Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

571 results

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler / Courses Relating To Religious and Values Education in Montessori Schools’ Primary Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Education, vol. 29, no. 2

Pages: 431-444

Asia, Middle East, Montessori method of education, Religious education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori yaklaşımı dünyada yaklaşık bir yüzyıldır uygulanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda ilgi görmektedir. Montessori yaklaşımında çocuğa bütüncül olarak bakılmaktadır. Bilgi aktarımı kadar çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine ve hayata hazırlanmasına önem verilmektedir. Bu çalışmada, temel eğitimde Montessori yaklaşımını uygulayan okullardaki din ve değerler eğitimiyle ilgili dersler ve içerikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, dünyada Montessori yaklaşımını uygulayan çeşitli okullarla görüşülmüş, programlarında hangi derslerin yer aldığı sorulmuştur. Ülkeden ülkeye, okuldan okula farklılıklar olmakla beraber, genel olarak, okul öncesinde zarâfet ve nezâket derslerine yer verildiği, ilkokulda ise kozmik eğitim adı verilen program kapsamında çeşitli ders içeriklerinde ve ders dışı etkinliklerde din ve değerler eğitimi konularının işlendiği görülmüştür. / The Montessori educational approach has been in implementation in the world for almost a century. Likewise, it has received a lot of attention in Turkey in recent years. The Montessori education model nurtures and educates child through a holistic method. The proper development of child's personality and preparation towards life is considered as important as imparting knowledge to the child. This study aims to give insight of courses and contents of religion and value education in basic education of schools implementing Montessori educational approach. Various schools in the world implementing Montessori approach was consulted in the study and subject contents of their program were investigated. Generally, Grace and Courtesy lessons is included in pre-school curriculum with differences from schools to school and between countries. However in primary school curriculum religion and values education is implemented under the special program named cosmic education and extra curricular activities.

Language: Turkish

ISSN: 1301-3416, 2667-6788

Book

Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Europe, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori organizations - Switzerland, Montessori schools, Switzerland, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Harold Baumann ordnet die schweizerische Montessori-Pädagogik in die internationale Reformpädagogik ein, skizziert ihre Anfänge im Kanton Tessin, zeigt die Auswirkungen und Einflüsse der Montessori-Bestrebungen in vielen Schweizer Kantonen, u.a. anhand der staatlichen Montessori-Kindergärten im Kanton Wallis. Zudem erläutert er den heutigen Stand der Montessori-Pädagogik in der Schweiz. Harold Baumann ergänzt seine Recherchen durch Beiträge, die ihm von Zeitzeugen überreicht wurden. [Harold Baumann classifies the Swiss Montessori pedagogy in the international reform pedagogy, outlines its beginnings in the canton of Ticino, shows the effects and influences of the Montessori endeavors in many Swiss cantons, e.g. with the help of the state Montessori kindergartens in the canton of Valais. He also explains the current state of Montessori education in Switzerland. Harold Baumann supplements his research with contributions that were presented to him by contemporary witnesses.]

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Article

Education for Life [Montessori Special Education School of Cleveland, OH]

Publication: Montessori Special News, vol. 3, no. 1

Pages: 1

See More

Language: English

Article

Montessori-Pädagogik und die Blindenpädagogik [Montessori education and education for the blind]

Publication: Das Kind, no. 26

Pages: 74-78

Blind, Children with disabilities, Inclusive education, Montessori method of education

See More

Language: German

ISSN: 0949-2682

Article

Montessori Teacher Education 2000: Teacher Education Survey [Profiles of training centers]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 12, no. 3

Pages: 17-22

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Montessori Spotlight: Teacher Education Action Commission (TEAC) - Supporting Teacher Education Programs

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 34, no. 2

Pages: 16-17

See More

Abstract/Notes: Debbie Sheehan, a TEAC Elementary representative, describes her experience: "TEAC provides teacher education program directors and instructors the opportunity to work with seasoned Montessori directors and instructors from various teacher education programs. Currently, AMS is piloting a training program for teacher education programs and their adult learners. Between meetings, members are expected to participate in work groups and subcommittees, review and recommend teacher education programs for affiliation, review and make recommendations for teacher education standards, and serve as ambassadors for the larger teacher education community.

Language: English

ISSN: 1054-0040

Book

Pedagogical Documentation in Early Childhood Education: Process-Oriented Procedures for Documenting Education and Development

Available from: SpringerLink

See More

Abstract/Notes: Today, the documentation of children's education and development is an important part of educational work in early childhood education. This book systematises the topic of pedagogical documentation based on current empirical research. The book analyses different pedagogical reasons for documentation and then presents and discusses different procedures of pedagogical documentation in theory and empirical practice : Portfolio, Learning Stories, pedagogical documentation in the room, project documentation and digital pedagogical documentation. Pedagogical documentation is discussed in the tension between a social constructivist understanding of education on the one hand and a diagnostic logic of fostering on the other. The book is intended as a part of pedagogically oriented childhood research, which also wants to contribute to the reflection and improvement of pedagogical practice.

Language: English

Published: Wiesbaden, Germany: Springer Nature, 2022

ISBN: 978-3-658-39736-4 978-3-658-39735-7

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Article

Analysis of Montessori Sensory Education and the Math Education Content Commonly Included in the National Curriculum / 몬테소리 감각교구와 국가수준 유아수학교육 내용 비교 연구

Available from: Kyobo Book (South Korea)

Publication: 유아교육·보육복지연구 [Journal of Early Childhood Education & Educare Welfare], vol. 14, no. 3

Pages: 49-69

See More

Abstract/Notes: The purpose of this study is to analysis of Montessori sensory education and the math education content commonly included in the national curriculum. The study is based on the theoretical ground that diverse, specific and systematic activities and teaching tools would help efficient teaching of abstract math concepts to young children considering their developmental characteristics. First, the math education content commonly included in the national curriculum(2007 Kindergarten Curriculum and Standard Childcare Curriculum) was analyzed and then used as reference in determining the amount of math education content included in Montessori sensory education. According to this study, even though Montessori sensory education demonstrated limited relevance to number and arithmetics, all other math content was sufficiently addressed. Therefore, the use of Montessori sensory education could be considered an efficient approach to enhancing basic math ability of young children. / 본 연구는 몬테소리 감각교구가 국가수준 교육과정에서 다루고 있는 유아 수학교육 내용을 어느 정도 다루고 있는지 비교함으로써, 유아의 수학적 기초 능력 향상을 위해 몬테소리 감각교구를 활용하기 위한 기초자료를 마련하는 데 그 목적이 있다. 이를 위해 2007년 유치원 교육과정 및 표준보육과정에서 공통적으로 다루고 있는 수학교육내용(수와 연산, 기하, 측정, 규칙성, 자료의 분석)에 따라 몬테소리 감각교구를 분석하였다. 본 연구 결과 몬테소리 감각교구는 수학교육 내용 중 수와 연산과는 비교적 관련성이 적었으나 모든 감각교구가 수학교육 내용을 충분히 다루고 있었다. 따라서 유아의 수학적 기초 능력 향상을 위한 방안으로 몬테소리 감각교구를 활용할 수 있다고 사료된다.

Language: Korean

ISSN: 2288-4467

Book

The Advanced Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to the Education of Children from Seven to Eleven Years. Volume 1, Spontaneous Activity in Education

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Also known by the title: Spontaneous Activity in Education.

Language: English

Published: Oxford, England: Clio, 1997

ISBN: 1-85109-114-9

Series: The Clio Montessori series , 9

Volume: 1 of 2

Advanced Search