Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

2161 results

Book Section

Montessori-Pädagogik bei mehrfach und verschiedenartig behinderten Kindern in der Montessori-Sonderschule [Montessori pedagogy for children with multiple and different disabilities in the Montessori special school]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [Montessori Pedagogy and the Handicapped Child: Papers and Results of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 330-335

Children with disabilities, Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Special education

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Article

To What Extent Do Parents of Montessori-Educated Children “Do Montessori” at Home? Preliminary Findings and Future Directions

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 4, no. 1

Pages: 14-24

Americas, Montessori method of education, North America, Parents - Attitudes, United States of America

See More

Abstract/Notes: Few, if any, empirical studies have explicitly examined the home environments of Montessori-educated children, and specifically whether or not Montessori parents reinforce or undermine their children’s Montessori education at home. With a sample of 30 parents of Montessori-educated toddlers and preschoolers attending a private Montessori school in the Midwest, this cross-sectional study examined Montessori parents’ knowledge of Montessori methods and their parenting beliefs and behaviors at home. Results suggested that Montessori parents from the targeted school were knowledgeable about and valued Montessori methods, even though few had a Montessori education themselves. Parents in this sample varied in their parenting behaviors and choices at home, with some parents who intentionally reinforced Montessori principles and others whose behaviors were inconsistent with a Montessori approach. Findings from this preliminary study provide a first glimpse into the beliefs and behaviors of Montessori parents from which future studies can build upon. Montessori educators and administrators will benefit from future research involving Montessori parents, particularly for those who offer Montessori-based parent education sessions to the families they serve.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v4i1.6737

ISSN: 2378-3923

Book Section

Maria Montessori in India: I Rapporti con la Teosofia e la Società Teosofica [Maria Montessori in India: Relations with Theosophy and the Theosophical Society]

Book Title: La Cura dell'Anima in Maria Montessori: l'Educazione Morale, Spirituale e Religiosa dell'Infanzia [Care of the Soul in Maria Montessori: Moral, Spiritual and Religious Education of Childhood]

Pages: 108-129

Asia, India, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - History, South Asia, Spirituality, Theosophical Society, Theosophy

See More

Language: Italian

Published: Rome, Italy: Fefè Editore, 2011

ISBN: 978-88-95988-34-4

Series: Psicopedagogica , 15

Thesis

Montessori školy na malém městě / Montessori school in a small town

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Diplomová práce zkoumá úlohu Montessori škol na malém městě. Ve velkých městech je nabídka vzdělávacích příležitostí pestřejší, na malém městě představují Montessori školy často jedinou alternativu k běžné základní škole. Pro účel výzkumu byl zvolen kvalitativní design vícepřípadové studie. Předmětem šetření byly dvě školy. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů s pěti rodiči, čtyřmi učiteli a dvěma zakladatelkami škol byla zjišťována prvotní očekávání a jejich naplnění z pohledu všech skupin respondentů. Rodiče od školy očekávají vstřícné a bezpečné prostředí, individuální přístup, respekt k dítěti, kooperativní prostředí, podnětný způsob výuky, podporu vnitřní motivace dětí, svobodu a zároveň odpovědnost. Očekávání učitelů spočívala v možnosti uplatnit alternativní způsoby výuky s ohledem na individualitu žáka, respektující přístup a spolupracující kolektiv. Zakladatelky chtěly vytvořit přívětivou školu založenou na principech Marie Montessori, která bude finančně dostupná pro běžné rodiny a bude moci díky důrazu na individuální přístup poskytnout kvalitní vzdělání širokému spektru dětí, včetně těch s individuálními potřebami. Očekávání všech tří skupin respondentů byla naplněna, což potvrdila i konzistence v jejich odpovědích. Úloha Montessori škol na malých městech je zásadní z několika důvodů: nabízejí možnost volby, poskytují kvalitní vzdělávání všem dětem, mají inkluzivní charakter, vyvíjejí nepřímo tlak na zlepšení ostatních škol v regionu, které usilují o zachování konkurenceschopnosti. / The diploma thesis describes the role of Montessori schools in a small town. In large cities, the range of educational opportunities is more varied; in a small town, Montessori schools are often the only alternative to regular primary schools. For the purpose of the research, the qualitative design of the multi-case study was chosen. Two schools participated in the research. Through in-depth interviews with five parents, four teachers and two school founders, initial expectations and their fulfillment were identified from the perspective of all groups of respondents. Parents expect a friendly and safe environment, an individual approach, and respect for the child, a cooperative environment, a stimulating way of teaching, support for the children's internal motivation, freedom and responsibility at the same time. Teachers' expectations consisted in the possibility of applying alternative ways of teaching with regard to the individuality of the pupil, respecting the approach and cooperating team. The founders wanted to create a friendly school based on the principles of Maria Montessori, which will be affordable for ordinary families and will be able to provide quality education to a wide range of children, including those with special needs. The expectations of all three groups of respondents were met, which was confirmed by the consistency in their answers. The role of Montessori schools in small towns is crucial for several reasons: they offer choice, provide quality education, they are inclusive, and they indirectly put pressure on other schools in the region to strive to remain competitive.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2021

