Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

531 results

Article

✓ Peer Reviewed

W poszukiwaniu modelu edukacji matematycznej. W stronę pedagogiki Marii Montessori / Searching for a Model of Mathematical Education: Towards Maria Montessori’s Pedagogy

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 13, no. 1 (whole no. 47)

Pages: 163-181

Mathematics education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Mathematics is a school subject which causes students the greatest problems, sometimes throughout their entire school experience. Unsatisfactory learning outcomes in mathematics have been observed worldwide for a number of years, and the lack of or poor mathematical skills make it impossible for many students to cope with the ever increasing demands of modern life. In view of this alarming situation, constant attempts are being made to modify and reform mathemati­cs education curricula in order to improve their effectiveness. The present study explores the difficulties faced by students in learning mathematics. Attention is given to the types and effects of failures in mathematics education. In the context of these problems, the Montessori method is recommended as an alternative. The main assumptions of the Montessori pedagogy are presented, with a special emphasis on the development material. The greatest prominence is given to sensory and mathematical materials, providing their brief characterization and pointing to their high educational effectiveness. In order to bring the characteristics of Montessori’s organizational forms closer (forms of students’ work) the three-stage-lesson is presented. The lesson involves presenting the names connected with the typical developmental Montessori method with the use of Golden Bead Material. The concluding section highlights the didactic effectiveness of Montessori pedagogy in the domain of mathematics education. It is stressed that students who have been educated in Montessori schools work eagerly with mathematical materials and independently. They achieve educational success, acquire new skills and see that mathe­matics can be easy and pleasant to learn. / Matematyka jest przedmiotem, który sprawia uczniom najwięcej problemów nieraz przez całe życie szkolne. Od lat obserwuje się na całym świecie niezadawalające wyniki nauczania tego przedmiotu, a brak lub zbyt niski poziom umiejętności matematycznych nie pozwala wielu uczniom sprostać rosnącym wymaganiom życiowym. Taka niepokojąca sytuacja implikuje podejmowanie ustawicznych prób modyfikacji i reformowania programów edukacji matematycznej zmierzających w kierunku większej ich skuteczności. W pracy podjęto problem trudności dzieci w uczeniu się matematyki. Zwrócono uwagę na rodzaje i skutki niepowodzeń w edukacji matematycznej. W kontekście tych zagadnień, jako alternatywę zakomenderowano edukację metodą M. Montessori. Omówiono główne założenia pedagogiki montessoriańskiej ze szczególnym uwzględnieniem materiału rozwojowego. Największą uwagę poświęcono materiałom sensorycznym i matematycznym, dokonując krótkiej ich charakterystyki oraz wskazując wysoką skuteczność edukacyjną. W celu przybliżenia specyfiki montessoriańskich form pracy ucznia przedstawiono trzystopniową lekcję nazw dotyczącą charakterystycznej dla metody Montessori pomocy rozwojowej, zwanej „złotym materiałem”. W zakończeniu wskazano efektywność dydaktyczną pedagogiki Montessori w obszarze edukacji matematycznej. Podkreślono, że uczniowie w placówkach montessoriańskich chętnie i samodzielnie pracują z materiałami matematycznymi. Doświadczają sukcesów, nabywają nowe umiejętności i przekonują się, że matematyka może być łatwa i przyjemna.

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.163

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

Montessori vs. Traditional Education: Methodologies in Contrast

Publication: Tomorrow's Child, vol. 11, no. 3

Pages: 5–9

Americas, Comparative education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Book

Contemporary Influences in Early Childhood Education

Available from: Books to Borrow @ Internet Archive

See More

Language: English

Published: New York, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1975

Edition: 2nd ed.

