Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

873 results

Master's Thesis

Montessori eğitimi ile okul öncesi eğitim programı uygulanan okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi / Investigation of creative thinking skills of preschool students who are applied with Montessori education and preschool education program

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel ve ilişkisel tarama desenleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İzmir ilinde Montessori eğitimini uyguladığını duyuran herhangi bir anaokulu ile Muş ilinde MEB OÖEP'yi uyguladığını duyuran herhangi bir özel okulun anasınıfında eğitim gören toplam 40 öğrenci oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırma verileri, Aslan (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan "Torrance Yaratıcı Düşünce Testi" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Sperman Sıra Farkları Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanları MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin TYDT toplam yaratıcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Montessori eğitimi ile MEB OÖEP uygulanan okul öncesi öğrencilerinin toplam yaratıcılık puanları arasında önemli ölçüde ilişki vardır. Montessori eğitimi uygulanan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinden akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratıcılık puanları, MEB OÖEP uygulanan öğrencilerin akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme alt becerileri toplam yaratcılık puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Erken kapamaya direnç alt becerilerinde ise her iki eğitimi de olan öğrencilerin bulguları benzer çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori eğitimi'nin okul öncesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve zenginleştirme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, it was prepared to examine the creative thinking skills of preschool students who were applied Montessori education and MEB OÖEP. Descriptive and relational scanning patterns, which are among the quantitative research methods, were used in the study. The study group of this study consists of a total of 40 students studying in the kindergarten of any kindergarten in the province of İzmir that announced that they have implemented Montessori education in the fall semester of the 2020-2021 academic year and any private school in the province of Muş that announced that they have implemented the MEB OÖEP. While creating the study group of the research, the age variable was taken into consideration and the groups were equalized. The research data were obtained using the "Torrance Creative Thinking Test" adapted into Turkish by Aslan (1999) and the "Personal Information Form" developed by the researcher. In the analysis of the data obtained in the research; Mann Witney U Test and Sperman Rank Difference Correlation Analysis were applied. The total creativity scores of the students who are applied Montessori education are significantly higher than the TTCT total creativity scores of the students who are applied to MEB OÖEP. There is a significant relationship between the Montessori education and the total creativity scores of pre-school students who are applied MEB OÖEP. Fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment sub-skills among the creative thinking skills of the students who were applied Montessori education, the total creativity scores, the fluency, originality, the abstraction of the titles and the enrichment sub-skills of the students who were applied MEB OÖEP were significantly higher than the total creativity scores. In the sub-skills of resistance to early closure, the findings of the students with both education were similar. The general conclusion reached in line with the results obtained is that Montessori education contributes positively to the creative thinking skills of preschool students and is more effective than the fluency, originality, abstractness of the titles and enrichment skills compared to the Ministry of National Education Preschool Education Program.

