Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

826 results

Book Section

Arbeitskreis "Montessori-Pädagogik in der weiterführenden Schule"

Book Title: Montessori-Pädagogik und frühe Kindheit: eine Revolution in der Erziehung?

Pages: 183-194

Child development, Conference proceedings, Conferences, Europe, Germany, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2004

ISBN: 3-8258-7890-2 978-3-8258-7890-0

Series: Impulse der Reformpädagogik , 9

Article

Bestrebungen zur Erneuerung der Erziehung im Haag [Efforts to renew education in the Hague]

Publication: Das Werdende Zeitalter: Zweimonatsschrift des internationalen Arbeitskreises für Erneuerung der Erziehung, vol. 7

Pages: 68-72

Europe, Holland, Netherlands, Western Europe

See More

Language: German

Book Section

Heilsame Themen und Techniken in der Freien Wahl der Arbeit - Kunstunterricht und Vorbereitete Umgebung

Book Title: Montessori-Pädagogik und frühe Kindheit: eine Revolution in der Erziehung?

Pages: 140-153

Child development, Conference proceedings, Conferences, Europe, Germany, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2004

ISBN: 3-8258-7890-2 978-3-8258-7890-0

Series: Impulse der Reformpädagogik , 9

Article

Внесок академіка В. І. Бондаря та його наукової школи в теорію та історію спеціальної педагогіки й психології [The contribution of Academician V. I. Bondar and his scientific school to the theory and history of special pedagogy and psychology]

Available from: National Pedagogical Dragomanov University

Publication: Scientific Journal of the National Pedagogical University - Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, vol. 24

Pages: 55-61

Children with disabilities, Comparative education, Eastern Europe, Europe, Inclusive education, Montessori method of education, Ukraine

See More

Abstract/Notes: У статті розглядаються основні наукові доробки академіка В.І. Бондаря та представників його наукової школи, щодо психолого-педагогічних проблем трудового навчання і виховання учнів з інтелектуальними вадами. Ученими доведено необхідність орієнтації у процесі навчання на ефективне використання збережених систем і функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження та забезпечити цілеспрямований розвиток психічних процесів. Також показано, що ці важливі теоретико-методологічні позиції було реалізовано у державних освітніх стандартах. Охарактеризовано фундаментальні дослідження історико-педагогічного спрямування, присвячені становленню і розвитку спеціальної освіти розумово-відсталих учнів, ідей раннього розвитку та вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтесорі, системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти, історичного розвитку корекційного навчання учнів допоміжних закладів освіти, системи післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Україні. Обґрунтовано і показано їх значення для теорії дефектологічної науки та практики спеціальної школи. Виявлено тенденції розвитку наукових досліджень наукової школи та їх значення у процесі вдосконалення підготовки фахівців корекційної освіти. [The article considers the main scientific works of Academician VI Cooper and representatives of his scientific school on the psychological and pedagogical problems of labor training and education of students with intellectual disabilities. Scientists have proven the need to focus in the learning process on the effective use of preserved systems and functions that can take on compensatory and corrective loads and ensure the purposeful development of mental processes. It is also shown that these important theoretical and methodological positions have been implemented in state educational standards. The fundamental researches of the historical and pedagogical direction devoted to formation and development of special education of mentally retarded pupils are characterized, ideas of early development and free upbringing of children with mental disabilities in the pedagogical heritage of M. Montessori, the system of training of special education staff for special education institutions, the historical development of correctional training of students of auxiliary institutions, the system of postgraduate pedagogical education of special educators in Ukraine. Their significance for the theory of defectological science and the practice of a special school is substantiated and shown. The tendencies of development of scientific researches of scientific school and their value in the course of perfection of preparation of experts of correctional education are revealed. systems of postgraduate pedagogical education of defectologists in Ukraine. Their significance for the theory of defectological science and the practice of a special school is substantiated and shown. The tendencies of development of scientific researches of scientific school and their value in the course of perfection of preparation of experts of correctional education are revealed. systems of postgraduate pedagogical education of defectologists in Ukraine. Their significance for the theory of defectological science and the practice of a special school is substantiated and shown. The tendencies of development of scientific researches of scientific school and their value in the course of perfection of preparation of experts of correctional education are revealed.]