Article

Manajemen Pendidikan Karakter Metode Montessori di Jogjakarta Montessori School [Montessori Method of Character Education Management at Jogjakarta Montessori School]

Available from: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Publication: Media Manajemen Pendidikan [Educational Management Media], vol. 2, no. 2

Pages: 251-259

Asia, Australasia, Indonesia, Montessori method of education, Southeast Asia, ⚠️ Invalid DOI

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter yang meliputi 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengarahan dan pelaksanaan, 4) evaluasi dan pengendalian, 5) faktor pendukung serta 6) faktor penghambat di SD Montessori. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan manajemen pendidikan karakter pada kurikulum, pendidik, pembiayaan peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan; 2) pengorganisasian manajemen pendidikan karakter pada pelatihan guru baru, pengarahkan para guru, kesempatan bagi guru atau staf untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pikiran, mengikutsertakan yayasan, guru, staf dan komite sekolah dalam membuat perencanaan manajemen, memberikan nasehat dan arahan yang benar; 3) pelaksanaan manajemen pendidikan karakter sesuai dengan perencanaan dengan apparatus dan pendampingan dari guru; 4) evaluasi manajemen pendidikan karakter dengan melihat kemandirian dan keberanian, pembuatan project, berperilaku santun; 5) faktor pendukung meliputi kegiatan di luar sekolah bermasyarakat, kegiatan ektrakurikuler, peraturan untuk tidak memakai atribut keagamaan selama di sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pendidik yang ramah dan perhatian, kegiatan sosial dan kerjasama dengan sekolah lain; 6) faktor penghambat pendidikan karakter pada Jogjakarta Montessori School yaitu kurangnya kerjasama orang tua siswa dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggungjawab, menghargai prestasi, dan rasa ingin tahu. [This study aims to determine the management of character education which includes 1) planning, 2) organizing, 3) directing and implementing, 4) evaluation and control, 5) supporting factors and 6) inhibiting factors in SD Montessori. This research use desciptive qualitative approach. Data collection techniques are in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Data were analyzed descriptively qualitatively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that: 1) character education management planning in the curriculum, educators, student funding, facilities and infrastructure, education financing; 2) organizing character education management on new teacher training, directing teachers, opportunities for teachers or staff to participate in contributing ideas, involving foundations, teachers, staff and school committees in making management plans, providing correct advice and direction; 3) implementation of character education management in accordance with planning with apparatus and mentoring from teachers; 4) evaluation of character education management by looking at independence and courage, making projects, behaving politely; 5) supporting factors include activities outside of school in the community, extracurricular activities, regulations not to use religious attributes while at school, school facilities and infrastructure, friendly and caring educators, social activities and collaboration with other schools; 6) the inhibiting factor for character education at Jogjakarta Montessori School is the lack of cooperation between parents in instilling the values ​​of discipline, responsibility, respect for achievement, and curiosity.]

