Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1649 results

Article

✓ Peer Reviewed

Zur Bedeutung der Montessori-Methode und des Montessori-Phänomens unter besonderer Berücksichtigung der Aphasietherapie [On the importance of the Montessori method and the Montessori phenomenon with special consideration of aphasia therapy]

Publication: Die Rehabilitation, vol. 19, no. 2

Pages: 115-119

See More

Language: German

ISSN: 0034-3536

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Thesis

Montessori školy na malém městě / Montessori school in a small town

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Diplomová práce zkoumá úlohu Montessori škol na malém městě. Ve velkých městech je nabídka vzdělávacích příležitostí pestřejší, na malém městě představují Montessori školy často jedinou alternativu k běžné základní škole. Pro účel výzkumu byl zvolen kvalitativní design vícepřípadové studie. Předmětem šetření byly dvě školy. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů s pěti rodiči, čtyřmi učiteli a dvěma zakladatelkami škol byla zjišťována prvotní očekávání a jejich naplnění z pohledu všech skupin respondentů. Rodiče od školy očekávají vstřícné a bezpečné prostředí, individuální přístup, respekt k dítěti, kooperativní prostředí, podnětný způsob výuky, podporu vnitřní motivace dětí, svobodu a zároveň odpovědnost. Očekávání učitelů spočívala v možnosti uplatnit alternativní způsoby výuky s ohledem na individualitu žáka, respektující přístup a spolupracující kolektiv. Zakladatelky chtěly vytvořit přívětivou školu založenou na principech Marie Montessori, která bude finančně dostupná pro běžné rodiny a bude moci díky důrazu na individuální přístup poskytnout kvalitní vzdělání širokému spektru dětí, včetně těch s individuálními potřebami. Očekávání všech tří skupin respondentů byla naplněna, což potvrdila i konzistence v jejich odpovědích. Úloha Montessori škol na malých městech je zásadní z několika důvodů: nabízejí možnost volby, poskytují kvalitní vzdělávání všem dětem, mají inkluzivní charakter, vyvíjejí nepřímo tlak na zlepšení ostatních škol v regionu, které usilují o zachování konkurenceschopnosti. / The diploma thesis describes the role of Montessori schools in a small town. In large cities, the range of educational opportunities is more varied; in a small town, Montessori schools are often the only alternative to regular primary schools. For the purpose of the research, the qualitative design of the multi-case study was chosen. Two schools participated in the research. Through in-depth interviews with five parents, four teachers and two school founders, initial expectations and their fulfillment were identified from the perspective of all groups of respondents. Parents expect a friendly and safe environment, an individual approach, and respect for the child, a cooperative environment, a stimulating way of teaching, support for the children's internal motivation, freedom and responsibility at the same time. Teachers' expectations consisted in the possibility of applying alternative ways of teaching with regard to the individuality of the pupil, respecting the approach and cooperating team. The founders wanted to create a friendly school based on the principles of Maria Montessori, which will be affordable for ordinary families and will be able to provide quality education to a wide range of children, including those with special needs. The expectations of all three groups of respondents were met, which was confirmed by the consistency in their answers. The role of Montessori schools in small towns is crucial for several reasons: they offer choice, provide quality education, they are inclusive, and they indirectly put pressure on other schools in the region to strive to remain competitive.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2021

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori e a Formação de Professores: O Que Dizem as Fontes Italianas? [Maria Montessori and Teacher Education: What Do Italian Sources Say?]

