Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

874 results

Book Section

Statlig utbildningsteve saluför idén om en förskola för alla [State education television markets the idea of a preschool for all]

Book Title: Förskolans aktörer: Stat, kår och individ i förskolans historia [Preschool actors: State, corps and individual in preschool history]

Pages: 67-87

Europe, Nordic countries, Northern Europe, Sweden, Sweden

See More

Abstract/Notes: Från att ha varit en tämligen marginell företeelse vid 1900-talets början, har förskolan blivit en angelägenhet för en stor del av den svenska befolkningen. Idag deltar mer än 90 procent av alla barn mellan två och sex år i offentligt finansierad förskole- och barnomsorgsverksamhet. Avsikten med föreliggande antologi är att belysa olika aspekter av denna avgörande utveckling. Bland författarna märks både de som bidragit till att definiera forskningsfältet, såväl nationellt som internationellt, och de vars bidrag illustrerar mer sentida utvecklingstendenser inom området. I fokus för antologin står tre teman som varit centrala både i förskolans historia och dess historieskrivning: stat, yrkeskår och individ. Bland de ämnen som behandlas återfi nns den svenska barnträdgårdsrörelsens historia, Montessoripedagogiken reception under mellankrigstiden, utvecklingen av pedagogiska leksaker och den statliga televisionens betydelse för förskolesektorns expansion. Tack vare den inledande introduktionen till förskolans historieskrivning, och den avslutande bibliografi n med närmare 200 poster, utgör volymen också en god introduktion till ett mycket vitalt forskningsfält. [From being a rather marginal phenomenon at the beginning of the 20th century, preschool has become a matter for a large part of the Swedish population. Today, more than 90 percent of all children between the ages of two and six participate in publicly funded preschool and childcare activities. The purpose of the present anthology is to shed light on various aspects of this crucial development. Among the authors are both those who have contributed to defining the field of research, both nationally and internationally, and those whose contributions illustrate more recent development trends in the field. The focus of the anthology is three themes that have been central to both the preschool's history and its history writing: state, profession and individual. Among the topics covered are the history of the Swedish kindergarten movement, the Montessori pedagogy reception during the interwar period, the development of educational toys and the importance of state television for the expansion of the preschool sector. Thanks to the introductory introduction to preschool history writing, and the concluding bibliography with almost 200 entries, the volume is also a good introduction to a very vital field of research.]

Language: Swedish

Published: Uppsala, Sweden: Swedish Science Press, 2011

ISBN: 978-91-977312-9-4

Series: Opuscula Historica Upsaliensia , 44

Book Section

Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor [Individual development plans in Montessori and Reggio Emilia Profiled preschools]

Available from: DiVA Portal

Book Title: Barndom, lärande och ämnesdidaktik: Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen [Childhood, learning and subject didactics: Examples from a research environment at the Teacher Education]

Pages: 53-70

Europe, Nordic countries, Northern Europe, Sweden, Sweden

See More

Abstract/Notes: Vad har en förändrad barndom för betydelse för yngre barns lärande och utbildning? Denna rapport försöker förstå och förklara denna betydelse med hjälp av forskare från forskningsfältet Barndom, lärande och ämnesdidaktik på Lärarutbildningen på Malmö högskola. I rapporten tas begreppen barndom, lärande och ämnesdidaktik upp som sammanflätade och ömsesidigt relaterade till varandra. I fem olika artiklar presenteras: Förskolans ledarskap i en nystartad förskola ; Hur dokumentation och bedömning i förskolor med olika pedagogiska inriktningar kan se ut ; En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre barn ; Svenskämnesundervisningens innehåll i skolans tidigare år ; En kartläggning av forskning om de yngre barnen i det idrottsvetenskapliga intresseområdet [What does a changed childhood mean for younger children's learning and education? This report attempts to understand and explain this significance with the help of researchers from the research field Childhood, learning and subject didactics at the Teacher Education at Malmö University. The report addresses the concepts of childhood, learning and subject didactics as intertwined and mutually related to each other. Five different articles are presented: Preschool leadership in a newly started preschool; What documentation and assessment in preschools with different pedagogical orientations can look like; An overview of history didactic research with a focus on younger children; The content of Swedish subject teaching in the school's previous years; A survey of research on the younger children in the sports science area of interest]