Language: Ukrainian

ISSN: 2310-8290

Book Section

Frühe Kindheitsentwicklung und Montessori-Pädagogik

Book Title: Montessori-Pädagogik und frühe Kindheit: eine Revolution in der Erziehung?

Pages: 57-69

Child development, Conference proceedings, Conferences, Europe, Germany, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2004

ISBN: 3-8258-7890-2 978-3-8258-7890-0

Series: Impulse der Reformpädagogik , 9

Article

Метод Монтессорі-терапії в корекційній роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку [Montessori therapy method in correctional work with children with mental and physical disabilities]

Available from: National Pedagogical Dragomanov University

Publication: Scientific Journal of the National Pedagogical University - Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, vol. 24

Pages: 198-203

Children with disabilities, Eastern Europe, Europe, Inclusive education, Maria Montessori - Philosophy, Mentally ill children, Montessori method of education, Montessori-based interventions (MBI), Ukraine

See More

Abstract/Notes: В даній статті виділено та описано комплекс принципів та елементів, що складають та детермінують педагогічну систему М.Монтессорі, їх трансформацію в Монтессорі-терапевтичній концепції в контексті застосування до дітей, які мають складні варіанти порушення онтогенезу. Звернено увагу на відмінності в реалізації вихідного принципу педагогічної системи М.Монтессорі – принципу свободи. Стаття містить посилання на Мюнхенську соціально-педіатричну концепцію реабілітації розвитку, одним з елементів якої є Монтессорі-терапія. Розкрито зміст поняття «підготовче Монтессорі-середовище», описано спеціальні принципи його побудови, в тому числі у «звуженому терапевтичному» форматі, та його вплив на розвиток дітей. Надано загальну характеристику, вимоги, правила роботи з Монтессорі-матеріалом як частини «підготовчого середовища». Проаналізовано різницю в роботі з дидактичним матеріалом дітей з порушеннями розвитку та дітей , які не мають порушень. Значну увагу приділено варіантам адаптації та модифікації класичного Монтессорі-матеріалу в залежності від виду порушень дитини, що має поглибити можливі терапевтичні процеси. Висновок містить перелік трансформацій, що їх, на думку автора, зазнала педагогічна система Марії Монтессорі в Монтессорі-терапевтичній концепції. [This article identifies and describes a set of principles and elements that make up and determine the pedagogical system of M. Montessori, their transformation in the Montessori therapeutic concept in the context of application to children who have complex variants of ontogenesis. Attention is drawn to the differences in the implementation of the original principle of the Montessori pedagogical system - the principle of freedom. The article contains a reference to the Munich socio-pediatric concept of developmental rehabilitation, one of the elements of which is Montessori therapy. The meaning of the concept "preparatory Montessori environment" is revealed, special principles of its construction are described, including in the "narrowed therapeutic" format, and its influence on children's development. The general characteristic, requirements, rules of work with Montessori material as a part of "preparatory environment" are given. The difference in the work with didactic material of children with developmental disabilities and children without disabilities is analyzed. Considerable attention is paid to the options of adaptation and modification of the classical Montessori material depending on the type of disorders of the child, which should deepen the possible therapeutic processes. The conclusion contains a list of transformations that, according to the author, underwent the pedagogical system of Maria Montessori in the Montessori-therapeutic concept.]

Language: Ukrainian

ISSN: 2310-8290

Article

Communication Board as a Montessori Apparatus in Teaching Mathematics to Autism Students

Available from: Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology

Publication: Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, vol. 7, no. 3

Pages: 25-31

Asia, Australasia, Autism in children, Europe, Indonesia, Mathematics education, Montessori materials, People with disabilities, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: The research of mathematics teachers and instructors is still focused on normal students. Students with special needs are often ruled out. In fact, they also need to learn mathematics. Mathematics is a very basic subject and must be mastered by everyone, including students with special needs. This research is intended to apply mathematics learning to autism students by using communication boards as a Montessori apparatus. Communication is chosen because autistic students have a visual learning style. Furthermore, the learning method is done with Montessori because it takes the concept of learning with the environment, in accordance with the main purpose of learning for autism students to be able to live independently and be empowered in the community. The study used the descriptive qualitative method. According to the research results several Montessori apparatuses have been chosen used including visual schedules, visuals to structure the environment, visual scripts, a visual rule reminder, the visual task analysis, and a choice board.