Available from: Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat)

Publication: Revista de História da Educação Matemática, vol. 6, no. 3

Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Teacher training, Montessori method of education - Teachers

See More

Abstract/Notes: Neste texto é apresentado um enredo acerca da circulação de Maria Montessori a partir fontes localizadas na Itália, fruto de um estágio sanduíche cujo um dos objetivos foi de estabelecer fios narrativos que pudessem contribuir para melhor entender aspectos que estão relacionados à circulação de Montessori e o seu contexto de produção de saberes para a formação e o ensino nas primeiras décadas do século XX. É possível dizer, pós análise, que a sistematização da proposta de Montessori na forma escrita contribuiu para a divulgação do seu método, haja vista o “boom” pós publicação da Pedagogia Científica e a publicações de artigos de revistas por ela organizadas. Vale dizer, também, que os cursos de formação de professores ganharam, também, papel importante para a circulação do seu método, haja vista as convocatórias a Montessori feitas por parte do Estado, que podem ser consideradas como reconhecimento de uma expertise para responder à uma demanda prática à época. [This text presents a plot about the circulation of Maria Montessori from sources located in Italy, the result of a sandwich stage whose objective was to establish narrative threads that could contribute to better understanding aspects that are related to the circulation of Montessori and its context of knowledge production for training and teaching in the first decades of the 20th century. It is possible to say, after analysis, that the systematization of Montessori's proposal in written form contributed to the dissemination of his method, given the boom after the publication of Scientific Pedagogy and the publication of articles in journals organized by it. It is also worth mentioning that teacher training courses have also gained an important role in the circulation of their method, given the calls to Montessori made by the State, which can be considered as recognition of an expertise to respond to a practical demand at the time.]

Language: Portuguese

ISSN: 2447-6447

Article

✓ Peer Reviewed

Filsafat Pendidikan Maria Montessori Dengan Teori Belajar Progresivisme Dalam Pendidikan Aud [Maria Montessori Educational Philosophy with Progressivism Learning Theory in Early Childhood Education]

Available from: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Publication: Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak [Journal of Children's Education], vol. 6, no. 2

Pages: 64-88

Asia, Australasia, Indonesia, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Tulisan ini berusaha menjelaskan pendidikan Islam dari sudut pandang Maria Montessori, yang merupakan tokoh pendidikan anak yang mencurahkan hampir keseluruhan hidupnya untuk anak-anak. Maria Montessori memiliki prinsip dasar mengenai metode montessori ini, yang sangat memfokuskan anak sebagai childern center dan orang dewasa sebagai pembimbing. Menurutnya, suatu fase kehidupan di awal sangat berpengaruh terhadap faserase kehidupan selanjutnya artinya bahwa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang anak di awal kehidupannya sangat berpengaruh terhadap kedewasaannya kelak begitu juga perlakuan yang di dapatkan anak sejak kecil akan sangat berpengaruh terhadap perkembang an anak selanjutnya. Kemudiaan sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajiban bagi orang tua dan pendidik untuk menanamkan nilai-nilai ke-Islaman pada anak-anaknya. Dan agar nilai-nilai ke-Islaman tersebut dapat terserap dengan sempurna, maka harus diajarkan sejak anak-anak usia dini juga. Rasulullah telah menegaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak dalam sabdanya. [This paper tries to explain Islamic education from the perspective of Maria Montessori, who is a figure of children's education who devotes almost her entire life to children. Maria Montessori has a basic principle regarding this Montessori Method, which is very focused on children as children centers and adults as guides. According to him, a phase of life at the beginning is very influential on the phases of the next life which means that the experiences experienced by a child early in life are very influential on their maturity as well as the treatment that children get from childhood will greatly affect the subsequent development of children. Youth as Muslims, it has become an obligation for parents and educators to instill Islamic values in their children. And so that these Islamic values can be absorbed perfectly, it must be taught from an early age as well. Rasulullah has emphasized the responsibility of parents towards children in their sayings.]

