Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

302 results

Article

Skills for Living in the World: Montessori and Social Responsibility

Publication: Montessori Insights

See More

Language: English

Article

Montessori Helps Alzheimer's Patients Relearn Lost Skills

Publication: Montessori NewZ, vol. 34

Pages: 8

Alzheimer's disease, Dementia, Gerontology, Montessori method of education, Montessori therapy, Montessori-Based Dementia Programming (MBDP), Montessori-based interventions (MBI)

See More

Language: English

Article

Developing Good Communication Skills

Publication: Point of Interest, vol. 8, no. 7

Pages: insert

See More

Language: English

Article

Visually Guided Movement Enriches Intellectual Skills

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 3–5

See More

Language: English

Master's Thesis

Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerine etkisinin incelenmesi / The study of the effects of Montessori method on pre-school children's gross motor skills

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Motor ability in children, Preschool children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The present study is conducted to examine the effect of the Montessori method on kindergarten children's large muscle skills. The study group formed with 40 children who were between 36 and 60 months and going to Ihsan Dogramacı Implementation Kindergarten of Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Konya during the 2014-2015 academic year. As data collection tool, the Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) is used. The tests are applied to students before and after the experiment; they are applied again to experimental group ten weeks after the application of the program ended. Mann-Whitney- U Test and Wilcoxon Signed Rank Test were used in the analysis of the data obtained from the study. When the findings of the present study are examined and the pre-test and post-test score average of both experimental and control group children's gathered via Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) is compared, a significant difference was found in favor of the experimental group. When experimental group children's Large Muscle Skills Assessment Test (LMSAT) post-test and test-retest score average results are compared there was no statistically meaningful difference. Depending on the findings it can be said that Montessori method affects kindergarten children's large muscle skills positively and is also more effective in terms of large muscle skills compared to the pre-School education program of the Ministry of Education. / Bu araştırma, Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerini etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunda, 2014-2015 öğretim yılında Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu'nda okul öncesi eğitime devam eden (36- 60 ay arası) 40 çocuk yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi (BÜKBÖT) kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; ayrıca deneme grubuna eğitim programı bitiminden on hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney – U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, deneme ve kontrol grubu çocuklarının Büyük Kas Becerilerini Ölçme Testi (BÜKBÖT) sontest puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deneme grubu lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Deneme grubu çocuklarının Büyük Kas Becerilerini Ölçme (BÜKBOT) Testi sontest ve izleme testi puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılaşmanın bulunmadığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç; Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerini olumlu yönde etkilediği ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'na göre büyük kas becerileri acısından daha etkili olduğudur.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2016

Master's Thesis

Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması / Comparison of motor skills of 5-year-old children attending pre-school education in rural area and 5-year-old children receiving Montessori education

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Rural education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni motor gelişimdir. Bağımsız değişkeni ise Montesori eğitimi alma, kırsal bölgede okul öncesine devam etme ve cinsiyettir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi- özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden 5 yaş öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi - özel anaokulu ve anasınıflarından Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu anasınıfından 25 öğrenci, Selçuk Üniversitesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulundan Montessori eğitimi alan 15 öğrenci seçilmiştir. Çocukların motor gelişim becerileri "LOS KF 18" ölçeği ile ölçülmüştür. Motor gelişim ölçeğinden elde edilen puanlara bağımsız değişkenlerin etkisi SPSS 18. versiyonu ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları aşağıda sıralanmıştır. 1. Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişim beceri puan ortalamaları ile kırsal bölgede okul öncesine devam eden 5 yaş çocuklarının motor gelişim beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (P>0.05) 2. Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri arasında önemli düzeyde fark yoktur. (P>0.05) 3. Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P>0.05) 4. Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P>0.05) / In this study, the five age children who studied at pre-school in rural life and who educated with Montessori method were compared. The dependent variant of the study is motor development skill of children the independent voriant of this study is education of Montessori, the pre-school education of rural life and gender.The scope of the study were compared of the students who were attending country and private pre-schools placed in Konya durig 2013-2014 education season and the students were at the age of five. As a sample model, 25 students from Kandil Şehit Ersan Şeker primary school, and 15 students from Selçuk University, were selected using examplification in Konya. The motor devolopment capacity of children was measured by "LOS KF 18" The effects of independent variables on avarage motor development points were investigated with SPSS 18. Method. The datum acquired from this study are summarized below in order: 1. There are no difference between the five age children who educated with Montessori method and who studied at pre-school in rural life. (P>0.05) 2. There is a difference between motor devolopment capacity, it is not of boys and girls in the motor devolopMent capacity, it is not important. (P>0.05) 3. There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who educated with Montessori method in the motor devolopment, it is not important. (P>0.05) 4. There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who studied at pre-school of rural life, it is not important. (P>0.05)