Language: Indonesian

DOI: 10.30738/mmp.v2i2.5072.g2662

ISSN: 2622-3694

Doctoral Dissertation

L’impact de la pédagogie Montessori sur le développement cognitif, social et académique des enfants en maternelle [The impact of Montessori pedagogy on the cognitive, social and academic development of children in kindergarten]

Available from: HAL Theses - Online Theses

Academic achievement, Child development, Europe, France, Montessori method of education - Evaluation, Western Europe

See More

Abstract/Notes: La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation qui a été mise au point au début du siècle dernier par Maria Montessori pour des enfants d’un quartier défavorisé de Rome en Italie. Depuis sa création, elle s’est développée à la marge de l’éducation nationale et se retrouve principalement dans des écoles privées. La pédagogie Montessori devient cependant de plus en plus populaire auprès des enseignants de l’école maternelle publique. Ce récent engouement apparaît fondé à la vue de plusieurs principes de cette méthode. En effet, elle promeut l’autonomie, l’auto-régulation, la coopération entre pairs d’âges variés et l’apprentissage à partir de matériels sensoriels et auto-correctifs. Ces caractéristiques sont plutôt en accord avec les connaissances scientifiques sur l’apprentissage et le développement de l’enfant. Cependant, à ce jour, les preuves expérimentales rigoureuses de son efficacité sont limitées. Dans cette thèse, nous avons mesuré les compétences langagières, mathématiques, exécutives et sociales d’enfants d’une école maternelle, repartis aléatoirement entre des classes appliquant la pédagogie Montessori ou une pédagogie conventionnelle. Nous avons suivi leurs progrès au cours des trois années de l’école maternelle (étude longitudinale) et avons comparé les performances des enfants en fin de Grande Section (étude transversale). Nous avons également élaboré une mesure pour évaluer objectivement la qualité d’implémentation de la pédagogie Montessori dans cette école, situé dans un quartier défavorisé. Nos résultats ne montrent pas de différences entre les groupes dans les domaines des mathématiques, des compétences exécutives et des compétences sociales. Cependant, les enfants issus des classes Montessori avaient de meilleures performances en lecture que les enfants issus des classes conventionnelles en fin de Grande Section. La pédagogie Montessori apparaît donc comme adaptée à l’apprentissage de la lecture chez le jeune enfant. [The Montessori method of education was created at the beginning of the last century by Maria Montessori to help children in a disadvantaged neighborhood of Rome in Italy. Although it is nowadays most commonly found in private schools, the Montessori method has gained popularity among teachers in public preschool and kindergarten in France and around the world. This popularity may appear legitimate with regards to the principles underlying the Montessori methods, which involve autonomy, self-regulation, cooperation between children from different age groups and learning with multi-sensorial and self-correcting materials. These characteristics are broadly in line with research on learning and development in young children. However, there is limited evidence for the effectiveness of the Montessori method in the scientific literature. In this thesis, we measured the linguistic, mathematical, executive and social skills of preschoolers and kindergarteners from a public school in which children were randomly assigned to classrooms in which the Montessori method was implemented or to classrooms in which a conventional teaching was used. We followed children from the first year of preschool to kindergarten (longitudinal study) and compared the performance of children at the end of kindergarten (cross-sectional study). We also developed a scale to evaluate the quality of implementation of the Montessori method in the school, located in a disadvantaged neighborhood. Our results do not show any difference between groups in terms of mathematical, executive and social skills. However, children from Montessori classrooms had better reading performance than children from conventional classrooms at the end of kindergarten. Therefore, the Montessori method appears to be well suited for developing reading skills of young children.]

Language: French

Published: Lyon, France, 2019

Article

Membedah Pemikiran Maria Montessori Pada Pendidikan Anak Usia Dini [Dissecting Maria Montessori's Thought on Early Childhood Education]

Available from: Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini

Publication: Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini [Pedagogy: Journal of Early Childhood and Early Childhood Education], vol. 6, no. 2

Pages: 57-67

Asia, Australasia, Indonesia, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Southeast Asia, ⚠️ Invalid DOI

