Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

419 results

Article

Timelines in the Classroom: Presentation by Allyn Travis

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 25, no. 1

Pages: 4–5

See More

Language: English

Article

The Anthropocene: Is It on Your Timeline?

Available from: AMI/USA

Publication: AMI/USA Journal, vol. 10, no. 1

Pages: 7-10

See More

Abstract/Notes: In 1873 Italian geologist and priest Antonio Stoppani, who was Maria Montessori's uncle, proposed the idea for a new unit of geological time that was characterized by the impact of humans. He called it "Anthropozoic." It was an idea before its time...

Language: English

Article

Montessori directions in changing times

Publication: AMI/USA News

Pages: 3-4

See More

Language: English

Article

Nové metody vychovné a jejich vztah k nasim pomerom a potrebám v dobe nynejsí [New educational methods and their relationship to our conditions and needs at the present time]

Publication: Vestník zemského ústredního spolku jednot ucitelskych v království ceském, vol. 3

Pages: 251-255, 266-270

See More

Language: Slovak

Article

Educational Conference: To the Editor Times of India

Available from: ProQuest - Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 15

Asia, India, South Asia

See More

Language: English

Master's Thesis

Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi [Examination of the effect of the Montessori method on the readiness of kindergarten children for primary education]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori Yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini anaokuluna devam eden çocukların ?ilköğretime hazır bulunuşlukları?; bağımsız değişkeni ise ?Montessori Yöntemi? oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2009?2010 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu'nda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen beş ? altı yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya, 25 deney grubuna ve 25 kontrol grubuna olmak üzere toplam 50 çocuk dâhil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken cinsiyet değişkeni göz önünde bulundurulmuştur ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada anaokulu çocuklarının okul olgunluklarını belirlemek amacıyla Metropolitan Olgunluk Testi, anaokulu çocuklarının sosyal becerilerini belirlemek amacıyla PKBS Anasınıfı ve Anaokulu Davranış Ölçeği B Formu, anaokulu çocuklarının dikkat toplama becerilerini belirlemek amacıyla ise FTF-K Beş Yaş Çocukları İçin Dikkat Toplama Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; ayrıca deneme grubuna 6 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi işlemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: ? Deney grubu çocuklarının genel okul olgunluğu son test puan ortalamaları, deney grubu çocuklarının genel okul olgunluğu ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ? Deney grubu çocuklarının sosyal beceriler son test puan ortalamaları, deney grubu çocuklarının sosyal beceriler ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ? Deney grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri son test puan ortalamaları, deney grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ? Deney grubu çocuklarının genel okul olgunluğu son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının genel okul olgunluğu son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ? Deney grubu çocuklarının sosyal beceriler son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının sosyal beceriler son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ? Deney grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ? Deney grubu çocuklarının son testler puan ortalamaları ve izleme testleri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç; Montessori Yöntemi'nin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına olumlu yönde katkı sağladığı ve hali hazırda uygulanan okul öncesi eğitim programı (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı) na göre daha etkili olduğudur. / This research was studied with the purpose of analyzing the effect of Montessori method supported by social skills training program on kindergarten children's skills of understanding feelings and social problem solving. 53 children who attended at Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Ihsan Dogramaci Aplication Nursery School in Konya in 2013-2014 school year were included in the study group. Wally Feelings Test and Wally Social Problem Solving Test were used as data collection tool. The tests were applied to the children as pre and post test; in addition, the tests were applied to the experimental group again six weeks after the end of the educational program. Kruskal Wallis H test and Wilcoxon Signed Rank Test were used to analysis of data obtained in the study. When findings were analyzed, comparing scores of posttest of Wally Feelings Test and Wally Social Problem Solving Test of experimental, control 1 and control 2 groups, it was found that there was a meaningful differentiation in favor of experimental group. When comparing posttest and follow-up test of Wally Feelings Test and Wally Social Problem Solving Test scores of experimental group, it was proved that there was not a meaningful differentiation. The overall outcome of the study based on the obtained results is that Montessori Method Supported by Social Skills Training Program supports the development of children's skills of understanding feelings and social problem solving.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2010