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2015

Master's Thesis

Montessori Yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının özbakım becerilerine etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of Montessori Method on self-care skills of preschool (36-66 months) children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi eğitimi alan 36-66 ay çocuklarının öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların öz bakım (kişisel bakım ve temizlik, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kazalardan korunma, çevreyi düzenleme) becerileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi'dir. Bu araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya 20 deneme, 20 kontrol grubu olmak üzere 40 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerini belirlemek amacıyla Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış, ayrıca beş hafta sonra deneme grubuna eğitimin kalıcılığı ölçmek için tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: ● Deneme grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Deneme grubu çocukları öz bakım becerilerinden temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerinde son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerileri son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. Kendini kazalardan koruma ve çevreyi düzenleme becerilerinde ise deneme ve kontrol grubunun bulguları benzer çıkmıştır. ● Deneme grubu çocuklarının son test puan ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, the effects of The Montessori Method on preschool children's (36-66 months) self care skills were examined. The dependent variable in this study was "children's self care skills (personal care and cleaning, eating, resting, wearing, protecting themselves from the accident, arranging environment)", the independent variable was "The Montessori Method". The study group of the research consisted of three/six years old children who were chosen with the objective assignment and had education in Selcuk University Health Sciences Faculty Ihsan Dogramaci Application Kindergarden School in 2013–2014 education year in Selcuklu county in Konya. A total of 40 children were included in the study;twenties of them were in the experimental group and the rest of them were in the control group. While the study groups were being formed, age variable was taken into consideration and groups were equally distributed. In the study, self care skills assessment test was used to determine preschool children's self care skills assessment. The tests were applied to children before and after testing, and they were applied again to evaluate permanence to experimental group 5 weeks later. At the analysis of the data acquired in the study, Mann Witney U Test and Wilcoxon signed ranks tests were applied. The findings of the study were summarized below: ● The general self care skills of children in experimental group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The general self care skills of children in control group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The post test average scores of children in experimental group's self care skills (personal care and cleaning,eating,resting,wearing skills) were meaningfully higher than the post test average scores of children in control group. Also protecting themselves from the accident and arranging environment skills' scores were same between children in experimental and control group. ● No significant difference was found between post-test average scores and follow-up tests average scores of experimental group. The general conclusion which was obtained from the results was The Montessori Method made positive contribution to preschool children's self care skills and it was more effecient than Ministry of National Education Pre-school Education Program about the personal care and cleaning, eating, resting, wearing skills.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2015

Master's Thesis

Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi / The effect of Montessori practical life studies on the self-care skills of children who have mental retardation

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Middle East, Montessori method of education, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada Montessori günlük yaşam becerileri çalışmalarının zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deneklerini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Aksaray ili Sarıyahşi ilçesine bağlı bir ilkokuldaki özel eğitim sınıfına devam eden üç zihinsel yetersizliği olan çocuk (hafif, orta, ağır düzeyde) oluşturmaktadır. Denekler, seçkisiz (rastgele) olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcılar ölçüt olarak, farklı engel düzeylerinin olmasına göre belirlenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma desenlerinden ABA modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerini toplamak için "Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi" kullanılmıştır. Nitel verileri toplamak içinse gözlemci sınıf öğretmenine uygulama sonunda sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler, çizgi grafiğiyle sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Montessori günlük yaşam becerileri çalışmaları hafif ve orta düzey zihinsel yetersizliği olan çocukların öz bakım becerilerini olumlu yönde etkilemiştir. / In this research, the effect of Montessori practical life studies on the self care skills of children who have mental retardation was observed. The subjects of the study consist of three mentally disabled children (mild,moderate,severe) attending a special-ed class in a primary school in Sarıyahşi district of Aksaray province in the 2019-2020 academic year. The subjects were determined by using the criterion sampling method, which is one of the non-random sampling methods. Participants were determined according to the different levels of disability as a criterion. In the study, ABA(Applied Behavioral Analysis) model, which is one of the single-subject research designs, was used. The 'Self Care Assessment Test' was used to collect the quantitative data of the study. Questions were asked to the observer classroom teacher to collect qualitative data at the end of the application. The data acquired are presented with a line chart. According to the results of the study, Montessori practical life studies positively affected the self-care skills of children with mild and moderate mental retardation.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2021

Master's Thesis

Montessori eğitimi ile okul öncesi eğitim programı uygulanan okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi / Investigation of creative thinking skills of preschool students who are applied with Montessori education and preschool education program

