Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1415 results

Article

Montessori: ‘The Montessori Method’

Available from: University of Dayton eCommons

Publication: Imprints and Impression: Commentaries on the Exhibit's Work, no. 29

Book reviews, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: A brief commentary prepared by Treavor Bogard, PhD, Assistant Professor, Teacher Education, on the following work: Maria Montessori Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini (The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in “the Children's Houses”)1909; first edition.

Language: English

Article

Attività dell'Opera Montessori: Napoli: Dio e la natura nel pensiero di Maria Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 20, no. 4

Pages: 41

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Book

Työkasvatus päiväkodissa sekä peruskoulun ala-asteen Freinet ja Montessori-luokilla [Work education in kindergarten and in Freinet and Montessori classes in primary school]

Célestin Freinet - Philosophy, Elementary education, Elementary schools, Freinet Modern School Movement, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Preschool education

See More

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, 1999

Book

Montessori at Home: A Complete Guide to Teaching Your Preschooler at Home Using the Montessori Method

See More

Language: English

Published: Rossmoor, California: American Montessori Consulting, 1988

ISBN: 0-929487-00-1

Book Section

Montessori-Pädagogik und/ oder Montessori-Therapie? Gedanken zur notwendigen Klärung eines ungeklärten Verhältnisses am Beispiel der Sprachförderung

Book Title: Montessori-Pädagogik - konkret: praxisorientierte Aspekte und schulische Konzeptionen

Pages: 74-84

See More

Language: German

Published: Bad Heilbrunn, Germany: Klinkhardt, 2000

Edition: 1st ed.

ISBN: 978-3-7815-1123-1 3-7815-1123-5

Article

The Montessori Method vs. the Montessori Experience

Publication: Tomorrow's Child, vol. 17, no. 3

Pages: 22, 27

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

María Montessori y su concepto de la educación [Maria Montessori and Her Concept of Education]

Publication: Revista Infancia, vol. 77

Pages: 22-26

See More

Language: Spanish

Master's Thesis

Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarına yönelik görüşleri / Montessori educators' views about classroom management practices

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Classroom environments, Classroom management, Montessori method of education - Teachers, Teachers, Teachers - Attitudes

