Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

30 results

Article

The Effect of Montessori Approach-based STEM Education on Pre-service Pre-school Teachers’ Self-directed Learning / Montessori Yaklaşımı Temelli STEM Eğitimlerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz Yönetimli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi

Available from: DergiPark Akademik

Publication: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi / e-International Journal of Educational Research, vol. 13, no. 2

Pages: 142-162

Asia, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim in the research was to investigate the effect of Montessori-based STEM education on the self-directed learning skills of pre-service pre-school teachers. A mixed method was employed in the research. The sample of the research consisted of 53 pre-service teachers enrolled in the Pre-school Teacher Education Programme at a mid-sized state university in northeast Turkey. During the research, Montessori-based STEM education was given to the pre-service teachers for two hours per week over 14 weeks. The Self-directed Learning Skills scale was applied to obtain the quantitative data and the Semi-structured Interview Form was used for the qualitative data in the research. After coding the data in content analysis, the themes of the coded data were written down. In order to contribute to the validity of the research, direct quotations from the participant group were included in the findings section and participant confirmation was carried out. In order to contribute to the reliability of the data analysis, the consistency of the results with each other was checked by five experts during the data analysis. The aim was to contribute to the reliability of the study by explaining the data collection and analysis sections in detail. At the end of the research, it was observed that there was a significant difference between the self-directed learning skills pre-test and post-test scores and that the qualitative analysis results supported this difference in direction with the development. These developments were determined from the statements by the pre-service teachers in their interviews stating that the training contributed greatly to their personal and social development and helped them gain learning and teaching skills about a subject. In line with the results obtained, it can be concluded that pre-school teacher candidates' self-directed learning skills such as self-confidence, perseverance, self-planned learning, and self-assessment were developed by Montessori approach-based STEM education. / Araştırmada Montessori yaklaşımı temelli STEM eğitimlerinin; okul öncesi öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu’ nun orta ölçekli bir ilindeki devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 53 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla tek grup öntest sontest deseni oluşturulmuştur. Araştırmada nicel verilerin elde edilmesinde “Öz Yönetimli Öğrenme Becerileri” ölçeği ve nitel veriler için de “Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu” kullanılmıştır. Araştırma süresince toplamda 14 hafta boyunca haftada 2 ders saati olmak üzere adaylara Montessori yaklaşım temelli STEM eğitimleri verilmiştir. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizi ilişkili örneklem t testi ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile yapılmıştır. İçerik analizinde verilerin kodlaması yapıldıktan sonra, kodlama yapılan verilerin temaları yazılmıştır. Araştırmanın geçerliliğine katkı sağlamak için, bulgular bölümünde katılımcı grubun doğrudan alıntılarına yer verilmiş ayrıca katılımcı teyidi gerçekleştirilmiştir. Veri analizinin güvenirliğine katkı sunmak için, veri analizi esnasında beş uzman tarafından sonuçların birbiri ile tutarlılığı kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda öz yönetimli öğrenme becerilerinin öntest ve sontest puanları arasında, anlamlı bir farklılık olduğu ve yapılan nitel analiz sonuçlarının da bu farkı gelişim yönünde desteklediği gözlenmiştir. Bu gelişimler öğretmen adaylarının mülakatlarında eğitimlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine oldukça katkı sağladıklarını, bir konu hakkında öğrenme ve öğretme becerisi kazanma konusunda yardımcı olduğunu belirten ifadelerinden tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Montessori yaklaşımı temelli STEM eğitimlerinin okul öncesi öğretmen adaylarının özgüven, sebat gösterme, kendi kendine planlı öğrenme, öz değerlendirme yapabilme gibi öz yönetimli öğrenme becerilerinin geliştiği yorumu yapılabilir.

Language: English

DOI: 10.19160/e-ijer.1038793

ISSN: 1309-6265

Article

Preschool Children's School Adjustment: Indicators of Behaviour Problems, Gender, and Peer Victimisation

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: Education 3-13, vol. 43, no. 6

Pages: 630-640

Asia, Middle East, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The relationships among school adjustment, victimisation, and gender were investigated with 284 Turkish children aged between five and six years. Teacher Rating Scale of School Adjustment, The Preschool Behaviour Questionnaire, and Peer Victimisation Scale were used in this study. Analyses indicated that children's behaviour problems and victimisation variables were significant predictors of the school adjustment of children while controlling for gender.

