Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

694 results

Master's Thesis

Montessori yönteminin okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi / The research of the Montessori method's efffects to pre-school term children's scientific process skills

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Preschool children, Science - Study and teaching, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, exemined that the montesorri methods effects to pre-school childrens scientific process skills who educated 48-66 months. The dependent variable of this research is the scientfict process skills of childrens whom studying at pre-school education, the independent variable is the montessori method. The study group of this research is 3-6 years old children groups studying at health sciences faculty of Selçuk university İhsan Doğramacı application kindergarden at 2017-2018 education term in Konya Selçuklu whom chosen by impartial assigment and 3-6 years old children groups studying at Mevlana kindergarden in Konya Meram whom chosen by impartial assigment. 46 children included as 22 experimental groups and 26 control groups. In this research personal informations form which has demografic informations used as data collector tool and the main ability scale is used for designate pre-school childrens scientific process skills level. The data that collected from the scale which applied control groups and experimental groups is analized in spss package program. At the comparing of exprimental groups childrens pre test and post test avarage scores and at the comparing of control group childrens pre test and post tests avarage scores, t test is used for dependent groups. T test is used at independet groups for finding the differences of avarage scores betwen experimental group and control group. Mann-Whitney U test is used for comparing of experimental groups and control groups childrens scientific process skills avarage scores diferences as gender variable. As a consequence of the data analysis of study, the following findings are obtained: •There is no significant differences between the experimental groups childrens pre tests avarage scores and the conrol groups childrens pre tests avarage scores. •There is no significant differances between pre tests and post tests scores distrubition of control groups children. •The results of comparing experimental groups childrens post tests avarage scores are higher than control groups childrens post tests avarage scores significant degree. •There is no signficant differances when comparing of the exemination groups childrens pre tests avarage scores as gender variable. At the exemination of the post tests scores, male childrens avarage scores are more succesfull than female childrens avarage scores significant degree. •There is no significant differences as gender variable between The comparing of pre tests scores and post tests scores of control groups female children and control groups male children. At the results of this research that seen scientific process skills are positively effected by montessori education program.Montessori education program is efficient than mebs pre-school education programs as supporting and gaining of scientific process skills. / Bu araştırmada, Montessori Yöntemi'nin okul öncesi eğitimi alan 48-66 ay çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini okul öncesi eğitime devam eden çocukların bilimsel süreç becerileri, bağımsız değişkeni ise Montessori Yöntemi'dir. Bu araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklarından ve Meram İlçesi, Mevlana Anaokulunda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen 3-6 yaş grubu çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya 22 deneme, 24 kontrol grubu olmak üzere 46 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, demografik bilgileri içeren kişisel bilgi formu ve okul öncesi çocuklarının bilimsel süreç beceri düzeylerini belirlemek amacıyla Okul Öncesi Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubuna uygulanan ölçekten toplanan veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Deney grubunda yer alan çocukların ön test ve son test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında ve kontrol grubunda yer alan çocukların ön test ve son test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında, bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır. Deney grubu ve kontrol grubunun ön test ve son test sonuçları arasındaki ortalama puan farkını bulmak amacıyla da bağımsız gruplarda t testi yapılmıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların, cinsiyet değişkenine göre, temel bilimsel süreç becerisi ortalama puanları arasındaki farkın karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Veri analizleri sonucunda elde edilen araştırma bulguları şu şekilde sıralanmaktadır: • Deney grubu çocukların ön test puan ortalamaları ve kontrol grubu çocukların ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. •Deney grubu çocukların son test puan ortalamaları ve kontrol grubu çocukların son test puan ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Deney grubu çocukların son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocukların son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. •Deney grubunda yer alan çocukların, ön test-son test puan ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Son test puan ortalamaları, ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. •Kontrol grubunda yer alan çocukların, ön test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. •Deney grubunda yer alan çocukların, cinsiyet değişkenine göre, ön test puan ortalamaları karşılaştırıldığı zaman cinsiyet değişkenine göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Son test puan ortalamaları incelendiğinde erkek öğrencilerin puan ortalamalarının, kız öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. •Kontrol grubunda yer alan çocukların, cinsiyet değişkenine göre, ön test puan ortalamaları ve son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, cinsiyet değişkenine göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda elde edilen sonuçlar; Montessori Eğitim Programının okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde pozitif yönlü bir katkı sağladığı görülmüştür. Bilimsel süreç becerilerinin kazanımında ve desteklenmesinde ise Montessori Eğitim Programının MEB Okul Öncesi Eğitim Programına göre daha etkilidir.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2019

