Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1319 results

Book

Montessori paddhati / मोंटेसरी पद्धति [Montessori Method]

Maria Montessori - Writings, Taraben Modak - Writings

See More

Language: Hindi

Published: Bhavnagar, India: [s.n.], 1923

Edition: [Hindi edition]

Article

Montessori in Perspective / 기대속에 있는 Montessori

Available from: RISS

Publication: 가정관리연구 [Home Management Research], no. 3

Pages: 27-32

See More

Language: Korean

Article

Shohyō Hansu erusunā “montessōri kyōiku kosumikku kyōiku no riron to jissen” bideo dō “montessōri no kosumikku kyōiku” ko satsu-ko / 書評 ハンス・エルスナー『モンテッソーリ教育 コスミック教育の理論と実践』ビデオ同『モンテッソーリのコスミック教育』小册子 [Hans Elsner: "Montessori Education: Theory and Practice of Cosmic Education" (video); "Cosmic Education in Montessori" (comic) (review)]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 26

Pages: 120-123

Book reviews

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Anfänge des Naturkundeunterrichts in unserer Montessori-Klasse [Beginnings of natural history lessons in our Montessori class]

Publication: Presença ABEM: Revista Oficial da Associação Brasileira de Educação Montessori [ABEM Presence: Official Magazine of the Brazilian Association of Montessori Education], no. 12

Pages: 16-18

See More

Language: German

Article

Crèche Montessori nel cuore d'Europa: l'Opera Nazionale Montessori prescelta dalla Banca europea degli investimenti per gestire il nido internazionale in Lussemburgo

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 49, no. 10

Pages: 13

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Master's Thesis

Montessori eğitim yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının günlük yaşam becerilerine ve ebeveyn tutumlarına etkisinin incelenmesi / Research of the effect of the Montessori education method on the daily life skills and parents' attitude of preschool (36-66 months) children

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Life skills, Middle East, Montessori method of education, Parent attitudes, Practical life exercises, Preschool children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this study, it was aimed to determine the effect of learning levels of daily life skills on the attitudes of the Montessori children's parents. For this purpose, a questionnaire was applied to 414 children of 3-6 age group and their parents in 9 Montessori schools in Izmit, Istanbul, Antalya and Nevsehir. The "Daily Life Skills Scale" developed by us and the " Parent Attitude Scale " developed by Şendil ve Karabulut (2008) were used to collect the data. In the study, frequency analysis was used to show the demographic information of the participants. Parametric tests were used in the analyzes."One Way ANOVA " and "Independent Sample T Test" were used for the analysis of independent variables in terms of scale scores. Dependent sample t test was used for the analysis of the pre and post scores of the questionnaire. The relationship between independent variables was examined by Pearson correlation coefficient. The relationship between independent variables was examined by pearson correlation coefficient. As a result of the research, it was determined that there is an improvement in daily life skills of preschool students. In terms of pre-test and post-test evaluations, it was seen that there was an increase in parental permissive attitude, authoritarian attitude and excessive protection attitude, while a decrease in democratic attitude was observed. / Çalışmamızda Montessori eğitimi alan çocukların günlük yaşam becerilerini öğrenme seviyelerinin ebeveynlerinin tutumlarına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İzmit, İstanbul, Antalya, Nevşehir illerine bağlı Montessori eğitimi veren 9 kurumda eğitime devam etmekte olan 3-6 yaş grubu 414 çocuğa ve ebeveynlerine anket uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında tarafımızca geliştirilen "Günlük Yaşam Becerileri Ölçeği" ve Şendil ve Karabulut (2008) tarafından geliştirilen "Ebeveyn Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmada katılımcıların demografik bilgilerini göstermek için frekans analizine başvurulmuştur. Analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin ölçek puanları bakımından analizleri için "Tek Faktörlü Varyans Analizi " ve "Bağımsız Grup T Testi" kullanılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası ölçek puanlarının karşılaştırılması "Bağımlı Grup T Testi" ile yapılmıştır. "Bağımsız değişkenler arası ilişki pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiştir". Araştırma sonucunda okul öncesi öğrencilerin günlük yaşam becerilerinde gelişme olduğu tespit edilmiştir. Ön test-son test değerlendirmeleri açısından ebeveynlerin izin verici tutum, otoriter tutum ve aşırı koruyu tutumda artış meydana gelirken demokratik tutumda azalma olduğu görülmüştür.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2020

