Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

498 results

Article

Cultural Determinants Within the Design Set Up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formation [Anaokulu ve Kreşlerin İç Mekan Tasarım Kurgusu İçerisindeki Kültürel Belirleyiciler; Mekansal Oluşumlarının Dört Tipolojisi üzerinde Analizi]

Available from: Megaron Journal

Publication: Megaron: Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, vol. 16, no. 2

Pages: 130-144

Architecture, Asia, Middle East, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The dynamic and complex nature of children’s sense of physical environment (Lim, Barton, 2010) with respect to the location of the space concerning cultural conditions, relations, and parameters direct design criteria to meet pedagogic, physiologic, and biological needs and requirements of the children in the preschool interiors. This enquiry has grown out of the desire to examine the parameters, cultural aspects, dimensions, or contexts affecting the built environment in the preschool interiors where children spend most of their time out of their home. Conceptual components affecting the interior space of pre-school education centers are identified and based on literature review, interviews, surveys, observational data, and statistical concepts such as education models, socio-economic conditions, appreciation of adults, child–teacher–parent relations, and location related to culture. These contextual connections and relations with the interior environment shaped the body of the study. Based on the above-mentioned items, a research questionnaire was used in centers located in the Çankaya and Çayyolu regions of Ankara. Subjects were randomly selected from among the parents of these preschools’ students. Accordingly, the research questionnaire was directed to a total of 200 respondents from 15 pre-school centers; these preschool education centers are the ones applying the Montessori education model, providing education in English and highlighting features like physical space comfort, etc. Those centers have maintained their corporate identity thanks to the above-counted features. Consequently, data has shown that the education model, socio-economic conditions, appreciation of adults, child–teacher–parent relations, and location have an indirect and direct bearing on parent perception of the preschool centers which affects the centers’ formation of Interior spatial design. [Anaokullarının mekansal oluşumu,çocuğun,değişen fiziksel çevre koşullarına bağlı olarak gelişen karmaşık ve dinamik bir etkileşim sürecidir. Farklı kültürel koşullar, ilişkiler ve parametreler bu mekanlarda pedagojik, psikolojik ve biyolojik gereksinimleri doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocukların ev dışında en çok vakit geçirdiği ana okullarının mekan oluşumunda etkili olan kültürel parametrelerin, boyut ve bağlamını ortaya koymaktır. Literatür taraması, mülakat ve istatistiksel araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; Eğitim Modeli, Socio-Ekonomik koşullar, Yetişkin ölçütü, Çocuk-Eğitim-Ebeveyn İlişkileri ve Konum Kültür ile ilişkilidir. Bu kavramsal İlişkiler çalışmanın gövdesini oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen unsurlarla ilişkili olarak Ankara Çankaya ve Çayyolu semtlerinde yer alan anaokullarında anket çalışması yapılmıştır. Anketler, bahsi geçen bölgede 15 Anaokulunda 200 katılımcıya uygulanmıştır. Anaokulları Montessori eğitim modeli uygulayan, İngilizce eğitim veren, fiziksel şartları ile öne çıkan ve bir markanın zinciri olmak üzere sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, yapılan farklı sınıflandırmalara bağlı olarak, değişen kültürel parametrelerin Anaokullarının mekansal oluşumunda direk ve dolaylı etkisi bulunmaktadır.]

Language: English

DOI: 10.5505/megaron.2017.49469

ISSN: 1309-6915

Article

Primary Assistance Needed in Thailand

Publication: Montessori International, vol. 74

Pages: 6

Asia, Southeast Asia, Thailand

See More

Abstract/Notes: Letter to the editor

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up [Montessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisi]

Available from: Megaron Journal

Publication: Megaron: Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, vol. 16, no. 2