See More

Abstract/Notes: One of the pre-school education programs widely implemented in our country is the Montessori education approach developed by Montessori. The impact of the Montessori approach, which places a lot of emphasis on the prepared environment, the materials that make up this environment, and the prepared adult instructor, on the classroom management practices of instructors, cannot be ignored. In order to determine the applications applied to classroom management by Montessori instructors working in early childhood classes where Montessori education approach is applied in public and private preschool education institutions in Turkey, this research was created in a qualitative research pattern by adopting a phenomenological approach. In educational settings, the phenomenological approach is used to make concrete the participants ' knowledge, perception, experience and feelings about the identified phenomenon. The phenomenon covered in this study is the classroom management practices of Montessori instructors who are working at the early childhood level within preschool education institutions in our country. The Working Group consists of 13 preschool teachers and master instructors who are Montessori instructors. The "criteria sampling" method was used to determine the Working Group. It is taken as criteria by the researcher that the instructors are employed in the kindergarten or kindergarten level of 3-6 years of early childhood, have received Montessori instructor training from a formal educational institution and have completed one-year internship periods and have earned the right to receive their certificates. All of the data were collected in the 2019-2020 school year. Personal data form and structured interview and follow-up interview were used as data collection tools. Interviews with participants were conducted individually and face-to-face. The data obtained; it is collected under four dimensions in the form of the regulation of the physical environment, communication and behavior management, time management, and plan and program studies. According to the results of the research, Montessori instructors ' applications for these four dimensions have similarities and differences with the studies that have been done, and they relate these practices to the three basic elements of classroom management: "prepared environment", "prepared adult" and "learning materials". The findings were discussed within the framework of the studies in the field. / Ülkemizde yaygın olarak uygulanan okul öncesi eğitim programlarından biri de Montessori tarafından geliştirilmiş olan Montessori yaklaşımıdır. Hazırlanmış çevreye, bu çevreyi oluşturan materyallere ve hazırlanmış yetişkin olarak adlandırılan eğitmene çokça vurgu yapılan Montessori yaklaşımının eğitmenlerin sınıf yönetimi uygulamalarına etkisi göz ardı edilemez. Bu araştırma Türkiye'de resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki Montessori eğitim yaklaşımının uygulandığı erken çocukluk sınıflarında görev yapmakta olan Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin başvurdukları uygulamaların ve bu uygulamaları sınıf yönetimiyle nasıl ilişkilendirdiklerinin tespit edilmesi amacıyla, fenomenolojik yaklaşım benimsenerek nitel araştırma deseninde oluşturulmuştur. Eğitim ortamlarında fenomenolojik yaklaşım, katılımcıların belirlenen fenomen hakkındaki bilgi, algı, deneyim ve duygularını somut bir hale getirmek için kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında ele alınan fenomen, ülkemizde okul öncesi eğitim kurumları bünyesinde bulunan erken çocukluk kademesinde görev yapmakta olan Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarıdır. Çalışma grubu, Montessori eğitmeni olan 13 okul öncesi öğretmeni ve usta öğreticiden oluşmaktadır. Çalışma grubunu belirlemek amacıyla "ölçüt örnekleme" yöntemi kullanılmıştır. Eğitmenlerin MEB'e bağlı anaokullarında veya anasınıflarında 3-6 yaş erken çocukluk kademesinde görev yapmaları, resmi olarak eğitim veren bir kurumdan Montessori eğitmen eğitimi almış ve bir yıllık staj sürelerini tamamlayıp sertifikalarını almaya hak kazanmış olmaları araştırmacı tarafından ölçüt olarak alınmıştır. Verilerin tümü 2019-2020 eğitim öğretim yılında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yapılandırılmış görüşme ve takip görüşmesi formları kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler bireysel ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler; fiziksel ortamın düzenlenmesi, iletişim ve davranış yönetimi, zaman yönetimi ve plan ve program çalışmaları şeklinde dört boyut altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Montessori eğitmenlerinin bu dört boyuta yönelik uygulamalarının yapılmış olan çalışmalarla benzerlikleri ve farklılıkları bulunmakta ve eğitmenler bu uygulamaları sınıf yönetiminin üç temel öğesi olan "hazırlanmış çevre", "hazırlanmış yetişkin" ve "eğitici materyaller" ile ilişkilendirmektedirler. Elde edilen bulgular, alan yazındaki çalışmalar çerçevesinde tartışılmıştır.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2020

Article

✓ Peer Reviewed

A Gyógypedagógia két Meghatározó Máriája: Maria Montessori és Hári Mária [Two Determining Marias of the Special Education: Maria Montessori and Mária Hári]

Available from: University of Debrecen Publishing Platform

Publication: Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, vol. 2, no. 4

Pages: 35-47

See More

Abstract/Notes: This study presents the decisive pedagogy of two Marias: Dr. Montessori and Dr. Hári. Dr. Montessori was the first woman in Italy who received a medical degree and it was many years later when she did pedagogical studies as well. Dr. Hári was a young medical student when she started to work with Professor Pető who had laid down the basics of Conductive Education. Dr. Montessori and Dr. Hári had a lot in common: not just their profession was the same but thanks to their hard work both pedagogy became famous internationally. Through their personality, the reader will have a glance into their educational methods as well. The topic is relevant because both educational systems make it possible for people with disabilities to integrate into society and live meaningful lives. [ This study presents the decisive pedagogy of two Marias: Dr. Montessori and Dr. Hári. Dr. Montessori was the first woman in Italy who received a medical degree and it was many years later when she did pedagogical studies as well. Dr. Hári was a young medical student when she started to work with Professor Pető who had laid down the basics of Conductive Education. Dr. Montessori and Dr. Hári had a lot in common: not just their profession was the same but thanks to their hard work both pedagogy became famous internationally. Through their personality, the reader will have a glance into their educational methods as well. The topic is relevant because both educational systems make it possible for people with disabilities to integrate into society and live meaningful lives.]

Language: Hungarian

DOI: 10.18458/KB.2016.4.35

ISSN: 2498-5368

Book Section

Der "Weltbund für Erneuerung der Erziehung" und die Montessori-Pädagogik [The "World Association for the Renewal of Education" and Montessori pedagogy]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [Montessori Pedagogy and the Handicapped Child: Papers and Results of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 21-24

Conferences, Educational change, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Montessori method of education, New Education Fellowship, Weltbund für Erneuerung der Erziehung

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Advanced Search