Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1649 results

Thesis

Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori / Selection of pupils into classes and schools applying the pedagogy of Maria Montessori

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Tato diplomová práce zkoumá výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé školy vybírají žáky do tříd a škol Marie Montessori. Dále bylo zkoumáno, jaké důvody vedou rodiče k volbě této pedagogiky pro jejich dítě a jaké podmínky musí rodiče a žáci splnit pro přijetí do tohoto vzdělávání. V poslední řadě jsem analyzovala, jak probíhá přijímací řízení. Základním výzkumným designem byla vícepřípadová studie. Cíleně jsem vybrala čtyři základní školy s touto pedagogikou jak ve velkém městě, tak v menších městech. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem vedla polostrukturované rozhovory se zaměstnanci zvolených škol a s rodiči dětí z Montessori tříd. V druhé části jsem pozorovala samotné zápisy do 1. tříd. Zjistila jsem, že každá škola má definované požadavky na výběr žáků a tyto požadavky se mezi školami výrazně liší. Rodiče volí školy uplatňující pedagogiku M. Montessori, z důvodu individuálního přístupu k jednotlivcům. Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby rodiče doma uplatňovali stejné výchovné metody a že by toto rádi uplatňovali jako přijímací kritérium. Celý průběh zápisu probíhal stejně jako v běžných školách. Rozdíl byl především v používání Montessori pomůcek / This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. Furthermore, it was examined what reasons parents have to choose this pedagogy for their child and what conditions parents and pupils have to fulfill for admission to this education. Last but not least, I analyzed how the admission procedure is taking place. The basic research design was a multi-case study. I chose four primary schools with this pedagogy in the big city as well as in smaller towns. I divided the research into two parts. In the first part I conducted semi-structured interviews with employees of selected schools and with parents of children from Montessori classes. In the second part I observed the first class admission interviews. I have found out that each school has defined pupil selection requirements and that these requirements vary considerably between schools. Parents opt for the Montessori School because of its individual approach to individuals. Teachers believe that it is appropriate that parents apply the same educational methods at home and that they would like to apply this as an admission criterion. The whole admission interviews were the same as in traditional basic schools. The difference was mainly in the use of Montessori tools.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2019

Master's Thesis

Montessori and Religious Education in Western Cape Preschools

Available from: University of Cape Town

Africa, Catholic schools, Comparative education, Jewish religious schools, Montessori method of education, Montessori schools, Religious education, South Africa, Southern Africa, Sub-Saharan Africa

See More

Abstract/Notes: The debate about whether or not religious education should be included in early childhood education is a longstanding one. Even those who believe that Religious education should be included in early childhood programs cannot agree about the content or method for including it. The phenomenon of religious education in Montessori pre-primary schools in the Western Cape Province of South Africa is explored in this study, using a qualitative research approach. More specifically, the study explored the goals of their religious education; the level of awareness of Montessori's approach to religious education and finally looked at how they were implementing religion in their schools. A sample of 4 pre-schools were selected from the 90 Montessori pre-schools in the Western Cape. These included a Non-Denominational, Muslim, Christian and a Jewish School. The Muslim and Non-Denominational schools are full Montessori schools, while the Christian and Jewish schools have incorporated Montessori alongside other curriculums, namely the Jubilee Excellence School Curriculum and Reggio-Emilia approach, respectively. A collective case study approach was adopted and data was collected through observations and interviews. While the findings cannot easily be generalized, it is significant in providing a starting point to understanding the phenomenon of religious education in Montessori pre-schools in the Western Cape. The study highlighted Dr Montessori's personal and professional struggle with religion and found that the struggles Dr Montessori faced in terms of Religion have still not been resolved today. The schools in the Western Cape still grappled with the essence of Montessori's struggle, i.e. where to place religion and how to integrate it in the Montessori method and philosophy. Dr Montessori's beliefs about the importance of spirituality in the early years were found to be consistent with the contemporary views of scholars around the world. The religious schools followed guidelines of their own religions when deciding on which values to focus on. At the Jewish school, the focus was on the community, while at the Muslim school the focus was on the individual and selfetiquette. The focus of the Christian school was on discipline and obedience. The schools had various commitments to spiritual and ethical development of the children. Finally, the study found that the Montessori method was ideal for teaching the practices of religion, but when schools delved into issues of faith or love of God, they switched to other modes of teaching (e.g. preaching). This disjuncture between teaching faith and practices was ultimately Dr Montessori's reason for abolishing religious education from her method.

