Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

734 results

Article

La enseñanza Montessori en la India - Escuela de Rajghat en Benares (fundada por la Sociedad Teosófica de la India, inaugurada por Rabindranath Tagore)

Available from: ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

Publication: Montessori: Revista Mensual Ilustrada, vol. 1, no. 3

Pages: 8-9

Asia, India, Maria Montessori - Biographic sources, Rabindranath Tagore - Biographic sources, South Asia

See More

Abstract/Notes: This article is preceded by a photograph of Rabindranath Tagore with a dedication note by Tagore referencing his meeting with Maria Montessori. The article is accompanied by photographs of children involved in Montessori activities.

Language: Spanish

ISSN: 2604-8167, 2604-8159

Article

[Letter to Maria Montessori]

Publication: NAMTA Quarterly, vol. 4

Pages: 25

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Correspondence, Sigmund Freud - Biographic Sources, Sigmund Freud - Correspondence

See More

Language: English

Book Section

Interview with Maria Montessori (On or before October 9, 1931)

Available from: Internet Archive

Book Title: The Collected Works of Mahatma Gandhi

Pages: 128

England, Europe, Great Britain, Mahatma Gandhi - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Interviews, Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: This is a brief third-person account of Gandhi and Montessori meeting in London. This account is taken from a letter ('London Letter') dated October 9, 1931 by Mahadev Desai, Gandhi's personal secretary. It is postulated that the meeting between Montessori and Gandhi occurred on Wednesday, October 7, 1931. This account was published in the October 22, 1931 issue of 'Young India'.

Language: English

Published: New Delhi: Publications Division, Government of India, Nov 1971

Volume: 48 (September 12, 1931 - January 3, 1932) of 100

Book Section

Diary, 1931 (London, October 28, Wednesday)

Available from: Internet Archive

Book Title: The Collected Works of Mahatma Gandhi

Pages: 460

England, Europe, Great Britain, Mahatma Gandhi - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources, Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: "Spun 81 rounds. Met Madame M..., Madame Montessori. Mira's illness." ('Madame M...' - indicates the correct spelling is unable to be ascertained in the original source.)

Language: English

Published: New Delhi: Publications Division, Government of India, Nov 1971

Volume: 48 (September 12, 1931 - January 3, 1932) of 100

Book Section

Letter to J. Theodore Harris (September 29, 1931)

Available from: Internet Archive

Book Title: The Collected Works of Mahatma Gandhi

Pages: 89

England, Europe, Great Britain, Mahatma Gandhi - Biographic sources, Mahatma Gandhi - Correspondence, Maria Montessori - Biographic sources, Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: This is a brief letter from Gandhi to Harris in which Gandhi expresses he is 'looking forward to meeting with Dr. Montessori on Wednesday next'.

Language: English

Published: New Delhi: Publications Division, Government of India, Nov 1971

Volume: 48 (September 12, 1931 - January 3, 1932) of 100

Book Section

Diary, 1931 (London, October 28, Wednesday)

Available from: Gandhi Sevagram Ashram

Book Title: The Collected Works of Mahatma Gandhi

Pages: 333

England, Europe, Great Britain, Mahatma Gandhi - Biographic sources, Mahatma Gandhi - Writings, Maria Montessori - Biographic sources, Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: "Spun 81 rounds. Met Madame M..., Madame Montessori. Mira's illness." ('Madame M...' - indicates the correct spelling is unable to be ascertained in the original source.)

Language: English

Published: New Delhi: Publications Division, Government of India, 1999

Edition: Electronic Book

Volume: 54 (13 October, 1931 - 8 February 1932) of 98

Article

A Comparison of Catechesis of the Good Shepherd and Godly Play

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: British Journal of Religious Education, vol. 40, no. 3

Pages: 308-316

Catechesis of the Good Shepherd, Godly Play, Jerome Berryman - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education, Sofia Cavalletti - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Catechesis of the Good Shepherd and Godly Play are the two best known variants of Montessori style Religious Education programmes. While they have much in common, there are also obvious differences. This article offers a brief outline of the distinctive features of each programme, including some analysis of their effectiveness in terms of contemporary educational research. The article identifies four areas of significant difference, namely, the understanding of the Imago Dei, the stance taken towards sacraments and sacramentality, pedagogy and the conduct of the sessions themselves. The author argues that these differences create a natural constituency for each programme. Godly Play with its heavy emphasis on the Scriptures as ‘story’ and the interpretation of the Imago Dei in terms of a ‘symbolic/language’ mediation of divine reality fits in well with the insights of mainline Protestant and Evangelical Churches. Catechesis of the Good Shepherd interprets the Imago Dei in terms of sacramentality and ontological similarity – grace building on nature through the use of the material/spiritual composition of the human person. This is better suited for use in Catholic, Orthodox and Anglo-Catholic contexts.