Master's Thesis

Montessori felsefesi ile eğitim alan 24-72 ay arası çocukların psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi / Psychological resilience of 24-72 months children who receive education with Montessori approach

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Child development, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Psychological resilience is important for individuals who face difficulties and sustain struggle in their lives. Individuals with high psychological resilience are those who can benefit from the difficulties they face. Psychological resilience is a personality trait that can be developed. Maria Montessori describes the method which has its name from her as "I have studied the child; I have taken what the child has given me and expressed it, and that is what is called the Montessori Method" Montessori philosophy, which is a unique educational approach, supports the child to become a self-sufficient individual. In this study, it was aimed to investigate the effect of Montessori education philosophy on psychological resilience. This study was carried out by observing 20 students between 24-72 months and the factors that make up psychological resilience were examined. In this context, the psychological resilience of children who are educated with Montessori philosophy were discussed under these headings: assertiveness-self-confidence, getting help, self-regulation, peer relationships, social competence, attachment, happiness, emotion control, satisfaction deferment and problem solving skills. As a result of the research, it was observed that children who were educated with Montessori philosophy had higher psychological resilience. In addition, it was observed that Montessori philosophy contributes to children being individuals who can make their own decisions, take responsibility for these decisions, have the freedom to work, are self-sufficient and can express themselves. / Psikolojik dayanıklılık zorluklarla karşılaşan bireylerin mücadele etmesi ve bu mücadeleyi sürdürebilmesi adına önem taşımaktadır. Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireyler karşılaştıkları zorluklardan kendilerine yarar sağlayabilen bireylerdir. Psikolojik dayanıklılık geliştirilebilen bir kişilik özelliğidir. Maria Montessori "Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori yöntemi budur." cümlesi ile kendi adını verdiği yöntemini açıklamaktadır. Kendine has bir eğitim yaklaşımı olan Montessori felsefesi ile eğitim, çocuğu kendi kendine yetebilen bir birey olabilmesi için destekler. Bu çalışmada Montessori eğitim felsefesinin psikolojik dayanıklılığa etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 24- 72 ay arasında 20 öğrenci gözlenmiş olup, psikolojik dayanıklılığı oluşturan etmenler incelenmiştir. Bu bağlamda Montessori felsefesi ile eğitim alan çocukların psikolojik dayanıklılıkları; girişkenlik- özgüven, yardım alabilme, öz-düzenleme, akran ilişkileri, sosyal yeterlilik, bağlanma, mutluluk, duygu kontrolü, doyum erteleyebilme ve problem çözme becerileri başlıkları altında incelenmiştir. Araştırma sonucunda Montessori felsefesiyle eğitim alan çocukların psikolojik dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ek olarak Montessori felsefesinin, çocukların kendi kararlarını verebilen, bu kararların sorumluluğunu alabilen, çalışma özgürlüğüne sahip, kendine yetebilen ve kendini ifade edebilen bireyler olmasına katkı sağladığı gözlenmiştir.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2020

Master's Thesis

MEB okul öncesi eğitim programı ve montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi / The analysis of social skills of 5 year - old children according to MEB program and Montessori approach they receive

