Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

2012 results

Article

Mededeelingen van Dr. Montessori inzake de leermiddelen. Bespreking met Dr. Montessori gehouden op 18 oktober 1922, in de Toonkamer te 's Gravenhage. Vertaling van den Brief van Dr. Montessori dd. 15 oktober 1922, inzake Montessori leermiddelen

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 6

Pages: 4-7

Maria Montessori - Writings

See More

Language: Dutch

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Education at a Distance, Part 1: A Survey of Montessori Educators’ Response to a Global Pandemic

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 7, no. 1

Pages: 1-29

Americas, COVID-19 Pandemic, Montessori method of education, North America, Remote learning, United States of America

See More

Abstract/Notes: The transition to distance learning in the spring of 2020 caused by COVID-19 was particularly challenging for Montessori educators and students because key elements of the Method were not directly transferable to this new and hastily designed format. Hands-on learning with Montessori materials and learning in a community, as well as careful teacher observation, could not be easily replicated when children were learning from home. To understand how educators applied Montessori principles to serve children and families in these highly unusual circumstances, we surveyed Early Childhood and Elementary Montessori teachers about how they translated core elements of Montessori education to a distance-learning environment. The overall results suggest that Montessori distance-learning arrangements balanced live videoconference experiences for children with offline hands-on activities, while also relying on parents’ and caregivers’ involvement. Teachers reported that they largely designed learning experiences themselves, without significant support or guidance from school leaders. Still, teachers reported that they were able to uphold Montessori principles to only a moderate degree under the circumstances. While teachers understandably hunger for support, professional connections, and a return to the classroom experiences that drew them to the field of Montessori education, this study highlights factors that may affect the transition back to school for teachers, parents and caregivers, and students when face-to-face instruction resumes for all children.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v7i1.15122

ISSN: 2378-3923

Report

The Possibility of Public Montessori Schools: Examining the Montessori philosophy and its prospect in American public schools

Available from: Vanderbilt University Institutional Repository

Americas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Public Montessori, United States of America

See More

Abstract/Notes: In an effort to explore the ways in which Montessori curriculum and public schools are cooperative or mutually exclusive, I will examine the principles of the Montessori philosophy as set forth by Dr. Maria Montessori in the areas of learners and learning, the learning environment, the curriculum and instructional strategies, and student assessment. After examining these sectors of the Montessori method, I will discuss theoretical possibilities in adapting the Montessori method to the American public school system in the early 21st century. For the purpose of this paper, I will refer to the author of the Montessori method, as "Dr. Montessori" and call the general method or portions thereof as "Montessori."

Language: English

Published: Nashville, Tennessee, 2007

Bachelor's Thesis

Testování jemné motoriky dětí ve věku 3-6 let navštěvujících Montessori předškolní zařízení testovou baterií MABC-2 / Fine Motor Skills Testing of Children in the Preschool Age Visiting Montessori Kindergarten by the battery test MABC-2