Language: Indonesian

ISSN: 2549-3329

Article

Montessori Infant and Toddler Programs: How Our Approach Meshes with Other Models

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 23, no. 3

Pages: 34-39

⛔ No DOI found

See More

Abstract/Notes: Today, Montessori infant & toddler programs around the country usually have a similar look and feel--low floor beds, floor space for movement, low shelves, natural materials, tiny wooden chairs and tables for eating, and not a highchair or swing in sight. But Montessori toddler programs seem to fall into two paradigms--one model seeming more developmentally oriented while the other has a slightly more academic feel. Some of the more academic programs, or academic transition programs, have class a few hours a day, 9 months of the year designed for older toddlers. On the other hand, programs that provide full-day Montessori care and education 7 days a week, year-round for the infants and toddlers of parents who work, may lean toward a developmental approach. Families have different needs and expectations. Along with other types of materials, "academic transition" toddler classrooms introduce some traditional early childhood didactic materials by modifying them for toddlers. Montessori infant & toddler programs are something special because Montessori philosophy is special. Because Montessori philosophy teaches that every child carries within her the person she will become, those in Montessori care and education are compelled to treat each child with dignity and respect. Montessori believed in the innate intelligence and integrity of every infant, toddler, and child. So Montessori infant & toddler programs are built on respect for the "personhood" of the child, trust in the child's inborn desire to learn, and belief in the miraculous ability of the child to absorb his world. Emmi Pikler and Magda Gerber focused on the "I-thou" relationship with the child. William and Martha Sears emphasized nurturing touch. In this article, the author describes how the Montessori approach meshes with other models. To guide peaceful, tolerant, cooperative children, adults must also learn to be peaceful, tolerant, and cooperative. It is acceptable, and even desirable, for differences to exist in teaching styles among competent Montessori professionals as they integrate components of other methodologies that they deem compatible with Montessori, but also occasionally as they interpret Montessori philosophy differently. Tolerance, open-mindedness, a desire to share knowledge, and a longing for continued self-improvement are critical to individual professionalism.

Language: English

ISSN: 1054-0040

Book Section

Ergänzungen des Montessori-Materials aus der Sicht des Blindenlehrers [Additions to the Montessori material from the point of view of the teacher for the blind]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [Montessori Pedagogy and the Handicapped Child: Papers and Results of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 300-303

Blind, Blind children, Children with disabilities, Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori materials, Montessori method of education

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori uno sguardo diverso sull’infanzia [Maria Montessori a different look at childhood]

Available from: Foro de Educacíon

Publication: Foro de Educación [Education Forum], vol. 13, no. 18

Pages: 37-50

Educational change, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Nel panorama pedagogico italiano del XX secolo Maria Montessori è stata tra le figure femminili più interessanti. Ha interpretato con cura e perspicacia la figura del bambino, chiarendo il ruolo significativo che l’ambiente riveste nella sua formazione cognitiva ed emotiva e della sua mente “assorbente”. Punto di partenza dei suoi studi è stato Il metodo della pedagogia scientifica (1909), da cui è emerso in maniera evidente che la scienza doveva studiare il processo di formazione della personalità del bambino nella sua interazione sociale. La Montessori, ha rivendicato i diritti dell’infanzia di fronte al mondo degli adulti, evidenziando l’antico errore, dal punto di vista psicologico ed educativo, di far assumere al bambino atteggiamenti e abiti mentali che non siano conformi alla sua natura di bambino. A tal scopo, la studiosa organizzò il suo l’ambiente educativo, cioè la scuola dell’infanzia, come un luogo ideale in cui il bambino, in piena libertà di azione e opportunamente stimolato, potesse fare le sue esperienze formative. Una rilettura del pensiero di Maria Montessori ha reso possibile alcuni riscontri con problematiche pedagogiche attuali che hanno avuto riflessi nella Pedagogia contemporanea, per esempio, il rapporto tra ambiente e educazione, l’organizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, l’uso di procedure, di tecniche e di materiali relativi ad un intervento pedagogico vero e proprio. [In the Italian pedagogical panorama of the twentieth century, Maria Montessori was among the most interesting female figures. She has interpreted the figure of the child with care and insight, clarifying the significant role that the environment plays in her cognitive and emotional formation and in her "absorbing" mind. The starting point of her studies was The Method of Scientific Pedagogy (1909), from which it emerged clearly that science had to study the process of formation of the child's personality in its social interaction. Montessori claimed the rights of childhood in front of the adult world, highlighting the ancient error, from a psychological and educational point of view, of making the child assume attitudes and mental habits that do not conform to her child's nature. For this purpose, the scholar organized her educational environment, that is the kindergarten, as an ideal place where the child, in full freedom of action and appropriately stimulated, could have his educational experiences. A re-reading of Maria Montessori's thought has made possible some feedbacks with current pedagogical problems that have had repercussions in contemporary Pedagogy, for example, the relationship between environment and education, the organization of the teaching-learning process, the use of procedures, of techniques and materials related to a real pedagogical intervention.]

