Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

583 results

Article

The Religious Education of Small Children

Publication: The New Review

Pages: 105-115

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education, Religious education

See More

Language: English

Book

Freiarbeit im Religionsunterricht: Konzepte - Modelle - Praxis [Free Work in Religious Education: Concepts - Models - Practice]

Europe, Germany, Religious education, Western Europe

See More

Language: German

Published: Stuttgart, Germany: Calwer, 2003

ISBN: 978-3-466-36467-1 978-3-7668-3456-0

Article

The Principle and Significance of Montessori's Religious Education / Montessori 종교교육의 의의와 원리

Available from: RISS

Publication: 교육학논총 / The Journal of Education Research, vol. 24, no. 2

Pages: 253-275

See More

Language: Korean

Book Section

Maria Montessori e l’Educazione Morale, Spirituale e Religiosa nelle Scuole dell’Infanzia [Maria Montessori and Moral, Spiritual and Religious Education in Kindergartens]

Book Title: La Cura dell'Anima in Maria Montessori: l'Educazione Morale, Spirituale e Religiosa dell'Infanzia [Care of the Soul in Maria Montessori: Moral, Spiritual and Religious Education of Childhood]

Pages: 38-61

Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Religious education, Spirituality

See More

Language: Italian

Published: Rome, Italy: Fefè Editore, 2011

ISBN: 978-88-95988-34-4

Article

Influence of Maria Montessori Religious Education on Juveniles Personality / M. Montessori의 종교 교육이 청소년들의 인격형성에 미치는 영향

Available from: RISS

Publication: 生活硏究 / Journal of Student Guidance, vol. 7

Pages: 137-150

See More

Language: Korean

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori and Jerome W. Berryman: Work, play, religious education, and the art of using the Christian language system

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: British Journal of Religious Education, vol. 33, no. 3

Pages: 341-353

Religious education

See More

Language: English

DOI: 10.1080/01416200.2011.595925

ISSN: 0141-6200, 1740-7931

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Eğitim Yaklaşımının Din Eğitimine Uygulanması: Godly Play Örneği / Application of Montessori Educational Approach to Religious Education: The Case of Godly Play

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Değerler Eğitimi Dergisi / Journal of Values Education, vol. 17, no. 38

Pages: 235-266

Asia, Middle East, Montessori method of education, Religious education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori carried out both theoretical and practical studies on child education. When Montessori's studies are examined, it is seen that she made original contributions both in education of children and - although not very well known – in religious education. The purpose of this study is to examine the different aspects of Montessori's practices on religious education and to examine the Godly Play approach developed by Berryman in terms of theoretical foundations and application processes. Qualitative research method was used for this purpose. Data was collected through document review. At the end of the study, it is concluded that Montessori gave special importance to applied religious education in the school she founded in Barcelona where she stayed for 20 years. She practically demonstrated that it is possible to study religion and spirituality based on experience and work in a suitable school environment which arranged according to the level of development of children, not a systematic and theoretical religious education. Berryman has developed her educational approach and made it more systematic. Although he has diverged markedly from the Montessori tradition, he has developed a Protestant interpretation of early childhood religious education. In this approach; it is claimed that the Bible stories can be included with appropriate materials in the classroom environment and they can be introduced to the world of children. In order to achieve this goal, the classes should be organized as Montessori’s style, where children would be left alone with the word of God, and they would get meaning from the material themselves. As a result, it can be argued that this approach can be used for other religions with appropriate method and content arrangements. / Maria Montessori çocuk eğitimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Montessori’nin çalışmaları incelendiğinde hem çocuk eğitiminde hem de -çok bilinmemekle birlikte- din eğitiminde özgün girişimlerde bulunduğu görülür. Çalışmamız; Montessori’nin din eğitimi konusundaki uygulamalarını farklı yönleri ile ele almayı, Jerome W. Berryman’ın geliştirdiği Godly Play yaklaşımını teorik temeller ve uygulama süreçleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme yolu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, Montessori’nin yaklaşık 20 yıl kaldığı Barselona’da kurduğu okulda uygulamalı din eğitimine ayrı bir önem verdiği görülmüştür. Sistematik ve teorik bir din eğitiminin değil, çocukların gelişim düzeylerine göre düzenlenmiş uygun bir çevrede ve okul ortamında, tecrübeye ve çalışmaya dayalı bir din ve maneviyat eğitiminin mümkün olduğunu uygulamalı olarak göstermiştir. Onun eğitim anlayışını daha sistematik bir hale getiren Berryman, bazı yönleriyle Montessori geleneğinden ayrılmakla birlikte, temelde Montessori’ye dayanan erken çocukluk dönemi din eğitiminin Protestan yorumunu geliştirmiştir. Bu yaklaşımda; İncil kıssalarının sınıf ortamında uygun materyaller ile sergilenebileceği ve bunların çocukların dünyasına dâhil edilebileceği iddia edilir. Bunu sağlamak için ayinlerden ziyade çocukların Tanrı’nın kelamı ile baş başa kalacakları ve ilgili materyalden kendi anlamlarını çıkaracakları Montessori sınıfları düzenlenmiştir. Çalışma sonucunda söz konusu yaklaşımın uygun yöntem ve içerik düzenlemeleri ile diğer dinler için de kullanılabileceği görülmüştür.

Language: Turkish

DOI: 10.34234/ded.552117

ISSN: 1303-880X

Book Section

L’Educazione Religiosa nella Casa dei Bambini [Religious Education in the House of Children]

Book Title: La Cura dell'Anima in Maria Montessori: l'Educazione Morale, Spirituale e Religiosa dell'Infanzia [Care of the Soul in Maria Montessori: Moral, Spiritual and Religious Education of Childhood]

Pages: 174-183

Montessori method of education, Religious education

See More

Language: Italian

Published: Rome, Italy: Fefè Editore, 2011

ISBN: 978-88-95988-34-4

Article

A Secular Argument for Religious Education

Publication: NAMTA Quarterly, vol. 1, no. 3

Pages: 1-3

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals, Religious education

See More

Language: English

Book Section

L'educazione religiosa in Maria Montessori [Religious education by Maria Montessori]

Book Title: L'educazione alla socialità nella pedagogia contemporanea [Education to sociality in contemporary pedagogy]

Pages: 171-183

Conferences, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., National Study Conference (4th, Venice, Italy, 12-14 October 1956), Religious education

See More

Abstract/Notes: Speech delivered by author on October 13, 1956 at the 4th National Study Conference (Venice, Italy).

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1957

Advanced Search