Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

862 results

Article

Texnokratik Jarayonda Maktabgacha Ta’limning Mualliflik Metodikalari [Authority Methods of Preschool Education in the Technocratic Process]

Available from: Interpretation and Researches

Publication: Interpretation and Researches, vol. 1, no. 8

See More

Abstract/Notes: Mazkur maqola rivojlanib borayotgan texnokratik jamiyatda bolalar tarbiyasi doimo muhim ekanligi, Maria Montessori bolalarning o'z-o'zini o'rganish va rivojlantirish qobiliyatlariga ishonish va ularning o'rganish jarayonlarida o'z-o'zining yo'li bilan bormasligi xususida fikr yuritilgan. [This article discusses the importance of child education in a developing technocratic society, Maria Montessori's belief in children's self-learning and self-development abilities, and that they should not go their own way in their learning processes.]

Language: Uzbek

ISSN: 2181-4163

Master's Thesis (Action Research Report)

The Effectiveness of Roleplaying in Teaching Preschoolers Social Skills

Available from: St. Catherine University

Action research

See More

Abstract/Notes: The study was designed to evaluate the effectiveness of role-play as a means of enhancing the social skills of preschool students in a Montessori setting. A total of 37 children between the ages of two and a half to six years who participated in a five week study. The interventions were conducted once a week for four weeks, during which children took turns participating in simulated scenarios that mirrored their everyday experiences. After the role-play presentation, assessments and group discussions were conducted to evaluate the children's comprehension. The research data was gathered before, during and after the interventions. The researcher used checklists and observation records to document the number and details of conflicts, as well as the children's behavior and conflict resolution skills. The study revealed a decrease in both the frequency of conflicts and the level of aggression, indicating the effectiveness of role-play in cultivating social skills in children. However, the study also indicated the need for further research and extended observation to support new and younger children in adapting to the environment and to keep track of how effectively children internalize and sustain the skills they have acquired.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2023

Master's Thesis

investigating the extent to which the montessori method affects teaching and learning early literacy skills for CVC words. Case of preschoolers from Polyglossia Private School at El Hammamet and Excellence Academy at Tebessa

Available from: Echahid Chiekh Larbi Tébessi University

See More

Abstract/Notes: Language development in early childhood is crucial, particularly when it comes to literacy skills, which is why suitable teaching methods have to be employed during this stage. Unfortunately, current language instruction approaches in primary schools, especially for teaching English, are often criticized for being inadequate and lacking depth in addressing the interests and requirements of learners. In 1907, however, Dr. Montessori introduced a method recognized for its focus on pivotal developmental stages and personalized instruction tailored to meet the specific needs of each learner. The current study aims to investigate the extent to which the Montessori method is effective in teaching and learning early literacy skills related to CVC words as an alternative to traditional methods used in Algerian primary schools. To achieve this aim, a quantitative approach is adopted and a quasi-experimental research method is conducted in Polyglossia School ⎯El Hammamet⎯ and Excellence Academy ⎯Tebessa⎯ on two groups (experimental and control group) of 15 participants. Both groups underwent the same pretest and posttest about the target aspect related to literacy skills in question. It is assumed that the Montessori method would enhance the learner’s performance in literacy skills, no matter how old they are (3,4, or 5 years old) compared to the traditional method; and the findings proved this to be true as they indicate a significant development of literacy skills related to CVC words among the participants in the experimental group, with an effect size of 90%. This is attributed to the implementation of the Montessori method, using sensorial materials. Results attributed to the traditional method indicate a lesser improvement (40%). Based on a comprehensive analysis of the outcomes, it is recommended that the Montessori method be adopted totally or partially in language classes, as it has proven to be advantageous for teaching early literacy skills.

Language: English

Published: Tébessa, Algeria, 2023

Article

✓ Peer Reviewed

Analisa Jabatan Human Resource Development di Pre School Happy Holy Kids [Analysis of Human Resource Development Positions at Happy Holi Kids Preschool]

Available from: Institut Agama Kristen Negeri Manado (Indonesia)

Publication: Montessori Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, vol. 3, no. 2

Pages: 39-46

Asia, Australasia, Indonesia, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Sumber Daya Manusia yang tepat  sangat dibutuhkan sekarang ini salah satunya Posisi Human Resources development, dimana jabatan ini dapat membantu Organisasi dalam meningkatkan kinerja yang juga dibutuhkan oleh banyak organisasi khususnya Pre School, Happy Holy Kids sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Juga membutuhkan Posisi jabatan Human Resources Development dimana posisi ini dapat mengahasilkan sumber daya manusia yang tepat  akan tetapi masih banyak Posisi jabatan Human Resources Development  yang belum memiliki analisa jabatan sehingga  mengakibatkan over lapping pekerjaan sehingga harus dilakukan analisa jabatan pada Posisi Human Resources Development di Pre school Happy Holy Kids. Metode yang dipakai dalam melakukan analisa jabatan adalah Observasi dan wawancara. Dari Hasil Analisa Jabatan didapatkan Job deskription dan Job Spesification yang dihasilkan untuk Posisi jabatan Human Resources Development di Pre School Happy Holy Kids yang akan dipakai sebagai panduan dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawab pemangku jabatan.

