Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1219 results

Master's Thesis

The Future of Public Education: A Free Appropriate Public Education for All Students

Available from: MINDS@UW River Falls

Educational change, Public schools

See More

Abstract/Notes: This paper examines the challenges facing the public school system as it attempts to live up to the promise to provide a “free appropriate public education” to all of its students. The funding mechanism for public schools, with its reliance on community funding, lends itself to inequities. The lack of an effective response to the rising challenge of mental health issues, the unwillingness to respond to the changing skill demands of the workforce by revising curriculum and the ineffectiveness of efforts to close the achievement gap have all led the public to question whether or not they are receiving an “appropriate” education. The response increasingly has been to look for a better educational alternative elsewhere, in charter schools. The effect of charter schools overall has been to weaken public schools’ abilities to provide a quality education for each and every student. An analysis of each of these challenges and possible responses will provide a possible road map for traditional public education to do a better job of living up to its mandate, to “promote the general welfare”.

Language: English

Published: River Falls, Wisconsin, 2020

Master's Thesis

Montessori eğitimi ile okul öncesi eğitim programı uygulanan okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi / Investigation of creative thinking skills of preschool students who are applied with Montessori education and preschool education program

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel ve ilişkisel tarama desenleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İzmir ilinde Montessori eğitimini uyguladığını duyuran herhangi bir anaokulu ile Muş ilinde MEB OÖEP'yi uyguladığını duyuran herhangi bir özel okulun anasınıfında eğitim gören toplam 40 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırma verileri, Aslan (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan "Torrance Yaratıcı Düşünce Testi" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Sperman Sıra Farkları Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanları MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerinin toplam yaratıcılık puanları arasında önemli ölçüde ilişki vardır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinden akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratıcılık puanları, MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Erken kapamaya direnç alt becerilerinde ise her iki eğitimi de olan öğrencilerin bulguları benzer çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori eğitimi'nin okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, it was prepared to examine the creative thinking skills of preschool students who were applied Montessori education and MEB OÖEP. Descriptive and relational scanning patterns, which are among the quantitative research methods, were used in the study. The study group of this study consists of a total of 40 students studying in the kindergarten of any kindergarten in the province of İzmir that announced that they have implemented Montessori education in the fall semester of the 2020-2021 academic year and any private school in the province of Muş that announced that they have implemented the MEB OÖEP. While creating the study group of the research, the age variable was taken into consideration and the groups were equalized. The research data were obtained using the "Torrance Creative Thinking Test" adapted into Turkish by Aslan (1999) and the "Personal Information Form" developed by the researcher. In the analysis of the data obtained in the research; Mann Witney U Test and Sperman Rank Difference Correlation Analysis were applied. The total creativity scores of the students who are applied Montessori education are significantly higher than the TTCT total creativity scores of the students who are applied to MEB OÖEP. There is a significant relationship between the Montessori education and the total creativity scores of pre-school students who are applied MEB OÖEP. Fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment sub-skills among the creative thinking skills of the students who were applied Montessori education, the total creativity scores, the fluency, originality, the abstraction of the titles and the enrichment sub-skills of the students who were applied MEB OÖEP were significantly higher than the total creativity scores. In the sub-skills of resistance to early closure, the findings of the students with both education were similar. The general conclusion reached in line with the results obtained is that Montessori education contributes positively to the creative thinking skills of preschool students and is more effective than the fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment skills compared to the Ministry of National Education Preschool Education Program.

Language: Turkish

Published: Samsun, Turkey, 2021

Master's Thesis

Fen eğitiminde okulöncesine yönelik yaklaşımlardan STEM ve Montessori yöntemlerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması / A Comparative of the Student's Views of STEM and Montessori Methods in the Relationship Between the School in the Educational Science