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education, Social emotional learning, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerini eğitim aldıkları program türüne incelemektir. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş grubu çocukların sosyal becerileri değerlendirilmiştir. Araştırma nicel araştırma kapsamında tasarlanmış ve genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve MEB Okul Öncesi Eğitim Programına ve Montessori Eğitim Yaklaşımına tabi olan 5 yaş grubu toplam 303 çocuktan oluşturulmuştur. Araştırma İstanbul ilinde Küçükçekmece, Bahçelievler, Çekmeköy ve Maltepe ilçelerinde bulunan 23 okulda görev yapan 40 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Elibol Gültekin (2008) tarafından uyarlanan Sosyal Beceri Ölçeği ile elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda MEB programına göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinin, Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların iletişim becerilerinde daha yüksek olduğu, MEB programına göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinin Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların davranış problemlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocukların cinsiyetine, babalarının yaşına ve kardeş sayılarına göre sosyal becerileri farklılık göstermezken, annelerinin yaşına, anne baba eğitim durumuna, ailenin gelir düzeyine ve okul öncesi eğitime devam sürelerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. / The aim of this study is to analyze the social skills of preschool children according to the type of educational program they receive. In this study, the social skills of 5 years old children who took education according to Ministry of Education Preschool Education Program and Montessori educational approach were evaluated. The study was designed in quantitative research approach and survey method was used. Participants consisted of 300 children aged 5 who continue their preschool education according to Ministry of Education Preschool Education Program and Montessori educational approach in 2013-2014 academic year. The study was conducted with 40 teachers from 23 different schools in Istanbul city, Kucukcekmece, Bahcelievler, Cekmekoy and Maltepe districts. The data of the study were obtained through Personal Information Form developed by the researcher and Social Skills Scale adapted by Elibol Gultekin (2008). According to the analyses, it was found that the communication skills of children who take education according to Ministry of Education program were higher than those of children who take education according to Montessori approach. It was also found that the behavior problems of children who take education according to Ministry of Education program were higher than those of children who take education according to Montessori approach. While there was no difference in children's social skills according to their gender, father's age and the number of siblings, there was a significant difference in children's social skills according to their mother's age, education degree of their parents, level of income of the family and duration of preschool attendance.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey, 2015

Master's Thesis

Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi [Examination of the effect of the Montessori method on the readiness of kindergarten children for primary education]

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada, Montessori Yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini anaokuluna devam eden çocukların ?ilköğretime hazır bulunuşlukları?; bağımsız değişkeni ise ?Montessori Yöntemi? oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2009?2010 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu'nda eğitim alan ve yansız atama ile seçilen beş ? altı yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya, 25 deney grubuna ve 25 kontrol grubuna olmak üzere toplam 50 çocuk dâhil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken cinsiyet değişkeni göz önünde bulundurulmuştur ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada anaokulu çocuklarının okul olgunluklarını belirlemek amacıyla Metropolitan Olgunluk Testi, anaokulu çocuklarının sosyal becerilerini belirlemek amacıyla PKBS Anasınıfı ve Anaokulu Davranış Ölçeği B Formu, anaokulu çocuklarının dikkat toplama becerilerini belirlemek amacıyla ise FTF-K Beş Yaş Çocukları İçin Dikkat Toplama Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; ayrıca deneme grubuna 6 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; Mann Witney U Testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi işlemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: ? Deney grubu çocuklarının genel okul olgunluğu son test puan ortalamaları, deney grubu çocuklarının genel okul olgunluğu ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ? Deney grubu çocuklarının sosyal beceriler son test puan ortalamaları, deney grubu çocuklarının sosyal beceriler ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ? Deney grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri son test puan ortalamaları, deney grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. ? Deney grubu çocuklarının genel okul olgunluğu son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının genel okul olgunluğu son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ? Deney grubu çocuklarının sosyal beceriler son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının sosyal beceriler son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ? Deney grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri son test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının dikkat toplama becerileri son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ? Deney grubu çocuklarının son testler puan ortalamaları ve izleme testleri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ulaşılan genel sonuç; Montessori Yöntemi'nin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına olumlu yönde katkı sağladığı ve hali hazırda uygulanan okul öncesi eğitim programı (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı) na göre daha etkili olduğudur. / This research was studied with the purpose of analyzing the effect of Montessori method supported by social skills training program on kindergarten children's skills of understanding feelings and social problem solving. 53 children who attended at Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Ihsan Dogramaci Aplication Nursery School in Konya in 2013-2014 school year were included in the study group. Wally Feelings Test and Wally Social Problem Solving Test were used as data collection tool. The tests were applied to the children as pre and post test; in addition, the tests were applied to the experimental group again six weeks after the end of the educational program. Kruskal Wallis H test and Wilcoxon Signed Rank Test were used to analysis of data obtained in the study. When findings were analyzed, comparing scores of posttest of Wally Feelings Test and Wally Social Problem Solving Test of experimental, control 1 and control 2 groups, it was found that there was a meaningful differentiation in favor of experimental group. When comparing posttest and follow-up test of Wally Feelings Test and Wally Social Problem Solving Test scores of experimental group, it was proved that there was not a meaningful differentiation. The overall outcome of the study based on the obtained results is that Montessori Method Supported by Social Skills Training Program supports the development of children's skills of understanding feelings and social problem solving.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2010