Language: Indonesian

DOI: 10.51667/mjpkaud.v3i2.736

ISSN: 2798-6195

Article

✓ Peer Reviewed

Specyfika i kierunki modernizacji w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi w latach 1924-1939 / Nature and Directions of Modernisation in Preschool Education in Łódź in 1924-1939

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 125-144

Early childhood care and education, Early childhood education, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Poland, Preschool education

See More

Abstract/Notes: Celem badań w niniejszym szkicu była próba odtworzenia specyfiki i kierunków przeobrażeń, jakie w dziedzinie wychowania przedszkolnego w Łodzi nastąpiły w latach 1924-1939. Artykuł jest kontynuacją badań o tej problematyce (dla okresu 1918-1923); wyniki zaprezentowano wcześniej na łamach pisma Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Nowy problem badawczy stanowiła kwestia powołania z inicjatywy samorządu miasta Łodzi, pierwszej i kolejnych placówek przedszkolnych. Starano się prześledzić, w jaki sposób organizowano zaplecze materialne tych placówek, jak prowadzono pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, czy uwzględniano nowe trendy pedagogiczne, z jakimi trudnościami się konfrontowano. W poszukiwaniu odpowiedzi sięgnięto do materiału źródłowego czasopiśmienniczego. Poddano kwerendzie dwa periodyki: pismo ogólnopolskie Przedszkole i o zasięgu lokalnym Dziennik Zarządu Miasta Łodzi. W wyniku badań stwierdzono, że nowy kierunek w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi został wytyczony od połowy lat 20. XX w. dzięki powoływaniu publicznych placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zatrudnieniu na stanowisku miejskiej inspektorki wychowania przedszkolnego Janiny Pawłowskiej. Wniosek z badań: znaczące zmiany, jakie w latach 1924-1939 dokonały się w łódzkich przedszkolach odnotowano w sferze wychowawczo-dydaktycznej, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i jego rodziną. W myśl nowatorskich rozwiązań pedagogicznych starano się modernizować istniejące przedszkola i zakładać nowe, wyposażać w nowoczesne pomoce dydaktyczne, podnosić jakość pracy wychowawczej oraz wprowadzać do przedszkolnej przestrzeni nowe formy współpracy z rodzicami. / The purpose of this study was the attempt to recreate the nature and directions of transformations which took place in preschool education in Łódź in 1924-1939. This article is a continuation of the research (related to the period of 1918-1923) the results of which have already been published in Elementary Education in Theory and Practice [Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce]. The new research problem was the establishment of the first and other preschools by the local government of the city of Łódź. The attempt was made to study the manner in which the financial basis of these preschools was organized, the way the educational and care work was performed, whether new pedagogical tendencies were followed, and what difficulties had to be overcome. To find the responses to those questions, the author of this article examined source materials in journals. Two journals were surveyed: the nation-wide Przedszkole [Preschool], and the local Dziennik Zarządu Miasta Łodzi [Journal of the Management of the City of Łódź]. It was found that, since the mid-1920s, a new direction was defined in preschool education in Łódź due to the opening of public preschools for children and to the employment of Janina Pawłowska as a municipal preschool education inspector. It was concluded that major changes which occurred in Łódź preschools in 1924-1939 concerned the area of education and didactics, in particular in work with children and their family. Following the innovative pedagogical solutions, the authorities tried to modernize the existing preschools and open new ones, equip them with modern teaching aids, improve the quality of educational work, and introduce new forms of cooperation with parents to preschools.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.09

ISSN: 2353-7787

Article

Montessori Education in Preschool Institutions

Available from: Zenodo

Publication: Modern Science and Research, vol. 2, no. 8

Pages: 278-283

See More

Abstract/Notes: In the classroom, teachers must strike a balance between direct teaching, teacher-led play, and student-led play. During the game, children can make the most of their creativity, language, social skills, self-control and other talents. The best learning happens when students are given a wide variety of activities and topics that they enjoy. Montessori education emphasizes helping children develop their sensory abilities. An organized, aesthetically beautiful and well organized Montessori environment gives children a sense of security and encourages discovery. Freedom of movement, choice and participation in independent activities helps children to discover their passions and potential. Montessori programs encourage the possibility of losing yourself in any activity. Having choice and feeling in control of the environment is associated with higher academic achievement. Children who have a regular family routine and are considered more organized show better results in cognitive, psychological and social development. In order to stimulate further research and better inform teachers about whether and why the Montessori method can be useful, this article aims to provide an overview of the evidence base for this method.