Language: English

DOI: 10.1080/03004279.2013.848915

ISSN: 0300-4279, 1475-7575

Article

The Effect of Montessori Programme on the Motion and Visual Perception Skills of Trainable Mentally Retarded Individuals

Available from: RedFame

Publication: Journal of Education and Training Studies, vol. 7, no. 2

Pages: 120-128

Asia, Children with disabilities, Inclusive education, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, it is aimed to examine the effects of Montessori education on the mentally retarded individuals in the special education who have had Montessori education and who have not had it. 24 trainable mentally disabled male students who had and did not have Montessori education in a private school in Kayseri participated in the study. The students were between the ages of 20-22. 12 voluntary participants constituted the experimental group who had Montessori education. The control group included 12 voluntary mentally disabled individuals. While the control group had a routine training for 8 weeks, the experimental group had Montessori education program for 8 weeks. In addition, mothers of the students in the experimental group were included in the training program. The mentally disabled individuals had movement and visual perception skills tests.When the results of the movement perception skills in the experimental and control groups were reviewed, no significant differences were found in the movement skill variables according to the values (p>0.05). While the pretest posttest values in the mentally retarded individuals in the experimental group revealed significant difference (p<0,05), no difference occurred only in the left foot balance test (p>0,05). All pretest posttest values depending on the movement revealed significant difference in the control group (p<0,05).As a result, when the effect of the Montessori program on the movement skills of trainable mentally retarded people was examined, no significant difference was found between the values of the control group, and Montessori education gave similar values as the classical education. Thus, it was concluded that it was advisable Montessori education program to be used widely. When its effect on the visual perception skills was examined, it could be stated that the posttest averages of the each visual perception sub-scale average revealed an increase except the shape-ground connection. Consequently, when the movement skills of the trainable mentally retarded individuals were reviewed, no difference was found in the control group values, and Montessori education values were similar to classical education. Therefore, it is concluded that Montessori education program should be used widely.

Language: English

DOI: 10.11114/jets.v7i2.3875

ISSN: 2324-8068

Article

Teacher's Trip to Help Refugees

Available from: The Royal Gazette

Publication: The Royal Gazette (Bermuda)

Displaced communities, Jordan, Middle East, Montessori method of education, Refugees, Syria, Turkey, Western Asia

See More

Language: English

Article

Taking Montessori to Syrian Refugees

Available from: The Royal Gazette

Publication: The Royal Gazette (Bermuda)

Displaced communities, Jordan, Middle East, Montessori method of education, Refugees, Syria, Turkey, Western Asia

See More

Language: English

Blog Post

Helping and Empowering Refugee Women To Become Montessori Teachers

Displaced communities, Jordan, Middle East, Montessori method of education, Refugees, Syria, Turkey, Western Asia

See More

Language: English

Published: Sep 20, 2017

Book

Çocuklar evi [Children's House]

Available from: HathiTrust

Asia, Children's House (Casa dei Bambini), Maria Montessori - Writings, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Language: Turkish (Ottoman)

Published: Istanbul: Matbaa-yi Âmire, 1923

Edition: [1st edition Turkish]

Series: Maarif Vekâleti neşriyatından , 28

Article

Comparison of Sudoku Solving Skills of Preschool Children Enrolled in the Montessori Approach and the National Education Programs

Available from: Red Fame

Publication: Journal of Education and Training Studies, vol. 8, no. 3

Pages: 32-47

Asia, Comparative education, Middle East, Turkey, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: According to Johnson-Laird (2010), sudoku, a mind game, is based on a pure deduction and reasoning processes. This study analyzed sudoku solving skills of preschool children and to ascertain whether there was a difference between children who were educated according to the Ministry of Education preschool education program and the Montessori approach. Sudoku skills of children were analyzed by gender, age, duration of preschool attendance, mother’s and father’s education level and previous experience of playing sudoku using a 12-question Sudoku Skills Measurement Tool developed for this research study. The study sample of the study consisted of 118 children (57 girls, 61 boys) aged between 54-77 months. The findings showed that there was no significant difference in sudoku skills by gender. However, sudoku skills varied with age (54-65 months and 66-77 months) in favor of older groups. Children's sudoku skills were more developed with an increase in education level of either parent. Children who had been in preschool for longer had higher sudoku scores. A previous experience of playing sudoku did not impact sudoku scores. Sudoku skills of children who were educated according to the Montessori program were more developed compared to those of children educated according to Ministry of National Education program.According to Johnson-Laird (2010), sudoku, a mind game, is based on a pure deduction and reasoning processes. This study analyzed sudoku solving skills of preschool children and to ascertain whether there was a difference between children who were educated according to the Ministry of Education preschool education program and the Montessori approach. Sudoku skills of children were analyzed by gender, age, duration of preschool attendance, mother’s and father’s education level and previous experience of playing sudoku using a 12-question Sudoku Skills Measurement Tool developed for this research study. The study sample of the study consisted of 118 children (57 girls, 61 boys) aged between 54-77 months. The findings showed that there was no significant difference in sudoku skills by gender. However, sudoku skills varied with age (54-65 months and 66-77 months) in favor of older groups. Children's sudoku skills were more developed with an increase in education level of either parent. Children who had been in preschool for longer had higher sudoku scores. A previous experience of playing sudoku did not impact sudoku scores. Sudoku skills of children who were educated according to the Montessori program were more developed compared to those of children educated according to Ministry of National Education program.

