Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

2173 results

Book Section

La visione cosmocentrica di Maria Montessori e l'istanza dell'educazione alla pace [The cosmocentric vision of Maria Montessori and the demand for education for peace]

Book Title: L'Utopia Montessoriana: Pace, Diritti, Libertà, Ambiente [Montessorian Utopia: Peace, Rights, Freedom, Environment]

Pages: 113-126

Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Peace education

See More

Language: Italian

Published: Trento, Italy: Erickson, 2019

ISBN: 978-88-590-2042-4 88-590-2042-5

Article

La formation de l'esprit de géométrie selon Madame Montessori [The formation of the spirit of geometry according to Madame Montessori]

Available from: Université Caen Normandie

Publication: Pour l'ère nouvelle: revue internationale d'èducation nouvelle, vol. 14, no. 106

Pages: 78-79

See More

Language: French

Master's Thesis

Ortaokul Montessori fen eğitiminin Montessori fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi / Investigation of Montessori science education in the secondary school according to the perspective of Montessori science teachers

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Montessori method of education - Teachers, Science - Study and teaching, Teachers, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The purposes of this study are to determine the views of teachers about Montessori science education, to discuss the Montessori approach in detail and make suggestions in this regard. The study was designed as a case study which is a qualitative research method. The participants were selected based on the criterion sampling method that is a purposive sampling method. In this regard, 7 upper elementary teachers and 8 middle school science teachers who are trained in Montessori teacher education programs participate in the study. Data is collected through a semi-structured interview. The collected data is analyzed with content analysis and descriptive analysis techniques from qualitative data analysis techniques. Findings suggest that the Montessori approach encourages children to work freely throughout the entire education but expects them to be responsible for their education. To achieve this, the learning environment, the teaching methods and techniques, and the assessment and evaluation methods take a highly flexible structure. This flexible structure of the approach allows individualization for each child. From the teachers' point of view, it is understood that the Montessori approach focuses on providing a nurturing environment where each child is respected and encouraged, where social interaction is intense, rather than focusing on academic education. In light of these findings, some suggestions for the implementation of the approach are presented. / Bu araştırmanın amacı, Montessori fen eğitimine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek, bu görüşler doğrultusunda Montessori yaklaşımını detaylı bir şekilde ele almak ve bu konuda önerilerde bulunmaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Katılımcılar, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmaya uluslararası Montessori eğitmen eğitimi programlarına katılmış 7 ilkokul ikinci kademe (4,5 ve 6.sınıf) sınıf öğretmeni ve 8 ortaokul (7 ve 8.sınıf) fen bilgisi öğretmeni dâhil edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Bulgular Montessori yaklaşımının; çocukların tüm eğitim öğretim sürecinde özgür çalışmalarını teşvik eden fakat onlardan kendi eğitimlerinden sorumlu olmalarını bekleyen, bunu sağlayabilmek için öğrenme ortamını, öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini son derece esnek bir yapıya büründüren bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Yaklaşımın bu esnek yapısı her çocuk için bireyselleştirilmesine imkân tanımaktadır. Öğretmenlerin görüşlerinden Montessori yaklaşımının akademik eğitime odaklanmak yerine her çocuğun bireysel farklılıklara saygı duyulan ve teşvik edilen, sosyal etkileşimin yoğun olduğu besleyici bir ortam sağlamaya odaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bulgular ışığında yaklaşımın uygulanabilmesine dair bazı öneriler sunulmuştur.

Language: Turkish

Published: Bolu, Turkey, 2019

Article

Ein Leben für Montessori: zum Tod des Montessori-Forschers Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch [A life for Montessori: on the death of the Montessori researcher Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 35, no. 3-4

Pages: 115-116

Günter Schulz-Benesch - Biographic sources, Harald Ludwig - Writings, Obituaries

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

✓ Peer Reviewed

Zur Bedeutung der Montessori-Methode und des Montessori-Phänomens unter besonderer Berücksichtigung der Aphasietherapie [On the importance of the Montessori method and the Montessori phenomenon with special consideration of aphasia therapy]