Language: English

Published: Cape Town, South Africa, 2017

Doctoral Dissertation

An Intergrated Learning Programme for the Knysna Montessori School

Available from: SEALS (South East Academic Libraries System)

Africa, Knysna Montessori School (Knysna, South Africa), Montessori method of education, Montessori schools, South Africa, Southern Africa, Sub-Saharan Africa

See More

Abstract/Notes: In line with Montessori methodology, the Knysna Montessori School runs its programmes in an integrated and holistic manner. Learning programmes are based on a blend of various Montessori learning programmes and the Revised National Curriculum Statement (RNCS). Classes are divided into three year-age groupings; and integrated learning programmes are in place within the pre-school, (including grade R), the grade 1 to 3 class, and the grade 4 to 6 class. However, the grade 7 to 9 Montessori class has been running in a more traditional and less integrated manner since its inception in 2004. That has motivated the undertaking of this study. The main aim of this qualitative study has been to determine how to best arrange the RNCS according to Montessori principles, that is to say, in a holistic and integrated manner, with the intention of presenting a learning programme for the grade 7 to 9 class. This aim was based on a constructivist philosophical foundation and addressed in conjunction with interpretivism and critical theory. The grounded theory research paradigm was followed. In this paradigm research findings are grounded in the data gathering and the analysis. Three methods of data collection were applied, namely a literature review, interviews and document analysis. A literature review was conducted to gain a better overview and understanding of the RNCS and Outcomes-Based Education (OBE). Furthermore, through the literature review, an in-depth understanding of the Montessori method of education, adolescent development and integrated and holistic education have been achieved. Interviews were conducted with staff from the Knysna Montessori School, with the purpose of gathering information on the Knysna Montessori School and its current application to the RNCS, from pre-school to grade 6. An availability and purposive sampling method was applied, in order to determine which staff members to interview. Finally, document analysis was done. The learning areas for the senior phase (grades 7 to 9) of the General Education and Training Band (GET) of the RNCS were coded and analysed in order to discover emergent themes within the RNCS and how these link with the Montessori curriculum arrangement for this age group. It became apparent that Montessori classrooms, both prior to and for the senior phase, are divided into three areas, namely language, mathematics and cultural studies. Based on this knowledge, as well as the documentary analysis, an integrated learning programme, grounded in the data analysis, was designed. It was found that the RNCS matches well with Montessori’s curriculum arrangement. Thus, this learning programme is in line with Montessori’s curriculum arrangement for the senior phase of the GET band. Such a curriculum arrangement integrates the learning outcomes and assessment standards from arts and culture, economic and management sciences, life orientation, natural sciences, social sciences and technology into different studies. These are globally referred to as cultural studies. However, specific attention was also given to moral education, self-expression through music, art and drama, entrepreneurship, career education and sport. The conclusion was reached that an integrated learning programme, based on Montessori principles and in line with the RNCS requirement, is possible for the Knysna Montessori School.