Pages: 451-458

Architecture, Asia, Middle East, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori education gathers around two purposes: biological and social purposes. Helping natural development of an individual is targeted in the biological part, and preparation of an individual for the environment is targeted in the social part (Montessori, 1947). Fundamental element of Montessori approach is to form the space. Although there are plenty of studies present in the literature on this subject, it was noted that studies on interior spaces, with which people have quite intensive and higher level of relationship, turned out to be very few. Thus, in this study, in the context of findings determined by conceptual components affecting physical characteristics in the formation of interior spaces, particularly in kindergartens applying Montessori education model, which has become widespread in preschool educational institutions in Turkey during the past ten years; For this reason five (all) institutions in Ankara were selected as the area of study with more than one data collection technique, and survey with quantitative approach, and document investigation with qualitative approach and monitoring (mechanical) techniques were used. In the applied study, characteristics making up the interior space in preschool educational institutions were studied in the content of the titles of Properties of Interiors, General Spatial Standards of Day Care Centre, Atmospheric Properties Floor, Wall, Furnishings etc...), Furniture and Equipment, and the sample interior- space forming model for design setting was suggested. [Montessori eğitimi iki amaç etrafında toplanır: biyolojik ve sosyal amaçlar. Bir bireyin doğal gelişimine yardımcı olmak biyolojik yönünü hedef alırken ve çevre için bireyin hazırlanması toplumsal yönünü hedefler (Montessori, 1947). Montessori yaklaşımının temel unsuru mekanı oluşturmaktır. Bu konuda literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen, insanların oldukça yoğun ve yüksek düzeyde ilişkilere sahip olduğu iç mekanlarla ilgili çalışmaların çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, özellikle son on yılda Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında yaygınlaşan Montessori eğitim modelini uygulayan anaokullarında iç mekan oluşumunda fiziksel özellikleri etkileyen kavramsal bileşenler tarafından belirlenen bulgular bağlamında; Ankara’da beş (tüm) kurum birden fazla veri toplama tekniği ile çalışma alanı olarak seçilmiş, niceliksel yaklaşımla anket, nitel yaklaşım ile izleme (mekanik) teknikleriyle belge araştırması kullanılmıştır. Uygulamalı çalışmada, İç Mekanların Özellikleri, Anaokulunun Genel Mekansal Standartları, Atmosferik Zemin Kat, Duvar, Mobilyalar vb. Başlıkları kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanı oluşturan özellikler incelenmiştir. Ayrıca, Mobilya, Ekipman ve tasarım ortamı için örnek iç mekan oluşturma modeli önerilmiştir.]

Language: English

DOI: 10.5505/megaron.2018.93276

ISSN: 1309-6915

Article

Preschool Children's School Adjustment: Indicators of Behaviour Problems, Gender, and Peer Victimisation

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: Education 3-13, vol. 43, no. 6

Pages: 630-640

Asia, Middle East, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The relationships among school adjustment, victimisation, and gender were investigated with 284 Turkish children aged between five and six years. Teacher Rating Scale of School Adjustment, The Preschool Behaviour Questionnaire, and Peer Victimisation Scale were used in this study. Analyses indicated that children's behaviour problems and victimisation variables were significant predictors of the school adjustment of children while controlling for gender.

Language: English

DOI: 10.1080/03004279.2013.848915

ISSN: 0300-4279, 1475-7575

Article

Montessori in Thailand

Publication: Montessori International, vol. 9, no. 2

Pages: 44

Asia, Southeast Asia, Thailand

See More

Abstract/Notes: Letter to the editor

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

The Effect of Montessori Method on 4-5 years old Preschool Children's Creativity in Tabriz

Available from: Journal of Instruction and Evaluation

Publication: Journal of Instruction and Evaluation / Amuzish va Arzishyabi, vol. 7, no. 28

Pages: 81-98

Asia, Iran, Middle East, South Asia

See More

Abstract/Notes: The main purpose of this study was to investigate the effect of the Montessori Method of education on 4-5 years old preschool children's creativity in Tabriz. The data were gathered through a quasi – experimental research with pre-test, post-test, and control group, administering Torrance pictorial from B test. The statistical population of the study included all educational centers of 4-5 year old children, which comprised 500 preschools in the academic year 92-93. The research sample of the present study included 50 preschoolers (25 in the experimental group and 25 in the control group) who were selected randomly through cluster sampling. The Montessori Method of education was employed for three months. After that, the data was gathered and analyzed through Covariance method. The results indicated that the Montessori Method of education was effective on the 4-5 year old children's creativity. Regarding four dimensions of creativity, Montessori Method was effective in enhancing the dimensions of fluency, flexibility, originality and elaboration in children.

Language: Persian

ISSN: 2345-6299, 2476-5627

Article

Learning to Read by the Montessori Method [Part 2]

Publication: The Montessori Magazine: A Quarterly Journal for Teachers, Parents and Social Workers (India), vol. 2, no. 1

Pages: 40-45

Anna Maria Maccheroni - Writings, Asia, India, South Asia

See More

Language: English

Article

An Experiment in Education in India

Available from: Internet Archive

Publication: New Era in Home and School, vol. 34, no. 2

Pages: 29-31

Asia, India, South Asia

See More

Language: English

ISSN: 1087-1195

Article

Who Are You?

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Around the Child, vol. 2, no. 2

Pages: 3-4

Anna Maria Maccheroni - Writings, Asia, India, South Asia, ⛔ No DOI found

See More

Language: English

ISSN: 0571-1142

Article

IMAC approves Accreditation for IMS and Woodlands Training

Publication: Montessori Observer, vol. 15, no. 4

Pages: 1, 4

Asia, India, South Asia

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Advanced Search