Master's Thesis

Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması / Comparison of motor skills of 5-year-old children attending pre-school education in rural area and 5-year-old children receiving Montessori education

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Rural education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni motor gelişimdir. Bağımsız değişkeni ise Montesori eğitimi alma, kırsal bölgede okul öncesine devam etme ve cinsiyettir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi- özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden 5 yaş öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi - özel anaokulu ve anasınıflarından Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu anasınıfından 25 öğrenci, Selçuk Üniversitesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulundan Montessori eğitimi alan 15 öğrenci seçilmiştir. Çocukların motor gelişim becerileri "LOS KF 18" ölçeği ile ölçülmüştür. Motor gelişim ölçeğinden elde edilen puanlara bağımsız değişkenlerin etkisi SPSS 18. versiyonu ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları aşağıda sıralanmıştır. 1. Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişim beceri puan ortalamaları ile kırsal bölgede okul öncesine devam eden 5 yaş çocuklarının motor gelişim beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (P>0.05) 2. Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri arasında önemli düzeyde fark yoktur. (P>0.05) 3. Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P>0.05) 4. Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P>0.05) / In this study, the five age children who studied at pre-school in rural life and who educated with Montessori method were compared. The dependent variant of the study is motor development skill of children the independent voriant of this study is education of Montessori, the pre-school education of rural life and gender.The scope of the study were compared of the students who were attending country and private pre-schools placed in Konya durig 2013-2014 education season and the students were at the age of five. As a sample model, 25 students from Kandil Şehit Ersan Şeker primary school, and 15 students from Selçuk University, were selected using examplification in Konya. The motor devolopment capacity of children was measured by "LOS KF 18" The effects of independent variables on avarage motor development points were investigated with SPSS 18. Method. The datum acquired from this study are summarized below in order: 1. There are no difference between the five age children who educated with Montessori method and who studied at pre-school in rural life. (P>0.05) 2. There is a difference between motor devolopment capacity, it is not of boys and girls in the motor devolopMent capacity, it is not important. (P>0.05) 3. There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who educated with Montessori method in the motor devolopment, it is not important. (P>0.05) 4. There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who studied at pre-school of rural life, it is not important. (P>0.05)

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2015

Book

Rivista di Storia dell’Educazione / Journal of History of Education: Maria Montessori, Her Times and Our Years. History, Vitality and Perspectives of an Innovative Pedagogy

Available from: Firenze University Press

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Abstract/Notes: This is a special issue of the Italian-language journal 'Rivista di Storia dell'Educazione' [Journal of History of Education] devoted to academic research about Maria Montessori, Montessori method of education, and the Montessori movement. // This issue of RSE aims to propose a critical and historical reflection on the many variables that feature the practical and theoretical achievements of Maria Montessori’s pedagogy and movement from the end of the XIX century to our years, by highlighting the human, professional and cultural relations between her, her thought and some significant institutions, educators and thinkers in Italy and in foreign countries. Maria Montessori, her theories, her method and her schools have always been at the center of a broad debate that involves both educational elements, and historical, cultural or political aspects.

Language: English, Italian

Published: Firenze, Italy: Firenze University Press, 2021

Volume: 8 (issue 2)

Article

✓ Peer Reviewed

Reimagining the EdD in a Time When the Future of Public Schooling is at Stake

Available from: University of Pittsburgh

Publication: Impacting Education: Journal on Transforming Professional Practice, vol. 9, no. 1

Pages: 16-22

See More

Abstract/Notes: Given the current tumultuous education climate, we as EdD faculty seek to engage in critical reflection and reimagine the affordances—opportunities for action (Gee, 2008; Gibson, 2014)—provided by our program structures and our teaching practices. In this article, three faculty members (including one department chair and one interim program director) among the many who actively engaged in reimagining an established online EdD program to be launched Fall 2023 discuss their critical self-reflection experiences. Specifically, we discuss how our backgrounds and/or the current socio-historical climate influences our thinking as we, along with our colleagues, have grappled with redesigning an applied EdD program.

Language: English

DOI: 10.5195/ie.2024.399

ISSN: 2472-5889

Advanced Search