limited number of studies on Montessori teachers in Turkey. Purpose of Study: The aim was to investigate views on the Montessori approach by the teachers who serve at the schools applying the Montessori approach. Methods: Research data was collected by the basic qualitative research, one of the qualitative research methods. Descriptive analysis method was used in analysis of the qualitative data. Nine teachers serving at three different schools in Ankara province applying Montessori approach were interviewed. Findings and Results: Eight main themes were determined upon data analysis; namely, education on Montessori approach, basic qualities required for teachers applying Montessori approach, adequacy of education on Montessori approach, in-service training on the challenges experienced by Montessori teachers, plans of teachers for self-development, following existing studies in Turkey on Montessori approach, views on studies on Montessori approach, and views on the criticisms towards Montessori approach. Conclusions and Recommendations: All teachers confirmed that they internalized the approach upon training in line with Montessori philosophy. They emphasized that they received training covering all the educational fields, yet the implementation dimension was inadequate due to training without the involvement of children. Furthermore, they suggested that all the schools in Turkey were opened by commercial motives, and as such these schools failed to comply with the standards of the institutions providing education on the basis of Montessori approach. They asserted that all criticisms towards Montessori approach would be proved to be groundless upon implementation of the approach. It was seen that experienced supervisors, in-service training, and scientific studies on Montessori approach were required.

Language: English

ISSN: 1302-597X, 2528-8911

Article

✓ Peer Reviewed

Manajemen Pendidikan Karakter Metode Montessori di Jogjakarta Montessori School [Montessori Method of Character Education Management at Jogjakarta Montessori School]

Available from: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Publication: Media Manajemen Pendidikan [Educational Management Media], vol. 2, no. 2

Pages: 251-259

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter yang meliputi 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengarahan dan pelaksanaan, 4) evaluasi dan pengendalian, 5) faktor pendukung serta 6) faktor penghambat di SD Montessori. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan manajemen pendidikan karakter pada kurikulum, pendidik, pembiayaan peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan; 2) pengorganisasian manajemen pendidikan karakter pada pelatihan guru baru, pengarahkan para guru, kesempatan bagi guru atau staf untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pikiran, mengikutsertakan yayasan, guru, staf dan komite sekolah dalam membuat perencanaan manajemen, memberikan nasehat dan arahan yang benar; 3) pelaksanaan manajemen pendidikan karakter sesuai dengan perencanaan dengan apparatus dan pendampingan dari guru; 4) evaluasi manajemen pendidikan karakter dengan melihat kemandirian dan keberanian, pembuatan project, berperilaku santun; 5) faktor pendukung meliputi kegiatan di luar sekolah bermasyarakat, kegiatan ektrakurikuler, peraturan untuk tidak memakai atribut keagamaan selama di sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pendidik yang ramah dan perhatian, kegiatan sosial dan kerjasama dengan sekolah lain; 6) faktor penghambat pendidikan karakter pada Jogjakarta Montessori School yaitu kurangnya kerjasama orang tua siswa dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggungjawab, menghargai prestasi, dan rasa ingin tahu. [This study aims to determine the management of character education which includes 1) planning, 2) organizing, 3) directing and implementing, 4) evaluation and control, 5) supporting factors and 6) inhibiting factors in SD Montessori. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques are in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Data were analyzed descriptively qualitatively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) character education management planning in the curriculum, educators, student funding, facilities and infrastructure, education financing; 2) organizing character education management on new teacher training, directing teachers, opportunities for teachers or staff to participate in contributing ideas, involving foundations, teachers, staff and school committees in making management plans, providing correct advice and direction; 3) implementation of character education management in accordance with planning with apparatus and mentoring from teachers; 4) evaluation of character education management by looking at independence and courage, making projects, behaving politely; 5) supporting factors include activities outside of school in the community, extracurricular activities, regulations not to use religious attributes while at school, school facilities and infrastructure, friendly and caring educators, social activities and collaboration with other schools; 6) the inhibiting factor for character education at Jogjakarta Montessori School is the lack of cooperation between parents in instilling the values ​​of discipline, responsibility, respect for achievement, and curiosity.]

Language: Indonesian

DOI: 10.30738/mmp.v2i2.5072

ISSN: 2622-3694

Book

L'Education Montessori: Les Principes qu'Applique Mme Montessori dans les 'Case dei Bambini' Causeries et Notes d'une Mere [Montessori Education: The Principles Applied by Montessori in 'Case dei Bambini' Mother's Talks and Notes]

Available from: HathiTrust

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: French

Published: Paris, France: Librairie Fischbacher, 1915

Advanced Search