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel ve ilişkisel tarama desenleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İzmir ilinde Montessori eğitimini uyguladığını duyuran herhangi bir anaokulu ile Muş ilinde MEB OÖEP'yi uyguladığını duyuran herhangi bir özel okulun anasınıfında eğitim gören toplam 40 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırma verileri, Aslan (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan "Torrance Yaratıcı Düşünce Testi" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Sperman Sıra Farkları Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanları MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerinin toplam yaratıcılık puanları arasında önemli ölçüde ilişki vardır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinden akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratıcılık puanları, MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Erken kapamaya direnç alt becerilerinde ise her iki eğitimi de olan öğrencilerin bulguları benzer çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori eğitimi'nin okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, it was prepared to examine the creative thinking skills of preschool students who were applied Montessori education and MEB OÖEP. Descriptive and relational scanning patterns, which are among the quantitative research methods, were used in the study. The study group of this study consists of a total of 40 students studying in the kindergarten of any kindergarten in the province of İzmir that announced that they have implemented Montessori education in the fall semester of the 2020-2021 academic year and any private school in the province of Muş that announced that they have implemented the MEB OÖEP. While creating the study group of the research, the age variable was taken into consideration and the groups were equalized. The research data were obtained using the "Torrance Creative Thinking Test" adapted into Turkish by Aslan (1999) and the "Personal Information Form" developed by the researcher. In the analysis of the data obtained in the research; Mann Witney U Test and Sperman Rank Difference Correlation Analysis were applied. The total creativity scores of the students who are applied Montessori education are significantly higher than the TTCT total creativity scores of the students who are applied to MEB OÖEP. There is a significant relationship between the Montessori education and the total creativity scores of pre-school students who are applied MEB OÖEP. Fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment sub-skills among the creative thinking skills of the students who were applied Montessori education, the total creativity scores, the fluency, originality, the abstraction of the titles and the enrichment sub-skills of the students who were applied MEB OÖEP were significantly higher than the total creativity scores. In the sub-skills of resistance to early closure, the findings of the students with both education were similar. The general conclusion reached in line with the results obtained is that Montessori education contributes positively to the creative thinking skills of preschool students and is more effective than the fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment skills compared to the Ministry of National Education Preschool Education Program.

Language: Turkish

Published: Samsun, Turkey, 2021

Master's Thesis

MEB okul öncesi eğitim programı ve montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi / The analysis of social skills of 5 year - old children according to MEB program and Montessori approach they receive

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Social emotional learning, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerini eğitim aldıkları program türüne incelemektir. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş grubu çocukların sosyal becerileri değerlendirilmiştir. Araştırma nicel araştırma kapsamında tasarlanmış ve genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına ve Montessori Eğitim Yaklaşımına tabi olan 5 yaş grubu toplam 303 çocuktan oluşturulmuştur. Araştırma İstanbul ilinde Küçükçekmece, Bahçelievler, Çekmeköy ve Maltepe ilçelerinde bulunan 23 okulda görev yapan 40 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Elibol Gültekin (2008) tarafından uyarlanan Sosyal Beceri Ölçeği ile elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda MEB programına göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinin, Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinde daha yüksek olduğu, MEB programına göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinin Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların cinsiyetine, babalarının yaşına ve kardeş sayılarına göre sosyal becerileri farklılık göstermezken, annelerinin yaşına, anne baba eğitim durumuna, ailenin gelir düzeyine ve okul öncesi eğitime devam sürelerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. / The aim of this study is to analyze the social skills of preschool children according to the type of educational program they receive. In this study, the social skills of 5 years old children who took education according to Ministry of Education Preschool Education Program and Montessori educational approach were evaluated. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. Participants consisted of 300 children aged 5 who continue their preschool education according to Ministry of Education Preschool Education Program and Montessori educational approach in 2013-2014 academic year. The study was conducted with 40 teachers from 23 different schools in Istanbul city, Kucukcekmece, Bahcelievler, Cekmekoy and Maltepe districts. The data of the study were obtained through Personal Information Form developed by the researcher and Social Skills Scale adapted by Elibol Gultekin (2008). According to the analyses, it was found that the communication skills of children who take education according to Ministry of Education program were higher than those of children who take education according to Montessori approach. It was also found that the behavior problems of children who take education according to Ministry of Education program were higher than those of children who take education according to Montessori approach. While there was no difference in children's social skills according to their gender, father's age and the number of siblings, there was a significant difference in children's social skills according to their mother's age, education degree of their parents, level of income of the family and duration of preschool attendance.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2015

Advanced Search