See More

Abstract/Notes: Artikel ini mengkaji tentang pendidikan anak usia dini berdasarkan pemikiran Montessori. Biografi, kurikulum, metode, lingkungan kelas Montessori menjadi pembahasan dalam artikel ini. Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa Montessori merupakan seorang wanita pertama Italia lulusan kedokteran. Montessori tertarik pada studi tentang penyakit mental dan gangguan psikologis terhadap anak. Ia membuka sebuah sekolah dengan murid-muridnya yang cacat mental, hingga ia meneliti bagaimana metode pendidikan untuk anak cacat mental. Montessori berkeyakinan bahwa metode yang telah dilakukannya pada anak cacat mental bisa dilakukan juga pada anak-anak normal. Menurut Montessori rentang usia anak 0 sampai 3 tahun merupakan usia dibawah sadar, dan rentang usia 4 sampai 6 tahun mengalami peningkatan ke usia sadar. Kurikulum Montessori terdiri dari tiga bagian yaitu lingkungan praktis, latihan sensorik motorik, dan perkembangan bahasa. Kebebasan, lingkungan yang terstruktur dan teratur merupakan elemen penting dalam metode Montessori. Dan lingkungan kelas Montessori yang terdiri dari prinsip kebebasan, ketertiban, kenyataan dan alam, suasana dan keindahan, bahan-bahan Montessori dan pengembangan kehidupan masyarakat. [This article examines early childhood education based on Montessori thinking. Biography, curriculum, methods, and the Montessori classroom environment are discussed in this article. The results of the literature study showed that Montessori was the first Italian woman to graduate from medicine. Montessori was interested in the study of mental illness and psychological disorders in children. He opened a school with mentally disabled students, so he researched educational methods for mentally disabled children. Montessori believes that the method he has done on mentally disabled children can also be applied to normal children. According to Montessori, the age range of children 0 to 3 years is a subconscious age, and the age range of 4 to 6 years has increased to the conscious age. The Montessori curriculum consists of three parts, namely the practical environment, motor sensory training, and language development. A free, structured and orderly environment is an essential element of the Montessori method. And the Montessori classroom environment which consists of the principles of freedom, order, reality and nature, atmosphere and beauty, Montessori materials and the development of people's lives.]

Language: Indonesian

DOI: 10.30651/pedagogi.v6i2.4950

ISSN: 2599-042X, 2599-0438

Book

Evaluation of the Indianapolis Public Schools' Montessori Option (K-6) Pupil Progress Report

See More

Abstract/Notes: Parents and guardians of children in the Indianapolis Public Schools' Montessori Option Program for kindergartners through sixth graders were surveyed. Parents and guardians were surveyed on: (1) the pupil progress report, which was used on a pilot basis during the 1988-89 school year; (2) the Montessori method; (3) strengths and weaknesses of the program; and (4) changes the program needed. Questionnaires were sent to the households of 536 pupils and to 50 school staff members in the 3 Montessori Option elementary schools. Parents and guardians replied positively to 25 closed-ended questions; were neutral about none; and responded negatively to four. School staff replied positively to 27; were neutral about none; and responded negatively to two. Parents and guardians expressed concern about more than 46 survey-related topics. Parent-initiated topics included: competitiveness and comparison between students, curriculum design and development, learning environments, parent-teacher conferences, program expansion, public school use of Montessori philosophy, and staff certification and training. School staff expressed concern about classroom mangagement, instructional materials, parent involvement, parent-teacher conferences, skills and knowledge analysis, student progress, and the district-wide testing program. Questions and responses (along a Likert-type scale) are provided for parents and school staff members. Parents and guardians of children in the Indianapolis Public Schools' Montessori Option Program for kindergartners through sixth graders were surveyed. Parents and guardians were surveyed on: (1) the pupil progress report, which was used on a pilot basis during the 1988-89 school year; (2) the Montessori method; (3) strengths and weaknesses of the program; and (4) changes the program needed. The survey instrument consisted of a section on respondent characteristics, 32 closed-ended questions, and three open-ended questions. The five sections of the survey covered the evaluation key, report card headings and philosophy, report card delivery to parents and guardians, and basic principles of the Montessori method. The survey elicited parent opinions about the program. The households of 536 pupils and 50 school staff members in the 3 Montessori Option elementary schools received questionnaires. This main report describes survey methodology, reports results and conclusions, and offers recommendations. Related materials are appended. Parents and guardians of children in the Indianapolis Public Schools' Montessori Option Program for kindergartners through sixth graders were surveyed. Parents and guardians were surveyed on: (1) the pupil progress report, which was used on a pilot basis during the 1988-89 school year; (2) the Montessori method; (3) strengths and weaknesses of the program; and (4) changes the program needed. The survey instrument consisted of a section on respondent characteristics, 32 closed-ended questions, and 3 open-ended questions. The five sections of the survey introduced the topics of the evaluation key, report card headings and philosophy, report card delivery to parents and guardians, and basic principles of the Montessori method. The survey elicited parent opinions about the program. The households of 536 pupils and 50 school staff members in the 3 Montessori Option elementary schools received questionnaires. This appendix to the main report provides: (1) survey design input from parents, teachers, and others; (2) the Montessori Option Pupil Progress Report Survey; and (3) parent and teacher responses for each item.