Language: English

Published: Port Elizabeth, South Africa, 2010

Bachelor's Thesis

Role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem / Role of the teaching assistant at primary school with Montessori program

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Bakalářská práce na téma role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem se věnuje inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pozici asistenta pedagoga v Montessori prostředí. Vymezili jsme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nejčastějších diagnóz, se kterými se během výzkumu setkáme. Celá práce se opírá o legislativní rámec České republiky v oblasti základního vzdělávání. V práci také popisujeme alternativní vzdělávání a jeho nejčastější možnosti, včetně charakteristiky vzdělávání podle filozofie Marie Montessori. V této části se věnujeme principům Montessori pedagogiky, roli Montessori pedagoga, charakteristice prostředí i organizaci výuky, včetně forem a metod výuky. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je aktuální situace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v jejich podpoře v alternativní škole. Dalšími cíli bylo popsat práci asistenta pedagoga v Montessori škole s vymezením hlavních rozdílů mezi jeho rolí v Montessori škole a ve škole tradiční. V praktické části byla popsána realizace kvalitativního výzkumu, který jsme provedli za pomoci polostrukturovaných rozhovorů a s využitím metody pozorování. V praktické části jsme také popsali cíle výzkumu a výzkumné otázky, které jsme z cílů vymezili. Všechny cíle výzkumu byly splněny a otázky jsme zodpověděli. Rozhovory jsme zpracovali na a základě kódování rozdělili do několika kategorií. Práce obsahuje analýzu výsledků rozhovorů a ukázky z pozorování vyučování. V závěru práce vyhodnocujeme výsledky celého výzkumu a zodpovídáme výzkumné otázky. / This bachelor’s thesis deals with the topic of the role of teacher assistant in a primary school classroom with Montessori program, focusing on the inclusion of pupils with special educational needs and on the position of a teacher assistant in Montessori learning environment. We defined the education of pupils with special educational needs, including the most frequent diagnoses we encounter during the research. The whole paper is grounded in the legislation of the Czech Republic in the field of primary education. The paper also describes alternative education and its most common varieties and includes the characteristics of the education following Maria Montessori philosophy. This part is dedicated to the principles of the Montessori method, to the role of a Montessori teacher, to the characteristics of the classroom environment as well as to the teaching organisation, including teaching forms and methods. The object of this research was to find out about the current situation in educating pupils with special educational needs and in their support in the alternative classroom environment. Another object was to describe the work of a teacher assistant in a Montessori school, defining the basic differences between their role in a Montessori school and in a traditional school. The practical part of the paper describes the implementation of a qualitative research, which was carried out by means of semi-structured interviews and the method of observation. The research objects and the research questions defined by the objects were also described in the practical part. All the research goals were achieved, and all the questions were answered. The interviews were processed and divided into several categories based on coding. The paper contains an analysis of the results of the interviews and illustrations of lesson observations. In the paper conclusion the whole research results are assessed and the research questions are answered.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2021