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Cíl: V rámci bakalářské práce bylo provedeno měření jemné motoriky u dětí předškolního věku pravidelně navštěvujících Montessori mateřskou školu. Cílem měření bylo posoudit, zdali jsou výsledné hodnoty dětí z Montessori MŠ (mateřská škola) lepší v porovnání s hodnotami dětí, které pravidelně docházejí do běžné mateřské školy. Metodika: Ke sběru dat byla aplikována testová baterie MABC-2. Pro účely výzkumného šetření byla dále použita data z měření jemné motoriky u výběru dětí z pražského komplexu běžných MŠ (autorem dosud nepublikovaného výzkumu je Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.) a data, která ve své práci uvádí Mgr. Ludvík Valtr. Nejdříve proběhlo porovnání výsledků dětí z Montessori MŠ s hodnotami pražských dětí a poté komparace výsledků zjištěných v Montessori MŠ a hodnot dětí uvedených v diplomové práci Mgr. Ludvíka Valtra. Výsledky a diskuze: V rámci obou porovnání byl patrný statisticky významný rozdíl pouze v motorické dovednosti číslo 1, kdy u prvního zmíněného vzorku vykazovaly ukazatele úrovně jemné motoriky lepší hodnoty u souboru dětí z běžné MŠ a u druhého byla naopak patrná dovednostní převaha dětí z Montessori MŠ. Z výsledků tedy jednoznačně nevyplývá potvrzení ani vyvrácení hypotézy, která předpokládala dosažení jasně lepších výsledků dětmi z Montessori MŠ. / The Aim of the Thesis: We will measure fine motor skills of children in preschool age visiting Montessori kindergarten. We will compare measured results with children who visit common kindergartens. Method: We used battery test MABC-2 for measuring. We also used data from measuring fine motor skills among children from selection of kindergartens in Prague. This research is done by Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. and has not been publishet yet. We also used data presented by Mr. Ludvík Valtr. We compared results between children from the Montessori kindergarten and children visiting prague kindergartens- sample one. Then we compared our results with results from the Diploma thesis by Mr. Ludvík Valtr- sample two. Results and Discussion: We found statistically significant result only in measuring of motor skill number one. In first mentioned sample we found better results between children from common kindergartens. In second mentioned sample we found better results between children from the Montessori kindergarten. We can not confirm or disprove the hypothesis where we expected significantly better results between children visiting Montessori kindergarten.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2015

Thesis

Montessori pedagogika v českém školství / Montessori pedagogy in the Czech education

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Diplomová práce zpracovává uplatnění montessori pedagogiky v českém prostředí. Úvodní kapitoly této práce se věnují životu a dílu Marie Montessori, základním antropologický myšlenkám a principům, dále pak vývoji montessori pedagogiky. Deskriptivní metodou práce mapuje současné zastoupení institucí a základních škol, které v českém prostředí působí. Další kapitoly obsahují případové studie dvou pražských Montessori základních škol. Výsledky této práce poukazují na to, že pedagogika Marie Montessori není jen strnulou koncepcí, nýbrž pedagogikou, která je stále schopna rozvoje v rámci živého procesu v praxi. / The thesis processes the use of Montessori pedagogy in the Czech environment. The introductory chapters of this thesis describe the life and work of Marie Montessori, the fundamental anthropological thoughts and principles, and the development of Montessori approach. The thesis maps out by descriptive method the current institutions and primary schools which operates in the Czech environment. The following chapters contain case studies of two Montessori primary schools in Prague. The results of this thesis show that the approach of Marie Montessori is not just a rigid conception, but that it is still capable of development in the living process in school practice.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2017

Article

Reconstructing Montessori: On Being an Authentic Montessori School

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 18, no. 2

Pages: 36-43

Child development, Educational change, Elementary education, Montessori method of education, Montessori schools, Nongraded schools, Observation (Educational method), Parents, Program effectiveness, Program evaluation, Transformational leadership, ⛔ No DOI found

See More

Abstract/Notes: In preparation for the centennial of Montessori education, school leaders have a unique responsibility--not only to the communities, but also to Dr. Montessori's memory--to revise the educational practices in a manner that is both respectful of her theories and responsive to a changing educational landscape. This article outlines one example of Whitby School's attempt to live up to the challenge of being an authentic Montessori school, as laid down by its founder, Nancy McCormick Rambusch. The author focuses on determining the characteristics, goals, and structure of the Second Plane of Development and addresses the needs of the children. The responsibilities of the leader of an authentic Montessori school to facilitate the thoughtful interpretation of Montessori philosophy and to foster respectful dialogue about Montessori practice, in the same manner so ardently championed by Nancy McCormick Rambusch. These are, as they always have been, the "inevitable tasks" required of authentic leaders in Montessori education. (Contains 9 figures.)

