Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1701 results

Bachelor's Thesis

Montessorimusiikkikasvatus ja sen soveltuminen nykyaikaiseen musiikinopetukseen [Montessori Music Education and its application to modern music education]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: This thesis examines the Montessori music curriculum that was developed by Maria Montessori and her music consultant Maria Maccheroni. It introduces the most typical Montessori music instruments and equipment as well as exercises that go with them. It also explores the possibilities of combining Montessori music with today’s music teaching and early childhood music education. The material of this thesis is mainly based on literature about the Montessori Method and its music section, along with observations made while working at various Montessori preschools in Finland. Many of the Montessori method’s musical exercises are challenging and can be seen as old fashioned by today’s music education standards. Maria Montessori expected many things from her Montessori teachers. Montessori teachers were expected to be completely in charge of the children’s musical education. This may be difficult to implement nowadays because in order to properly understand the Montessori music curriculum, one needs a great deal of theoretical knowledge and understanding of music. However, there are plenty of positive aspects to the Montessori music education and its elements can be applied to modern day music teaching. The Montessori method is very child-centered and even though it was developed more than a hundred years ago, the main principles are still valid today. A children’s music lesson plan is included in this thesis. It combines Montessori music education with Finnish early childhood music education. Many music educators and Montessori teachers know little about the music part of the Montessori method. Not much literature can be found about it in Finnish. The goal of this thesis is to study Montessori music education and to give more information about it to music educators and Montessori teachers. / Opinnäytetyössäni tutkin Maria Montessorin ja hänen konsulttinsa Maria Maccheronin yli sata vuotta sitten kehittämää musiikkikasvatusmenetelmää. Esittelen tyypillisimpiä montessorimusiikkivälineitä sekä niihin liittyviä harjoituksia. Lisäksi pohdin miten montessorimusiikkikasvatusta olisi mahdollista soveltaa musiikinopetuksessa ja varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Aineistoni perustuu ennen kaikkea montessoripedagogiikasta ja montessorimusiikkikasvatuksesta saatavilla olevaan kirjallisuuteen sekä montessorileikkikoulussa työni kautta tehtyihin havaintoihin. Monet montessorimenetelmän musiikkiosion työt ja harjoitukset ovat haastavia ja nykyisen musiikkikasvatuskäsityksen mukaan vanhanaikaisia. Maria Montessorin toivetta montessoriohjaajasta, joka opettaa musiikkia hänen menetelmänsä mukaisesti, voi olla vaikea toteuttaa, koska montessorimusiikkikasvatuksen hallitseminen vaatii runsaasti musiikin teoreettista tuntemista. Montessorimusiikkikasvatuksessa on kuitenkin myös paljon hyvää ja sitä voi soveltaa nykypäivän musiikinopetukseen. Montessorimenetelmä on erittäin lapsilähtöinen ja vaikka se kehitettiin yli sata vuotta sitten, monet sen perusajatukset ovat edelleen sovellettavissa. Opinnäytetyöni sisältää tekemäni muskarituntisuunnitelman, jossa sovellan montessorimusiikkikasvatusta varhaisiän musiikkikasvatuksen tunnille. Monet musiikkikasvattajat ja montessoriohjaajat eivät tunne tai tuntevat vain pintapuolisesti montessorimenetelmän musiikkiosion, ja montessorimusiikkikasvatuksesta on saatavilla vain hyvin vähän suomenkielistä tietoa. Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia montessorimenetelmän musiikkiosiosta ja antaa lisätietoa montessoriohjaajille ja musiikkikasvattajille.

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland, 2018

Book

The Advanced Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to the Education of Children from Seven to Eleven Years. Volume 1, Spontaneous Activity in Education

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Also known by the title: Spontaneous Activity in Education.