Language: Swedish

Published: Malmö, Sweden: Malmö högskola, 2010

Series: Rapporter om utbildning , 1

Article

La Educación Prescolar en el Ecuador [Preschool Education in Ecuador]

Available from: Biblioteca Digital Casa de la Cultura de Ecuador (CCE)

Publication: Revista Ecuatoriana de Educación, vol. 7, no. 33

Pages: 6-7

Americas, Ecuador, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education, South America

See More

Language: Spanish

Book

Teaching Preschool Language Arts

See More

Language: English

Published: Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1982

ISBN: 0-8425-1933-5

Article

Dalcroze, Montessori and Preschool Music Teaching

Publication: The Musical Mainstream, vol. 15, no. 4

Pages: 22-?

See More

Language: English

ISSN: 0364-7501

Article

Montessori Versus Orthodox: A Study to Determine the Relative Improvement of the Preschool Child with Brain Damage, Trained by One of the Two Methods

Publication: Rehabilitation Literature, vol. 26, no. 10

Pages: 294-304

Brain-damaged children, Children with disabilities, Inclusive education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

ISSN: 0034-3579

Article

I Kathmandu finns Nepals första montessoriförskola: en motvikt till likriktning och auktoritet [Kathmandu has Nepal's first Montessori preschool: a counterbalance to alignment and authority]

Publication: Montessori-tidningen (Svenska montessoriförbundet), no. 6

Pages: 12-13

Asia, Montessori method of education, Nepal, South Asia

See More

Language: Swedish

ISSN: 1103-8101

Book

The MAGnet Newsletter on Mixed-Age Grouping in Preschool and Elementary Settings, 1992-1997 [Volumes 1-6]

Available from: ERIC

See More

Abstract/Notes: These 11 newsletter issues provide a forum for discussion and exchange of ideas regarding mixed-age grouping in preschool and elementary schools. The October 1992 issue focuses on the mixed-age approach as an educational innovation, defines relevant terms, and presents advice from Oregon teachers on teaching mixed-age groups. The March 1993 issue discusses: how children learn to care for the needs of others; preparing the environment for mixed-age grouping; and communicating with parents and visitors. a Multi-Age Classroom Observation Guide is also presented. The October 1993 issue discusses applying Piagetian theory to the mixed-age classroom; identifies the support needed to institutionalize mixed-age primary level classes; provides cautions for caregivers of mixed-age groups; and discusses use of parent workshops on the whole-language multi-age classroom. The Spring/Summer and Fall/Winter 1994 issues address student assessment in mixed-age classrooms and highlight the approach taken in individual programs. The Spring/Summer 1995 issue discusses implementing the mixed-age classroom and the benefits of mixed-age grouping. The Fall/Winter 1995 issue introduces the concept of looping and its advantages and disadvantages. The Spring/Summer 1996 issue focuses on using mixed-age grouping for at-risk students. The Fall/Winter 1996 issue examines how mixed-age grouping helps children develop social skills and a sense of belonging, and the potential risks of mixed-age grouping. The Spring/Summer 1997 issue deals with the risk of bullying in mixed-age groups. The Fall/Winter 1997 issue discusses sociodramatic play in the mixed-age setting. Regular features in most newsletter issues include "Quotable Quotes," relevant brief quotations regarding mixed-age groups; and descriptions of recent publications and other print and electronic resources. (KB)

Language: English

Published: Champaign, Illinois: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, 1997

Book Section

Montessori Versus Orthodox: A Study to Determine the Relative Improvement of the Preschool Child with Brain Damage Trained by One of the Two Methods

Book Title: Montessori and the Special Child

Pages: 158-168

Brain-damaged children, Children with disabilities, Inclusive education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Published: New York: Putnam's sons, 1969

Article

Picking the Right Preschool

Available from: ProQuest - Women's Magazine Archive

Publication: Parents, vol. 73, no. 2

Pages: 67-68, 70

See More

Language: English

ISSN: 1083-6373

Advanced Search