Language: English

Published: Indianapolis, Indiana: Indianapolis Public Schools, 1989

of 3

Article

María Montessori y la Educación Cósmica [Maria Montessori and Cosmic Education]

Available from: Universidad de Costa Rica - Portal de Revistas Académicas

Publication: REHMLAC (Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña), vol. 7, no. 2

Pages: 290-326

Asia, Cosmic education, India, Maria Montessori - Biographic sources, South Asia, Theosophical Society, Theosophy

See More

Abstract/Notes: La etapa de Montessori en la India fue uno de los periodos más enriquecedores en la vida de Maria Montessori. Allí escribió y publicó La Mente Absorbente del niño, y una serie de libros fundamentales. En su obra La educación de las potencialidades humanas desarrolló los principios de la “Educación Cósmica” que adaptó para el currículo de Primaria. Invitada en 1939 a dar unas conferencias en la India por el Presidente de la Sociedad Teosófica, Montessori y su hijo, se vieron atrapados por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y su posterior desarrollo. Tenía 69 años cuando llegó a Madrás. Permaneció diez años. Pero nada sería igual que antes. Había una Montessori antes de la India, y otra mucho más profunda después. Cuando regresaba a Europa declaró, a los que le preguntaban qué había hecho en la India: “creo que he aprendido a aprender, como el Niño”. [The decade Maria Montessori spent in India was one of the most enriching periods of her life. During that phase, she wrote and published The Absorbent Mind of the Child, as well as a number of fundamental books in her career. In The Education of Human Potentialities, she developed the principles of the “Cosmic Education”, a curriculum which she adapted for elementary students. Invited in 1939 to give lectures by the president of the Theosophical Society, Maria Montessori and her son were trapped by the outbreak of World War II and its subsequent development. She was 69 when she arrived to Madras. She stayed ten years. There was a Maria Montessori before India, and a much deeper one later. When she returned to Europe, when asked what she had done in India, she declared, “I think I’ve learned how to learn, as if I were a Child”.]

Language: Spanish

DOI: 10.15517/rehmlac.v7i2.22697

ISSN: 1659-4223

Article

Modernost pedagoške koncepcije Marije Montessori [The contemporariness of Maria Montessori’s pedagogical concept / Modernität der pädagogischen Konzeption von Maria Montessori]