Doctoral Dissertation

The Growth of the Montessori Movement in the United States, 1909-1970

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

Americas, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: The purpose of this study was to examine the growth of the Montessori Movement in the United States during the periods 1909-1921 and 1952-1970. The Montessori system was viewed as an innovation in American education and special attention was directed to the leaders of the movement and the role they played in its growth. The primary sources used for the initial period were the papers of Mabel Bell kept in the Bell Room of the National Geographic Society and the McClure Manuscripts housed in the Lilly Library at Indiana University. For the latter period, the following sources were utilized: American Montessori Society files, files of Whitby School, tape recordings from the American Montessori Society, interviews with Nancy Rambusch, Cleo Monson, John McDermott and correspondence with Mario Montessori and Margaret Stephensen. In addition to visits to the original Casa dei Bambini in Rome and modern Case in Italy, many Montessori schools in the United States were observed. The background of Dr. Montessori was discussed and the influences, principles and contributions of her method were examined. The period from 1909-1921 was analyzed with reference to the leadership of Maria Montessori, S.S. McClure, Mabel Bell, Helen Parkhurst and William Kilpatrick. The social, educational, political, theoretical and communications problems were examined to determine possible reasons for the demise of Montessori education in that era. The renascance [sic] of Montessori education in the United States (1952-1970) was examined with emphasis on the leadership of Mario Montessori, Nancy Rambusch, Margaret Stephenson, Cleo Monson and John McDermott. The areas of social, educational, theoretical and communications were studied for likely reasons for the resurgence of Montessori education in America. A paradigmatic schema was used to compare the role of the leaders in each period: Policy maker- Maria Montessori and Mario Montessori; Promoter- S.S. McClure and Nancy Rambusch; Organizer- Mabel Bell and Cleo Monson; Disciple- Helen Parkhurst and Margaret Stephenson; Professional Educator- William Kilpatrick and John McDermott. The qualities of leadership which led to the original demise of the Montessori Movement were: 1) Mistrust and lack of direct contact with United States educators and Montessori promoters by Maria Montessori; 2) Withdrawal of lecture and film rights from S.S. McClure by Dr. Montessori; 3) Dissolution of Montessori organizations by Mabel Bell and Helen Parkhurst because of lack of confidence in them by Maria Montessori; 5) Strong influence by William Kilpatrick (who did not believe in the Montessori method) on kindergarten teachers. The rebirth of the Montessori Movement was influenced by: 1) Mario Montessori's strong adherence to the original ideas of Maria Montessori; 2) Nancy Rambusch's proper use of leadership and timing and the formation of the American Montessori Society by her; 3) The organized efforts of the American Montessori Society and its teacher-training and public relations function by Cleo Monson; 4) The loyalty and knowledge displayed by Margaret Stephenson in running the Association Montessori Internationale teacher-training course in Washington; 5) the efforts of John McDermott to put Montessori in an American cultural context in teacher-training and professionalization of Montessori education. The writer finds strong indications for the thesis that it was the leadership which effected the growth of the Montessori Movement in the United States and recommends further research into other educational innovations in the United States such as the British Infant School Movement and Headstart with attention to the leadership.

Language: English

Published: New York, 1971

Doctoral Dissertation

Montessori e a mídia contemporânea: análise discursiva de textos midiáticos estadunidenses sobre o método Montessori publicados entre 2000 e 2015 [Montessori and the contemporary media: a discursive analysis of american media texts about the Montessori method published between 2000 and 2015]