Language: Turkish

Published: Samsun, Turkey, 2021

Master's Thesis

Investigating the views of Montessori preschool teachers on inclusive education in Montessori approach / Montessori yaklaşımında bütünleştirme uygulamalarına ilişkin Montessori okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Inclusive education, Middle East, Montessori method of education, Montessori method of education - Teachers, Teachers, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The purpose of the study was to investigate the views of Montessori preschool teachers on inclusive education in Montessori approach. The views of 18 participants were examined in this study. All participants were selected from Ankara and İstanbul and they were investigated by a semi-structured interview protocol that was developed by the researcher based on the literature review. The protocol contained questions in three major parts; these were demographic questions about participants, questions about views on inclusive education and questions about views on inclusive education in Montessori approach and its advantageous and disadvantageous for children with disabilities. Phenomenology design was employed in the study and purposive sampling was used to reach the participants. According to findings of content analysis, Montessori teachers stated that they did not find themselves adequately educated and experienced in inclusive education but a large part of them thought that inclusive education is good for development of both disabled and non-disabled students. On the other hand, Montessori teachers expressed that enabling children to be independent and to encourage them to make their own decisions are the most important point of Montessori understanding. However, when considered in terms of disabled students, most teachers indicated that such liberal environment could constitute disadvantages for such students. Teachers stated that an educational environment which is structured and where influence of the teacher is more intensive would be better in terms of education of the disabled child, particularly when working with students with severe disabilities or students with attention deficit or autism. / Bu çalışma, Montessori anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin bütünleştirme eğitimi ve Montessori yaklaşımında bütünleştirme uygulamaları hakkındaki görüşlerini anlamayı amaçlamıştır. Çalışma 18 katılımcıyı kapsamaktadır. Tüm katılımcılar Ankara ve İstanbul ilinde Montessori okullarında çalışan okul öncesi öğretmenleri arasından seçilmiş olup, görüşmeler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılmıştır. Görüşme formu üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılar hakkındaki demografik bilgiler sorgulanırken, ikinci bölümde katılımcıların bütünleştirme eğitimi hakkındaki görüşleri ve son bölümde ise katılımcıların Montessori eğitimindeki bütünleştirme uygulamaları hakkındaki görüşleri sorgulanmıştır. Çalışmanın sonunda nitel analiz yapılmış olup bulgulara göre Montessori öğretmenleri bütünleştirme eğitimi konusunda kendilerini yeterince eğitimli ve deneyimli bulmadıklarını belirtmiş, ancak bütünleştirme eğitiminin hem engelli hem de engelsiz öğrenciler için faydalı olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. Öte yandan, Montessori öğretmenleri Montessori eğitiminin çocuğun bağımsız bir birey olmasında önemli bir rol oynadığını ifade etmiş, çocukların kendi kararlarını vermelerini teşvik etmenin Montessori anlayışının en önemli noktaları olduğunu belirtmiştir. Ancak engelli öğrenciler açısından değerlendirildiğinde öğretmenlerin çoğu bu özgürlükçü ortamın engelli öğrenciler için dezavantajlar oluşturabileceğini söylemiştir. Öğretmenler, özellikle ağır engelli öğrenciler ya da dikkat dağınıklığı olan ya da otizmli öğrenciler ile çalışırken öğretmenin etkisinin daha yoğun olduğu, yapılandırılmış bir eğitim ortamının çocuğun eğitimi açısından daha iyi olacağını ifade etmiştir.

Language: English

Published: Ankara, Turkey, 2019

Master's Thesis

Montessori Yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının özbakım becerilerine etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of Montessori Method on self-care skills of preschool (36-66 months) children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Practical life exercises, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi eğitimi alan 36-66 ay çocuklarının öz bakım becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni çocukların öz bakım (kişisel bakım ve temizlik, yemek yeme, dinlenme, giyinme, kazalardan korunma, çevreyi düzenleme) becerileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi'dir. Bu araştırmanın çalışma grubu 2013-2014 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya 20 deneme, 20 kontrol grubu olmak üzere 40 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken yaş değişkeni göz önünde bulundurulmuş ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerini belirlemek amacıyla Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış, ayrıca beş hafta sonra deneme grubuna eğitimin kalıcılığı ölçmek için tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: ● Deneme grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Kontrol grubu çocuklarının öz bakım becerileri son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ● Deneme grubu çocukları öz bakım becerilerinden temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerinde son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerileri son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. Kendini kazalardan koruma ve çevreyi düzenleme becerilerinde ise deneme ve kontrol grubunun bulguları benzer çıkmıştır. ● Deneme grubu çocuklarının son test puan ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi çocuklarının öz bakım becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre temizlik ve kişisel bakım, yemek yeme, dinlenme, giyinme becerilerine göre daha etkili olduğudur. / In this study, the effects of The Montessori Method on preschool children's (36-66 months) self care skills were examined. The dependent variable in this study was "children's self care skills (personal care and cleaning, eating, resting, wearing, protecting themselves from the accident, arranging environment)", the independent variable was "The Montessori Method". The study group of the research consisted of three/six years old children who were chosen with the objective assignment and had education in Selcuk University Health Sciences Faculty Ihsan Dogramaci Application Kindergarden School in 2013–2014 education year in Selcuklu county in Konya. A total of 40 children were included in the study;twenties of them were in the experimental group and the rest of them were in the control group. While the study groups were being formed, age variable was taken into consideration and groups were equally distributed. In the study, self care skills assessment test was used to determine preschool children's self care skills assessment. The tests were applied to children before and after testing, and they were applied again to evaluate permanence to experimental group 5 weeks later. At the analysis of the data acquired in the study, Mann Witney U Test and Wilcoxon signed ranks tests were applied. The findings of the study were summarized below: ● The general self care skills of children in experimental group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The general self care skills of children in control group's post-test average scores were significantly higher than pre-test average scores. ● The post test average scores of children in experimental group's self care skills (personal care and cleaning,eating,resting,wearing skills) were meaningfully higher than the post test average scores of children in control group. Also protecting themselves from the accident and arranging environment skills' scores were same between children in experimental and control group. ● No significant difference was found between post-test average scores and follow-up tests average scores of experimental group. The general conclusion which was obtained from the results was The Montessori Method made positive contribution to preschool children's self care skills and it was more effecient than Ministry of National Education Pre-school Education Program about the personal care and cleaning, eating, resting, wearing skills.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2015