ISBN: 978-0-03-089584-5 0-03-089584-7

Article

✓ Peer Reviewed

A Formação Inicial do Pedagogo e o Pibid: Experiências Formativas com o Método Montessori na Educação Infantil e com Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental [The Initial Education of the Pedagogue and the Pibid: Formative Experiences with the Montessori Method in Early Childhood Education and with Literacy in the Early Years of Elementary School]

Available from: Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Publication: Temas & Matizes, vol. 15, no. 26

Pages: 320-339

Early childhood care and education, Early childhood education, Elementary schools, Literacy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools

See More

Abstract/Notes: A partir de uma experiência com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no desenvolvimento de um dos subprojetos do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão, que tem atuado junto a este programa há seis anos, o objetivo deste artigo é analisar e discutir as contribuições do referido programa à formação inicial do pedagogo. Para isso, tomamos como referência o processo formativo de um grupo de acadêmicos que acompanhou e participou de atividades pedagógicas em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), onde tiveram contato com o método Montessori, e em duas escolas públicas em turmas de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para as análises e reflexões deste trabalho, temos como base nosso olhar de observadoras e coordenadoras do subprojeto que no decorrer do desenvolvimento de atividades semanais com o grupo nos permitiu acompanhar todo o processo formativo dos acadêmicos e ouvir seus relatos sobre suas vivências no programa, além, dos momentos de reflexões sobre a prática de ensino que aconteciam. Algumas constatações sinalizam para o quanto é significativa a inserção dos acadêmicos nas instituições de ensino desde os primeiros anos de sua graduação, consolidando uma relação mais efetiva entre teoria e prática e potencializando experiências formativas mais amplas, ao mesmo tempo que constituindo a identidade de sua atuação profissional com a docência. [Based on an experience with the Institutional Scholarship Program for Teaching Initiation (PIBID) in the development of one of the subprojects of the Pedagogy course, at the State University of Western Paraná, Francisco Beltrão campus, which has been working with this program for six years, the objective of this article is to analyze and discuss the contributions of the referred program to the initial formation of the pedagogue. For this, we take as reference the training process of a group of academics who accompanied and participated in pedagogical activities at a Municipal Center for Early Childhood Education (CMEI), where they had contact with the Montessori method, and at two public schools in literacy classes in the early years of elementary school. For the analyzes and reflections of this work, we are based on our view as observers and coordinators of the subproject that, during the development of weekly activities with the group, allowed us to follow the entire training process of the academics and hear their reports about their experiences in the program, in addition to , of the moments of reflection on the teaching practice that took place. Some findings indicate how significant the insertion of academics in educational institutions is from the first years of their graduation, consolidating a more effective relationship between theory and practice and enhancing broader training experiences, while constituting the identity of their performance professional with teaching.]

Language: Portuguese

DOI: 10.48075/rtm.v15i26.26169

ISSN: 1981-4682

Book

The World Is One Family: The Spirit of Montessori: 100 Years of Montessori Education - a New Zealand Celebration

Australasia, Australia and New Zealand, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori movement, New Zealand, Nicola Chisnall - Writings, Oceania

See More

Abstract/Notes: The World is One Family was written to commemorate 100 years of Montessori education in New Zealand.

Language: English

Published: Nelson, New Zealand: Montessori Association of New Zealand, 2007

Book Section

Die Entwicklung der Montessori-Pädogogik nach dem zweiten Weltkrieg am Beispiel Düsseldorf [The development of Montessori education after the Second World War using the example of Düsseldorf]

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 79-86

Europe, Germany, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Article

✓ Peer Reviewed

The Confirmation of Montessori Postulates in Contemporary Educational Neuroscience / Potvrde postulata Montessori pedagogije u suvremenoj obrazovnoj neuroznanosti

Available from: University of Zagreb

Publication: Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, vol. 22, no. 4