Available from: Universidade de São Paulo

Americas, Montessori method of education, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: O método Montessori, como se convencionou chamar a perspectiva pedagógica derivada do trabalho de Maria Montessori (1870-1952), foi desenvolvido, principalmente, ao longo da primeira metade do século XX. Até hoje, no entanto, há escolas, publicações e cursos para professores sendo criados em todo o mundo. Desde o início de sua história, a pedagogia montessoriana aparece frequentemente na mídia de vários países do mundo, e, em alguns momentos da história, representou tanto um fenômeno midiático quanto editorial (KRAMER, 1988). Esta pesquisa trabalhou com um arquivo de textos midiáticos, publicados desde 1911 nos Estados Unidos da América e dedicou-se à análise e à interpretação de um corpus de textos da mesma natureza. Uma ênfase da análise foi dada aos textos publicados entre os anos 2000 e 2015. O aporte teórico das análises e das reflexões expostas aqui é a Análise de Discurso filiada aos estudos do inconsciente e da ideologia, iniciada na França, por Michel Pêcheux, e desenvolvida e ampliada no Brasil por autoras como Eni Orlandi. A história da perspectiva pedagógica de que tratamos já foi explorada antes por diversos autores (STANDING, 1962; KRAMER, 1988; POVELL, 2010, entre outros), mas poucos tangenciaram o trabalho da mídia quanto a essa pedagogia, embora mencionem a importância desta mesma instância de produção, e nenhuma das publicações emprega a perspectiva discursiva, que pode oferecer outros pontos de vista e permite a interlocução de diversas áreas de estudo. Os resultados obtidos com esta pesquisa apontam para uma direção previsível e duas bifurcações importantes desta. Em primeiro lugar, como propõe a teoria da Análise de Discurso, a produção discursiva é atravessada pela ideologia, e, assim, os textos com que trabalhamos fazem parte de um conjunto de sentidos e proposições que harmonizam com o verdadeiro, como operado pela ideologia dominante. Isso tem duas consequências específicas para este corpus. Por um lado, os sentidos que caracterizam o método Montessori são vinculados a valores não estranhos ao neoliberalismo e ao discurso empreendedor: fala-se muito de diversão, e, ao mesmo tempo, de alto desempenho, liberdade, sucesso, escolha individual e liderança. Por outro lado, há uma contradição muito presente entre caracterizar-se Montessori como uma pedagogia alternativa e dizer-se que Montessori é só uma via diversa para se alcançar os mesmos fins: alto desempenho acadêmico e sucesso financeiro. Em segundo lugar, notamos a proeminência do ponto de vista adulto sobre o possível ponto de vista infantil. Os textos, especialmente a partir de 2011, fazem sentido, com frequência, construindo as vantagens que a pedagogia montessoriana representa para o adulto, segundo uma perspectiva corporativa ou empreendedora. Por meio de nossa análise, pudemos caracterizar a configuração do discurso midiático sobre o método Montessori nos Estados Unidos e compreender como os sentidos se articulam para fazer de Montessori uma perspectiva válida e positiva, ao mesmo tempo, silenciando os sentidos que, ligados a ela, poderiam ser desarmônicos e, até mesmo, arriscados para a hegemonia do verdadeiro sobre a criança e sobre a educação. [The Montessori method, as the pedagogical perspective derived from the work of Maria Montessori (1870-1952) is usually called, was developed mainly during the first half of the twentieth century. To this day, however, there are schools, publications and courses for teachers being created around the world. From the beginning of its history, Montessori pedagogy has frequently appeared in the media of several countries, and at some moments in history has represented both a mediatic and editorial phenomenon (KRAMER, 1988). This research relies on an archive of media texts published since 1911 in the United States of America and is focused on the analysis and interpretation of a corpus of texts of the same nature. Emphasis was given to those texts published between the years 2000 and 2015. The theoretical foundation for the analyzes and reflections exposed here is the Discourse Analysis affiliated to the studies of the unconscious and the ideology, initiated in France by Michel Pêcheux, and developed and expanded in Brazil by authors such as Eni Orlandi. The history of the pedagogical perspective that we have dealt with has already been explored by several authors (STANDING, 1962, KRAMER, 1988, POVELL, 2010 and others), but few have touched on the work of the media in relation to this pedagogy, although they recognize its relevance, and none of the publications adopts the discursive perspective, which can offer other points of view, allowing the interlocution with several areas of study. The results obtained with this research point to a predictable direction, and two important and novel bifurcations. First, as the theory of discourse analysis proposes, discursive production is traversed by ideology, and thus the texts we work with are part of a set of meanings and propositions that harmonize with the truth, as operated by the dominant ideology. This, in turn, has two specific consequences for this corpus. On the one hand, the meanings that characterize the Montessori method are linked to values not unfamiliar to neoliberalism and entrepreneurial discourse: much is said of fun, and at the same time high performance, freedom, and success, individual choice, and leadership. There is a very present contradiction between characterizing Montessori as an alternative pedagogy and saying that Montessori is only an alternative way to achieve the same ends: high academic performance and financial success. Secondly, we notice the prominence of the adult point of view over the possible infantile one. The texts, especially as of 2011, often make sense from the advantages that the Montessori pedagogy represents for the adult, from a corporate or entrepreneurial perspective. Through our analysis, we have been able to characterize the configuration of the media discourse on the Montessori method in the United States and to understand how the senses are articulated to make Montessori a valid and positive pedagogical perspective, while silencing the meanings that could, if linked to that, be disharmonious, and we would say risky, for the hegemony of the truth about the child and about education.]