Conference Paper

Continuous Progress Evaluation of American Indian Preschoolers

Available from: ERIC

Annual Meeting of the American Educational Research Association (Washington, DC, March 30-April 3, 1975)

Americas, Indigenous communities, Indigenous peoples, Montessori method of education, Montessori schools, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Monthly testing based on a counterbalanced matrix sampling plan in one psychomotor, three affective, and five cognitive areas provides a continuous picture of the development of native American children enrolled in three distinct curricula. Of the nine scales, one showed negative, two showed insignificant, and six showed significant positive changes. When compared with national norms, the results suggest that all three curricula have strong remedial effects across a broad range of important areas of preschool learning. (Author)

Language: English

Pages: 20

Article

Montessori Head Start: A Possible Answer to Funding Montessori Preschool in the Public Sector

Available from: ERIC

Publication: MPSC Update [Montessori Public School Consortium (Cleveland, OH)], vol. 1, no. 1

Pages: 1, 11

Americas, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Article

Preschool String Section

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 24, no. 2

Pages: 7

See More

Abstract/Notes: Making guitars from shoe boxes

Language: English

Undergraduate Thesis

Pengembangan Desain Mainan Balok Montessori untuk Usia 3-6 Tahun Berkonsep Multiplayer (Studi Kasus: Albata Islamic Montessori Preschool) [Design Development of Montessori Block Toys for Ages 3-6 Years with Multiplayer Concept (Case Study: Albata Islamic Montessori Preschool)]

Available from: Universitas Dinamika (Indonesia) - Institutional Repository

Asia, Australasia, Indonesia, Islamic Montessori method of education, Islamic education, Montessori method of education, Religious education, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Perkembangan pada anak salah satunya adalah perkembangan motorik halus. Penguasaan motorik halus adalah salah satu yang penting bagi anak khususnya usia 3-6 tahun. Namun, tidak semua anak mempunyai kematangan yang sama untuk menguasai kemampuan motorik halus pada tahap yang sama. Perkembangan motorik halus pada anak salah satunya dipengaruhi faktor eksternal yaitu lingkungan. Metode pembelajaran Montessori merupakan salah satu metode yang mementingkan penyediaan lingkungan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penyediaan lingkungan yang sesuai diwujudkan melalui berdirinya sekolah-sekolah dengan metode pembelajaran Montessori, termasuk Albata Islamic Montessori Preschool. Bedanya, kelas di sekolah yang menggunakan Metode pembelajaran Montessori tidak mengelompokkan anak berdasarkan umur agar anak bisa saling mengajarkan dan bersosialisasi dengan baik, membentuk jiwa kepemimpinan anak, tanggung jawab dan kemandirian. Selain itu dalam metode ini, digunakan alat permainan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan sarana pembelajaran motorik halus berupa mainan montessori yang dapat dimainkan anak usia 3-6 tahun secara bersama-sama atau multiplayer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data bersumber dari observasi, wawancara dan studi literatur. Salah satu mainan Montessori yang umum digunakan untuk melatih motorik halus adalah mainan balok. Perbedaan mainan balok yang dikembangkan peneliti dibanding penelitian serupa sebelumnya yaitu dalam segi fungsi dan cara bermain. Sementara material menggunakan kayu dengan finishing yang menyesuaikan fungsi yaitu HPL putih glossy digunakan untuk menggambar, menulis pada permukaan balok. Hasil penelitian berupa Mainan Balok Montessori multiplayer yang memiliki nilai kebaruan dari segi fungsi yaitu digunakan untuk melatih motorik halus khususnya aktifitas yang bersifat practical life dan dari segi cara bermain menggunakan konsep multiplayer yang sesuai dengan perkembangan psikologis usia 3-6 tahun.

Language: Indonesian

Published: Surabaya, Indonesia, 2022

Article

Physical Science for Preschoolers?

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 20, no. 3

Pages: 14–15

See More

Language: English

Article

Discovering Music with Preschoolers

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 19, no. 4

Pages: 8–9

See More

Language: English

Article

Death: The Preschool Years

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 17, no. 2

Pages: 16–17

See More

Language: English

Advanced Search