Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

536 results

Article

Second Assembly Éducateurs sans Frontières [July-August, 2003]

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2002, no. 2-3

Pages: 14

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

2004 Assembly of Educateurs sans Frontieres

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2003, no. 4

Pages: 3

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

2004 Assembly of Educateurs sans Frontières

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2004, no. 1

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Junior High School Students Search for Roots in Italy [Santa Barbara, CA, Montessori School]

Publication: AMI/USA News, vol. 13, no. 4

Pages: 5

See More

Language: English

Master's Thesis

Montessori eğitim modelinin tasarıma etkisinin İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu örneğinde incelemesi / On the Effect of Design of Montessorian Educational Models on the Embassy School of Application Review

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Child development, Classroom environment, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Prepared environment, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Okul öncesi dönem, çocuğun oldukça hızlı geliştiği, öğrenme potansiyelinin yüksek olduğu bir dönemdir, bu yüzden çocuğun yaşamında büyük önemi vardır. Okul öncesi dönemde fiziksel çevre, çocuğun zihin, beden, hareket, dil, duygu ve sosyal gelişimini etkilemektedir, bu yüzden çalışmadaki amaç, okul öncesi eğitim kurumlarını planlarken, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve gelişimini destekleyecek nitelikte bir eğitim ortamının tasarlanmasının vurgulanmasıdır. Bu çalışmada okul öncesi eğitimin fiziksel mekanları, iç ve dış mekanların oluşturduğu bölümler standartlara uygunluğu incelenmiştir, ayrıca dünya üzerinde ve Türkiyede farklı eğitim modelleri (Reggio Emilia Alternatif Eğitim, High Scope eğitimi, Waldorf eğitimi, Orman eğitimi, Montessori eğitim ortamları incelenmiştir. Çalışmada Türkiyedeki en yaygın eğitim modellerin Montessori Eğitimi'nin Konya'daki Selçuk Üniversitesi İhsan Doğramacı Montessori Anaokulu mimari açıdan analiz edilmiştir. Okuldaki fiziksel ortamlar iç ve dış mekanlar ve Montessori sınıfların oluşturduğu bölümler Montessori eğitim modelinin fiziki ortam kriterleri açısından incelenmektedir. Çalışma kapsamında, okul planlarının eldesinde teknik çizim ve görseller kullanılmışdır. Okulun incelenmesinde gözlem, yerinde inceleme, eğitimciler ve öğrenciler ile birebir görüşme gibi yöntemlerden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, İhsan Doğramacı Anaokulu eğitiminin ilkelerini mümkün olduğunca uygulamaya çalışan bir okul olmasaına rağmen okulun mevcut mimarisi ve materyallerin yetersiliği eğitimin kalitesini düşürmektedir. İlkelere bağlı kalarak eksiklikler giderildiğinde eğitimin kalitesi de yükselecektir. Tez çalışmasının bu doğrultusunda yol gösterici olacağı inancındayım. / The pre-school period is a critical period in which the child develops rapidly and the learning potential is high. Because it is a critical period, there is a great importance in the life of the child and it needs to be evaluated well. The physical enviroment in the pre-school period affects the child's body, movement, mind, language, emotions and social development, so the aim of the study is to design educational environment that can meet the needs of the child and support its development while planning pre-school education institutions. In this study, preschool education physical spaces, Interior and exterior sections of standards examined, also different education models in the world and in Turkey (Reggio Emilia alternative education, High Scope education, Waldorf education, forest education, Montessori education environment. Selcuk University in Konya in Turkey Montessori education model in the study of the most common Training Montessori Nursery Ihsan Dogramaci was analyzed in terms of architecture. The physical environments in the school, the interior and exterior spaces, and the parts of the Montessori classes are examined in terms of the physical environment criteria of Montessori education model. In the scope of the study, technical drawings and visuals were used in the school plans. In the examination of the school, methods such as observation, in-situ examination, interview with educators and students were used. As a result of the analyzes made, although the school does not try to apply the principles of İhsan Doğramacı Kindergarten education as much as possible, the capacity of the school's existing architecture and materials reduces the quality of education. When deficiencies are eliminated by adhering to the principles, the quality of education will also rise. I believe that the thesis work will be guiding in this direction.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2018

Master's Thesis

Método montessori y su influencia en la lectoescritura en niños de 6 años de una Unidad Educativa, Santo Domingo, 2021 [Montessori Method and its influence on Literacy in 6-year-old children of an Educational Unit, Santo Domingo, 2021]

Available from: Universidad César Vallejo - Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Este estudio tuvo tiene por objetivo determinar la influencia del Método Montessori en el desarrollo de la Lectoescritura en los niños de 6 años en la Unidad Educativa “Juan León Mero” Santo Domingo 2021. Se plantea la siguiente hipótesis Existe influencia en el Método Montessori y el desarrollo de Lectoescritura en los niños de 6 años, la muestra estuvo conformada por 32 alumnos del segundo año de básica elemental “Juan León Mero” Santo Domingo. Se trata de un trabajo no experimental, con un diseño correlacional asociativo, la técnica realizada fue la observación, con una escala ordinal, la cual validó el instrumento que fue el cuestionario, se empleó un método de análisis de información SPS, se tuvo como resultado explicado en la Tabla 7 sig.: 0.210 y rho: 0.228, siendo comprobada la hipótesis, la conclusión de la investigación es no existe una influencia significativa del método Montessori y la lectoescritura en los estudiantes del segundo de básica de la Institución de educación Juan León Mera, Santo Domingo.

Language: Spanish

Published: Piura, Peru, 2022

Article

San Remo Lectures IV: World Unity Through the Child

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2013, no. 1-2

Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

Chemistry [Summary of presentation by Jakky Sangster at 1999 summer conference]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 32, no. 1

Pages: 2–5, insert

See More

Abstract/Notes: Includes script for drama Dance of the Elements

Language: English

Article

Never Stop-A Crinoid Sang as a Follow-Up to the Timeline of Life

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: song

Language: English

Article

My First AMI/EAA Summer Conference [Santa Fe, NM, 2001]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 34, no. 3

Pages: 2

See More

Language: English

Advanced Search