Language: Spanish

DOI: 10.14516/fde.2015.013.018.002

ISSN: 1698-7802

Article

Das "Beispiel Montessori": eine Art case-study über Rezeption und Entwicklung der Montessori-Pädagogik im faschistischen Italien [The "Example of Montessori": a kind of case study about the reception and development of Montessori pedagogy in fascist Italy]

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: Zeitschrift für pädagogische Historiographie, vol. 7, no. 1

Pages: 11-20

Europe, Fascism, Italy, Montessori method of education, Southern Europe

See More

Language: German

DOI: 10.5169/seals-901872

ISSN: 1424-845X

Article

✓ Peer Reviewed

Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori tentang Pendidikan Anak Usia Dini [The Thoughts of Ki Hajar Dewantara and Maria Montessori About Early Childhood Education]

Available from: Universitas PGRI Semarang (Indonesia)

Publication: PAUDIA: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini [Research Journal in the Field of Early Childhood Education], vol. 9, no. 1

Pages: 17-35

Asia, Australasia, Indonesia, Ki Hadjar Dewantara - Philosophy, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Southeast Asia, Taman Siswa

See More

Abstract/Notes: Mendalami ilmu pendidikan anak usia dini tidak dapat dilakukan apabila hanya mengkaji pemikiran satu tokoh saja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) pemikiran, (2) persamaan dan perbedaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori tentang pendidikan anak usia dini. Metode yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan mulai januari sampai februari 2020. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan (1) pemikiran pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang diberikan pada anak 0-7 tahun dengan pemberian pendidikan yang memperhatikan unsur alami anak dengan materi melatih panca indera menggunakan metode lahiriah dan batiniah dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dengan tujuan mengembangkan cipta, rasa dan karsa pada anak. Menurut Maria Montessori pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan untuk anak 0-6 tahun dilakukannya dilingkungan sekolah dengan materi keterampilan sehari-hari menggunakan metode lahiriah dan batiniah yang memberikan kebebasan anak untuk memilih aktivitas dan media yang ingin digunakan. (2) persamaan dan perbedaan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Maria Montessori tentang anak usia dini terletak dari aspek nama dan filosofi sekolah, setting lingkungan, dasar pemikiran PAUD, metode dan tugas pendidik. [The science of early childhood education cannot be understood from one’s thought. This research intended to know (1) the thoughts (2) the similarities and differences of early childhood education thoughts by Ki Hajar Dewantara and Maria Montessori. The method used was qualitative with library research which compared two experts’ thoughts. The data was analyzed by descriptive approach. This research was done within two months, january to february 2020. The data were from primary and secondary data. The results revealed (1) Ki Hajar Dewantara states that early childhood education is an education given to 0-7 year old children and emphasizes on natural factors by training five senses through outward and inward method around family, school and community environments to develop creativity, feeling and intention. While Maria Montessori says that early childhood education is an education given to 0-6 year old children through daily skills in school environment and uses outward and inward method which let them choose activity and media they want. (2) the similarities and differences of Ki Hajar Dewantara and Maria Montessori thoughts were school’s name and philosopy, environment, ECE basic thoughts, learning method and educator’s duties.]

Language: Indonesian

DOI: 10.26877/paudia.v9i1.5610

ISSN: 2598-4047, 2089-1431

Advanced Search