Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

785 results

Book

The Montessori Approach to Music

Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori Pierson Publishing Company, 2020

ISBN: 978-90-79506-48-4

Series: The Montessori Series , 23

Book Section

Lecture 37: Bells and Tone Bars - Sensorial Explorations, Singing, and the Beginnings of Writing Music [London, June 28, 1921]

Book Title: The Montessori Approach to Music

Pages: 42-49

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori Pierson Publishing Company, 2020

ISBN: 978-90-79506-48-4

Series: The Montessori Series , 23

Master's Thesis

Glasba in gibanje: razvoj ritmičnih sposobnosti predšolskih otrok v vrtcih montessori [Music and Movement: The Development of Rhythmical Abilities of Children from Montessori Preschool]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Child development, Europe, Eurythmics, Montessori method of education, Montessori schools, Music - Instruction and study, Rhythm, Slovenia, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: V magistrski nalogi smo obravnavali področje razvoja glasbenih sposobnosti s poudarkom na ritmičnih sposobnostih v povezavi z glasbenimi dejavnostmi in izhodiščem pedagoškega koncepta montessori. Želeli smo proučiti učinek glasbeno-gibalnih dejavnosti po konceptu pedagogike montessori na razvoj glasbenih sposobnosti predšolskih otrok iz vrtca montessori. Na podlagi relevantne literature s področja gibanja ob glasbi po konceptu pedagogike montessori smo oblikovali dva eksperimentalna programa. Zanimalo nas je, kakšen bo učinek teh programov in ali bodo otroci teh dveh eksperimentalnih skupin bolje razvili ritmične sposobnosti kot kontrolna skupina ter kakšne bodo razlike med napredki skupin. Uporabili smo neslučajnostni namenski vzorec 59 predšolskih otrok druge starostne skupine iz treh enot vrtca montessori iz osrednjeslovenske regije ter za potrebe raziskave prilagodili tri teste ritmičnih sposobnosti, ki smo jih povzeli po že oblikovanih testih. Najprej smo s testiranjem razvitosti ritmičnih sposobnosti v začetnem stanju ugotovili, da med skupinami ni statistično pomembnih razlik, nato sta obe eksperimentalni skupini tri mesece po trikrat tedensko izvajali eksperimentalna programa. Po koncu eksperimenta smo ponovili testiranje in zaznali statistično pomembne razlike med skupinami v razvitosti ritmičnih sposobnosti. Izvajanje obeh eksperimentalnih programov je imelo pozitiven učinek na razvoj ritmičnih sposobnosti predšolskih otroknajvečji učinek smo opazili pri eksperimentalni skupini 1, pri kontrolni skupini pa učinka neaktivnosti nismo zaznali. [In the master thesis the development of musical abilities with emphasis on rhythmical abilities in connection with musical activities based on the Montessori pedagogy was discussed. The study focused on the effect of music-movement activities that are based on the concept of the Montessori educational method on the development of musical abilities of children from the Montessori preschool. In accordance with the relevant literature from the field of musical movement based on the concept of Montessori pedagogy two experimental programs were developed. The interest of the thesis lies in the effect of these programs, if the children of the two experimental groups would develop better rhythmical abilities than the control group and what the difference in development between the groups would be. A non-probability sample, in which 59 second-age-group preschool children from three Montessori preschool units from Central Slovenia were selected, was used. For the purposes of the study, three rhythmical- ability tests, which had been adapted from previously created tests, were adjusted. An initial test of rhythmical abilities established that there are no major statistical differences between the two groups. Following this, the two experimental groups carried out the workshops of the experimental program, three times per week for a period of three months. After ending the experiment, the testing was repeated and crucial statistical differences in the development of rhythmical abilities were noted between the two groups. The implementation of both experimental programs had a positive effect on the development of rhythmical abilities of preschool children. The biggest effect was noticed in the experimental group 1, while an effect of nonactivity was not detected in the control group.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2020