Language: English

DOI: 10.1080/01416200.2017.1292209

ISSN: 0141-6200, 1740-7931

Article

Umysły przyszłości wyzwaniem dla współczesnej edukacji: Propozycje reformatorskie Marii Montessori i Howarda Gardnera [The minds of the future as a challenge for contemporary education: The reform proposals of Maria Montessori and Howard Gardner]

Available from: University of Gdańsk

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 10, no. 36/2

Pages: 11-30

Howard Gardner - Biographic sources, Howard Gardner - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Dyskusje wokół wartości pedagogiki Marii Montessori w świetle współczesnych badań psychologicznych koncentrują się często na obszarze poznawczym czy też społecznym w rozwoju dziecka. Poniższy artykuł jest natomiast próbą znalezienia podobieństw w zakresie proponowanego wizerunku młodego człowieka ukształtowanego drogą określonych działań stymulujących w metodzie Montessori a koncepcji umysłu przyszłości Howarda Gardnera. Celem pedagogiki Montessori jest wychowanie człowieka potrafiącego zachować wolność i dyscyplinę wewnętrzną, myślącego niezależnie i krytycznie, odnoszącego się z szacunkiem do siebie i innych, dbającego o ład i harmonię w sobie i wokół siebie. Oddziaływania edukacji w myśl założeń H. Gardnera powinny rozwijać u młodego człowieka sposób funkcjonowania, który zapewni mu produktywne życie w pokojowej wspólnocie ludzi. Umysł człowieka odpowiadającego na potrzeby współczesności zawiera pięć istotnych elementów: myślenie kategoriami określonej dyscypliny wiedzy, zdolność do syntezy, zdolność do rozumienia innych ludzi, kreatywność oraz respektowanie zasad etycznych. Obie propozycje opierają się na interdyscyplinarnym myśleniu twórców, uwzględniającym aspekt antropologiczny, psychologiczny i edukacyjny w refleksji nad rozwojem człowieka. Obie również dotykają takich zagadnień jak dbanie o siebie i otoczenie (ekologia, współodczuwanie), kształcenie narzędzi myślenia w celu osiągnięcia jak największej niezależności w myśleniu, intencjonalne przygotowanie otoczenia promujące troskę o środowisko. W stylistyce opisu propozycji wychowania i edukacji odnaleźć można u obu twórców bogatą metaforykę ułatwiającą odbiorcy recepcję opisywanych idei. Wzywania i potrzeby globalnego świata stawiają kolejne pytania dotyczące optymalnej edukacji. Formułowanie odpowiedzi na te pytania jest procesem dynamicznym, dostarczającym wciąż nowych rozwiązań. [In the light of contemporary psychological research, discussions around the value of Maria Montessori's pedagogy often focus on the cognitive or social area of ​​a child's development. The following article is an attempt to find similarities in the proposed image of a young person shaped by specific stimulating activities in the Montessori method and Howard Gardner's concept of the future mind. The aim of Montessori pedagogy is to educate a person who can maintain freedom and internal discipline, think independently and critically, respect himself and others, care for order and harmony in and around himself. The impact of education, according to the assumptions of H. Gardner, should develop in a young person a way of functioning that will ensure a productive life in a peaceful community of people. The mind of a person responding to the needs of modern times contains five essential elements: thinking in terms of a specific discipline of knowledge, the ability to synthesize, the ability to understand other people, creativity and respect for ethical principles. Both proposals are based on the interdisciplinary thinking of the creators, taking into account the anthropological, psychological and educational aspects in reflection on human development. Both also touch upon issues such as taking care of oneself and the environment (ecology, compassion), shaping the tools of thinking in order to achieve the greatest possible independence in thinking, and intentional preparation of the environment promoting care for the environment. In the style of describing the upbringing and education proposals, both authors can find rich metaphors that make it easier for the recipient to receive the described ideas. The challenges and needs of the global world raise new questions about optimal education. Formulating answers to these questions is a dynamic process that constantly provides new solutions.]

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp_36.1

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Book

Clara Grunwald und Maria Montessori die Entwicklung der Montessori-Pädagogik in Berlin

Clara Grunwald - Biographic sources, Clara Grunwald - Philosophy, Europe, Germany, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - History, Montessori movement, Montessori schools, Western Europe

See More

Abstract/Notes: The study presents the life and work of Clara Grunwald and Maria Montessori, on the special background of the development of the Montessori movement in Berlin from the 1920s until the Nazis came to power in 1933 and their consequences. In this study, the effectiveness of Clara Grunwald for Montessori pedagogy in Germany, explicitly in Berlin during the Weimar Republic, is made clear. Here their intention, their influence and their commitment to the establishment of Montessori pedagogy and the development of the Montessori movement in Berlin are described. In addition, the emerging conflict between Maria Montessori and Clara Grunwald is viewed in several layers, as various factors influenced the development and spread of Montessori pedagogy. The conflict between the two women shows fateful effects on the person and work of Clara Grunwald, as well as on the Montessori movement in Berlin. The seizure of power by the National Socialists in 1933 also had serious effects on the work of Clara Grunwald and on Montessori pedagogy in Germany, which resulted in the decline of Montessori pedagogy. Against this historical background, the development of Montessori pedagogy after the end of the Second World War up to the present is examined and briefly outlined. (This is a published version of the author's thesis/dissertation.)

Language: German

Published: Hamburg, Germany: Diplomica Verlag, 2008

ISBN: 978-3-8366-6522-3 3-8366-6522-0

Book Section

Theodor Hellbrügge und Mario M. Montessori

Book Title: Inklusion: Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Montessori-Pädagogik

Pages: 12-23

Inclusive education, Mario M. Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, Theodor Hellbrügge - Biographic sources

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2010

ISBN: 978-3-643-10740-4 3-643-10740-4

Series: Impulse der Reformpädagogik , 28

Advanced Search