Language: Portuguese

Published: São Paulo, Brazil, 2019

Doctoral Dissertation

A Study of Pre-School Education in the Republic of Ireland with Particular Reference to Those Pre-Schools Which are Listed by the Irish Pre-School Playgroups Association in Cork City and County

Available from: British Librarty - EthOS

Comparative education, Early childhood care and education, Early childhood education, Montessori method of education, Ireland, Montessori method of education, Northern Europe, Preschool education

See More

Abstract/Notes: This study was undertaken in order to investigate the activities which took place in Irish pre-schools other than those within the formal school system. The principle focus of the research concerned the degree to which the pre-school children were being 'cognitively stretched' by the curriculum in which they were engaged. The social, linguistic, physical and creative development of these children was also considered.An historical review of the theory of play and recent research in this area was undertaken.Twenty-three pre-schools were taken at random from the membership list in Cork city and county of the Irish Pre- School Playgroups Association. One pre-school which was not a member was added. Prior to embarking upon the study, a history of the I.P.P.A. was given.The ethnographic research strategy was found to be the most suitable method of assessing empirically the nature and frequency of play in the pre-school. This study, which took place between 1986 and 1990, was therefore eclectic in nature, employing a multi-faceted approach encompassing a target child observational schedule, interviews, a study of classrooms, a questionnaire and an interaction analysis system.Briefly, the results showed that the 157 children engaged in this study were being cognitively stretched for approximately one quarter of the time if they were in a playgroup and approximately one half of the time if they were in a Montessori setting. Social and linguistic behaviour was limited by the actions of the pre-school leaders and physically or creatively challenging behaviour was rarely observed. The fact that the children played alone for half of the total time spent in the pre-school was most striking.The most important finding to emerge from the study of language in the twenty-four pre-schools was the fact that the children rarely communicated verbally. Dialogue was almost non-existent and children's questions were very sparse. In order to place the above in a National context, a questionnaire was sent in 1990 to a random sample of one hundred I.P.P.A. members in the 26 counties of the Republic of Ireland. Unfortunately, only 39 responded. However, of note was that approximately 25% of playgroup leaders had degrees and four-fifths of them were mothers in their mid-thirties. They strongly disagreed with the teaching of the 3Rs and felt that much more government money should be devoted to playgroups and in-service training for their personnel.

Language: English

Published: Hull, England, 1993

Report

The Possibility of Public Montessori Schools: Examining the Montessori philosophy and its prospect in American public schools

Available from: Vanderbilt University Institutional Repository

Americas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Public Montessori, United States of America

See More

Abstract/Notes: In an effort to explore the ways in which Montessori curriculum and public schools are cooperative or mutually exclusive, I will examine the principles of the Montessori philosophy as set forth by Dr. Maria Montessori in the areas of learners and learning, the learning environment, the curriculum and instructional strategies, and student assessment. After examining these sectors of the Montessori method, I will discuss theoretical possibilities in adapting the Montessori method to the American public school system in the early 21st century. For the purpose of this paper, I will refer to the author of the Montessori method, as "Dr. Montessori" and call the general method or portions thereof as "Montessori."

Language: English

Published: Nashville, Tennessee, 2007

Doctoral Dissertation

The Impact of Montessori Teaching on Academic Achievement of Elementary School Students in a Central Texas School District: A Causal-Comparative Inquiry

