Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

34 results

Article

Fantasia e realtà nel giuoco del bambino

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 12, no. 8-9

Pages: 8-10

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Logica e fantasia

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 55-56

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Fantasia, immaginazione, creatività secondo Maria Montessori

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 5-8

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Dalla fantasia al pensiero nella teoria psicanalitica

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 24-28

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Una "tasca di fantasia"

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 48-51

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Elementary Entrepreneurs

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 19, no. 4

Pages: 18

See More

Language: English

Book

La fantasia e il sentimento dello spazio nei ciechi nati

See More

Language: Italian

Published: Milan, Italy: Scuola Tip. Istituto per deficienti, 1922

Bachelor's Thesis

Lahden Montessori-leikkikoulun laadun arviointi ja asiakastyytyväisyys: Arvioijina leikkikoululaisten vanhemmat [Evaluation of the quality of Lahti Montessori play school and customer satisfaction: The parents of the play school children were the evaluators]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The goal of the bachelor´s thesis was to research the quality of Lahti´s Montessori-Playschool in parent´s opinion. Later it is possible to use the results of this research to improve the function of the Lahti´s Mon-tessori-Playschool – the final aim is to create high-quality day care for the children of the playschool. The research was made with a questionnaire survey, which had both open questions and questions with limited options. The questions were operationalized from two main source: the quality estimation pattern of Hujala-Huttunen (1995) and also ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet” (2005), which determinates the nationwide contents of the Finnish day care. This bachelor´s thesis has introduction of these two sources and there is also presentation of other alternative ways to research the quality of day-care. Research showed were that parents were pleased with many things in playschool´s function. In parents´ opinion many things that were typical for high-quality day care are fulfilled in Lahti´s Montessori-Playschool. Results also revealed where the weaknesses were, which is a good start for development work. / Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka tyytyväisiä Lahden Montessori-leikkikoululaisten vanhemmat olivat lastensa varhaiskasvatuspalveluun, ja kuinka vanhempien mielestä leikkikoulussa toteutuivat erilaiset hyvänlaatuisen varhaiskasvatuspalvelun osa-alueet. Tutkimuksen tulosten avulla on tarkoitus kehittää Montessori-leikkikoulun toimintaa leikkikoulun lapsille entistä laadukkaammaksi. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin erityisesti Hujala-Huttusen (1995) päivähoidon laa-dunarviointimallia ja valtakunnallisia ”Varhaiskasvatussuunnitelma perusteita” (2005). Teoreettisen vii-tekehyksen pohjalta valmistettiin sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä sisältävän lomakekyselyn leik-kikoululaisten vanhemmille. Vanhempien vastaukset taulukoitiin, ja vastausten yhteydessä on vielä ku-vattu, miksi juuri tutkimuksessa mukana olevat asiat ovat oleellisia varhaiskasvatuksen laatua tutkiessa. Lisäksi työssä on esitelty muita vaihtoehtoisia laadunarviointimalleja ja perusteltu varhaiskasvatuksen laadun arvioimisen tärkeyttä. Tutkimuksen tuloksena Lahden Montessori-leikkikoululaisten vanhempien vastauksista tuli ilmi, että vanhemmat ovat tyytyväisiä hyvin moneen hyvälaatuisen varhaiskasvatuksen osa-alueeseen lapsensa varhaiskasvatuspalvelussa. Tuloksista on helppo huomata, missä asioissa on parantamisen varaa ja mitkä asiat ovat jo nyt hyvin leikkikoulussa. Kyselyn tuloksia voidaan jatkossa käyttää yksikön laadun kehittämisessä tai varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisessä.

Language: Finnish

Published: Mikkeli, Finland, 2010

Article

Montessori Association of Australasia (MAA) National Conference and Inaugural Meeting

Publication: Montessori Matters

Pages: 3

See More

Language: English

Article

Creating the New Education in Asia [Kuala Lumpur conference]

Publication: Montessori Observer, vol. 20, no. 3

Pages: 1

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Advanced Search