Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1024 results

Article

✓ Peer Reviewed

Moderne Erziehung und Montessoripädagogik [Modern Education and Montessori]

Available from: V&R E-Library

Publication: Bildung und Erziehung, vol. 7

Pages: 659-663

Europe, Germany, Western Europe

See More

Language: German

DOI: 10.7788/bue-1954-jg90

ISSN: 0006-2456, 2194-3834

Article

El Método Montessori y la Educación Moderna [Montessori Method and Modern Education]

Publication: Revista de Pedagogía, vol. 1, no. 6

Pages: 201-204

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Language: Spanish

Book Section

Attualità dei principi montessoriani nell'indirizzo scientifico moderno della psicologia infantile [Topicality of Montessori principles in the modern scientific direction of child psychology]

Book Title: Maria Montessori e il pensiero pedagogico contemporaneo [Maria Montessori and contemporary pedagogical thought]

Pages: 185-194

Conferences, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957), Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1959

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori, Modernista [Maria Montessori, a Modernist]

Publication: Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche, vol. 16, no. 199

Pages: 216

Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Criticando il canone storiografico corrente, che tende a collegare la prima Montessori all'ambiente positivista e laicista, l'articolo mostra come, in realtà, la Montessori possa essere più esattamente inserita nella costellazione di educatrici vicine al modernismo e come la sua pedagogia si caratterizzi in senso modernista. [Criticizing the current historiographical canon, which tends to connect the first Montessori to the positivist and secularist environment, the article shows how, in reality, Montessori can be more exactly inserted in the constellation of educators close to modernism and how her pedagogy is characterized in a modernist sense.]

Language: Italian

ISSN: 1723-9672, 2612-6559

Book Section

Problemi educativi della democrazia moderna [Educational problems of modern democracy]

Book Title: L'educazione alla socialità nella pedagogia contemporanea [Education to sociality in contemporary pedagogy]

Pages: 23-33

Conferences, National Study Conference (4th, Venice, Italy, 12-14 October 1956)

See More

Abstract/Notes: Speech delivered by author on October 12, 1956 at the 4th National Study Conference (Venice, Italy).

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1957

Book Section

La società moderna di fronte all'educazione della prima infanzia [Modern society in the face of early childhood education]

Book Title: Valore educativo e sociale della scuola materna: atti [Educational and social value of the nursery school: proceedings]

Pages: 243-253

Conferences

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1963

Book Section

Maria Montessori fra Antropologia, Psicologia e Modernismo [Maria Montessori Between Anthropology, Psychology and Modernism]

Book Title: La Cura dell'Anima in Maria Montessori: l'Educazione Morale, Spirituale e Religiosa dell'Infanzia [Care of the Soul in Maria Montessori: Moral, Spiritual and Religious Education of Childhood]

Pages: 8-37

Europe, Italy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Southern Europe, Spirituality

See More

Language: Italian

Published: Rome, Italy: Fefè Editore, 2011

ISBN: 978-88-95988-34-4

Book Section

Rileggere Maria Montessori: Modernismo Cattolico e Rinnovamento Educativo [Re-Reading Maria Montessori: Catholic Modernism and Educational Renewal]

Book Title: Maria Montessori, Dio e il Bambino e Altri Scritti Inediti [God and the Child and Other Unpublished Writings]

Pages: 5-104

See More

Language: Italian

Published: Brescia, Italy: Editrice La Scuola, 2013

ISBN: 978-88-350-3326-4

Series: Maestri , 26

Article

Maria Montessori e il problema dell'educazione nel mondo moderno [Maria Montessori and the problem of education in the modern world]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 20, no. 1

Pages: 3

Educational change, Maria Montessori - Biographic sources, Marziola Pignatari - Writings

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

✓ Peer Reviewed

Specyfika i kierunki modernizacji w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi w latach 1924-1939 / Nature and Directions of Modernisation in Preschool Education in Łódź in 1924-1939

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 125-144

Early childhood care and education, Early childhood education, Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Poland, Preschool education

See More

Abstract/Notes: Celem badań w niniejszym szkicu była próba odtworzenia specyfiki i kierunków przeobrażeń, jakie w dziedzinie wychowania przedszkolnego w Łodzi nastąpiły w latach 1924-1939. Artykuł jest kontynuacją badań o tej problematyce (dla okresu 1918-1923); wyniki zaprezentowano wcześniej na łamach pisma Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Nowy problem badawczy stanowiła kwestia powołania z inicjatywy samorządu miasta Łodzi, pierwszej i kolejnych placówek przedszkolnych. Starano się prześledzić, w jaki sposób organizowano zaplecze materialne tych placówek, jak prowadzono pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, czy uwzględniano nowe trendy pedagogiczne, z jakimi trudnościami się konfrontowano. W poszukiwaniu odpowiedzi sięgnięto do materiału źródłowego czasopiśmienniczego. Poddano kwerendzie dwa periodyki: pismo ogólnopolskie Przedszkole i o zasięgu lokalnym Dziennik Zarządu Miasta Łodzi. W wyniku badań stwierdzono, że nowy kierunek w wychowaniu przedszkolnym w Łodzi został wytyczony od połowy lat 20. XX w. dzięki powoływaniu publicznych placówek dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zatrudnieniu na stanowisku miejskiej inspektorki wychowania przedszkolnego Janiny Pawłowskiej. Wniosek z badań: znaczące zmiany, jakie w latach 1924-1939 dokonały się w łódzkich przedszkolach odnotowano w sferze wychowawczo-dydaktycznej, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i jego rodziną. W myśl nowatorskich rozwiązań pedagogicznych starano się modernizować istniejące przedszkola i zakładać nowe, wyposażać w nowoczesne pomoce dydaktyczne, podnosić jakość pracy wychowawczej oraz wprowadzać do przedszkolnej przestrzeni nowe formy współpracy z rodzicami. / The purpose of this study was the attempt to recreate the nature and directions of transformations which took place in preschool education in Łódź in 1924-1939. This article is a continuation of the research (related to the period of 1918-1923) the results of which have already been published in Elementary Education in Theory and Practice [Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce]. The new research problem was the establishment of the first and other preschools by the local government of the city of Łódź. The attempt was made to study the manner in which the financial basis of these preschools was organized, the way the educational and care work was performed, whether new pedagogical tendencies were followed, and what difficulties had to be overcome. To find the responses to those questions, the author of this article examined source materials in journals. Two journals were surveyed: the nation-wide Przedszkole [Preschool], and the local Dziennik Zarządu Miasta Łodzi [Journal of the Management of the City of Łódź]. It was found that, since the mid-1920s, a new direction was defined in preschool education in Łódź due to the opening of public preschools for children and to the employment of Janina Pawłowska as a municipal preschool education inspector. It was concluded that major changes which occurred in Łódź preschools in 1924-1939 concerned the area of education and didactics, in particular in work with children and their family. Following the innovative pedagogical solutions, the authorities tried to modernize the existing preschools and open new ones, equip them with modern teaching aids, improve the quality of educational work, and introduce new forms of cooperation with parents to preschools.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.09

ISSN: 2353-7787

Advanced Search