Doctoral Dissertation

Freier Umgang drei bis sechsjähriger Kinder mit Montessori-Material [Free use of Montessori material by three to six year old children]

Montessori materials

See More

Abstract/Notes: In this discussion of the psychology of the Montessori method and Gestalt play the question is raised whether the use of Montessori material for teaching purposes represses spontaneous play with it. Observations on 84 children prove that free use differs greatly from didactic use. The Montessori psychology overlooks the genetic primacy of primitive kinds of experience, not visual, but tactile, motor, acoustic, and especially volitional and affective. It fosters an artificially precocious sensory education and intellectualization, incompatable with the psychology of the Leipzig school. Children's structural capacities develop best in a normal home with many kinds of play material, but without teaching.

Language: German

Published: Leipzig, Germany, 1939

Book Section

Maria Montessori und die Progressive Education in den USA [Maria Montessori and Progressive Education in the United States]

Book Title: Ein Plädoyer für unser reformpädagogisches Erbe Protokollband der Internationalen Reformpädagogik-Konferenz am 24. September 1991 an der Pädagogischen Hochschule Halle-Köthen [A Plea for Our Progressive Education Legacy]

Pages: 65-78

Americas, Educational change, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, North America, Progressive education, United States of America

See More

Language: German

Published: Neuwied: Luchterhand, 1992

ISBN: 978-3-472-01057-9

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler / Courses Relating To Religious and Values Education in Montessori Schools’ Primary Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Education, vol. 29, no. 2

Pages: 431-444

Asia, Middle East, Montessori method of education, Religious education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori yaklaşımı dünyada yaklaşık bir yüzyıldır uygulanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda ilgi görmektedir. Montessori yaklaşımında çocuğa bütüncül olarak bakılmaktadır. Bilgi aktarımı kadar çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine ve hayata hazırlanmasına önem verilmektedir. Bu çalışmada, temel eğitimde Montessori yaklaşımını uygulayan okullardaki din ve değerler eğitimiyle ilgili dersler ve içerikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, dünyada Montessori yaklaşımını uygulayan çeşitli okullarla görüşülmüş, programlarında hangi derslerin yer aldığı sorulmuştur. Ülkeden ülkeye, okuldan okula farklılıklar olmakla beraber, genel olarak, okul öncesinde zarâfet ve nezâket derslerine yer verildiği, ilkokulda ise kozmik eğitim adı verilen program kapsamında çeşitli ders içeriklerinde ve ders dışı etkinliklerde din ve değerler eğitimi konularının işlendiği görülmüştür. / The Montessori educational approach has been in implementation in the world for almost a century. Likewise, it has received a lot of attention in Turkey in recent years. The Montessori education model nurtures and educates child through a holistic method. The proper development of child's personality and preparation towards life is considered as important as imparting knowledge to the child. This study aims to give insight of courses and contents of religion and value education in basic education of schools implementing Montessori educational approach. Various schools in the world implementing Montessori approach was consulted in the study and subject contents of their program were investigated. Generally, Grace and Courtesy lessons is included in pre-school curriculum with differences from schools to school and between countries. However in primary school curriculum religion and values education is implemented under the special program named cosmic education and extra curricular activities.

Language: Turkish

ISSN: 1301-3416, 2667-6788

Article

Die Montessori-Methode und die deutschen Katholiken [The Montessori Method and the German Catholics]

Available from: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF (BBF)

Publication: Schule und Erziehung, vol. 17, no. 2

Pages: 81-116

Europe, Germany, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education, Western Europe

See More

Language: German

Advanced Search