Croatia, Europe, Neuroscience, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: This paper lends insight into the fundamental postulates of Montessori pedagogyand definitions of contemporary educational neuroscience, focusing on the needsand solutions of contemporary didactic approaches. By presenting the results ofcontemporary researches, the paper connects the achievements of Montessoripedagogic methods and strategies with the scientific indicators of educationalneuroscience about the manners of positive impact on the development of anindividual. The results of the educational neuroscience research will corroborate thepostulates of Montessori pedagogy that state that understanding the developmentalstages of upbringing, individual competences, and specificities of each child areimportant for upbringing. Specific cases will be used to emphasize that, apartfrom the cognitive competence, it is essential to develop psychomotor and affectivecompetences, meaning that the development of these personality spheres isconnected and interdependent. By providing the pedagogic perspective, the paperpoints to the need for further deliberation on how to shape an optimal curriculum.The paper suggests that various social and technological changes are reasons toconsider pedagogic methods, strategies, and approaches of Montessori, which is alsosupported and substantiated by contemporary educational neuroscience.Key words: didactics; Montessori pedagogy; neurodidactics; neuroscience. - U ovom radu daje se uvid u osnovne postulate Montessori pedagogije i definicijesuvremene obrazovne neuroznanosti, orijentirajući se prema potrebama i rješenjimaza suvremene didaktičke pristupe. Prikazom rezultata suvremenih istraživanja radpovezuje dostignuća Montessori pedagoških metoda i strategija sa znanstvenimpokazateljima obrazovne neuroznanosti o načinima pozitivnoga utjecaja na razvojpojedinca. Rezultati istraživanja obrazovne neuroznanosti potkrijepit će postulateMontessori pedagogije da je za odgojni pristup važno razumijevanje razvojnih fazaodrastanja, individualnosti kompetencija i specifičnosti odgajanika. Specifičnimprimjerima naglasit će se da je uz kognitivne, bitno razvijati psihomotorne iafektivne kompetencije, odnosno da je razvoj ovih sfera ličnosti povezan imeđuovisan. Ponuđenom pedagoškom perspektivom rad ukazuje na potrebudaljnjega razmatranja kako pristupiti oblikovanju optimalnih kurikula. U radu sesugerira da je upravo zbog različitih društvenih i tehnoloških promjena potrebnorazmišljati o pedagoškim metodama, strategijama i pristupima Montessoripedagogije, što podržava i potkrepljuje suvremena obrazovna neuroznanost.Ključne riječi: didaktika; Montessori pedagogija; neurodidaktika; neuroznanost.

Language: English

DOI: 10.15516/cje.v22i4.3751

ISSN: 1848-5189, 1848-5197

Article

✓ Peer Reviewed

On Ki Hadjar Dewantara’s Philosophy of Education

Available from: Universitetsbiblioteket OsloMet

Publication: Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), vol. 5, no. 2

Pages: 65-78

Asia, Australasia, Indonesia, Ki Hajar Dewantara - Philosophy, Maria Montessori - Philosophy, Southeast Asia, Taman Siswa

See More

Abstract/Notes: This comparative education article explores the purpose of education in the Indonesian context. My aim is to see if there are any differences between the purpose of education during the colonial era and present-day Indonesia. In order to do that, I draw mostly on the philosophy of Ki Hadjar Dewantara, who is regarded as the father of Indonesian education. This article is particularly relevant because the Indonesian government has recently started to critically re-examine two of the educational concepts proposed by Dewantara, which are "pendidikan karakter" (character education) and "merdeka belajar" (independent learning). In conceptualising education, Dewantara, who was influenced by Tagore, Montessori, and Fröbel, saw the importance of imparting local wisdom and values ignored by the colonial schools. Therefore, in this article, I will compare his educational views with the Dutch view of schooling during the colonial era. I will then look at Indonesia's current approach to education to find the similarities and differences of purpose relative to Dewantara's views of education. In this article, I argue that Dewantara's philosophy is still very much relevant today. I conclude that the Indonesian government should refer back to its history when defining education for its next generation.

Language: English

DOI: 10.7577/njcie.4156

ISSN: 2535-4051

Article

✓ Peer Reviewed

Women’s Role in Early Childhood Education in Europe

Available from: Springer Link

Publication: International Journal of Early Childhood, vol. 25, no. 1

Pages: 67-75

Europe, Feminism

See More

Abstract/Notes: The history of education is mainly a history of male educators and their ideas and systems of education, whereas the history of early childhood education is to a large extent a field of history where women have been the actors and to some extent also the writers about early childhood education. But this history is coloured by the withdrawn and to a large degree subordinate status of women, which is also reflected in the way history is written: A history of invisibility and anonymity, which also may have affected the place early childhood education has had in general educational history...

Language: English

DOI: 10.1007/BF03174635

ISSN: 0020-7187, 1878-4658

Book

Understanding the Montessori Approach: Early Years Education in Practice

Available from: Taylor and Francis Online

See More

Abstract/Notes: Understanding the Montessori Approach is a much needed source of information for those wishing to extend and consolidate their understanding of the

Language: English

Published: New York, New York: Routledge, 2012

Edition: 1st

ISBN: 978-0-203-12480-2

Advanced Search