Language: English

Published: Oxford, England: Clio, 1997

ISBN: 1-85109-114-9

Series: The Clio Montessori series , 9

Volume: 1 of 2

Article

✓ Peer Reviewed

Görsel Sanatlar Eğitiminde Montessori Eğitimi Yönteminin Öğrenci Bilgi Düzeyine Etkisi / The Effect of the Montessori Education Method on Student Knowledge in Visual Arts Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal of Research in Education and Society (JRES), vol. 7, no. 2

Pages: 561-569

Art education, Asia, Creative ability in children, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In the traditional school system, many values are set in line with the wishes of adults. This situation appears as a blind conflict between the weak and the strong in education. This environment, which causes the creation of only weak and strong people by keeping the individual in the background, comes to light with the sense of loss and self-worthlessness, and the characteristics of membership left alone or without faith. Individuals with this point of view have developed neither personal courage nor ability to criticize and judge. If we love the child so that he/she can build with his/her own unique values and natural laws, it is possible for us to develop all his abilities. At this point, Montessori Education Method emerges as one of the most valuable methods for us to achieve this development. The Montessori Method is based on the developmental needs of the child and is implemented in a carefully prepared appropriate environment. In this process, when the superiority of the method is realized, the child develops both his/her intelligence and his/her physical and mental abilities with experiences.This study aspires to determine how the primary school second grade visual arts education class topics affect students' knowledge levels by applying the method of Montessori Education. The aim of the study is to cover the effect of teaching art history education with the Montessori Education Method on student knowledge level. / Geleneksel okul sisteminde, yetişkinlerin istekleri doğrultusunda birçok değer konulmaktadır. Bu durum eğitimde sadece zayıf ve güçlünün arasında kör bir çatışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyi arka planda tutarak sadece zayıf ve güçlü insanların yaratılmasına sebebiyet veren bu ortam, kendiliğinden gelişen kayıp ve kendi kendine olan değersizlik duygusu ile beraber yalnız başına bırakılmış ya da inançsız üyelik özellikleriyle açığa çıkmaktadır. Bu bakış açısına sahip bireylerin, ne kişisel cesaretleri ne de eleştirme ve muhakeme yetisi gelişmemiştir. Eğer çocuğu kendine özel değerleriyle ve doğal yasalarıyla inşa edebilmesi için seversek bütün yeteneklerini geliştirmemiz mümkün olabilmektedir. Bu noktada Montessori eğitimi bu gelişimi sağlayabilmemiz için en değerli yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Montessori yöntemi çocuğun gelişimsel ihtiyaçları üzerine kurulur ve dikkatlice hazırlanan uygun bir çevrede bu durum kolaylaştırılarak uygulanır. Yöntemin üstünlüğünün farkedildiği bu süreçte çocuk, deneyimlerle hem zekasını hem de fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 2. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montessori eğitimi yöntemi uygulanarak öğrenci bilgi düzeylerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, sanat tarihi eğitiminin montessori eğitimi yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci bilgi düzeyine etkisini kapsamaktadır.

Language: Turkish

ISSN: 2458-9624

Article

Analysis of Montessori Sensory Education and the Math Education Content Commonly Included in the National Curriculum / 몬테소리 감각교구와 국가수준 유아수학교육 내용 비교 연구

Available from: Kyobo Book (South Korea)

Publication: 유아교육·보육복지연구 [Journal of Early Childhood Education & Educare Welfare], vol. 14, no. 3

Pages: 49-69

See More

Abstract/Notes: The purpose of this study is to analysis of Montessori sensory education and the math education content commonly included in the national curriculum. The study is based on the theoretical ground that diverse, specific and systematic activities and teaching tools would help efficient teaching of abstract math concepts to young children considering their developmental characteristics. First, the math education content commonly included in the national curriculum(2007 Kindergarten Curriculum and Standard Childcare Curriculum) was analyzed and then used as reference in determining the amount of math education content included in Montessori sensory education. According to this study, even though Montessori sensory education demonstrated limited relevance to number and arithmetics, all other math content was sufficiently addressed. Therefore, the use of Montessori sensory education could be considered an efficient approach to enhancing basic math ability of young children. / 본 연구는 몬테소리 감각교구가 국가수준 교육과정에서 다루고 있는 유아 수학교육 내용을 어느 정도 다루고 있는지 비교함으로써, 유아의 수학적 기초 능력 향상을 위해 몬테소리 감각교구를 활용하기 위한 기초자료를 마련하는 데 그 목적이 있다. 이를 위해 2007년 유치원 교육과정 및 표준보육과정에서 공통적으로 다루고 있는 수학교육내용(수와 연산, 기하, 측정, 규칙성, 자료의 분석)에 따라 몬테소리 감각교구를 분석하였다. 본 연구 결과 몬테소리 감각교구는 수학교육 내용 중 수와 연산과는 비교적 관련성이 적었으나 모든 감각교구가 수학교육 내용을 충분히 다루고 있었다. 따라서 유아의 수학적 기초 능력 향상을 위한 방안으로 몬테소리 감각교구를 활용할 수 있다고 사료된다.