Publication: Die Rehabilitation, vol. 19, no. 2

Pages: 115-119

See More

Language: German

ISSN: 0034-3536

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Article

✓ Peer Reviewed

Manajemen Pendidikan Karakter Metode Montessori di Jogjakarta Montessori School [Montessori Method of Character Education Management at Jogjakarta Montessori School]

Available from: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Publication: Media Manajemen Pendidikan [Educational Management Media], vol. 2, no. 2

Pages: 251-259

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter yang meliputi 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengarahan dan pelaksanaan, 4) evaluasi dan pengendalian, 5) faktor pendukung serta 6) faktor penghambat di SD Montessori. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan manajemen pendidikan karakter pada kurikulum, pendidik, pembiayaan peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan; 2) pengorganisasian manajemen pendidikan karakter pada pelatihan guru baru, pengarahkan para guru, kesempatan bagi guru atau staf untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pikiran, mengikutsertakan yayasan, guru, staf dan komite sekolah dalam membuat perencanaan manajemen, memberikan nasehat dan arahan yang benar; 3) pelaksanaan manajemen pendidikan karakter sesuai dengan perencanaan dengan apparatus dan pendampingan dari guru; 4) evaluasi manajemen pendidikan karakter dengan melihat kemandirian dan keberanian, pembuatan project, berperilaku santun; 5) faktor pendukung meliputi kegiatan di luar sekolah bermasyarakat, kegiatan ektrakurikuler, peraturan untuk tidak memakai atribut keagamaan selama di sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pendidik yang ramah dan perhatian, kegiatan sosial dan kerjasama dengan sekolah lain; 6) faktor penghambat pendidikan karakter pada Jogjakarta Montessori School yaitu kurangnya kerjasama orang tua siswa dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggungjawab, menghargai prestasi, dan rasa ingin tahu. [This study aims to determine the management of character education which includes 1) planning, 2) organizing, 3) directing and implementing, 4) evaluation and control, 5) supporting factors and 6) inhibiting factors in SD Montessori. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques are in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Data were analyzed descriptively qualitatively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) character education management planning in the curriculum, educators, student funding, facilities and infrastructure, education financing; 2) organizing character education management on new teacher training, directing teachers, opportunities for teachers or staff to participate in contributing ideas, involving foundations, teachers, staff and school committees in making management plans, providing correct advice and direction; 3) implementation of character education management in accordance with planning with apparatus and mentoring from teachers; 4) evaluation of character education management by looking at independence and courage, making projects, behaving politely; 5) supporting factors include activities outside of school in the community, extracurricular activities, regulations not to use religious attributes while at school, school facilities and infrastructure, friendly and caring educators, social activities and collaboration with other schools; 6) the inhibiting factor for character education at Jogjakarta Montessori School is the lack of cooperation between parents in instilling the values ​​of discipline, responsibility, respect for achievement, and curiosity.]

Language: Indonesian

DOI: 10.30738/mmp.v2i2.5072

ISSN: 2622-3694

Book

L'Education Montessori: Les Principes qu'Applique Mme Montessori dans les 'Case dei Bambini' Causeries et Notes d'une Mere [Montessori Education: The Principles Applied by Montessori in 'Case dei Bambini' Mother's Talks and Notes]

Available from: HathiTrust

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: French

Published: Paris, France: Librairie Fischbacher, 1915

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori: The Montessori Method (Introduction by Martin Mayer); Spontaneous Activity in Education (The Advanced Montessori Method, Vol. 1); The Montessori Elementary Material (The Advanced Montessori Method, Vol. 2)

Available from: Springer Link

Publication: International Review of Education, vol. 11, no. 2

Pages: 240-242

See More

Language: English

DOI: 10.1007/BF01419908

ISSN: 1573-0638, 0020-8566

Article

Montessori Activities in India [Besant Montessori School, Juhu; Montessori Training Centre, Adyar; Shishu Vihar Montessori School, Yeotmal, Berar]

Publication: The Montessori Magazine: A Quarterly Journal for Teachers, Parents and Social Workers (India), vol. 2, no. 2

Pages: 122-123

Annie Besant Montessori School (Juhu), Asia, India, Montessori Training Centre (Adyar, India), Shishu Vihar Montessori School (Yeotmal), South Asia

See More

Language: English

Advanced Search