Available from: Kastamonu University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, STEM education, Science - Study and teaching, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimi ve istenilen düzeyde ilerleme kaydedilmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkilidir. Çocukların, diğer yetişkinler gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamdaki bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Yetişkin bireyler bilinçli bir şekilde, kararlı ve istekli kararlar vererek öğrenirler. Çocukların gelişimlerinde sağlam temeller oluşturmak için etkili öğretim yaklaşımı seçiminin, fiziksel ortam seçiminin, materyallerle öğretimin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Montessori ile Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim yaklaşımlarının okul öncesi eğitim programında ne derece uygulanabileceğini, benzer ve farklı yönlerini öğretmen görüşleri ile belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Batman ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ki bağımsız anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yer alan ana sınıflarında eğitim öğretim veren 14 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel desenlenmiş olup, veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, “içerik analizi” yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri, Montessori eğitim yöntemini bilmekte ancak STEM eğitim yaklaşımından ilk defa bu araştırma sayesinde haberdar olmuşlardır. Her iki yöntem için de ortaya çıkan en önemli eksiklikler; çocuklar için önceden hazırlanmış bir çevrenin olmayışı buna bağlı olarak kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü imkanının bulunmayışı aynı zamanda okulun fiziki yapısının da çocukların gelişimini engellediği ifade edilmiştir. Çocukların bireysel ilgi ve eğilimlerine göre bağımsız olarak seçip çalışabilecekleri materyallerin bulunmayışı nitelikli eğitim almaları önündeki engellerdir. Genel bir değerlendirme yapıldığında v öğretmenlerin araştırmaya ilgi gösterdiği ve yeni yaklaşımlarla ilgili fikirlerinin olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. / The development of the children in the pre-school period and progress at the desired level are closely related to the quality of the education they have received in the schools they attend. Children, like other adults, need to learn some behaviors in everyday life so that they can survive independently. Adult individuals learn consciously by making resolute and willing decisions. The choice of effective teaching approach, the choice of physical environment, an important place to teach materials, and educational effects are important for building solid foundations in children's development. Montessori teaches the extent to which science, technology, engineering and mathematics (STEM) curricula can be applied in pre-school education programs. The working group constitutes 14 pre-school teachers who provide education in independent kindergartens within the Ministry of National Education in the province of Batman in 2016-2017 educational year and primary classes in primary and secondary schools. The research was qualitatively designed. The semi-structured interview technique was used as the data collection method and "content analysis" was performed. According to the findings, pre-school teachers know Montessori education method but they became aware of STEM education approach for the first time thanks to this research. The most important shortcomings of both methods are; it is stated that the absence of a pre-prepared environment for children, the possibility of freedom and activity in such a way that it can develop itself and at the same time the physical structure of the school prevents the development of children. The lack of materials that children can choose and work independently of their individual interests and tendencies are a barrier to qualified education. When a general evaluation is made, it has been reached that the teachers have shown interest in the research and their ideas about the new approaches changed positively.

Language: Turkish

Published: Kastamonu, Turkey, 2018

Article

Johnson Motivates Students to Learn, Live a Good Life

Publication: The Sault Tribe News, vol. 24, no. 6

Pages: 10

Americas, Indigenous communities, Indigenous peoples, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, United States of America

See More

Language: English

Article

Dr. Montessori Addresses Special Student Assembly: Exponent of Efficient Kindergarten Education Brings 'New Methods in Child Education' to Students

Available from: University of Southern California - Digital Library

Publication: Daily Southern Californian

Pages: 1

Americas, Maria Montessori - Biographic sources, North America, United States of America, University of Southern California (Los Angeles)

See More

Language: English

Article

"What Is a Good Teacher?": Opinions of Students and Professors

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 16, no. 2

Pages: 8–11

See More

Language: English

Article

Helpful Hints: Student's Interest Survey

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 9

See More

Language: English

Master's Thesis (Action Research Report)

Aerobic Exercise and its Effect on Students’ Readiness to Learn

Available from: St. Catherine University

Action research

See More

Abstract/Notes: The purpose of this research was to test if aerobic exercise done before academic work would improve student learning readiness which includes increased alertness, longer periods of concentration and a resilience in doing work. The six-week study incorporated twenty-minutes of aerobic exercise every morning and involved 26 students between the ages of 9 and 12 years in a Montessori classroom. Data collection included pre and post surveys on student energy levels, exercise logs filled out by each student daily, on-task observation sheets and levels of attention observation sheets done by myself daily for the first thirty-minutes to evaluate students’ depth of focus on their first works. Results from the post survey showed that most students’ felt that the exercise increased their energy levels and improved their ability to do academic work. The majority of students recorded an increase in energy after exercise on their daily exercise logs. The data showed a positive correlation between aerobic exercise and student learning readiness in children ages 9 to 12. Suggestions for future research include testing if student physical fitness impacts learning outcomes and an extended research period.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2017

Master's Thesis (Action Research Report)

Using iPads to Increase Students’ Letters and Letter Sounds Knowledge

Available from: St. Catherine University

Action research

See More

Abstract/Notes: This action research was carried out to determine if the use of an application named Phonics Island would help student knowledge of letters/letter sounds increase. The research was completed in a full day Primary Montessori classroom of 4k and 5k students. Data was gathered using teacher observation and teacher made checklists. Data on students’ feelings toward learning letters/letter sounds was also assessed to see if students’ thoughts about letters changed after incorporating technology. Students were given an iPad for approximately fifteen minutes per day. The letters were grouped in categories, and the researchers chose which group the student needed to complete for the day. The students did show growth over the course of the sixweek study, but it is hard to determine if the growth was due only to the use of the iPads. During the six weeks, the researchers also gave many teacher-led lessons, and the students also completed many student-led, independent lessons that did not include technology. The researchers believe the outcome was due to a combination of iPad lessons, teacher led lessons, and independent lessons. More research could be conducted to test how influential the iPad lessons are by having a control group that received only iPad lessons for a few weeks.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2018

Article

Health Insurance Now Available for All Students and Staff

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 3, no. 1

Pages: 1, 6

See More

Language: English

Advanced Search