Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

490 results

Article

Community News

Publication: AMI/USA News, vol. 21, no. 4

Pages: 5

See More

Abstract/Notes: San Francisco public kindergarten; NPR features Montessori

Language: English

Article

Community, Freedom, and Discipline in a Caring Classroom

Publication: NAMTA Journal, vol. 31, no. 1

Pages: 69–77

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Bachelor's Thesis

Lasten ja Aikuisten Yhteisö: Lasten osallisuuden toteutuminen ja vertaaminen tavallisen päiväkotiryhmän ja montessoripedagogiikkaa toteuttavan päiväkotiryhmän kesken [Community of Children and Adults: Realization of children's participation and comparison between a regular daycare group and a daycare group that implements Montessori pedagogy]

Available from: Theseus (Finland)

See More

Abstract/Notes: The aim of this bachelor´s thesis is to investigate the way in which participatory pedagogy is used in two different early education groups. The aim is also to find out how the two groups differ in terms of the participation of children, as one was an average Finnish early education group, while the other was a group, which used Montessori pedagogy. The thesis also introduces an idea of a joint community of adults and children and how participatory pedagogy enhances the experience of community. The purpose of the thesis is to add understanding and encourage the use of participatory pedagogy in the day-to-day life of early education groups. The theoretical section discusses the notion of participatory pedagogy and how it is used from the point of view of the basic functions of an early education group. The central ideas behind Montessori pedagogy are also discussed. The thesis is qualitative, as the data was collected by observing two different early education groups for a week in May 2016. The results of the bachelor´s thesis show that participation has become an increasingly important factor in early education and that it is used in different ways. It was also evident that the individuality of children is valued and that participation is seen important in the daily life of the early education groups studied. Both the early education groups studied value the importance of communication between parents and teachers. Adults play an important role in the implementation of participation and they need to collect information about the children and apply it. It is also necessary for the adults to be able to develop the basic ways of using participation in the daily life of an early education group. / Tässä tutkimuksessa on tutkittu lasten osallisuuden toteutumista tavallisessa päiväkotiryhmässä ja montessoripedagogiikkaa toteuttavassa päiväkotiryhmässä. Lisäksi haluttiin selvittää millaisia eroja osallisuudesta löytyy kahden erilaisen päiväkotiryhmän välillä. Tutkimuksessa on myös tuotu esiin ajatusta yhteisestä lasten ja aikuisten yhteisöstä, siitä miten osallisuus vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lasten osallisuudesta päiväkodin arjessa ja innostaa toteuttamaan sitä. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan osallisuuden käsitettä ja käsitellään osallisuutta päiväkodin arjen perustoimintojen näkökulmasta. Lisäksi esitellään montessoripedagogiikan perusajatusta. Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen aineisto kerättiin havainnoimalla kahta päiväkotiryhmää viikon ajan toukokuussa 2016. Tutkimustulokset osoittavat, että päiväkodeissa osallisuus on noussut erittäin merkittäväksi tekijäksi ja käytössä on erilaisia lasten osallisuutta vahvistavia toiminta-tapoja. Lisäksi päiväkodeissa näkyi, että lasten yksilöllisyyttä vaalitaan. Osallisuus on nähty tärkeäksi jokapäiväisessä arjessa. Montessoripedagogiikkaa toteuttavassa päiväkotiryhmässä työskentelee aikuisia, jotka kunnioittavat pedagogiikkaa ja toiminta lähtee lapsesta. Molempien päiväkotien näkemykset kasvatuskumppanuudesta ovat samankaltaiset. Aikuisilla on merkittävä rooli lasten osallisuuden toteutumisessa, heidän tulee kerätä lapsista tietoa ja osata hyödyntää tätä, lisäksi aikuisilta vaaditaan taitoa osata kehittää osallisuutta vahvistavia toimintatapoja päiväkodin arkeen.

Language: Finnish

Published: Vaasa, Finland, 2016

Book Section

Nurturing a Democratic Community in the Classroom

Available from: Springer Link

Book Title: Making Sense of Education: Fifteen Contemporary Educational Theorists in Their Own Words

Pages: 63-69

See More

Abstract/Notes: Thayer-Bacon tells her story in a conversational tone that traces her personal and professional roots as she describes various chapters of her life: first as a philosopher, how she became involved in education, and then how that involvement became a career as a philosopher of education, in a large teacher education program, and now at a research institution. She sketches her philosophical contributions, as a pragmatist, feminist, postmodernist, and cultural studies scholar, to philosophy, philosophy of education, and education.

Language: English

Published: Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2012

ISBN: 978-94-007-4017-4

Book Section

The Education of Man for a Peaceful World Community: Inaugural Speech of the Chairman of the Congress

Book Title: The Education of Man for a Peaceful World Community: Congress Report of the XIIIth International Montessori Congress, Amsterdam, Holland, April 1-4, 1964

Pages: 20-31

Conferences, International Montessori Congress (13th, Amsterdam, Netherlands, 1-4 April 1964)

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Association Montessori Internationale, 1964

Book

The Education of Man for a Peaceful World Community: Congress Report of the XIIIth International Montessori Congress, Amsterdam, Netherlands, April 1-4, 1964

Conference proceedings, Conferences, International Montessori Congress (13th, Amsterdam, Netherlands, 1-4 April 1964)

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Association Montessori Internationale, 1964

Book

The Education of Man for a Peaceful World Community [program]: XIIIth International Montessori Congress, Amsterdam, Spinoza Lyceum, 1-4 April 1964

Conferences, International Montessori Congress (13th, Amsterdam, Netherlands, 1-4 April 1964)

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Association Montessori Internazionale, 1964

Article

A Sense of Community: Montessori's Gift to the Developing Child

Publication: NAMTA Quarterly, vol. 5, no. 3

Pages: 7-11

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

Article

Bringing Montessori to the Black Community: A Private School Model

Publication: NAMTA Quarterly, vol. 6, no. 2

Pages: 13-17

African American community, African Americans, Americas, Montessori method of education, Montessori schools, North America, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals, United States of America

See More

Language: English

Article

All-Day Montessori: Creating a 'Caring Community'

Publication: NAMTA Journal, vol. 20, no. 2

Pages: 29-37

Early childhood education, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Discusses the role that full-day Montessori preschool programs play in providing preschoolers with much more than the term "day care" implies, focusing on the teaching methods and educational strategies that such programs employ with preschoolers and their parents. (MDM)

Language: English

ISSN: 1522-9734

Advanced Search