Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1650 results

Book

Montessori heute, Gedanken und Reports zur Montessori Renaissance in den USA

Americas, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori schools, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: German translation of the English text: "Montessori Today".

Language: German

Published: Ravensburg, Germany: O. Maier, 1975

ISBN: 3-473-41028-4 978-3-473-41028-6

Article

Sokszínű szótanuló – Játékos szókincsfejlesztő Montessori gyöngyökkel [Diverse Vocabulary - Playful vocabulary developer with Montessori beads]

Available from: National Széchényi Library

Publication: Magiszter, vol. 15, no. 3

Pages: 47-51

Eastern Europe, Europe, Hungary, Montessori materials

See More

Language: Hungarian

ISSN: 1583-6436

Bachelor's Thesis

Specialpedagogik i Montessoriskolan: En komparativ fallstudie vid två montessoriskolor [Special education in the Montessori school: A comparative case study at two Montessori schools]

Available from: DiVA Portal

Children with disabilities, Europe, Inclusive education, Montessori method of education, Montessori schools, Northern Europe, Scandinavia, Special education, Sweden

See More

Abstract/Notes: Uppsatsen är ett examensarbete inom kursen Praxis, forskning och utvecklingsarbete. Det valda problemområdet är: Specialpedagogik i montessoriskolan. Forskningsansatsen är inspirerad av en socialko ...

Language: Swedish

Published: Stockholm, Sweden, 2008

Master's Thesis

Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisi [The effect of Montessori materials on the level of visual perception from receptive language development of developmentally disabled and hearing impaired children]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Developmentally disabled children, Hearing impaired children, Language development, Middle East, Montessori materials, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Engelli çocukların gelişmesi ve iyi yönde ilerleme kaydetmesi, devam ettikleri okullarda almış oldukları eğitim hizmetinin niteliği ile yakından ilişkisi vardır. Engelli çocuklar, diğer normal çocuklar gibi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için günlük yaşamda gerekli bazı davranışları öğrenmeleri gerekir. Engelli çocuklar görerek ve dokunarak öğrendikleri için materyal öğretiminin önemli bir yeri ve eğitici bir etkisi vardır. Pedagojinin etkili temsilcilerinden M. Montessori bu gerçeği görerek engelli çocukların bazı davranışları kolaylıkla edinebilmeleri için farklı gelişim alanlarına yönelik çeşitli materyaller geliştirmiş ve engelli çocukların duyu organlarının eğitimine ağırlık vermiştir. Bu amaçla araştırmada Montessori-Materyallerinden 'geometrik cisimlerin' işitme engelli ve zihin engelli çocukların alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya'daki KOMMES-İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezine ve EMPATİ-Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na devam etmekte olan ve belirlenen ön koşul becerilerinin yerine getirebilen 20 işitme engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), 20'de zihin engelli (on çocuk kontrol grubu-10 çocuk deney grubu olmak üzere), toplam 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu model uygulanmıştır. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeyleri Dönmez ve arkadaşlarının (1997) dil gelişimi etkinlikleri çalışmasından yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan 5 maddelik ölçek ile ölçülmüştür. Bu maddeler; 1. tanıyabilme 2. ayırt edebilme 3. gruplayabilme 4. şekil seçme ve bulabilme 5. başka şekiller oluşturabilme Araştırmanın amacına göre ki-kare kullanılmış ve grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar 't' testi ile yapılmıştır. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda) sonuçların anlamlı olmadığı; zihin engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. Başlangıç düzeyi tespitinden sonra 6 haftalık bir süreçte programın etkililiğini incelemek için Montessori-Materyali 'geometrik cisimler' uygulanmıştır. Bu süre sonunda işitme engelliler deney grubunda alıcı dil becerilerinden görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmamıştır, zihin engelli deney grubunda ise görsel algı düzeylerinde önemli bir değişiklik elde edilmiştir. Her grup kendi içersinde başlangıç düzeyleri ve 6 haftalık bir süre sonunda test düzeyleri karşılaştırıldığında elde edilen bulgular ise şu şekildedir; İşitme engelli deney grubunun başlangıç düzeyini kontrol grubu ile denk olduğu, 6 haftalık uygulama sonunda da anlamlı düzeyde yüksek olmadığı saptanmıştır. Zihin engelli deney grubunun ise başlangıç düzeyi kontrol grubu ile denk olarak saptanmış, fakat 6 haftalık uygulama sonunda elde edilen sonucun anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit olmuştur. Kontrol gruplarına ise 6 hafta boyunca geleneksel yöntem ile öğretimlerine devam edilmiştir. 6 hafta sonra uygulanan test düzeyleriyle başlangıç düzeyleri karşılaştırıldığında manidar bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. / There is a closest relation and correlation between the positive progressing for underdeveloped-spastic children and the quality of training and their educational performance that was given by their school. In order to continue and follow up their daily life by themselves just like a normal ones, they - underdeveloped children must learn some attitudes, so that underdeveloped children learn by sights and sensation. Therefore, learning by materials has a big importance and also these materials have a great training effects on their learning period. M. Montessori, who created some new approaches on pedagogy by her prescient for reality, developed new methods and created different materials focus on differentiated progressive fields of gaining attitudes and talents by underdeveloped children, hence Montessori focused on the training of senses of underdeveloped children. The purpose of this research study is determination of the effectiveness of 'geometric objects' which included by Montessori training materials, over the children's, those are deafness and mentally insufficient, receptive linguistic of the level of visual perception. The environment-space of this research study is KOMMES-Deafness And Non-Speaker Rehabilitation Center and EMPATİ-Mentally Insufficient Children Training and Protection Foundation. This experimental research study covers insufficient children follow up the courses and training of these two scholl, the selected 20 deafness children who can perform predetermined and conditioned talents (10 of these for controlling, the other 10 for experimental purposes) additionally 20 mentally insufficient children (again 10 for control and the other 10 for experimental purposes). 40 children totally were followed up. In this study Salomon's four-quadral-group model was applied and examined. Them, the students' receptive linguistic abilities through the level of visual perception - Dönmez and Ark's study of linguistic development effectiveness (1997) was measured with 5 factors scale which was prepared by researcher. These are 1. Recognition, 2. Distinguishing, 3. Sorting-Grouping, 4. Selection of figures and finding, 5. Creating the figures and forming. According to aim of this research-study, ki-square was used and the differences between the means of each group were determined by 't' test method. The results of this research study are, the beginning levels of visual perception of deafness children and of the children who are mentally insufficient; it is found that the results of deafness children-for both in control and in experimental group, are not meaningful. The findings of the level of beginning for mentally insufficient children are meaningful. After the determination of the beginning level, Geometric-three dimensional-objects from Montessori's materials method was applied in order to inspect the effectiveness of program for 6 weeks period. At the end of this period, for the experimental group of deafness children. It cannot be found that important changes on the level of visual perception of receptive linguistic talents, On the other hand, in experimental group covers the mentally insufficient children, important changes on visual perception level were found. For each group, the beginning levels of intra group and end of the 6 weeks period, comparing the group's level of test, the findings are as follow: The level of beginning for the experimental group of deafness children is equivalent to the level of beginning for the control group. After the 6 weeks experimental application, it was found that the level changes are not meaningful as much as. It was found that the level of beginning for the experimental group of mentally insufficient children is equivalent to the level of beginning for the control group these are mentally insufficient children. But, end of the 6 weeks experimental application, meaningful changes were taken from results. Along with the 6 weeks period, in controlling groups, the training and learning progress had been continued based on conventional method. End of the 6 weeks period, by the level of applied test and the level of beginning were compared. It was found that there is no valuable and notable differences between these two.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2005