Available from: Hrčak - Portal of Croatian scientific and professional journals

Publication: Pedagogijska istraživanja, vol. 8, no. 2

Pages: 205-216

⛔ No DOI found

See More

Abstract/Notes: U zadnjim desetljećima sve veći broj znanstvenika i pedagoga praktičara pokazuje interes za Montessori pedagogiju, provjerava je u praksi i potvrđuje da je riječ o modernoj, vremenu primjerenoj pedagogiji koja odgovara na razvojne potrebe suvremene djece i mladih. Brojna istraživanja pokazuju kako djeca iz Montessori škola, u usporedbi s djecom iz standardnih škola, pokazuju bolju motivaciju za učenje, višestruke interese, samostalnost i pozitivan odnos prema učenju te veću odgovornost prema zajednici. Istraživanja euroznanosti i razvojne psihologije potvrđuju postavke Montessori pedagogije o individualnom planu razvoja, koji prolazi određene stupnjeve (senzibilna razdoblja, prozori učenja) te o potrebi didaktički obliko vanog okruženja kao pomoći u individualnom razvoju. Zahtjev za slobodom, samostalnosti i samoaktivnosti Montessori je, za razliku od emancipatorske pedagogije i sociokonstruktivizma, postavila u okvire razvojne i moralne slobode i jasno defi nirala uvjete slobode i pretpostavke samostalnosti djeteta. Sloboda shvaćena kao izgradnja kompetencija za djelovanje – cilj je, ali i put, koji dijete prolazi u svome razvoju i na kojemu treba sigurnost, zaštićenost, praćenje i pomoć odraslih. Modernost Montessori pedagogije treba tražiti u znanstveno utemeljenoj psihologiji razvoja, u pedagoški oblikovanoj ponudi učenja i u pedagoškom etosu odgajatelja. [In recent decades an increasing number of scholars and pedagogues have been showing interest in the educational approach developed by Maria Montessori, applying it in practice and arguing that it is a modern and timely pedagogy that responds to the developmental needs of contemporary children and youth. Numerous surveys show that children educated in Montessori schools, in comparison to children educated in standard schools, demonstrate a greater motivation to learn, have a multiplicity of interests, display independence and a positive stance towards learning, as well as an increased sense of responsibility towards the community. Research in neuroscience and developmental psychology confi rms the hypotheses laid down by Montessori pedagogy about the individual development plan as evolving through certain stages (sensitive periods, learning windows) and about the need to have a didactically formulated environment that will support individual development. Unlike the emancipatory pedagogy and socio-constructivism, Montessori has placed the requirement for freedom, autonomy and self-activity within the bounds of a developmental and moral freedom and clearly defi ned the conditions of the freedom and the assumptions of the child’s autonomy. Freedom interpreted as a development of competencies for action represents the aim, but also the journey a child goes through during the development period when it needs safety, protection, attention and support from the adults. The contemporariness of Montessori pedagogy is to be found in scientifically-based developmental psychology, in pedagogically formulated teaching and in the pedagogical ethos of the teacher. / In den letzten Jahrzehnten wächst die Zahl von Wissenschaft lern und pädagogischen Praktikern, die sich mit der Montessori-Pädagogik beschäft igen, ihre Th esen in der Praxis überprüfen und die Meinung vertreten, dass es um eine moderne, zeitgemäße Pädagogik handelt, die auf Entwicklungsbedürfnisse der heutigen Kinder und Jugendlichen antwortet. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass die Kinder aus den Montessori-Schulen im Vergleich mit den Kindern aus den Standardschulen eine höhere Lernmotivation, vielfältigere Interessen, Selbständigkeit und positives Verhältnis zum Lernen sowie eine größere Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft besitzen. Die im Rahmen von Neurowissenschaft en und Entwicklungspsychologie unternommenen Untersuchungen bestätigen die Hypothesen der Montessori-Pädagogik über den individuellen Entwicklungsplan, der bestimmte Stufen durchläuft (sensible Etappen, Lernfenster) sowie die Notwendigkeit einer didaktisch gestalteten Umwelt als individueller Entwicklungshilfe. Die Forderung nach der Freiheit, Selbständigkeit und Selbstaktivität stellte Montessori, im Unterschied zu emanzipatorischer Pädagogik und sozialem Konstruktivismus in den Rahmen der moralischen und Entwicklungsfreiheit und defi nierte klar die Voraussetzungen für die Freiheit und Selbständigkeit des Kindes. Die Freiheit, begriff en als Aufb au von Handlungskompetenzen, stellt das Ziel, aber auch den Weg dar, den das Kind in seiner Entwicklung zurücklegt und auf dem es Sicherheit, Geborgenheit, Hilfe und Aufsicht durch Erwachsene benötigt. Die Modernität der Montessori-Pädagogik ist in der wissenschaft lich begründeten Entwicklungspsychologie, in den pädagogisch aufb ereiteten Lernangeboten und dem pädagogischen Ethos der Erzieher zu suchen.]

Language: Croatian

ISSN: 1334-7888

Advanced Search