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

✓ Peer Reviewed

Una Experiencia Didáctica a Través del Ambiente Montessori en la Enseñanza de la Matemática / A Didactic Experience Through the Montessori Environment in the Teaching of Mathematics

Available from: Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE)

Publication: Revista Boletín Redipe, vol. 10, no. 11

Pages: 198-215

Mathematics education, Montessori materials, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: En didáctica de la matemática se ha realizado diversos estudios que buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; un sistema escolar alternativo como el método Montessori, tiene sólidos resultados socioemocionales y académicos en los niños, prácticamente no ha cambiado en más de un siglo, puede aplicarse en todos los años de la educación primaria y secundaria. La presente investigación tuvo como objetivo general implementar el Ambiente Montessori para el aprendizaje de cuerpos tridimensionales. Se enmarcó en una metodología cuantitativa. La muestra fue de 9 estudiantes y el instrumento fue una encuesta de satisfacción estudiantil. En los resultados más relevantes se observó que según una categoría de Sobresaliente el entorno cumple con las características del ambiente Montessori, de igual forma los materiales para el aprendizaje de cuerpos tridimensionales. En conclusión, el ambiente Montessori mejoró el rendimiento académico de los estudiantes, esto en contradicción con algunas investigaciones que ven al sistema como formador de un ser asocial, el mismo permite fortalecer relaciones interpersonales y con la naturaleza. / In didactics of mathematics, various studies have been carried in order to improve the teaching-learning process; an alternative school system such as the Montessori method, it has strong socio-emotional and academic results in children, it has not changed for more than a century practically, it can be applied in all years of primary and secondary education. The present investigation has as general objective to implement the Montessori Environment for the learning of three-dimensional bodies. It was supported in a quantitative methodology. The sample was constituted by nine students and the instruments were a participant observation sheet and a student satisfaction survey. In the most relevant results, it was observed according to a category of Outstanding, the environment complies with the characteristics of the Montessori environment, in the same way the materials for learning three-dimensional bodies. In conclusion, the Montessori environment improved the academic performance of the students, this research is in contradiction with some investigations that see the system as a trainer of an asocial human being, it allows to strengthen interpersonal relationships and with nature.

Language: English

DOI: 10.36260/rbr.v10i11.1527

ISSN: 2256-1536

Article

✓ Peer Reviewed

Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up [Montessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisi]

Available from: Megaron Journal

Publication: Megaron: Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, vol. 16, no. 2

Pages: 451-458

Architecture, Asia, Middle East, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori education gathers around two purposes: biological and social purposes. Helping natural development of an individual is targeted in the biological part, and preparation of an individual for the environment is targeted in the social part (Montessori, 1947). Fundamental element of Montessori approach is to form the space. Although there are plenty of studies present in the literature on this subject, it was noted that studies on interior spaces, with which people have quite intensive and higher level of relationship, turned out to be very few. Thus, in this study, in the context of findings determined by conceptual components affecting physical characteristics in the formation of interior spaces, particularly in kindergartens applying Montessori education model, which has become widespread in preschool educational institutions in Turkey during the past ten years; For this reason five (all) institutions in Ankara were selected as the area of study with more than one data collection technique, and survey with quantitative approach, and document investigation with qualitative approach and monitoring (mechanical) techniques were used. In the applied study, characteristics making up the interior space in preschool educational institutions were studied in the content of the titles of Properties of Interiors, General Spatial Standards of Day Care Centre, Atmospheric Properties Floor, Wall, Furnishings etc...), Furniture and Equipment, and the sample interior- space forming model for design setting was suggested. [Montessori eğitimi iki amaç etrafında toplanır: biyolojik ve sosyal amaçlar. Bir bireyin doğal gelişimine yardımcı olmak biyolojik yönünü hedef alırken ve çevre için bireyin hazırlanması toplumsal yönünü hedefler (Montessori, 1947). Montessori yaklaşımının temel unsuru mekanı oluşturmaktır. Bu konuda literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen, insanların oldukça yoğun ve yüksek düzeyde ilişkilere sahip olduğu iç mekanlarla ilgili çalışmaların çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, özellikle son on yılda Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında yaygınlaşan Montessori eğitim modelini uygulayan anaokullarında iç mekan oluşumunda fiziksel özellikleri etkileyen kavramsal bileşenler tarafından belirlenen bulgular bağlamında; Ankara’da beş (tüm) kurum birden fazla veri toplama tekniği ile çalışma alanı olarak seçilmiş, niceliksel yaklaşımla anket, nitel yaklaşım ile izleme (mekanik) teknikleriyle belge araştırması kullanılmıştır. Uygulamalı çalışmada, İç Mekanların Özellikleri, Anaokulunun Genel Mekansal Standartları, Atmosferik Zemin Kat, Duvar, Mobilyalar vb. Başlıkları kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanı oluşturan özellikler incelenmiştir. Ayrıca, Mobilya, Ekipman ve tasarım ortamı için örnek iç mekan oluşturma modeli önerilmiştir.]