Master's Thesis

Din ve ahlak eğitimi bağlamında Montessori yönteminin çocukların sosyal yaşamındaki tezahürleri (Palet ilkokulu örneği) / Reflections of Montessori method on children's social life in the context of relegious and moral education (Example of Palet primary school)

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Child development, Middle East, Montessori method of education, Moral development, Moral education, Religious education, Social emotional learning, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Çocukluk dönemi insan yaşamının en kritik dönemlerinden biridir. Çünkü bu dönem, insanın; kişiliğinin, sosyal ilişkilerinin, dini yaşamının tohumlarının atıldığı bir dönemdir. Bu yüzden bu dönemde çocuğun gelişiminin çok iyi takip edilmesi ve verilmek istenen eğitimin buna göre planlanması gerekir. Alternatif eğitim yaklaşımlarından biri olan "Montessori yöntemi" çocukların gelişim evrelerine uygun olarak eğitim vermeyi önemseyen bir yaklaşımdır. Dünyanın çocukları merkeze alarak en iyi noktaya gelebileceğini savunan Montessori yöntemi günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Çocuğun doğuştan iyi olması felsefesi ile hareket eden, çocuk haklarına saygılı olmayı temel alan ve bununla beraber birçok insani değeri içinde barındıran bir yöntemin milli ve manevi değerlerine bağlı bir toplum inşa edilmesi hususunda ne derece etkin olduğu bizleri bu çalışmayı yapmaya teşvik etti. Konuyla ilgili daha önce alan araştırmasının henüz yapılmamış olması da araştırmanın önemini artırmaktadır. Araştırmamızın birinci bölümünde, Maria Montessori'nin hayatına, mesleki geçmişine, Montessori yönteminin felsefi temellerine, etkilenmiş olduğu kişilere ve bu yönteme yönelik yapılan eleştirilere yer verilmiştir. İkinci bölümünde, Montessori eğitiminin dayandığı temel ilkeler, Montessori eğitim programının özellikleri ve geleneksel eğitim sistemine göre farklılıkları ele alınmıştır. Üçüncü bölümünde, din ve ahlak eğitimi, Montessori yöntemi ile din ve ahlak gelişimi, Montessori yönteminin ahlaki gelişim sonuçları ve sınıf düzeni ile ilgili Unsurların din ve ahlak eğitimine katkılarından bahsedilmiştir. Son bölümde ise Montessori yöntemi ile verilen din ve ahlak eğitiminin öğrencilerin sosyal yaşamındaki tezahürlerini görebilmek amacıyla Özel Palet İlkokulu'nda okuyan öğrenci velilerine uygulanan anket sonuçları, veriler ışığında ve yaptığımız gözlemler esas alınarak değerlendirilmiştir. / Childhood is one of the most critical periods of human life. Because this is the period which the seeds of personality, social relations and religious life are laid. Therefore, it is necessary to follow the development of the child very well during this period and to plan the training to be given accordingly. Montessori method, which is one of the alternative education approaches, is an approach that gives importance to education in accordance with the developmental stages of children. Montessori method, which advocates that the world can come to the best version of it by taking the children to the center, is very popular nowadays. It is an educational system which is giving importance to well-being of the children and it is based on respecting children's rights. The national and moral values of a method that contains many human values, encouraged us to do this study. The fact that the field research has not been conducted on the subject has increased the importance of the research. In our study, the life of Maria Montessori, her professional background, the philosophical foundations of the Montessori education, the people she was influenced and the criticisms made about it. The basic principles of Montessori education, the features of the Montessori education program and the differences according to the traditional education system are discussed. Religion and moral education, a moral development with Montessori educational system, and the results of a moral education in Montessori system and the contribution of classroom order in the system to moral development were discussed. The moral development results of Montessori method, the contributions to religious and moral education were mentioned. A questionnaire was applied to the parents of the students attending the Private Palet Primary School in order to see the religious and moral education given by the Montessori method in the social life of the students. In the light of the data, evaluations were made based on our observations.