Language: Uzbek

DOI: 10.5281/zenodo.8268057

ISSN: 2181-3906

Article

✓ Peer Reviewed

Training of Undergraduate Preschool Teachers in Montessori Education in Slovakia and the Czech Republic

Available from: SCIndeks

Publication: Istraživanja u Pedagogiji / Research in Pedagogy, vol. 11, no. 1

Pages: 137-150

Czech Republic, Czechia, Eastern Europe, Europe, Slovakia, Trainings

See More

Abstract/Notes: The paper presents a description and comparison of the undergraduate student teacher training and kindergarten teacher continuing education in the Montessori Method of Education encompassed in formal education in Slovakia and the Czech Republic. The theoretical part of the paper aims at depicting Montessori education, still an attractive pedagogical direction in both countries, in a thorough, unconventional and innovative way. Even though Montessori education has been rooted worldwide for centuries, in Slovakia and the Czech Republic it presents relatively new alternative education, considering that an integrated school system, introduced in these countries in 1948 and lasting almost to the end of20thcentury, did not allow the use of other alternatives in addition to the mainstream education. A description of (preschool) education in both countries and an analysis of kindergarten teacher's personality and his/her lesson plans are included in the theoretical part of the paper. The empirical part contains pedagogical research of qualitative design, conducted in Slovakia and the Czech Republic in order to identify and map the current state, level and possibilities of formal education of pre-service and in-service teachers in Slovak and Czech kindergartens.

Language: English

DOI: 10.5937/IstrPed2101137S

ISSN: 2217-7337, 2406-2006

Article

✓ Peer Reviewed

Comparison of Preschool and First Grade Teachers' Views about School Readiness

Available from: ERIC

Publication: Educational Sciences: Theory and Practice, vol. 13, no. 3

Pages: 1708-1713

See More

Abstract/Notes: School readiness is an important concern for parents and teachers because it is a multifaceted process which encompasses all the developmental areas and various skills of children rather than only focusing on cognitive and literacy skills. In particular, preschool and first grade teachers experience the positive and negative sides of the process of school readiness. In this study, basic qualitative research was used to compare teachers' views about school readiness. The participants were 35 preschool and 35 first grade teachers and a semi-structured interview protocol developed by the researchers was used to collect data. Qualitative analysis was performed at the end of the study and according to the findings, the following five main themes were determined: definition of school readiness, the effective people and institutions in the school readiness process, preschool education for school readiness, the difficulties encountered in the school readiness process and suggestions for effective school readiness. Also, the findings showed that preschool and first grade teachers tended to have similar views related school readiness.

Language: English

ISSN: 1303-0485

Article

✓ Peer Reviewed

Preschool Educational Approaches: A Comparative Study

Available from: Comparative Education Society of Iran (CESIR)

Publication: Iranian Journal of Comparative Education, vol. 5, no. 2

Pages: 1898-1928

Comparative education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Reggio Emilia approach (Early childhood education) - Criticism, interpretation, etc., Waldorf method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: The aim of research was a comparative study of preschool educational approaches. In this research, the components of goals, content, teaching method, educational atmosphere and evaluation in romantic, humanistic, Montessori, Waldorf and Reggio Emilia approaches have been compared. The method of data collection and analysis were documentary and Bereday’s four-step approach respectively. In dimension of goals, all approaches emphasize the enrichment of the child's imagination through the senses. In the activities dimension, all approaches emphasize the learning process. Montessori and Reggio Emilia's approach, more than other approaches, design activities in a more problem-oriented manner. In the Montessori, Reggio Emilia and Waldorf approaches emphasized the question-and-answer method and indirect transmission of material to the child. In particular, the Reggio Emilia and Waldorf approaches have made the learning method the basis of child-teacher interaction, and teaching means the process of helping children learn research. In the dimension of educational atmosphere, human interaction with the environment - through the senses - is the basis of education in all approaches. In the evaluation dimension - with the exception of the Montessori approach which focuses on the extent to which predetermined goals are achieved-, other approaches do not emphasize learning standards and the evaluation is not done in the traditional way. Iranian curriculum planners are encouraged to use the findings of the present study to develop a suitable approach for early childhood education

Language: English

ISSN: 2588-7270

Article

✓ Peer Reviewed

Perceptual-Motor Training and Improvement in Concentration in a Montessori Preschool

Available from: SAGE Journals

Publication: Perceptual and Motor Skills, vol. 32, no. 1

Pages: 71-77

See More

Abstract/Notes: 25 children in a morning class of a Montessori preschool were administered a program of perceptual-motor training which stressed control of impulsiveness and development of attentional skills. 24 children in the afternoon class were controls. All children were administered a battery of psychological tests prior to training and again 7 mo. later at the termination of the training. All the children (both groups) exhibited a mean 12- to 13-point gain in Peabody Picture Vocabulary IQ and a mean 13- to 14-point gain in Draw-A-Person IQ. In addition, experimental Ss exhibited mean gains on the Auditoryvocal and Visual-motor Sequential subtests of the Illinois Test of Psycholinguistic Abilities and in Ego-control scores of the Arrow-Dot Test. Controls showed no such gains. It is concluded that the perceptual-motor training program might supply a useful adjunct to the regular Montessori curriculum.

Language: English

DOI: 10.2466/pms.1971.32.1.71

ISSN: 1558-688X, 0031-5125

Advanced Search