Language: English

DOI: 10.5505/megaron.2018.93276

ISSN: 1309-6915

Master's Thesis

El mètode Montessori a Catalunya a través de revistes i publicacions periòdiques (1911-2014) [The Montessori method in Catalonia through journals and periodicals (1911-2014)]

Available from: Universitat de Vic - Institutional Repository

Europe, Southern Europe, Spain

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori (1870-1952), doctora i pedagoga, va dedicar la vida a l’estudi de l’infant. A partir de les seves observacions va elaborar un mètode pedagògic en el qual el centre era el nen i propiciava la resolució de les seves necessitats. El seu mètode va estendre’s per tot el món, arribant a Catalunya l’any 1911 a través d’un article a la revista Feminal. L’any 1914 es va dur a terme per primera vegada a la Casa de Maternitat de Barcelona una experiència d’aplicació del mètode Montessori. Des d’aquell moment l’ interès pel mètode va anar en creixement, sent molts els mestres i pedagogs interessats en ell. Aquest fet va provocar que fins i tot la mateixa Maria Montessori va viure durant un període a Catalunya. En aquest treball hem analitzat 95 articles publicats a Catalunya des del 1911 al 2014, any de celebració del centenari de la primera aula Montessori a Barcelona, per tal de valorar la repercussió que aquests articles podien haver tingut en la difusió i impuls del mètode a Catalunya. [Maria Montessori (1870-1952), a doctor and pedagogue, dedicated her life to the study of the child. From his observations he elaborated a pedagogical method in which the center was the child and favored the resolution of his needs. Her method spread all over the world, arriving in Catalonia in 1911 through an article in the magazine Feminal. In 1914, an experiment in the application of the Montessori method was carried out for the first time at the Barcelona Maternity Home. From that moment on, interest in the method grew, with many teachers and educators interested in it. This fact caused that even the same Maria Montessori lived during a period in Catalonia. In this work we have analyzed 95 articles published in Catalonia from 1911 to 2014, the year of the centenary of the first Montessori classroom in Barcelona, ​​in order to assess the impact that these articles could have had on the dissemination and promotion of the method in Catalonia.]

Language: Catalan

Published: Vic, Barcelona, Spain, 2017

Conference Paper

Easy Montessori Manager: An Online Montessori Management System

Available from: IEEE Xplore

2012 International Conference on Computer Information Science (ICCIS)

See More

Abstract/Notes: Easy Montessori Manager is dedicated to all the schools in Malaysia which are using the Montessori approach. It resembles an online management system but specifically designed for Montessori preschools and inclusive of Montessori Methods and for teachers' guidelines and assessments. A preliminary study was conducted to investigate the need of an online Montessori module by doing a survey. The survey is conducted by using questionnaires which are distributed to four Montessori schools in Selangor. From the result of the study, a prototype of the actual system is developed in order to get a general idea on how the system should look like. Afterward, the prototype is then evaluated by a Montessori principal to get her opinion on a good Montessori management system.

Language: English

Pages: 12-18

DOI: 10.1109/ICCISci.2012.6297205

Advanced Search