Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

583 results

Book

Alternative Approaches to Education: A Guide for Teachers and Parents

Available from: Taylor and Francis Online

See More

Abstract/Notes: Alternative Approaches to Education provides parents and teachers with information and guidance on different education options in the UK and further

Language: English

Published: New York, New York: Routledge, 2017

Edition: 2nd

ISBN: 978-1-315-53321-6

Article

Raising the Visibility of Montessori Education

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 23, no. 3

Pages: 3-3,7

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Les principes de l'éducation nouvelle, selon Mme. Montessori

Publication: Littérature, philosophie et pédagogie

See More

Language: French

ISSN: 2742-2046

Article

Music Education Through Correlated Movement

Publication: Freedom for the Child, vol. 1, no. 2

Pages: 13-14

Americas, Montessori Educational Association (USA) - Periodicals, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Music - Instruction and study, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Report on the work of the Children's Home at 1840 Kalorama Road NW (Washington, D.C.), specifically as it relates to music education.

Language: English

Article

Mengtesuoli jiaoyuxue zhong de shehuijiaoyu [Social Education in Montessori Pedagogy]

Publication: Taiwan Jiaoyu / 臺灣教育 / Taiwan Education Review, vol. 330

Pages: 32-38

Asia, China, East Asia, Taiwan

See More

Language: Chinese

ISSN: 1816-6482

Book

Metod naucnoj pedagogiki, primenjaemyj k detskomu vospitaniju v Domach rebënka [The method of scientific pedagogy applied to child education in Children's Homes]

Children's House (Casa dei Bambini), Maria Montessori - Writings

See More

Language: Russian

Published: Moscow, Russia: Zadruga, 1915

Article

Montessori in Guatemala: Montessori Education Goes to the Poorest of the Poor

Publication: Tomorrow's Child, vol. 1, no. 5

Pages: 12–14

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

W poszukiwaniu modelu edukacji matematycznej. W stronę pedagogiki Marii Montessori / Searching for a Model of Mathematical Education: Towards Maria Montessori’s Pedagogy

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 13, no. 1 (whole no. 47)

Pages: 163-181

Mathematics education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Mathematics is a school subject which causes students the greatest problems, sometimes throughout their entire school experience. Unsatisfactory learning outcomes in mathematics have been observed worldwide for a number of years, and the lack of or poor mathematical skills make it impossible for many students to cope with the ever increasing demands of modern life. In view of this alarming situation, constant attempts are being made to modify and reform mathemati­cs education curricula in order to improve their effectiveness. The present study explores the difficulties faced by students in learning mathematics. Attention is given to the types and effects of failures in mathematics education. In the context of these problems, the Montessori method is recommended as an alternative. The main assumptions of the Montessori pedagogy are presented, with a special emphasis on the development material. The greatest prominence is given to sensory and mathematical materials, providing their brief characterization and pointing to their high educational effectiveness. In order to bring the characteristics of Montessori’s organizational forms closer (forms of students’ work) the three-stage-lesson is presented. The lesson involves presenting the names connected with the typical developmental Montessori method with the use of Golden Bead Material. The concluding section highlights the didactic effectiveness of Montessori pedagogy in the domain of mathematics education. It is stressed that students who have been educated in Montessori schools work eagerly with mathematical materials and independently. They achieve educational success, acquire new skills and see that mathe­matics can be easy and pleasant to learn. / Matematyka jest przedmiotem, który sprawia uczniom najwięcej problemów nieraz przez całe życie szkolne. Od lat obserwuje się na całym świecie niezadawalające wyniki nauczania tego przedmiotu, a brak lub zbyt niski poziom umiejętności matematycznych nie pozwala wielu uczniom sprostać rosnącym wymaganiom życiowym. Taka niepokojąca sytuacja implikuje podejmowanie ustawicznych prób modyfikacji i reformowania programów edukacji matematycznej zmierzających w kierunku większej ich skuteczności. W pracy podjęto problem trudności dzieci w uczeniu się matematyki. Zwrócono uwagę na rodzaje i skutki niepowodzeń w edukacji matematycznej. W kontekście tych zagadnień, jako alternatywę zakomenderowano edukację metodą M. Montessori. Omówiono główne założenia pedagogiki montessoriańskiej ze szczególnym uwzględnieniem materiału rozwojowego. Największą uwagę poświęcono materiałom sensorycznym i matematycznym, dokonując krótkiej ich charakterystyki oraz wskazując wysoką skuteczność edukacyjną. W celu przybliżenia specyfiki montessoriańskich form pracy ucznia przedstawiono trzystopniową lekcję nazw dotyczącą charakterystycznej dla metody Montessori pomocy rozwojowej, zwanej „złotym materiałem”. W zakończeniu wskazano efektywność dydaktyczną pedagogiki Montessori w obszarze edukacji matematycznej. Podkreślono, że uczniowie w placówkach montessoriańskich chętnie i samodzielnie pracują z materiałami matematycznymi. Doświadczają sukcesów, nabywają nowe umiejętności i przekonują się, że matematyka może być łatwa i przyjemna.

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp.2017.13.47.163

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

Does Open Education Really Work in an Urban Setting?

Available from: JSTOR

Publication: Phi Delta Kappan, vol. 54, no. 2

Pages: 107-110

See More

Language: English

ISSN: 0031-7217

Doctoral Dissertation

Promotion of Peace and Peace Education Through Schooling: Perspectives and Experiences of Girls and Boys in Mauritius

Available from: British Library - EthOS

Africa, East Africa, Mauritius, Peace education, Sub-Saharan Africa

See More

Abstract/Notes: This thesis explores young boys' and girls' perceptions and experiences of their schooling in the small island developing state of Mauritius. It brings to the forefront problems related to cultural and structural violence that can hamper a peaceful schooling in three state secondary schools: a single-sex girls' school, a single-sex boys' school and a mixed school which also promote the educational theories of M. K. Gandhi and Rabindranath Tagore. The findings reveal that there can be a 'fideistic' attitude to Gandhi and Tagore in this context, which highlight the need for a critical peace education that question taken-for-granted assumptions. It also shows that in schools, problems can be hidden and not discussed. The methodology was based on a participatory worldview that asserts the importance of a 'holistic inquiry' and learning from the 'Other' for peaceful coexistence. In this regard, there can be serious ethical challenges for a 'native' researcher to conduct participatory research with young people in a small-connected community like Mauritius. The research also brings together various philosophies of education and peace for the promotion of peace education. It builds on commonalities from the East and West to highlight the importance of the 'holistic' in peace education. It promotes the concept of 'wholeness' as much emphasised in the East. The research was informed by M.K. Gandhi's, Rabindranath Tagore's and Maria Montessori's educational theories for peace. It was also gender-sensitive and promoted a 'peace-focused-feminism', which is grounded in the Eastern philosophies of 'Yin' and 'Yang', 'Shakti' and 'Shiva' and 'Prakriti' and 'Purusha'.

Language: English

Published: Nottingham, England, 2018

Advanced Search