Available from: Texas A&M University

See More

Abstract/Notes: Providing a meaningful and experiential learning environment for all students has long created a concern for alternate ways to teach students who are reportedly demonstrating non-mastery on state standardized assessments. As the benchmark for showing successful academic achievement increases, so does the need for discovering effective ways for students to learn. The Montessori teaching method has been in existence since the early 1900s when Dr. Montessori made her discovery of the student learning process. Dr. Montessori connected to the laws of nature and the environment for creating students who are problem-solvers with critical-thinking skills. The Montessori Method is designed to promote independent learning and support normal development in children. A Montessori lesson is defined as any interaction between an adult and a child; it incorporates techniques that are defined to serve as guidance for the adult personality in working with the child. The study investigated the impact of Montessori Method on the academic achievement of 3rd, 4th, and 5th grade students. The State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) was used to measure academic achievement in reading and mathematics. An ex post facto, causal-comparative design was employed. The characteristic-present samples consisted of 47 3rd, 40 4th, and 44 5th graders. There were 71 3rd, 60 4th, and 49 5th graders in the comparison samples. Due to non-probability nature of the sampling technique, external validity was limited to study participants. Due to non-experimental nature of the study, no causal inferences were drawn. A series of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) showed that there were no statistically significant differences between the students who received the Montessori Method of instruction and those who did not on the basis of the outcome measures of academic achievement in reading and mathematics. The mean difference effect sizes, which were used to examine the practical significance of the findings, ranged from negligible to small. Although the results of the study did not support the hypothesis, it must be pointed out that the Montessori Method of teaching facilitates self-paced learning that promotes a child's independence and encourages decision-making which are instrumental in becoming successful learners. Additionally, Montessori advocates experiences that are "real-world" and allow children to build intrinsic motivational opportunities; therefore, creating independent thinkers that will be competitive problem-solvers in the global economy of the 21st century. The limited studies on the Montessori Method of teaching offer opportunities for further investigation at all grade levels. For example, it is recommended to conduct a study to compare students who receive Montessori education during the early years of their academic life with those who receive Montessori education from pre-k to high school graduation. Because the Montessori name does not have a trademark, there are opportunities for investigating Montessori teacher preparation and comparing the preparation of the teachers to the standardized assessment results. There are also opportunities for investigating the method and curriculum used at schools that carry the name Montessori for comparison purposes amongst Montessori schools as well as in comparison to the results of the standardized assessments at these schools.

Language: English

Published: Corpus Christi, Texas, 2013

Doctoral Dissertation

Measuring Parent Perception and Understanding of Montessori Education in Three Massachusetts Montessori Schools

Available from: University of Pepperdine

Americas, Montessori schools, North America, Parents - Perceptions, United States of America

See More

Abstract/Notes: The Montessori method is a comprehensive, child-centered, developmentalist philosophy of education developed by Dr. Maria Montessori in Rome, Italy, in the early 1900s. The Montessori method differs from traditional approaches to education, and has had limited exposure in the U.S. until the last 20 years. Despite this growth, little research data exists on the effectiveness of the method or of parent understanding of the method. This research project attempted to determine parent understanding of the Montessori method of education at three Montessori schools in Massachusetts that educate children from toddlers to grade 8. The objective of the research was to design, implement, and analyze a survey that measured parent understanding of the Montessori principles and classroom practices. The survey was developed using the Montessori principles as the foundation. The goal was to determine both the extent of parent understanding of the Montessori principles and parent perception of how these principles are carried out in the Montessori classroom. Parents and guardians were asked a total of 10 questions, 7 of which were five-point Likert scales. The quantitative questions specifically addressed the six Montessori principles and were designed to test parents’ overall understanding of each principle. Responses ranged from a principle being not at all important to very important. The qualitative portion of the survey instrument utilized three open-ended, self-completed questions designed to reveal a range of parent perceptions about Montessori education and classroom practices. The surveys revealed that parent values and thinking do line up with some aspects of the Montessori method and philosophy. The surveys also revealed that parents seem to value classroom practices contrary to the founding principles. What parents value and what parents think about regarding concepts such as goal setting, achievement, competition with peers, and teachers preparing and presenting lessons is in direct contrast with some of the Montessori founding principles and intentions. If Montessori schools wish to remain viable, they will need to reconcile the Montessori principles with conflicting parent values and, further, determine how to better align their principles with parent views and desires for their children.

Language: English

Published: Malibu, California, 2015

Advanced Search