Book Section

Evaluation - auch ein Thema für die Montessori-Pädagogik? [Evaluation - also an issue for the Montessori education?]

Book Title: Das Lernen in die eigene Hand nehmen: Mut zur Freiheit in der Montessori-Pädagogik [Taking learning into your own hands: Courage for freedom in Montessori pedagogy]

Pages: 48-59

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: LIT, 2008

ISBN: 978-3-8258-0850-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 19

Article

✓ Peer Reviewed

Differences in Mathematics Scores Between Students Who Receive Traditional Montessori Instruction and Students Who Receive Music Enriched Montessori Instruction

Available from: University of California eScholarship

Publication: Journal for Learning Through the Arts, vol. 3, no. 1

See More

Abstract/Notes: While a growing body of research reveals the beneficial effects of music on education performance the value of music in educating the young child is not being recognized. If research of students in the school system indicates that learning through the arts can benefit the ‘whole’ child, that math achievement scores are significantly higher for those students studying music, and if Montessori education produces a more academically accomplished child, then what is the potential for the child when Montessori includes an enriched music curriculum? The decision to support music cannot be made without knowing music’s effect on academic achievement and its contribution to a student’s education. This study was an experimental design using a two-group post-test comparison. A sample of 200 Montessori students aged 3-5 years-old were selected and randomly placed in one of two groups. The experimental treatment was an “in-house” music enriched Montessori program and children participated in 3 half-hour sessions weekly, for 6 months. The instrument used to measure mathematical achievement was the Test of Early Mathematics Ability-3 (Barody & Ginsburg) to determine if the independent variable, music instruction had any effect on students’ math test scores. The results showed that subjects who received music enriched Montessori instruction had significantly higher math scores and when compared by age group, 3 year-old students had higher scores than either the 4 year-old or 5 year-old children. This study shows that an arts-rich curriculum has a significant positive effect on young students academic achievement.This comprehensive research presents developmentally appropriate early education curriculum for children from 2 through 6 years old and addresses some of the most compelling questions about early experience, such as how important music is to early brain development. Contemporary theories and practices of music education including strategies for developing pitch, vocal, rhythmic, instrumental, listening, movement and creative responses in children are presented. It explores the interrelationship of music and academic development in children, and demonstrates how music can enhance and accelerate the learning process. This study combines the best of research and practical knowledge to give teachers the necessary tools to educate tomorrow's musicians. It is essential reading for all students and teachers of young children.

Language: English

DOI: 10.21977/D93110059

ISSN: 1932-7528

Article

Montessori y el desarrollo de la autonomía [Montessori and the development of autonomy]

Publication: Revista Aula de Infantil, vol. 73, no. 73

Pages: 11-14

See More

Abstract/Notes: En este artículo se introduce el concepto de autonomía, uno de los pilares de la pedagogía Montessori, y se exponen algunos de los aspectos que intervienen en su desarrollo. El rol y la preparación del maestro, las características de los materiales educativos, así como la importancia del entorno aula son presentados y analizados en relación con el tema central del artículo.

Language: Spanish

ISSN: 1577-5615, 2014-4628

Book

Maria Montessori and the Contemporary Pedagogical Thought: XI International Montessori Congress [program]

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Conferences, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957)

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Association Montessori Internazionale, [1957]

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori, Das Neugeborene [Maria Montessori, The Newborn]

Publication: Zeitschrift für Angewandte Psychologie

Pages: 83

See More

Language: German

ISSN: 0948-5503

Book

Montessori in the Home: A Preliminary Study and Practical Application of the Principles and Method of Dr. Maria Montessori for the Use of Parents in the Home

See More

Language: English

Published: Bethesda, Maryland: Elad Enterprises, 1963

Edition: 2. ed

Advanced Search