Master's Thesis

Pedagoška glasbena načela po Edgarju Willemsu v povezavi s pedagogiko montessori v predšolskem obdobju [Edgar Willems' Pedagogic Principles of Music in Conjunction with the Montessori Method in Pre-School Teaching]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Classroom environments, Edgar Willems - Philosophy, Europe, Montessori method of education, Montessori schools, Music - Instruction and study, Prepared environment, Slovenia, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: Montessori pedagogika in glasbeni pristopi Edgarja Willemsa vzbujajo interes številnih, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v povezavi z glasbeno umetnostjo. Težko je opisati razloge, zakaj je temu tako, ker se večina procesov odvija na emocionalni in podzavestni ravni, ki temeljijo na občutenju, nedvomno pa je, da oba pristopa obravnavata otroka kot prioriteto in se ob zavedanju njegovih sposobnosti optimalno razvijata otrokove individualne potenciale. Metodi temeljita na vsebinah, ki otroka vodijo do znanja na sprejemljiv in zabaven način. Oba pristopa poznata seveda tudi drugače misleče, vendar lahko na podlagi izkušenj trdimo, da je razlog temu v nepoznavanju in nekompetentnosti določenih pedagogov in glasbenih pedagogov v kontekstu pedagogike Montessori in metode Edgarja Willemsa. V magistrski nalogi predstavljamo v prvem teoretičnem delu pedagogiko montessori, njena načela in filozofska izhodišča ter pedagoški pristop in metode dela Edgarja Willemsa. V nalogi obravnavamo njune skupne in nasprotujoče vsebine, izhodišča in pristope. Med drugim izpostavljamo, kako glasbeno izobraževanje vpliva na kognitivno-socialni, afektivni in psihomotorični razvoj otrok. Oba pristopa pomembno ugotavljata, da je potrebno razumeti otroka, ga sprejemati kot individuum, vedeti, na kakšen način razmišlja in kako mu je potrebno ustrezno predstaviti nove vsebine, ki bodo otroka zanimale, ga pritegnile in ohranile pri delu dalj časa. V nalogi predstavljamo tudi vlogo vzgojitelja in pomembnost otrokovega okolja. V empiričnem praktičnem delu predstavljamo, kako montessori pedagogika ponuja otrokom glasbo in s katerimi pripomočki. V nalogi predstavljamo tudi posamezne vsebinske dele Willemsovih vzgojno učnih ur, postopek in predloge, kako jih lahko izvajamo ter nekatere pripomočke za uspešno delo. Willems je nedvomno natančneje in bolj strukturirano izoblikoval glasbeno pedagoške metode dela, kot je to razvila pedagogika montessori v predšolskem obdobju. Njegova dognanja sem umestila v montessori okolje tako pri glasbenih dejavnostih, kot tudi v kontekstu pripravljanja materialov, ki so otrokom dostopni kadarkoli v času varstva. Tako se lahko otrok v pripravljenem montessori okolju s pomočjo Willemsovega pristopa bolje seznani z glasbeno umetnostjo. [The Montessori pedagogy and Edgar Willems' approaches to music education arouse interest in many people who work in teaching and education combined with music. It is difficult to define the reasons for this because most of the processes occur on the emotional and subconscious level based on feelings but it is a fact that in both approaches a child is viewed as a priority. While being aware of their abilities, both of them develop individual child’s potentials optimally. The methods are based on the contents that motivate a child to learn in an acceptable and fun way. There are some people who oppose these approaches but from experience we can tell that it is because certain pedagogues and music pedagogues are incompetent and don’t know The Montessori pedagogy and Edgar Willems' method. In the postgraduate thesis we present the Montessori pedagogy, its principles and philosophy basis and Edgar Willems' pedagogic approach and his teaching methods in the first theoretic part. We present the contents, the basis and the approaches they have in common and the ones that are different. We point out how music education influences the cognitive-social, affective and psychomotor children's development. Both approaches point out that it is necessary to understand a child, accept them as individuals, understand their way of thinking and introduce new topics that will be interesting and will motivate them to learn for a longer period of time. We present the role of the teacher and the importance of the child's environment. In the empirical practical part we present how the Montessori pedagogy offers music to the children and what teaching accessories they use. In the thesis we present individual learning content parts of Willems’ lessons, the procedure and suggestions for the process of teaching and some teaching accessories for successful work in class. Willems has undoubtedly created musical pedagogy methods more thoroughly and structurally than the Montessori pedagogy in the preschool period. I have incorporated his discoveries into the Montessori environment with music activities and within preparing the materials which the children can use during the day care. So a child in a well arranged Montessori environment with help of the Willems’ approach can learn more about music.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2018

Book

La musica e il metodo Montessori

Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Music - Instruction and study

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Opera Nazionale Montessori, 2002

Series: Gli aiuti Montessori. Sezione quaderni , 3

Book Section

Arte e musica dalla Casa dei Bambini alla Scuola elementare Montessori

Book Title: Montessori: Perché No? Una Pedagogia per la Crescita

Pages: 202-204

See More

Language: Italian

Published: Milano: Franco Angeli, 2000

ISBN: 88-464-2088-8

Article

The Montessori Approach to Music

Publication: The Piano Quarterly

Pages: 10-18

See More

Language: English

ISSN: 0031-9554

Book

Music Theory with the Bells in a Montessori Environment

See More

Language: English

Published: Cleveland, Ohio: Montessori Development Foundation, 1970

Book

The Montessori Method: Music and the Child

See More

Language: English

Published: Cincinnati, Ohio: World Library, 1966

Article

La pratica e la grammatica: obiettivi strategici e linee comuni in tema di educazione musicale

Publication: L'Erba musica, no. 24

Pages: 16-24

Music - Instruction and study

See More

Language: Italian

Advanced Search