Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

880 results

Article

✓ Peer Reviewed

The Child and the World: Conceptual Background to Peace Education in the Netherlands

Available from: JSTOR

Publication: Bulletin of Peace Proposals, vol. 12, no. 2

Pages: 179-189

Europe, Holland, Netherlands, Peace education, Western Europe

See More

Language: English

DOI: 10.1177/096701068101200210

ISSN: 0007-5035

Article

✓ Peer Reviewed

Umysły przyszłości wyzwaniem dla współczesnej edukacji: Propozycje reformatorskie Marii Montessori i Howarda Gardnera [The minds of the future as a challenge for contemporary education: The reform proposals of Maria Montessori and Howard Gardner]

Available from: University of Gdańsk

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 10, no. 36/2

Pages: 11-30

Howard Gardner - Biographic sources, Howard Gardner - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Dyskusje wokół wartości pedagogiki Marii Montessori w świetle współczesnych badań psychologicznych koncentrują się często na obszarze poznawczym czy też społecznym w rozwoju dziecka. Poniższy artykuł jest natomiast próbą znalezienia podobieństw w zakresie proponowanego wizerunku młodego człowieka ukształtowanego drogą określonych działań stymulujących w metodzie Montessori a koncepcji umysłu przyszłości Howarda Gardnera. Celem pedagogiki Montessori jest wychowanie człowieka potrafiącego zachować wolność i dyscyplinę wewnętrzną, myślącego niezależnie i krytycznie, odnoszącego się z szacunkiem do siebie i innych, dbającego o ład i harmonię w sobie i wokół siebie. Oddziaływania edukacji w myśl założeń H. Gardnera powinny rozwijać u młodego człowieka sposób funkcjonowania, który zapewni mu produktywne życie w pokojowej wspólnocie ludzi. Umysł człowieka odpowiadającego na potrzeby współczesności zawiera pięć istotnych elementów: myślenie kategoriami określonej dyscypliny wiedzy, zdolność do syntezy, zdolność do rozumienia innych ludzi, kreatywność oraz respektowanie zasad etycznych. Obie propozycje opierają się na interdyscyplinarnym myśleniu twórców, uwzględniającym aspekt antropologiczny, psychologiczny i edukacyjny w refleksji nad rozwojem człowieka. Obie również dotykają takich zagadnień jak dbanie o siebie i otoczenie (ekologia, współodczuwanie), kształcenie narzędzi myślenia w celu osiągnięcia jak największej niezależności w myśleniu, intencjonalne przygotowanie otoczenia promujące troskę o środowisko. W stylistyce opisu propozycji wychowania i edukacji odnaleźć można u obu twórców bogatą metaforykę ułatwiającą odbiorcy recepcję opisywanych idei. Wzywania i potrzeby globalnego świata stawiają kolejne pytania dotyczące optymalnej edukacji. Formułowanie odpowiedzi na te pytania jest procesem dynamicznym, dostarczającym wciąż nowych rozwiązań. [In the light of contemporary psychological research, discussions around the value of Maria Montessori's pedagogy often focus on the cognitive or social area of ​​a child's development. The following article is an attempt to find similarities in the proposed image of a young person shaped by specific stimulating activities in the Montessori method and Howard Gardner's concept of the future mind. The aim of Montessori pedagogy is to educate a person who can maintain freedom and internal discipline, think independently and critically, respect himself and others, care for order and harmony in and around himself. The impact of education, according to the assumptions of H. Gardner, should develop in a young person a way of functioning that will ensure a productive life in a peaceful community of people. The mind of a person responding to the needs of modern times contains five essential elements: thinking in terms of a specific discipline of knowledge, the ability to synthesize, the ability to understand other people, creativity and respect for ethical principles. Both proposals are based on the interdisciplinary thinking of the creators, taking into account the anthropological, psychological and educational aspects in reflection on human development. Both also touch upon issues such as taking care of oneself and the environment (ecology, compassion), shaping the tools of thinking in order to achieve the greatest possible independence in thinking, and intentional preparation of the environment promoting care for the environment. In the style of describing the upbringing and education proposals, both authors can find rich metaphors that make it easier for the recipient to receive the described ideas. The challenges and needs of the global world raise new questions about optimal education. Formulating answers to these questions is a dynamic process that constantly provides new solutions.]

Language: Polish

DOI: 10.14632/eetp_36.1

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Book

Les Case dei Bambini: La Méthode de la Pédagogie Scientifique Appliquée à l'Éducation des tout Petits [The Case Dei Bambini: The Method of Scientific Pedagogy Applied to the Education of Toddlers]

Children's House (Casa dei Bambini), Early childhood education, Maria Montessori - Writings

See More

Language: French

Published: Neuchâtel, Switzerland: Delachaux-Niestlé, 1912

Edition: [1st edition Swiss]

Series: Collection d'actualités pédagogiques publiée sous les auspices de l'Institut J.J. Rousseau

Article

Another Story of the Montessori Children; Raffaelo's Hunger: How the New Way of Helping Children to Find Themselves Opened the Eyes and Soul of a Baby

Available from: HathiTrust

Publication: Delineator, vol. 84, no. 1

Pages: 8

See More

Language: English

Article

The Evolution of the Plant Kingdom: Incorporating Bloom's Taxonomy in the Elementary Botany and Zoology Curriculum [Part 3]

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 17–20

See More

Language: English

Book

The Erdkinder and the Functions of the University

Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: New York, New York: American Montessori Society, 1939

Article

✓ Peer Reviewed

Duch, który cierpi: O roli cierpienia i rytuału w przeżywaniu kryzysów na przykładzie szkoły waldorfskiej [The Spirit That Suffers: About the role of suffering and ritual in experiencing crises on the example of the Waldorf school]

Available from: University of Lodz

Publication: Nauki o Wychowaniu: Studia Interdyscyplinarne [Educational Sciences: Interdisciplinary Studies], vol. 12, no. 1

Pages: 110-131

See More

Abstract/Notes: The text is devoted to the role of ritual and art in overcoming individual suffering and social crises. Although unpopular in the contemporary culture of analgesics, focused on achieving quick results, the ritual process (as Maria Mendel and Tomasz Szkudlarek show after Turner) is essentially identical to the experience of crisis. Therefore, going through rituals has the potential of transgression, and solving difficult situations for individuals and societies. I discuss this with examples of the changes in birth narratives and also showing the ways of dealing with trauma of Martin Miller, son of the famous psychotherapist Alice Miller. Another feature of contemporary culture is the rejection of the sacrum, as illustrated by the removal of theosophical threads from Maria Montessori’s biography and the marginalization of Rudolf Steiner's Waldorf schools, which stem from the crisis of Western rationality. Reproduced and mediated by art, rituals are used in Waldorf schools for educational and developmental purposes, and, according to the theories above, they may have the potential to overcome adolescence crises.

Language: Polish

DOI: 10.18778/2450-4491.12.08

ISSN: 2450-4491

Article

The Developmal Potential of the Child in the First Year of Life

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1986, no. 1

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Farm School Culture and the Valorization of the Personality: How Does Living on the Land Contribute to Valorization?

Publication: NAMTA Journal, vol. 31, no. 1

Pages: 163–170

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Book

The Discovery of the Child

Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Wheaton, Illinois: Theosophical Press, 1962

Edition: [1st edition]

Advanced Search