Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1439 results

Thesis

Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori / Selection of pupils into classes and schools applying the pedagogy of Maria Montessori

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Tato diplomová práce zkoumá výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé školy vybírají žáky do tříd a škol Marie Montessori. Dále bylo zkoumáno, jaké důvody vedou rodiče k volbě této pedagogiky pro jejich dítě a jaké podmínky musí rodiče a žáci splnit pro přijetí do tohoto vzdělávání. V poslední řadě jsem analyzovala, jak probíhá přijímací řízení. Základním výzkumným designem byla vícepřípadová studie. Cíleně jsem vybrala čtyři základní školy s touto pedagogikou jak ve velkém městě, tak v menších městech. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem vedla polostrukturované rozhovory se zaměstnanci zvolených škol a s rodiči dětí z Montessori tříd. V druhé části jsem pozorovala samotné zápisy do 1. tříd. Zjistila jsem, že každá škola má definované požadavky na výběr žáků a tyto požadavky se mezi školami výrazně liší. Rodiče volí školy uplatňující pedagogiku M. Montessori, z důvodu individuálního přístupu k jednotlivcům. Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby rodiče doma uplatňovali stejné výchovné metody a že by toto rádi uplatňovali jako přijímací kritérium. Celý průběh zápisu probíhal stejně jako v běžných školách. Rozdíl byl především v používání Montessori pomůcek / This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. Furthermore, it was examined what reasons parents have to choose this pedagogy for their child and what conditions parents and pupils have to fulfill for admission to this education. Last but not least, I analyzed how the admission procedure is taking place. The basic research design was a multi-case study. I chose four primary schools with this pedagogy in the big city as well as in smaller towns. I divided the research into two parts. In the first part I conducted semi-structured interviews with employees of selected schools and with parents of children from Montessori classes. In the second part I observed the first class admission interviews. I have found out that each school has defined pupil selection requirements and that these requirements vary considerably between schools. Parents opt for the Montessori School because of its individual approach to individuals. Teachers believe that it is appropriate that parents apply the same educational methods at home and that they would like to apply this as an admission criterion. The whole admission interviews were the same as in traditional basic schools. The difference was mainly in the use of Montessori tools.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2019

Article

Nouvelle Diverses; Le 20. Congrès international de Pédagogie Montessori [The 20th International Montessori Congress]

Available from: Université Caen Normandie

Publication: Pour l'ère nouvelle: revue internationale d'èducation nouvelle, vol. 13, no. 97

Pages: 124-125

Conferences, International Montessori Congress (20th, Karachi, Pakistan, 3-5 January 1985)

See More

Language: French

Book Section

Montessori-Pädagogik und ihre Umsetzung im Sekundarbereich - ein Rückblick über 30 Jahre Montessori-Gesamtschule Krefeld

Book Title: Montessori Pädagogik: aktuelle und internationale Entwicklungen: Festschrift für Harald Ludwig [Montessori Pedagogy: Current and International Developments: Festschrift for Harald Ludwig]

Pages: 396-409

Montessori method of education

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2005

ISBN: 3-8258-8429-5 978-3-8258-8429-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 10

Book Section

La obra de la doctora Montessori: su evolución y desarrollo [The Work of Dr. Montessori: Her Evolution and Development]

, Maria Montessori (BookAuthor)

Book Title: Psico Aritmética: la Aritmética desarrollada con arreglo a las directrices señaladas por la psicología infantil, durante veinticinco años de experiencia

Pages: 1-9

Maria Montessori - Writings

See More

Language: Spanish

Published: Barcelona, Spain: Araluce, 1934

Article

Die Praktische Konzeption der Montessori-Padagogik im Bereich der Erziehungsforderungsorganisation im Hinblick auf integrative Forderung (Montessori-Modell als eine integrative Forderung) / 통합 교육을 중심으로한 교육체제 조직면에서의 Montessori교육의 실제적 개념(통합교육으로서의 Montessori 모델) / A Practical Concept of Montessori Education in Terms of Organizing an Education System Centered on Inclusive Education (the Montessori Model as Inclusive Education)

Available from: RISS

Publication: 再活科學硏究 / Journal of Rehabilitation Science, vol. 9, no. 1

Pages: 33-46

See More

Language: German

ISSN: 1225-9799

Article

Presenza di Maria Montessori: atti dell'11. Congresso internazionale Montessori, Roma, 26-28 settembre 1957

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 6, no. 10

Pages: 6-8

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

✓ Peer Reviewed

Riflessioni sulle Pratiche Educative Osservate in un Nido del Centro Nascita Montessori [Reflecting on the Educational Practices led in a Nursery of the Centro Nascita Montessori]

Available from: Università di Bologna

Publication: Ricerche di Pedagogia e Didattica / Journal of Theories and Research in Education, vol. 5, no. 1

See More

Abstract/Notes: L’articolo presenta una ricerca basata sull’osservazione di un contesto educativo di ispirazione montessoriana. La ricerca intendeva mettere in luce gli atteggiamenti, le proposte e le strategie delle educatrici, e le risposte dei bambini a queste sollecitazioni. Il testo si articola in una introduzione metodologica che illustra il tipo di servizio educativo, la metodologia di osservazione adottata e la traccia che ha gui-dato le osservazioni; seguono alcune considerazioni sull’autonomia del bambino, l’attenzione al singolo bambino e la cura del bambino, emerse dalla analisi delle osservazioni; conclude l’articolo la trascrizione di una delle tre osservazioni condotte. [The paper presents an observational study carried on in an early educational context inspired to Montessori approach. It is aimed at illustrating the educators’ attitudes, behaviours, and educational strategies and the children’s reactions to them. First, the educational approach of the centre and the observational methodology are described. Then, a detailed analysis of the observations with regard to the educators’ support to child autonomy, attention to children’s requests and needs, and care behaviours is presented. Finally, the transcript of a whole observation is reported.]

Language: Italian

DOI: 10.6092/issn.1970-2221/1760

ISSN: 1970-2221

Article

Montessori "Basics": Or . . . Some Things Every Montessori Parent Should Know

Publication: Tomorrow's Child, vol. 3, no. 4

Pages: 5–6

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

I Found "Montessori" in the Mainstream (Why My Child Is Not at a Montessori Nursery)

Publication: Montessori International, vol. 10, no. 5

Pages: 27

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

Bluffview Montessori School in Winona, Minnesota–The Nation's First Montessori Charter School

Publication: AMI/USA News, vol. 6, no. 2

Pages: 12

See More

Language: English

Advanced Search