Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1102 results

Archival Material Or Collection

Box 14, Folder 8 - Notebooks, ca. 1929-1940 - "Liberation of Personality" etc., n.d.

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Archival Material Or Collection

Box 14, Folder 17 - Notebooks, ca. 1929-1940 - "Resume from Cambridge Lectures etc."

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

New Ways of Praise and Criticism

Publication: Montessori Talks to Parents Newsletter, vol. 1, no. 7

Pages: 4-5, 8

See More

Language: English

ISSN: 0749-565X

Article

Those Standardized Tests: As Testing Expands, So Do Criticisms

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 4, no. 1

Pages: 14

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Archival Material Or Collection

Box 15, Folder 16 - Notes, ca. 1929-1948 - "Criticisms"; "The Prophet Child"

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Book

Montessoris pedagogiska imperium: Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse [Montessori's educational empire: Cultural criticism and politics in the Montessori movement of the interwar period]

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: Under 1900-talets första decennier vann den italienska läkaren Maria Montessori berömmelse som pedagogisk förnyare. Den frihetliga andan och mönstergilla disciplinen i hennes förskolor och skolor slog omvärlden med häpnad. Men Montessori skulle inte bara lansera en ny pedagogik. Under mellankrigstiden, när hennes metod fick stort genomslag internationellt, påtog hon sig rollen som kulturkritisk rörelseledare. Med paroller om barnets frigörelse och samhällets rekonstruktion värvade rörelsen många entusiastiska anhängare. I dåtida press talades det om montessorism i liknande ordalag som man talade om feminism, freudianism och marxism. Förväntningarna på vad montessorismen skulle kunna åstadkomma också utanför skolportarna var höga. I Montessoris pedagogiska imperium belyser Christine Quarfood, utifrån ett omfattande historiskt källmaterial, Montessorirörelsen som kulturkritisk och opinionsbildande strömning. Boken lyfter fram det mångfasetterade i rörelsens budskap, utöver den psykopedagogiska tematiken också den politiskt och socialt laddade problematik kring makt- och auktoritetsfrågor, krig och fred som adresseras i rörelsens skrifter. Huvudfokus ligger på mottagandet i de länder där rörelsen fick störst genomslag, USA vid tiden kring första världskriget, England under 1920-talet, samt Mussolinis Italien, där Montessorirörelsen fick fascistregimens stöd från 1926 till 1934. / During the first decades of the 20th century, the Italian physician Maria Montessori gained fame as an educational innovator. The liberal spirit and exemplary discipline of her preschools and schools amazed the outside world. But Montessori would not just launch a new pedagogy. During the interwar period, when her method had a major impact internationally, she took on the role of culturally critical movement leader. With slogans about the child's liberation and the reconstruction of society, the movement recruited many enthusiastic supporters. In the press of that time, Montessori was spoken of in similar terms as feminism, Freudianism, and Marxism. Expectations of what Montessori could achieve outside the school gates were high. In Montessori's educational empire, Christine Quarfood, based on extensive historical source material, highlights the Montessori movement as a culturally critical and opinion-forming current. The book highlights the multifaceted in the movement's message, in addition to the psychopedagogical theme also the politically and socially charged issues around power and authority issues, war and peace that are addressed in the movement's writings. The main focus is on reception in the countries where the movement had the greatest impact, the United States during the First World War, England in the 1920s, and Mussolini's Italy, where the Montessori movement received the support of the fascist regime from 1926 to 1934.

Language: Swedish

Published: Göteborg, Sweden: Daidalos, 2017

ISBN: 978-91-7173-512-6

Article

Montessori Method: Some Recent Criticisms

Available from: HathiTrust

Publication: World's Work (London), vol. 22, no. 128

Pages: 158-161

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Book

María Montessori: exposición y crítica de sus métodos de educación y enseñanza [Maria Montessori: exposition and criticism of her methods of education and teaching]

Available from: Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano

Europe, Southern Europe, Spain

See More

Abstract/Notes: Includes a section of blue-tone photographs at the end of the volume.

Language: Spanish

Published: Madrid, Spain: El Magisterio Español, 1915

Book Section

Introduction of Montessori Education and its Criticism

Book Title: The History of Japanese Nursery

Pages: 161-180

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, East Asia, Japan, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: Japanese

Published: Tokyo, Japan: Froebel-Kan, 1969

Volume: 3

Article

Sir, May I Venture to Add a Few Remarks to Mr. C. A. Bang's Criticism...

Available from: The Times Educational Supplement Historical Archive - Gale

Publication: The Times Educational Supplement (London, England)

Pages: 468

See More

Abstract/Notes: Letter to the Editor.

Language: English

ISSN: 0040-7887

Advanced Search