Language: Korean

ISSN: 2288-4467

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Education and a Neighborhood School: A Case Study of Two Early Childhood Education Classrooms

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 6, no. 1

Pages: 1-18

Americas, Comparative education, Montessori method of education - Evaluation, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Project SYNC (Systems, Yoked through Nuanced Collaboration) details perspectives of a community of stakeholders committed to the enhancement of early childhood (i.e., prekindergarten through grade 3) education. Although there is a growing number of public-school programs informed by the Montessori philosophy, Montessori educational experiences often take place within affluent communities. SYNC aimed to enhance the prekindergarten through grade 3 educational experiences for traditionally underserved students by transforming two traditional early childhood classrooms to Montessori settings within a diverse, Title I school. Montessori pedagogy, curricula, and materials aligned with the school’s dedicated commitment to social justice. The study, one in a series, explored the impact of Montessori education on a neighborhood school community as evidenced through stakeholder opinions, project implementation, and teacher attitudes. Project data illustrate that a Montessori educational experience created learning opportunities that supported children from culturally and ethnically diverse communities in a traditional, Title I elementary school.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v6i1.8539

ISSN: 2378-3923

Book Section

Montessori Education: Ecoliteracy, Sustainability, and Peace Education

Book Title: The Bloomsbury Handbook of Montessori Education

Pages: 545-552

Ecology, Experiential learning, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Sustainability

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori’s vision of peace education includes a deep respect for integral human development where a focus on the whole child in the context of the larger community is the norm. Within Montessori education, children learn each part of the universe, living and non-living, play a role in the cosmic order of the world. Long before climate change became a mainstream concern and imminent threat, Montessori understood that ecoliteracy and a deep reverence for understanding how sustainability, sustainable living, respect for the environment, and a deep understanding of the means of production and exchange were essential to the development of a peaceful world. This chapter explores her philosophy of peace education, its relationship to environmental stewardship, and the implementation of these themes within the Montessori context.

Language: English

Published: New York, New York: Bloomsbury Academic, 2023

ISBN: 978-1-350-27561-4 978-1-350-27560-7 978-1-350-27562-1

Series: Bloomsbury Handbooks

Article

✓ Peer Reviewed

Una rivista internazionale per il movimento montessoriano: The Call of Education (1924-25) / An international journal for the Montessori Movement: The Call of Education (1924-25)

Available from: Hemeroteca Científica Catalana

Publication: Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació, no. 40

Pages: 55-81

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: The multilingual journal of the Montessori movement The Call of Education (1924-1925) marks a stage in the internationalisation of the method in the context of educational renewal between the wars. It was also the result of a mature Montessori associationism in the Netherlands. Through the profiles of the editors who flanked Montessori, J.L.C. Godefroy and G. Révész, it is possible to discern common dynamics in the pedagogical mobilisation of a bourgeoisie committed to early childhood education and some specific features that made Amsterdam a Montessori capital. / La revista multilingüe del movimiento Montessori The Call of Education (1924-1925) marca una etapa en la internacionalización del método en el contexto de la renovación educativa del periodo de entreguerras. Al mismo tiempo, es el resultado de la madurez de las asociaciones Montessori en los Países Bajos. A través de los perfiles de los dos editores que trabajan junto a Montessori, J.L.C. Godefroy y G. Révész, es posible captar algunas dinámicas comunes de movilización pedagógica de una burguesía educadora y algunas características específicas que hacen de la ciudad de Ámsterdam, una capital Montessori. / La revista multilingüe del moviment Montessori The Call of Education (1924-1925) marca una etapa en la internacionalització del mètode en el context de la renovació educativa del període d’entreguerres. Al mateix temps, és el resultat de la maduresa de les associacions Montessori als Països Baixos. A través dels perfils dels dos editors que treballen al costat de Montessori, J. L. C. Godefroy i G. Révész, és possible copsar algunes dinàmiques comunes de mobilització pedagògica d’una burgesia educadora i algunes característiques específiques que fan de la ciutat d’Amsterdam, una capital Montessori. / La revista multilingüe del movimiento Montessori The Call of Education (1924- 1925) marca una etapa en la internacionalización del método en el contexto de la renovación educativa del periodo de entreguerras. Al mismo tiempo, es el resultado de la madurez de las asociaciones Montessori en los Países Bajos. A través de los perfiles de los dos editores que trabajan junto a Montessori, J.L.C. Godefroy y G. Révész, es posible captar algunas dinámicas comunes de movilización pedagógica de una burguesía educadora y algunas características específicas que hacen de la ciudad de Ámsterdam, una capital Montessori.

