Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

152 results

Article

Prince George's [County, Maryland] Merges Magnet, Local Programs

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 7, no. 3

Pages: 30

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Interview: George Morrison: The Author of a Popular Textbook on Early Childhood Education Has Some Pointed Suggestions for Montessorians

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 9, no. 2

Pages: 20-21

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Glimpses of Magnets in a New Era: Four Tales of Public Montessori Programs after Desegregation [Dayton, Ohio; Buffalo, New York; Pinellas County, Florida; Prince George's County, Maryland]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 14, no. 4

Pages: 1, 22-23

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Montessori Under Siege: Inside Dealey's Struggle [George B. Dealey Academy, Dallas, Texas, public schools]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 14, no. 2

Pages: 12-13

Americas, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Testing: Two Districts Implement New Requirements [Milwaukee, Wisconsin; Prince George's County, Maryland]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 17, no. 4

Pages: 8

Public Montessori

See More

Abstract/Notes: Part of special section on No Child Left Behind (NCLB)

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Prince George Heads to Montessori Nursery

Publication: The Times (London, England)

Pages: 7

England, Europe, Great Britain, Jessie White - Biographic sources, Montessori method of education - History, Northern Europe, Obituaries, United Kingdom

See More

Language: English

ISSN: 0140-0460

Article

...In the Field [Sara Sweinhart, Karen Countryman, Alethea Farzad, Georgette Jacob]

Publication: Montessori Observer, vol. 9, no. 6

Pages: 3

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Master's Thesis

Okul öncesi dönemde montessori yöntemi ile veya geleneksel yöntem ile eğitim alan çocukların okul olgunluğu düzeyleri, öz düzenleme becerileri ve annelerinin çocuklarının yeteneklerine ilişkin algıları / School maturity and self-regulation skills of pre-school children educated in montessori method or traditional method and perception of the mothers on their childrens' abilities

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education - Evaluation, Preschool children, Self-control in children, Self-reliance in children, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: TPre-school period is one of the important steps of child development. In this period, children who enter into a rapid and multi-dimensional developmental process, progress significantly in their mental, physical, socio-emotional, psycho-motor and language development. Preschool education taken during this period is also important in preparing children for primary school by providing them with basic knowledge, skills and habits, revealing their potentials, preparing them for future successfully and supporting personality development. In light of these facts; in this study, the relationship between school maturity, self-regulation skills and perceptions of mothers on ability of their children with regard to different pre-school educational programs are aimed to be explored. In today's world, it is possible to talk about many pre-school education programs and alternative education approaches. One of these alternative educational approaches is the Montessori method. In the study, 65 children who are educated in the Montessori method or in traditional education in the preschool education institutions at similar neighbourhoods of Ankara province and whose families have similar socio-economic and socio-cultural statues, are applied The Metropolitan School Maturity Test and Preschool Period Self-Regulation Scale. The mothers of the children in the study are also applied the Personal Information Form and The Mother's Perception of Her Child's Abilities Questionnare and the Parent-School Interaction Questionnaire. The results of the study show that the type of education program taken in pre-school period (montessori method or traditional education) did not make a significant difference on school maturity level, however, a significant difference in found between two educational methods on the positive emotion sub-dimension of preschool self regulation scale. According to this finding, the positive emotion averages of children in montessori education program are higher than the children who are trained in the traditional education program. In terms of mothers' perceptions about the success of their children, it was found that mothers of children attending the traditional education program have more positive perceptions about the success of their children than the mothers of children educated by the montessori method. The results of the study are discussed in the light of the literature. / Okul öncesi dönem; çocuk gelişiminin önemli basamaklarından biridir. Bu dönemde, hızlı ve çok boyutlu bir gelişim süreci içerisine giren çocuklar; zihinsel, bedensel, sosyo-duygusal, psiko-motor ve dil gelişimlerini önemli ölçüde tamamlarlar. Bu dönemde alınan okul öncesi eğitim, çocuğa, temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırarak ilkokula hazırlarken, çocukların potansiyellerinin açığa çıkarılması, gelecek dönemlere başarılı bir şekilde hazırlanması ve kişilik gelişimini desteklemesi açısından da önemlidir. Bu noktalardan hareketle; bu araştırmada farklı eğitim programlarında uygulanan eğitim çerçevesinde, okul öncesi dönem çocuklarının okul olgunluğu, öz düzenleme becerileri ve annelerinin çocuklarının yeteneklerine ilişkin algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; günümüz dünyasında birçok okul öncesi eğitim programından ve alternatif eğitim yaklaşımından bahsetmek mümkündür. Bu alternatif eğitim yaklaşımlarından biri de Montessori yöntemidir. Bu amaçla; Ankara ilinde benzer yüksek sosyo-ekonomik ve sosyo kültürel düzeylere sahip ailelerin ikamet ettiği semtlerde bulunan Montessori yöntemi veya geleneksel eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan 65 çocuğa; Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ve Okul Öncesi Dönem Öz Düzenleme Ölçeği, annelerine ise kişisel bilgi formunun yanı sıra Annenin Çocuğunun Yeteneklerine Yönelik Algısı ve Anababa-Okul Etkileşim Anketi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; okul öncesi dönemde alınan eğitim programının türünün (montessori yöntemi veya geleneksel eğitim) okul olgunluğu düzeyi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı, ancak okul öncesi öz düzenlemenin olumlu duygu alt boyutunda anlamlı bir fark oluşturduğu bulgulanmıştır. Buna göre, montessori eğitim programında eğitim alan çocukların olumlu duygu puan ortalamaları geleneksel eğitim programında eğitim alan çocuklardan daha yüksektir. Annelerin çocuklarının başarılarına yönelik algıları açısından ise çocuğu geleneksel eğitim programına devam eden annelerin çocuklarının başarılarına ilişkin algıları çocuğu montessori yöntemi ile eğitim alan annelere göre daha olumlu olduğu bulgulanmıştır. Yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgular literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2019

Article

Meet the MANO Board of Directors for 1975-76 [Caren Clark, Jack Braverman, Pat Bash, Jeanne Fatica, Nirmala Balasubramaniam, John McNamara, Edward Ringkor, Ruth Kohn, Barbara Harrison]

Publication: MANO Newsletter [Montessori Association of Northern Ohio]

Pages: 4

Americas, Montessori Association of Northern Ohio (MANO), North America, United States of America

See More

Language: English

Article

Innovative Principal Receives Award [Anne-Marie Briggs]

Publication: Montessori NewZ, vol. 43

Pages: 14

See More

Language: English

Advanced Search