Language: English

DOI: 10.32919/uesit.2019.03.03

ISSN: 2521-1234

Article

Gandhi's Spinning Wheel [photograph]

Available from: British Library - British Newspaper Archive

Publication: Daily Mirror (London, England)

Pages: 12

England, Europe, Great Britain, Mahatma Gandhi - Photographs, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: Includes a photo with the following caption: "Montessori pupils much interested in watching Gandhi, advocate of the Indian cotton industry, at work with his spinning wheel in the Great Hall of University College, London, where he attended a display by the pupils."

Language: English

Article

Монтессорі-терапевтичне середовище як засіб корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з церебральним паралічем [Montessori therapeutic environment as a means of correcting the cognitive activity of preschool children with cerebral palsy]

Available from: National Pedagogical Dragomanov University

Publication: Scientific Journal of the National Pedagogical University - Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, vol. 26

Pages: 190-199

Cerebral palsied children, Cerebral palsy, Children with disabilities, Classroom environment, Eastern Europe, Europe, Inclusive education, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Prepared environment, Ukraine

See More

Abstract/Notes: В даній статті виділено та описано принципи педагогічної системи М.Монтессорі, що безпосередньо пов‘язані з «підготовленим Монтессорі-середовищем»; зазначено суть їх трансформації в Монтессорі-терапевтичній концепції. Розкрито зміст поняття «підготовлене Монтессорі-середовище», описано принципи його побудови та правила роботи в ньому. Узагальнено пропозиції щодо удосконалення терапевтичного середовища для дітей з руховими порушеннями. Обгрунтовано ефективність використання в середовищі «рухових зон», різноманітних модулів, манежів, допоміжних та спеціальних засобів з метою формування та корекції різних видів рухів. Відповідно, сформульовано систему завдань корекційних вправ, що виконуються Монтессорі-терапевтами. Автором розглянуто специфічні особливості розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного віку з церебральним паралічем. Визначено пріоритетність завдань корекційної роботи по формуванню основних структурних компонентів повноцінної предметної діяльності, що є основною умовою формування сенсорних еталонів у дитини з ДЦП. Окремо розглянуто специфіку видів діяльності та запропоновано систему роботи з дидактичним Монтессорі-матеріалом, що його в терапевтичному середовищі для дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем, представлено в обмеженій кількості. Значну увагу приділено системі вправ в сенсорній зоні Монтессорі-терапевтичного середовища з метою формування сенсорних еталонів, оперування ними в самостійній діяльності на рівні виявлення, розрізнення, упорядкування, словесного називання, виробленню сенсомоторних дій, тобто роботі по формуванню дитиною власного інтелекту. [This article identifies and describes the principles of the pedagogical system of M. Montessori, which are directly related to the "prepared Montessori environment"; the essence of their transformation in the Montessori therapeutic concept is indicated. The meaning of the concept "prepared Montessori environment" is revealed, the principles of its construction and rules of work in it are described. Suggestions for improving the therapeutic environment for children with movement disorders are summarized. The efficiency of use in the environment of "movement zones", various modules, arenas, auxiliary and special means for the purpose of formation and correction of various types of movements is substantiated. Accordingly, a system of tasks of corrective exercises performed by Montessori therapists is formulated. The author considers the specific features of the development of the cognitive sphere of preschool children with cerebral palsy. The priority of the tasks of correctional work on the formation of the main structural components of a full-fledged subject activity, which is the main condition for the formation of sensory standards in a child with cerebral palsy. The specifics of activities are considered separately and the system of work with didactic Montessori material is offered, which is presented in a limited amount in the therapeutic environment for preschool children with cerebral palsy. Considerable attention is paid to the system of exercises in the sensory zone of Montessori-therapeutic environment in order to form sensory standards, operating them in independent activities at the level of detection, distinction, ordering, verbal naming, sensorimotor actions, ie work on forming a child's own intelligence.]

Language: Ukrainian

ISSN: 2310-8290

Article

Montessori Schools – 2. St. George's Children's House, Harpenden

Publication: Montessori Notes, vol. 1, no. 6

Pages: 98–99, 101

England, Europe, Great Britain, Montessori Society (United Kingdom) - Periodicals, Northern Europe, United Kingdom, ⛔ No DOI found

See More

Language: English

Advanced Search