Language: Italian

DOI: 10.2436/e&h.v0i40.150349

ISSN: 2013-9632, 1134-0258

Conference Paper

mLearning in Primary Education: An Online Teacher Training Proposal Based on Montessori Education Principles

Available from: IATED Digital Library

12th International Conference on Education and New Learning Technologies

See More

Abstract/Notes: Mlearning is learning through digital mobile environments, making it possible to acquire, interrelate and share new knowledge through mobile devices. There is a consensus on the growth of the use of these devices for different educational actions. According to Sarrab, Elgamel & Aldabbas (2012), there are different recreational and pedagogical uses based on mlearning. According to De Araújo Junior et al (2019), these uses are based on the possibility of combining more than one methodology and learning strategies in line with students’ learning characteristics and needs. To this end, mlearning seeks to integrate learning theories, especially constructivist and behavioral theories to also create collaborative working environments (Crompton, Burke & Gregory, 2017). The greatest advantage of mlearning is the possibility of it being applied pedagogically beyond the school environment, with the participation of families and with various proposals for interaction between teacher-student, student-student, and teacher-student-families. This whole range of possibilities has created a new field of study. By overcoming the design approach on mlearning environments and their different effects (Devinder Singh & Zaitun, 2006), a new line of research is becoming relevant: the role of teachers and their training in the use of this technology. Sanchez-Prieto & Hernández García (2019) point out that despite its advantages, the number of teachers using this technology is still very limited. A bibliographic review of 7 scientific articles related to the use of mlearning in primary classes within different educational contexts identified that teachers still lack, not only technical and/or pedagogical but also comprehensive training, making it difficult for them to become familiar with this technology and applying it as another teaching tool in their primary classes. Considering the needs found regarding digital teacher competence, the basis of digital interaction between teacher-student-families and the assessment, selection, and design of didactic contents, this study is an integral part of the Koulu I +D project (Mobile learning in primary education) number ID19-XX-003, aims to present a proposal for teacher training taught within an online learning environment. It does so regarding the basis, application and use of mlearning in primary classes based on the principles of Montessori education: personal choice of the student, collaborative learning, self-direction, the teacher as a guide and learning by discovery. To this end, the training model is based on these points to guide the work using mlearning by considering the characteristics and needs of primary education, regardless of the tool’s typology. The training proposal is based on providing the necessary teaching knowledge to conduct the pedagogical work at the comprehension, application and assessment levels of mlearning in primary classes. The training was designed as an online format to overcome the first barrier for some teachers: the use of technology. The defined points of training to meet the demands of the application in primary classes are: Digital teacher competence, Montessori and Mlearning Pedagogy, Pedagogical tools and the possibilities of primary education and mlearning Assessment in primary education.

Language: English

Pages: 7979-7983

DOI: 10.21125/edulearn.2020.2004

ISBN: 978-84-09-17979-4

Book Section

Montessori Lectures on Special Education: Summary of Lectures by Maria Montessori on Special Education to Teachers Attending the State Orthophrenic School in 1900

Available from: Books to Borrow @ Internet Archive

Book Title: Montessori and the Special Child

Pages: 201-224

Children with disabilities, Europe, Inclusive education, Italy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Reginald Calvert Orem - Writings, Southern Europe, Special education

See More

Language: English

Published: New York: Capricorn, 1970

Article

Colegio Montessori-Palau de Girona: Educación primaria - la educación cósmica [Colegio Montessori-Palau de Girona: Primary Education - Cosmic Education]

Publication: Cuadernos de Pedagogía, no. 455

Pages: 23-24

Cosmic education, Europe, Southern Europe, Spain

See More

Language: Spanish

ISSN: 0210-0630

Advanced Search