Language: English

DOI: 10.11114/jets.v8i3.4620

ISSN: 2324-8068

Article

Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Effects of Montessori Education on Children's Development

Available from: Academia

Publication: Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences - The Journal of Educational Research, vol. 1, no. 1

Pages: 32-52

Asia, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen öğretmen eğitimi ve eğitim ortamınındüzenlenmesi sonucu üç, dört ve beş yaş (36-72 ay) grubundaki (deney ve kontrol grubu) çocuklara verilen Montessori yaklaşımına dayalı eğitimin çocukların gelişim alanları üzerindeki etkisini saptamakamaçlanmıştır. Araştırmada, Montessori yaklaşımına dayalı eğitimin çocukların gelişim alanlarına olanetkisini belirlemek amacıyla ön test ve son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1’e devam eden çocuklar deney grubunu, okul yöneticileri ile öğretmengörüşleri doğrultusunda benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen bir üniversite anaokuluna devam edençocuklar ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmada demografik verileri toplamak amacıyla “Genel BilgiFormu”, çocukların gelişim alanlarını değerlendirmek için Alpern (2007) tarafından geliştirilen Gelişimsel Profil 3 (GP3) ile Mardell ve Goldenberg (1998) tarafından geliştirilen Öğrenmenin Değerlendirilmesi için Gelişimsel Göstergeler 4 (ÖDGG-4) kullanılmıştır. Montessori yaklaşımına dayalı eğitim öncesinde ilkolarak Montessori eğitim ortamı oluşturulmuş ve gelişimsel değerlendirme labratuvarı hazır halegetirilmiştir. Ardından öğretmenler “Montessori Uygulayıcıların Eğitimi” kapsamında eğitim almışlardır.Çalışma sonucunda öğretmen görüşüne göre ÖDGG-4’den elde edilen bulgular incelendiğinde, deney vekontrol grubundaki çocukların öz bakım becerileri ile sosyal duygusal gelişim alt boyutu puanlarında, ebeveyn görüşlerine göre öz bakım becerileri alt boyutu ile toplam gelişim puanlarında deney grubu lehineanlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. GP-3’e ait sonuçlar incelendiğinde de deney ve kontrol grubundakiçocukların öğretmen görüşlerine göre uyumsal davranış boyutunda; ebeveyn görüşlerine göre fizikselgelişim, bilişsel gelişim, iletişim alt boyutları ile toplam gelişim puanlarında deney grubu lehine anlamlıfarklılık olduğu belirlenmiştir. / The present study was aimed at determining the development levels of children aged three, four andfive (36-72 months) attending Ankara University Practice Preschool 1, and the effect of Montessorieducational approach on their areas of development. A pretest, posttest, retention test experimental designwith control group was adopted in the study to determine the effect of Montessori educational approach on children’s areas of development. The experimental group consisted of children attending Ankara University Practice Preschool 1, while the control group consisted of attending a randomly selected university preschool with similar qualifications. The General Information Form was used for data collection purposes,while the Developmental Profile 3 (DP-3) developed by Alpern (2007) and the Developmental Indicators forthe Assessment of Learning 4 (DIAL-4) developed by Mardell and Goldenberg (1998) whose validity and reliability studies were used as assessment tools to evaluate children’s areas of development. Prior to theimplementation of Montessori education, Montessori educational environment was prepared and adevelopmental assessment laboratory was set up. Thereafter, teachers received the MontessoriPractitioner Training. DIAL-4 results according to teachers’ opinions revealed significant differences between the children in experimental and control groups in self-help skills and social emotional development subscale scores, while according to parents’ opinions, there were significant differences in the self-help skills subcale and overall development scores. DP-3 results revealed significant differencesbetween the children in experimental and control groups in the adaptive behavior subscale according to teachers’ opinions, and physical development, cognitive development and communication subscale scores,as well as, overall development scores of the DP-3 according to parents’ opinions.

Language: Turkish

Advanced Search