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2019

Master's Thesis

Kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılması / Comparison of motor skills of 5-year-old children attending pre-school education in rural area and 5-year-old children receiving Montessori education

Available from: Selçuk University (Turkey)

Asia, Comparative education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Rural education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Bu araştırmada kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni motor gelişimdir. Bağımsız değişkeni ise Montesori eğitimi alma, kırsal bölgede okul öncesine devam etme ve cinsiyettir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi- özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden 5 yaş öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi - özel anaokulu ve anasınıflarından Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu anasınıfından 25 öğrenci, Selçuk Üniversitesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulundan Montessori eğitimi alan 15 öğrenci seçilmiştir. Çocukların motor gelişim becerileri "LOS KF 18" ölçeği ile ölçülmüştür. Motor gelişim ölçeğinden elde edilen puanlara bağımsız değişkenlerin etkisi SPSS 18. versiyonu ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları aşağıda sıralanmıştır. 1. Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişim beceri puan ortalamaları ile kırsal bölgede okul öncesine devam eden 5 yaş çocuklarının motor gelişim beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (P>0.05) 2. Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri arasında önemli düzeyde fark yoktur. (P>0.05) 3. Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P>0.05) 4. Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P>0.05) / In this study, the five age children who studied at pre-school in rural life and who educated with Montessori method were compared. The dependent variant of the study is motor development skill of children the independent voriant of this study is education of Montessori, the pre-school education of rural life and gender.The scope of the study were compared of the students who were attending country and private pre-schools placed in Konya durig 2013-2014 education season and the students were at the age of five. As a sample model, 25 students from Kandil Şehit Ersan Şeker primary school, and 15 students from Selçuk University, were selected using examplification in Konya. The motor devolopment capacity of children was measured by "LOS KF 18" The effects of independent variables on avarage motor development points were investigated with SPSS 18. Method. The datum acquired from this study are summarized below in order: 1. There are no difference between the five age children who educated with Montessori method and who studied at pre-school in rural life. (P>0.05) 2. There is a difference between motor devolopment capacity, it is not of boys and girls in the motor devolopMent capacity, it is not important. (P>0.05) 3. There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who educated with Montessori method in the motor devolopment, it is not important. (P>0.05) 4. There is a difference between avarage motor devolopment points of girls and boys who studied at pre-school of rural life, it is not important. (P>0.05)

Language: Turkish

Published: Konya, Turkey, 2015

Article

Virgin Blue Hangar Ball Raises Money for MCF [Montessori Children's Foundation]

Publication: The Alcove: Newsletter of the Australian AMI Alumni Association, no. 15

Pages: 1–2

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Educateurs sans Frontieres (EsF), Indigenous communities, Indigenous peoples, Montessori Children's Foundation (MCF), Oceania

See More

Language: English

Article

Education of Children: Aim Is Developing Personality

Available from: ProQuest Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 3

See More

Language: English

Article

Children's Books In Gujarati

Available from: ProQuest Historical Newspapers

Publication: Times of India (Mumbai, India)

Pages: 11

Asia, Gijubhai Badheka - Biographic sources, India, Montessori method of education, South Asia

See More

Abstract/Notes: Includes specific mention of Gijubhai Badheka and his efforts in the early 20th century to translate Montessori's works to Gujarati, among other things.

Language: English

Article

Montessori Children's Foundation Launch Dinner 15 July 2005

Publication: The Alcove: Newsletter of the Australian AMI Alumni Association, no. 14

Pages: 10–11

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Educateurs sans Frontieres (EsF), Indigenous communities, Indigenous peoples, Montessori Children's Foundation (MCF), Oceania

See More

Language: English

Advanced Search